U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting van het Ministerie van Defensie, valsheid in geschrift en het aannemen van steekpenningen.

Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

UitspraakRolnummer: 22-006844-08

Parketnummer: 09-755161-06

Datum uitspraak: 15 juli 2009

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

Meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 30 december 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [plaats] (Suriname) op [datum] 1955,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 1 juli 2009.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard in het hoger beroep ten aanzien van het onder 4 en 6 tenlastegelegde en dat het vonnis waarvan beroep voor het overige zal worden bevestigd, behoudens dat in de bewijsmiddelen 25, 27, 29 en 31 de datum "8 mei 2004" telkens wordt verbeterd in "8 februari 2004".

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1. hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004 te Zoetermeer en/of Den Haag en/of Woerden en/of Utrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zichzelf en/of zijn mededader(s) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse identiteit en/of een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, het Ministerie van Defensie heeft/hebben bewogen tot afgifte van (een) geldbedrag(en), immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

- facturen opgesteld en/of laten opstellen voor te leveren en/of geleverde laptops terwijl een of meer van de gefactureerde laptops niet werden en/of zijn geleverd en/of

- facturen opgesteld en/of laten opstellen voor onderhoudscontracten voor laptops terwijl een of meer van bedoelde laptops niet in het bezit van het Ministerie van Defensie was/waren en/of terwijl voor een of meer van de bedoelde laptops reeds onderhoudscontracten was/waren afgesloten en/of waarvoor reeds fabrieksgarantie was afgegeven en/of - facturen opgesteld en/of laten opstellen voor het in service nemen van laptops geleverd door derden terwijl het Ministerie van Defensie geen laptops geleverd door derden, zoals omschreven in de facturen, in bezit had waardoor het Ministerie van Defensie werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2. hij op of omstreeks 8 februari 2004, te Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer geschrift(en), te weten

- vier facturen met de factuurnummers [factuur B] en/of [factuur A] en/of [factuur C] en/of [factuur D] (d.d. 8 februari 2004) elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -, (telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft/hebben doen opmaken en/of heeft/hebben doen vervalsen, immers heeft/hebben verdachte, en/of zijn mededader(s), toen en daar (telkens) valselijk -immers opzettelijk in strijd met de waarheid- in/op voornoemd(e) factu(u)r(en) werkzaamheden vermeld en/of doen vermelden -zakelijk weergegeven-, dat verdachte, en/of zijn mededader(s),

- laptop systemen geleverd door derde in service heeft genomen (te weten in totaal 325 stuks) en/of heeft/hebben verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) dat/die factu(u)r(en) uit naam van het bedrijf [bedrijf 1] opgemaakt en/of doen opmaken, zulks ter bevestiging van de juistheid van de inhoud, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken en/of heeft/hebben hij, verdachte en/of die ander dat/die factu(u)r(en) vervolgens ingeleverd/doen inleveren bij het Ministerie van Defensie

3. hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 te Zoetermeer, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer geschrift(en), te weten

- een factuur van 23.800,- , met de factuurdatum 23-12-2003, van het bedrijf [bedrijf 2] gericht aan [bedrijf 3] en/of

- een bewijs van kasbetaling aan [bedrijf 2] van 29.750,- over het 3e kwartaal van 2003 en/of

- een bewijs van kasbetaling aan [bedrijf 2] van 15.000,- over het 2e kwartaal (van 2003)

elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen-, (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of heeft doen vervalsen, immers heeft hij, verdachte, toen en daar (telkens) valselijk -immers opzettelijk in strijd met de waarheid- in/op voornoemd(e) document(en) vermeld en/of doen vermelden -zakelijk weergegeven-, dat hij, verdachte, in de periode(n) en/of in (een) de(e)l(en) waarop dat/die document(en) betrekking had(den)

- (op de factuur d.d. 23-12-2003) juridische - bedrijfseconomische en accountancy bijstand heeft ontvangen en/of uitleg en advies inzake fiscale aangelegenheden en/of het te betalen bedrag van 23.800,- inclusief BTW en/of

- (op het bewijs kasbetaling 3e kwartaal 2003) dat er 29.750,- per kas is betaald voor Advies en Bijstandskosten en/of een BTW nummer ([btw-nummer 1]) en/of een verwijzing naar facturen in een map en/of

- (op het bewijs kasbetaling 2e kwartaal (2003)) dat er 15.000,- per kas is betaald voor Advies en Bijstand en/of een BTW nummer ([btw-nummer 1]) en/of een verwijzing naar facturen in een map

en/of heeft hij, verdachte, (telkens) dat/die geschrift(en) met zijn naam en/of handtekening ondertekend, zulks ter bevestiging van de juistheid van de inhoud en/of betaling van de/het op die/dat geschrift(en) vermelde bedrag(en), zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken en/of heeft hij, verdachte dat/die geschrift(en) en/of factuur vervolgens verwerkt en/of doen verwerken in het boekingsverslag van

[bedrijf 3];

4. hij in of omstreeks de periode van 1 september 2003 tot en met 1 maart 2007 te Zoetermeer en/of Mijdrecht en/of Utrecht en/of Woerden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk 117 laptops (van het merk Asus), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het Ministerie van Defensie, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten door het afsluiten van een koopovereenkomst tussen het Ministerie van Defensie en [bedrijf 1] onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks de periode van 1 september 2003 tot en met 1 maart 2007 te Zoetermeer en/of Mijdrecht en/of Utrecht en/of Woerden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, heeft/hebben weggenomen 117 laptops (van het merk Asus), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het Ministerie van Defensie, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s)

5. hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004 te Zoetermeer en/of Den Haag en/of Utrecht en/of Woerden, in elk geval in Nederland, als ambtenaar, te weten als hoofd verwerving bij het Personeelscommando van de Koninklijke Landmacht (een) belofte(n) en/of (een) gift(en), te weten

een (geldelijke) tegemoetkoming ter hoogte van ongeveer 785.000,- euro, in elk geval een (groot) geldbedrag,

heeft aangenomen van [bedrijf 1] en/of [persoon A] en/of

[persoon B], in elk geval van een bedrijf en/of een of meerdere perso(o)n(en),

wetende, althans redelijkerwijs vermoedende, dat deze hem, verdachte, werd(en) gedaan, verleend of werd(en) aangeboden teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten,

bestaande uit,

de/het bedrij(f)(ven) [bedrijf 1] en/of [BEDRIJF 5] (om andere dan zakelijke redenen) te begunstigen ten opzichte van (een) ander(e) bedrij(f)(ven), en/of (meer in het bijzonder) voornoemd(e) bedrij(f)(ven) de opdracht te geven tot het leveren van een of meerdere laptops en/of (een) onderhoudscontract(en) ten behoeve van die en/of (een) andere laptop(s) en/of

het (tegen meer kosten dan noodzakelijk) geven van (een) opdracht(en) aan [bedrijf 1] en/of [BEDRIJF 5] tot het leveren van een of meerdere laptops en/of (een) onderhoudscontract(en) ten behoeve van die en/of (een) andere laptop(s)

6. hij in of omstreeks de periode van 1 april 2007 tot en met 2 mei 2007, te Zoetermeer, in elk geval in Nederland, opzettelijk (een) geldbedrag(en), te weten (in totaal) 106.617,92, heeft overgeboekt vanaf (bank)rekening (met het nummer [nummer]) te name van [rechtspraktijk], waarop door officier van justitie (met machtiging van de rechter-commissaris) op grond van artikel 94a juncto artikel 103 Wetboek van Strafvordering, in elk geval krachtens de wet, beslag was gelegd, aan dat beslag heeft onttrokken.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 4 primair en subsidiair tenlastegelegde en van het onder 6 tenlastegelegde vrijgesproken en is de verdachte ter zake van het 1, 2, 3 en 5 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, met bevel tot gevangenneming van de verdachte. Voorts zijn beslissingen genomen omtrent de inbeslaggenomen voorwerpen, als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Door de officier van justitie is eveneens tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie ten aanzien van de feiten 4 en 6

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep gevorderd dat het openbaar ministerie, bij gebrek aan belang, niet-ontvankelijk zal worden verklaard in het hoger beroep ter zake van het onder 4 en 6 tenlastegelegde aangezien het openbaar ministerie bij nader inzien voor wat betreft deze feiten bereid is te berusten in het vonnis van de rechtbank.

Het hof zal, overeenkomstig de vordering van de

advocaat-generaal, het openbaar ministerie

niet-ontvankelijk verklaren in het hoger beroep ter zake van het onder 4 en 6 tenlastegelegde wegens het ontbreken van enig belang bij de handhaving van het door de officier van justitie ingestelde hoger beroep voor wat betreft deze feiten.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 en 5 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1. hij in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen telkens met het oogmerk om zichzelf en zijn mededaders wederrechtelijk te bevoordelen telkens door listige kunstgrepen het Ministerie van Defensie heeft bewogen tot afgifte van geldbedragen, immers hebben verdachte en zijn mededaders toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk telkens opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en in strijd met de waarheid,

- facturen opgesteld voor onderhoudscontracten voor laptops terwijl sommige van de bedoelde laptops niet in het bezit waren van het Ministerie van Defensie waren en terwijl voor andere van de bedoelde laptops reeds onderhoudscontracten waren afgesloten en

- facturen opgesteld voor het in service nemen van laptops geleverd door derden terwijl het Ministerie van Defensie geen laptops geleverd door derden, zoals omschreven in de facturen, in bezit had, waardoor het Ministerie van Defensie werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

2. hij op 8 februari 2004 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander meermalen, telkens een geschrift, te weten

- vier facturen met de factuurnummers [factuur B] en [factuur A] en [factuur C] en [factuur D] (d.d. 8 februari 2004) elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen,- telkens valselijk heeft opgemaakt immers hebben verdachte, en/of zijn mededader toen en daar (telkens) valselijk -immers opzettelijk in strijd met de waarheid- in voornoemde facturen werkzaamheden vermeld -zakelijk weergegeven-, dat zijn mededader,

- laptop systemen geleverd door derden in service heeft genomen (te weten in totaal 325 stuks) en hebben verdachte, en/of zijn mededader telkens die facturen uit naam van het bedrijf [bedrijf 1] opgemaakt, zulks ter bevestiging van de juistheid van de inhoud,

zulks telkens met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken en door anderen te doen gebruiken.

3. hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 in Nederland, meermalen, telkens een geschrift, te weten

- een bewijs van kasbetaling aan [bedrijf 2] van 29.750,- over het 3e kwartaal van 2003 en

- een bewijs van kasbetaling aan [bedrijf 2] van 15.000,- over het 2e kwartaal (van 2003)

elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -, telkens valselijk heeft opgemaakt immers heeft hij, verdachte, toen en daar telkens valselijk -immers opzettelijk in strijd met de waarheid- in/op voornoemde documenten vermeld -zakelijk weergegeven-, dat hij, verdachte, in de periode waarop die documenten betrekking hadden

- (op het bewijs kasbetaling 3e kwartaal 2003) dat er 29.750,- per kas is betaald voor Advies en Bijstands kosten en/of een BTW nummer ([btw-nummer 1]) en een verwijzing naar facturen in een map en

- (op het bewijs kasbetaling 2e kwartaal (2003)) dat er 15.000,- per kas is betaald voor Advies en Bijstand en/of een BTW nummer ([btw-nummer 1]) en een verwijzing naar facturen in een map

en heeft hij, verdachte, telkens dat geschrift met zijn handtekening ondertekend, zulks ter bevestiging van de juistheid van de inhoud en betaling van de op die geschriften vermelde bedragen, zulks telkens met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken.

5. hij in de periode van 1 januari 2003 tot en met 1 november 2004 in Nederland, als ambtenaar, te weten als hoofd verwerving bij het Personeelscommando van de Koninklijke Landmacht een gift, te weten

een geldelijke tegemoetkoming in de vorm van een groot geldbedrag,

heeft aangenomen van [bedrijf 1] en/of [persoon A] en/of [persoon B],

wetende,dat deze hem, verdachte, werden gedaan, teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten,

bestaande uit,

het bedrijf [bedrijf 1] te begunstigen ten opzichte van andere bedrijven, en (meer in het bijzonder) voornoemd bedrijf de opdracht te geven tot het leveren van laptops en onderhoudscontracten ten behoeve van die en andere laptops

en

het tegen meer kosten dan noodzakelijk geven van opdrachten aan [bedrijf 1] tot het leveren van laptops en onderhoudscontracten ten behoeve van die en andere laptops.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde:

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

ten aanzien van het onder 3 bewezenverklaarde:

valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

ten aanzien van het onder 5 bewezenverklaarde:

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem aangeboden wordt teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten.

Het verweer van de raadsman ten aanzien van de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van feit 3

De raadsman heeft bij pleidooi - op gronden als nader weergegeven in zijn ter terechtzitting in hoger beroep overgelegde pleitnota - betoogd dat, zijn cliënt ten aanzien van het onder 3 tenlastegelegde dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging. De raadsman heeft een beroep gedaan op psychische overmacht en daartoe aangevoerd dat zijn cliënt gehandeld heeft onder druk van de bedreigingen van de heer [x].

Het hof verwerpt dit verweer en overweegt dienaangaande als volgt. Het hof is van oordeel dat, ware er al sprake van bedreigingen van de heer [x] aan het adres van de verdachte, niet aannemelijk is geworden dat de verdachte heeft gehandeld onder een zodanige druk dat redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd dat hij daartegen weerstand bood. Het hof is voorts van oordeel dat een causaal verband tussen de gestelde bedreigingen aan het adres van de verdachte en het onder 3 bewezenverklaarde niet aannemelijk is geworden. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep heeft verklaard dat hij een aantal malen een vals bewijs van kasbetaling heeft opgemaakt omdat hij de betalingen aan Versluis in zijn boekhouding wilde verwerken via de boekhouder. Niet aannemelijk is geworden dat deze laatste beslissing betreffende de valsheid in geschrift onder invloed van enige druk is genomen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte is werkzaam geweest als hoofd verwerving bij het Personeelscommando van de Koninklijke Landmacht van het Ministerie van Defensie en heeft in de tijd dat hij deze functie bekleedde een groot geldbedrag aangenomen van een hem bekend bedrijf, terwijl hij wist dat hij dit geldbedrag kreeg teneinde hem te bewegen opdrachten van het Ministerie van Defensie voor de aanschaf van (onderhoudscontracten voor) laptops te gunnen aan datzelfde bedrijf. Voorts heeft de verdachte als hoofd verwerving samen met zijn mededaders het Ministerie opgelicht door onderhoudscontracten af te sluiten, voor prijzen ver boven de marktconforme prijs, voor laptops die ofwel niet in het bezit waren van het Ministerie, ofwel voor laptops waarvoor al onderhoudscontracten waren afgesloten.

Door aldus te handelen heeft de verdachte het in hem gestelde vertrouwen beschaamd en zijn positie misbruikt voor persoonlijk voordeel. Ook is het vertrouwen dat de burger in het overheidsapparaat moet kunnen stellen, geschaad en is de integriteit van de overheid aangetast. De burger moet er immers op kunnen vertrouwen dat beslissingen van de overheid op objectieve gronden worden genomen. Daarnaast moet de overheid kunnen vertrouwen op de loyaliteit, betrouwbaarheid en onkreukbaarheid van de eigen ambtenaren.

Bovendien heeft/hebben de verdachte en/of zijn mededader valse facturen opgemaakt. Daarnaast heeft de verdachte bewijzen van kasbetaling valselijk opgemaakt ter verwerking in het boekingsverslag van [bedrijf 3]. Door aldus te handelen heeft de verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer pleegt te worden gesteld in schriftelijke stukken met bewijsbestemming als de onderhavige.

Voorts heeft het hof in aanmerking genomen dat de verdachte, blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 17 juni 2009 eerder is veroordeeld voor een soortgelijk feit als de feiten 2 en 3.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van navermelde duur een passende en geboden reactie vormt.

Beslag

Het hof zal, overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal, de beslissingen van de rechtbank ten aanzien van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen bevestigen, en zal aldus gelasten:

- teruggave aan het Ministerie van Defensie van de bij de verdachte in zijn woning inbeslaggenomen laptop van het merk Asus [serienummer] en teruggave aan de verdachte van de overige aldaar inbeslaggenomen goederen, te weten laptops en administratie;

- teruggave aan het Ministerie van Defensie van de in het bedrijf [Y] inbeslaggenomen laptops van het merk Asus [serienummer] en teruggave aan de verdachte van de aldaar inbeslaggenomen administratie;

- teruggave aan [Z], wettelijk vertegenwoordiger van het boekhoudkantoor [naam], van de onder haar inbeslaggenomen administratie;

- teruggave aan de verdachte van de onder het bedrijf [bedrijf 3] inbeslaggenomen administratie.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14 b, 14c, 47, 57, 225, 326 en 363 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep - voorzover aan het oordeel van het hof onderworpen - en doet opnieuw recht.

Verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in het hoger beroep ter zake van het onder 4 en 6 tenlastegelegde.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 en 5 tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen terzake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 (achttien) maanden.

Bepaalt, dat een op 6 (zes) maanden bepaald gedeelte van de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich vóór het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Bepaalt dat de tijd, die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van het onvoorwaardelijke gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voorzover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan het Ministerie van Defensie van de bij de verdachte in zijn woning inbeslaggenomen laptop van het merk Asus [serienummer] en teruggave aan de verdachte van de overige aldaar inbeslaggenomen goederen, te weten laptops en administratie.

Gelast de teruggave aan het Ministerie van Defensie van de in het bedrijf [Y] inbeslaggenomen laptops van het merk Asus [serienummer] en teruggave aan de verdachte van de aldaar inbeslaggenomen administratie.

Gelast de teruggave aan [Z], wettelijk vertegenwoordiger van het boekhoudkantoor [naam], van de onder haar inbeslaggenomen administratie.

Gelast de teruggave aan de verdachte van de onder het bedrijf [bedrijf 3] inbeslaggenomen administratie.

Dit arrest is gewezen door mr. A.L.J. van Strien, mr. R.C. Langeler en dr. G.J. Fleers, in bijzijn van de griffier mr. J.J. Prins.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 15 juli 2009.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature