< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erkenning van de adoptie van een minderjarige die zijn gewone verblijfplaats in Ghana heeft door adoptiefouders die hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben, wordt beheerst door de Wet Conflictenrecht Adoptie (WCad) en de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka). De WCAd bevat regels voor de erkenning in Nederland van elders uitgesproken adopties, voor zover de erkenning niet beheerst wordt door het Haags Adoptieverdrag 1993. Vast staat dat Ghana geen partij is bij het Haags Adoptieverdrag 1993, dat overigens uitdrukkelijk het zelf adopteren van kinderen uitsluit. Op grond van artikel 7, lid 1 onder a, WCAd wordt een door een bevoegde autoriteit in het buitenland gegeven beslissing, waarbij de adoptie van een ten tijde van het verzoek en de uitspraak in dat buitenland verblijvend kind tot stand is gekomen, in Nederland erkend indien (onder meer) de bepalingen van de Wobka in acht zijn genomen. Artikel 2 Wobka bepaalt dat opneming in Nederland van een buitenlands kind met het oog op adoptie uitsluitend is toegestaan indien van de Minister een voorgaande schriftelijke mededeling is verkregen, dat deze in beginsel voor zodanige opneming toestemming verleent. Het hof heeft vastgesteld dat deze zogenoemde 'beginseltoestemming' in het onderhavige geval ontbreekt zodat reeds om die reden niet aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

Anders dan appellanten hebben betoogd is het hof van oordeel dat in het onderhavige geval geen sprake is van een situatie zoals in de door appellanten aangehaalde jurisprudentie. In die gevallen betrof het immers minderjarigen die zich al in Nederland bevonden terwijl aan alle vereisten voor adoptie in Nederland was voldaan en uitzetting van de minderjarigen naar het land van herkomst in strijd werd geacht met hun belang. Het vereiste van beginseltoestemming kan niet worden gepasseerd indien het een minderjarige betreft die in het buitenland verblijft, behoudens de uitzonderingen daarop genoemd in de Wobka, waarvan in het onderhavige geval geen sprake is. Gesteld noch gebleken is dat appellanten in Ghana hebben gewoond.

UitspraakBeschikking d.d. 2 juli 2008

Zaaknummer 107.004.516 (voorheen rekestnummer 0700772)

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Beschikking in de zaak van

1. [appellant 1 ],

wonende te [woonplaats],

2. [appellante 2],

wonende te [woonplaats],

hierna gezamenlijk te noemen: appellanten,

procureur mr. S.A. Roodhof,

advocaat mr. L.G. Mellens-Schrage,

Het geding in eerste aanleg

Bij beschikking van 7 augustus 2007 heeft de rechtbank Groningen het verzoek van appellanten tot erkenning en omzetting van de adoptie van de minderjarige [naam 1 ] (ook wel genaamd [naam 2 ], hierna te noemen [naam 1 ]), geboren op [datum ] 2005 te [plaats], Ghana, althans tot adoptie naar Nederlands recht van [naam 1 ], afgewezen. Tevens is bij die beschikking het verzoek van appellanten om te verstaan dat de naam van [naam 1 ] zal luiden [naam 3 ], afgewezen.

Het geding in hoger beroep

Bij beroepschrift, binnengekomen bij de griffie op 2 november 2007, hebben appellanten verzocht de beschikking van 7 augustus 2007 te vernietigen en opnieuw beslissende de verzoeken alsnog toe te wijzen.

Bij verweerschrift, binnengekomen bij de griffie op 27 december 2007, heeft de raad voor de kinderbescherming (hierna: de raad) het verzoek bestreden en verzocht de verzoeken af te wijzen en de beschikking waarvan beroep te bekrachtigen.

Ter zitting van 15 mei 2008 is de zaak behandeld. Verschenen zijn appellanten en hun advocaat en een vertegenwoordiger van de raad.

De beoordeling

De vaststaande feiten

1. [naam 1 ] is op [datum ] 2005 geboren te [plaats], Ghana. Uit het uittreksel uit het geboorteregister van Ghana van 6 september 2006 blijkt dat zijn biologische ouders zijn genaamd [biologische ouder 1 ] en [biologische ouder 2 ].

2. [naam 1 ] verblijft sinds zijn geboorte in Ghana.

3. Appellanten hebben hun gewone verblijfplaats in Nederland.

4. Op 22 december 2006 heeft de Circuit Court of Justice te Ghana de adoptie van [naam 1 ] door appellanten uitgesproken.

De standpunten

5. Appellanten hebben gesteld dat de verzoeken moeten worden toegewezen aangezien aan alle in de artikelen 1:227 en 1:228 BW genoemde vereisten voor adoptie is voldaan. Zij hebben met een beroep op de jurisprudentie, te weten de beschikking van het gerechtshof Amsterdam van 5 april 2006 (FJR 2005, 88) en de beschikking van de rechtbank Haarlem van 28 oktober 2004 (LJN AR5562), gesteld dat het ontbreken van de op grond van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) vereiste beginselverklaring van de Minister, toewijzing van de verzoeken niet in de weg staat.

6. De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat de verzoeken van appellanten moeten worden afgewezen omdat niet aan de wettelijke vereisten is voldaan.

De overwegingen

7. Het hof dient te beoordelen of aan de wettelijke eisen voor erkenning van de adoptie dan wel voor adoptie naar Nederlands recht is voldaan.

8. Erkenning van de adoptie van een minderjarige die zijn gewone verblijfplaats in Ghana heeft door adoptiefouders die hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben, wordt beheerst door de Wet Conflictenrecht Adoptie (WCad) en de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka). De WCAd bevat regels voor de erkenning in Nederland van elders uitgesproken adopties, voor zover de erkenning niet beheerst wordt door het Haags Adoptieverdrag 1993. Vast staat dat Ghana geen partij is bij het Haags Adoptieverdrag 1993, dat overigens uitdrukkelijk het zelf adopteren van kinderen uitsluit. Op grond van artikel 7, lid 1 onder a, WCAd wordt een door een bevoegde autoriteit in het buitenland gegeven beslissing, waarbij de adoptie van een ten tijde van het verzoek en de uitspraak in dat buitenland verblijvend kind tot stand is gekomen, in Nederland erkend indien (onder meer) de bepalingen van de Wobka in acht zijn genomen. Artikel 2 Wobka bepaalt dat opneming in Nederland van een buitenlands kind met het oog op adoptie uitsluitend is toegestaan indien van de Minister een voorgaande schriftelijke mededeling is verkregen, dat deze in beginsel voor zodanige opneming toestemming verleent. Het hof heeft vastgesteld dat deze zogenoemde 'beginseltoestemming' in het onderhavige geval ontbreekt zodat reeds om die reden niet aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

9. Anders dan appellanten hebben betoogd is het hof van oordeel dat in het onderhavige geval geen sprake is van een situatie zoals in de door appellanten aangehaalde jurisprudentie. In die gevallen betrof het immers minderjarigen die zich al in Nederland bevonden terwijl aan alle vereisten voor adoptie in Nederland was voldaan en uitzetting van de minderjarigen naar het land van herkomst in strijd werd geacht met hun belang. Het vereiste van beginseltoestemming kan niet worden gepasseerd indien het een minderjarige betreft die in het buitenland verblijft, behoudens de uitzonderingen daarop genoemd in de Wobka, waarvan in het onderhavige geval geen sprake is. Gesteld noch gebleken is dat appellanten in Ghana hebben gewoond.

10. Nu aan de voorwaarden voor erkenning van de adoptie van [naam 1 ], uitgesproken door de Circuit Court of Justice te Ghana op 22 december 2006, niet is voldaan, kan deze beslissing in Nederland niet voor erkenning in aanmerking komen. Dit betekent tevens dat het hof niet meer toekomt aan het door appellanten gedane subsidiaire verzoek en het verzoek tot naamswijziging.

De slotsom

11. Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat de verzoeken van appellanten moeten worden afgewezen. Het hof zal de beschikking waarvan beroep bekrachtigen.

De beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt de beschikking waarvan beroep.

Aldus gegeven door mrs. Garos, voorzitter, Jonkman en Drion, raden, en uitgesproken door de voorzitter ter buitengewone openbare terechtzitting van dit hof van woensdag 2 juli 2008 in bijzijn van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature