E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHLEE:2008:BD6670
LJN BD6670, Gerechtshof Leeuwarden, 107.004.880 (voorheen Rekestnummer 0800234)

Inhoudsindicatie:

Een in Nederland gegeven machtiging tot uithuisplaatsing komt in beginsel ingevolge de Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2003 (hierna: Vo Brussel IIbis) in een andere lidstaat - zoals Bulgarije - in aanmerking voor erkenning. Artikel 56 Vo Brussel IIbis brengt mee dat een gerecht bevoegd kan zijn een kind te plaatsen in een andere lidstaat. Ter regeling van de uitvoering van onder meer dit verdragsartikel in Nederland is per 1 mei 2006 de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming (hierna: Uw) in werking getreden. Uit artikel 9 Uw en de toelichting daarop blijkt dat in Nederland het initiatief tot plaatsing in een pleeggezin in een andere lidstaat, en de beslissingsbevoegdheid daartoe, zijn gelegd bij de centrale autoriteit als bedoeld in artikel 4 van die wet. Nu echter artikel 4 lid 4 Uw duidelijk maakt dat de tussenkomst van de centrale autoriteit in zaken die onder Vo Brussel IIbis vallen niet verplicht is, en Vo Brussel IIbis ervan uitgaat dat een verzoeker de vrijheid heeft zich rechtstreeks tot de rechter te wenden, moet worden aangenomen dat de ouders ontvankelijk zijn in hun verzoek voor wat betreft de uithuisplaatsing van de kinderen in het gezin van de zuster van de vrouw in Bulgarije. In het midden kan blijven of een dergelijk verzoek, wanneer het betrekking zou hebben op een dergelijke overplaatsing binnen Nederland, ontvankelijk zou zijn.

Alvorens de ontvankelijkheid van de ouders in hun verzoek tot vervanging van BJZ als gezinsvoogdijinstelling te behandelen zal het hof eerst het verzoek tot uithuisplaatsing in het gezin van de zuster van de vrouw behandelen.

Het hof acht de beoordeling van de kinderrechter van dit verzoek, zoals deze blijkt uit de beschikking waarvan beroep, juist en neemt deze over.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie