Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art 6 WVW (juli 2019). Verdachte reed te hard en was onder invloed van alcohol. Slachtoffer met zwaar lichamelijk letsel. Geslaagde mediation (september 2023) in het kader van de pilot mediation bij het hof Den Haag.

UitspraakRolnummer: 22-001952-22

Parketnummer: 09-176339-19

Datum uitspraak: 25 september 2023

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 21 juni 2022 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder feit 1 primair en onder feit 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 160 uren, subsidiair 80 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest.

Voorts is aan de verdachte een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 14 maanden opgelegd, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met aftrek van de tijd dat het rijbewijs ingevorderd en ingehouden is geweest en met een proeftijd van 2 jaren.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 17 juli 2019 te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (auto), daarmede rijdende over de weg, (de Lijnbaan), zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend, als volgt te handelen:

hij, verdachte aldaar,

- heeft gereden terwijl hij een hoeveelheid alcohol (260ugl) had genuttigd en/of (vervolgens)

- heeft gereden met een snelheid van 79 kilometer per uur, althans met een (veel) hogere snelheid dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 50 km/u en/of (vervolgens)

- heeft gereden met een gelet op de verkeersveiligheid ter plaatse (veel) te hoge snelheid en/of (vervolgens)

- zijn snelheid niet zodanig heeft geregeld dat hij in staat was zijn motorrijtuig tijdig tot stilstand te brengen tengevolge waarvan hij met zijn motorrijtuig in botsing is gekomen met een aldaaroverstekende fietser, waardoor een ander te weten die fietser (genaamd [slachtoffer]) zwaar lichamelijk letsel, te weten een open (onderbeens)fractuur en/of 3 gebroken ribben en/of een hoofdwond, of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan, terwijl hij verkeerde in de toestand als bedoeld in artikel 8, eerste of tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 , danwel na het feit niet heeft voldaan aan een bevel gegeven krachtens artikel 163, tweede, zesde, achtste of negende lid van genoemde wet;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij, verdachte aldaar,

- heeft gereden terwijl hij een hoeveelheid alcohol (260ugl) had genuttigd en/of

(vervolgens)

- heeft gereden met een snelheid van 79 kilometer per uur, althans met een (veel)

hogere snelheid dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 50 km/u en/of

(vervolgens)

- heeft gereden met een gelet op de verkeersveiligheid ter plaatse (veel) te hoge

snelheid en/of (vervolgens)

- zijn snelheid niet zodanig heeft geregeld dat hij in staat was zijn motorrijtuig tijdig

tot stilstand te brengen tengevolge waarvan hij met zijn motorrijtuig in botsing is

gekomen met een aldaaroverstekende fietser, waardoor een ander te weten die

fietser (genaamd [slachtoffer]) letsel heeft bekomen, door welke gedraging(en) van

verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt,

en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

hij op of omstreeks 17 juli 2019 te 's-Gravenhage, als bestuurder van een motorrijtuig, (auto), dit voertuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van

alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte in zijn adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994 , 260 microgram, in elk geval hoger dan 220 microgram, alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd met uitzondering van de opgelegde straf en dat de verdachte zal worden veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 160 uren, subsidiair 80 dagen hechtenis, waarvan 80 uren, subsidiair 40 dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, alsmede tot een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 14 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van de tijd dat het rijbewijs ingevorderd en ingehouden is geweest.

Het vonnis waarvan beroep

De behandeling van de zaak in hoger beroep heeft het hof niet gebracht tot andere beschouwingen en beslissingen dan die van de eerste rechter, behalve ten aanzien van de duur van de opgelegde taakstraf en de motivering daarvan en de wettelijke voorschriften die in het vonnis waarvan beroep zijn aangehaald.

In dit opzicht zal het hof het vonnis waarvan beroep vernietigen. Voor het overige verenigt het hof zich met de gronden en beslissingen in het vonnis, met dien verstande dat het hof daarin de hierna te vermelden aanvulling voor wat betreft de bewijsmiddelen aanbrengt.

Aanvulling

Het hof vult de door de rechtbank gebezigde bewijsmiddelen aan met de verklaring van de verdachte zoals afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 25 september 2023 – zakelijk weergegeven – verklaard:

Naar aanleiding van het aanvullend proces-verbaal van bevindingen over de snelheidsmeting accepteer ik deze bevindingen en erken ik dat ik met een hogere snelheid dan toegestaan heb gereden.

Het vonnis waarvan beroep dient derhalve - behoudens voor zover het wordt vernietigd - onder aanvulling van gronden te worden bevestigd.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich op een woensdagochtend in het centrum van Den Haag schuldig gemaakt aan het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval. De verdachte heeft als bestuurder van een auto met een veel hogere snelheid gereden dan de ter plaats geldende maximumsnelheid van 50 km/u, terwijl hij onder invloed was van alcohol. Doordat hij onder die omstandigheden niet in staat is geweest om zijn voertuig tijdig tot stilstand te brengen, heeft hij een oudere man op de fiets aangereden, die als gevolg van het verkeersongeval zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. Hij is drie maal geopereerd en loopt tot op de dag van vandaag minder goed dan voorheen.

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 4 september 2023, waaruit blijkt dat de verdachte eerder, in 2016, onherroepelijk is veroordeeld voor het rijden onder invloed. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

De verdachte heeft de feiten ter terechtzitting van het hof volledig erkend en ten volle zijn spijt betuigd.

Ten voordele van de verdachte houdt het hof – op de voet van het bepaalde in artikel 51h, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering - voorts rekening met het feit dat de verdachte in is gegaan op de mogelijkheid van mediation . De mediation tussen de verdachte en het slachtoffer is geslaagd, zoals blijkt uit de mediationovereenkomst die van het dossier deel uitmaakt. Partijen hebben de feiten in deze strafzaak met elkaar besproken en het slachtoffer heeft te kennen gegeven het opleggen van een straf niet meer nodig te achten. Het slachtoffer is ter zitting van het hof verschenen en heeft dit standpunt herhaald en toegelicht.

Het hof heeft ook meegewogen dat de verdachte ander werk heeft moeten zoeken en zijn rijbewijs hard nodig heeft voor zijn huidige werkzaamheden bij het schoonmaakbedrijf van zijn broer.

Het hof heeft vastgesteld dat de redelijke termijn waarbinnen een strafzaak behoort te worden behandeld, in eerste aanleg met bijna 12 maanden is overschreden.

Het hof zal met de constatering hiervan volstaan nu een taakstraf zal worden opgelegd van minder dan 100 uur.

Het hof is - alles afwegende - van oordeel dat een onvoorwaardelijke taakstraf en een deels voorwaardelijke rijontzegging van na te melden duur een passende en geboden reactie vormen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c en 22d van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 6, 175 en 179 van de Wegenverkeerswet 1994 , zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de opgelegde straffen en doet in zoverre opnieuw recht.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 80 (tachtig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 40 (veertig) dagen hechtenis.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering zal worden gebracht, volgens de maatstaf van twee uren taakstraf per in voorarrest doorgebrachte dag, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Ontzegt de verdachte ter zake van het bewezenverklaarde de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 14 (veertien) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de bijkomende straf van ontzegging, groot 12 (twaalf) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Bepaalt dat de tijd, gedurende welke het rijbewijs van de verdachte ingevolge artikel 164 van de Wegenverkeerswet 1994 v óór het tijdstip, waarop deze uitspraak voor wat betreft de in artikel 179 van die wet genoemde bijkomende straf voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden, ingevorderd of ingehouden is geweest, op de duur van bovengenoemde bijkomende straf geheel in mindering zal worden gebracht.

Bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige, met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Dit arrest is gewezen door mr. A.J.M. Kaptein,

mr. O.M. Harms en mr. G.C. Haverkate, in bijzijn van de griffier mr. M.T. Huynh.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 25 september 2023.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature