< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek voorlopig getuigenverhoor. Verzoekster heeft hoger beroep ingesteld tegen een vonnis en wil meer duidelijkheid verkrijgen voordat zij haar memorie van grieven indient.

UitspraakGERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.307.354/02

beschikking van 21 juni 2022

inzake

de vennootschap naar buitenlands recht

XL Insurance Company SE,

in Nederland handelend en optredend onder de naam AXA NL,

onder meer kantoorhoudende te Amsterdam,

verzoekster,

hierna te noemen: XL Insurance,

advocaat: mr. S.B. Weyn uit Amersfoort,

tegen

RowOne B.V.,

gevestigd te Rijswijk,

verweerster,

hierna te noemen: RowOne,

advocaat: mr. M. Hoekman uit Den Haag.

1 De zaak in het kort

XL Insurance heeft hoger beroep ingesteld tegen een vonnis van de kantonrechter te Den Haag . Daarin is geoordeeld dat RowOne 10% van de uit een bedrijfsongeval voortvloeiende schade aan XL Insurance dient te voldoen. XL Insurance is het niet eens met dit vonnis, heeft daartegen hoger beroep ingesteld en wil meer duidelijkheid verkrijgen over de omstandigheden en de feitelijke toedracht van het bedrijfsongeval voordat zij haar memorie van grieven indient. Daarom verzoekt XL Insurance om een voorlopig getuigenverhoor te bevelen.

2 Het verloop van de procedure

XL Insurance heeft een verzoekschrift met bijlagen ingediend, ingekomen op 17 maart 2022, waarin zij verzoekt om een voorlopig getuigenverhoor te bevelen. Het verzoek ziet op het horen van de volgende drie personen:

[getuige 1] , wonende te [woonplaats] ,

[getuige 2] , wonende te [woonplaats] ,

[getuige 3] , wonende te [woonplaats] .

Namens RowOne is per e-mail van 19 mei 2022 medegedeeld dat zij geen bezwaar heeft tegen het houden van een voorlopig getuigenverhoor.

Beide partijen hebben afgezien van een mondelinge behandeling van het verzoek.

Vervolgens heeft het hof een datum voor beschikking bepaald.

3 Beoordeling

3.1

Uit het vonnis waartegen hoger beroep is ingesteld (bij dit hof aanhangig en bekend onder zaaknummer 200.307.354/01) blijkt de volgende feitentoedracht.

3.2

Op 14 augustus 2017 is [getuige 1] (hierna: [getuige 1] ) een ongeval overkomen.

3.3

Het ongeval vond plaats op een bouwproject waar [x] Bouw, verzekerde van XL Insurance, hoofdaannemer was. [getuige 1] was hier werkzaam als zelfstandig betonvlechter. [x] had het leveren en vlechten van bewapeningsstaal uitbesteed aan […] Betonstaal B.V., die op haar beurt het betonvlechtwerk had uitbesteed aan RowOne. RowOne had een raamovereenkomst van opdracht gesloten met [getuige 1] , die zijn werkzaamheden uitvoerde onder de naam [naam] Bouw.

3.4

[getuige 1] heeft een gevelsteiger betreden en is daar vanaf gevallen. Daardoor heeft [getuige 1] ernstig letsel opgelopen.

3.5

XL Insurance heeft op verzoek van [getuige 1] de schaderegeling op zich genomen. [getuige 1] heeft zijn aanspraken op schadevergoeding uit hoofde van het hem overkomen ongeval middels cessie aan XL Insurance overgedragen.

3.6

De kantonrechter te Den Haag heeft in het onder zaak-/rolnummer 9488725 / RL EXPL 21-16951 tussen partijen gewezen vonnis van 15 december 2021 voor recht verklaard dat RowOne aansprakelijk is voor de gevolgen van het bedrijfsongeval van [getuige 1] en gehouden is tot vergoeding van 10% van de daaruit voor XL Insurance voortvloeiende schade, en heeft RowOne veroordeeld tot betaling aan XL Insurance van een schadevergoeding van 10% van de voor XL Insurance uit het ongeval van [getuige 1] voortvloeiende schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij is XL Insurance veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Wat meer of anders is gevorderd heeft de kantonrechter afgewezen.

3.7

XL Insurance is het niet eens met dit vonnis en heeft daartegen hoger beroep ingesteld.

XL Insurance heeft nog geen memorie van grieven ingediend in die procedure.

3.8

XL Insurance wil door het horen van getuigen duidelijkheid verkrijgen over de omstandigheden waaronder het ongeval [getuige 1] overkwam, specifiek over de toestand van de randbeveiliging aan de binnenzijde van de gevelsteiger, en de omstandigheden en toedracht van het ongeval.

3.9

RowOne heeft geen verweer gevoerd tegen het verzoek.

3.10

Het hof oordeelt als volgt. Het verzoek van XL Insurance voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Het voorlopig getuigenverhoor strekt ertoe, voor zover in deze zaak van belang, de verzoekende partij de mogelijkheid te verschaffen door aan de hand van de in het voorlopig getuigenverhoor afgelegde getuigenverklaringen meer zekerheid te verkrijgen omtrent voor de beslissing van het geschil relevante feiten en omstandigheden en zo beter te kunnen beoordelen of het raadzaam is de procedure in hoger beroep te voeren en om vervolgens de grieven te formuleren. Mede gelet op de herkansingsfunctie van het hoger beroep en het feit dat het voorlopig getuigenverhoor betrekking heeft op feiten waarover in eerste aanleg geen getuigen zijn gehoord, zal het verzoek dan ook op de hierna te melden wijze worden toegewezen. Uit het verzoekschrift blijkt voldoende waarover XL Insurance de getuigen wil horen en welke concrete feiten en omstandigheden XL Insurance wil bewijzen dan wel betwisten. Toewijzing van het verzoek leidt niet tot onnodige vertraging en is niet strijdig met de eisen van een goede procesorde.

3.11

De beslissing omtrent de proceskosten zal worden aangehouden tot de einduitspraak in de hoofdzaak.

Beslissing

Het hof:

- beveelt een voorlopig getuigenverhoor over de omstandigheden waaronder het onderhavige ongeval [getuige 1] overkwam, specifiek over de toestand van de randbeveiliging aan de binnenzijde van de gevelsteiger, en de omstandigheden en toedracht van het ongeval;

- bepaalt dat het getuigenverhoor zal worden gehouden in één van de zittingszalen van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te ’s-Gravenhage op 26 augustus 2022 om 9:00 uur;

- benoemt tot raadsheer-commissaris voor wie het getuigenverhoor zal worden gehouden: mr. F.J. Verbeek;

- bepaalt dat, indien een der partijen binnen twee weken na de dag van deze uitspraak opgeeft verhinderd te zijn op de genoemde datum en daarbij tegelijk de verhinderdata van beide partijen in de maanden oktober en november van 2022 opgeeft, de raadsheer-commissaris (in beginsel eenmalig) een nadere datum en tijdstip voor het getuigenverhoor zal vaststellen.

- houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan tot de einduitspraak in de bodemprocedure.

Deze beschikking is gegeven door mrs. F.J. Verbeek, P.M. Verbeek en C.J. Frikkee, en is ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. C.J. Frikkee op 21 juni 2022 in aanwezigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature