< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

mediation zaak

UitspraakRolnummer: 22-005701-19

Parketnummer: 09-113366-19

Datum uitspraak: 13 oktober 2020

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Den Haag van 13 december 2019 in de strafzaak tegen de verdachte:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1965,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 1 primair tenlastegelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 1 subsidiair en 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 55 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 21 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en bijzondere voorwaarden als weergegeven in het vonnis waarvan beroep.

De verdachte heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

1.hij op of omstreeks [pleegdatum] te [pleegplaats] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf

om aan [aangever] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel

toe te brengen meermalen, althans eenmaal, (telkens)

-in/op/tegen het hoofd en/of gezicht en/of het lichaam van die [aangever] heeft geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of getrapt en/of

-die [aangever] heeft op/tegen de liftwanden en/of de grond heeft gegooid/geduwd en/of

-die [aangever] bij de haren heeft vastgepakt en/of aan de haren heeft getrokken terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:hij op of omstreeks [pleegdatum] te [pleegplaats] [aangever] heeft mishandeld door die [aangever] meermalen, althans eenmaal, (telkens) in/op/tegen het gezicht en/of het hoofd en/of het lichaam te slaan en/of te stompen en/of te schoppen en/of te trappen en/of aan de haren vast te pakken en/of te trekken en/of op/tegen de wanden van de lift en/of de grond te duwen en/of te gooien;

2.hij op of omstreeks [pleegdatum] te [pleegplaats] opzettelijk en wederrechtelijk een (post van een)(voor)deur en/of (een) glazen beeldje(s) en/of een televisie en/of een of meer telefoons, in elk geval enige goederen, die/dat geheel of ten dele aan een ander, te weten aan [aangever] toebehoorde, heeft vernield, beschadigd, onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd behoudens ten aanzien van de in dat vonnis opgelegde straf, met dien verstande dat de verdachte ter zake van het onder 1 subsidiair en

2 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 dagen waarvan

14 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren

en als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij de reclassering en een behandeling bij De Waag, dadelijk uitvoerbaar te verklaren op grond van artikel 14e van het Wetboek van Strafrecht.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof zich daarmee niet geheel verenigt.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is – overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal - niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder

1. primair is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.hij op [pleegdatum] te [pleegplaats] [aangever] heeft mishandeld door die [aangever] meermalen, in/op/tegen het gezicht en het hoofd en het lichaam te slaan en te stompen en te schoppen;

2.hij op [pleegdatum] te [pleegplaats] opzettelijk en wederrechtelijk een post van een voordeur en een glazen beeldje en een televisie, die geheel of ten dele aan een ander, te weten aan [aangever] toebehoorden, heeft vernield.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat

en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 subsidiair bewezenverklaarde levert op:

mishandeling.

Het onder 2 subsidiair bewezenverklaarde levert op:

opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel

of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte

is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende

in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich in een ontstane ruzie tussen beiden schuldig gemaakt aan mishandeling van zijn vriendin en vernieling van een post van haar voordeur en in haar huis van een beeldje en tv van haar. Met deze feiten heeft de verdachte een aanzienlijke inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit en de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Hij heeft ook geen respect gehad voor haar eigendommen.

Juist bij haar partner en in haar eigen huis moet zij zich bij uitstek veilig kunnen voelen.

De verdachte heeft hier niet bij stilgestaan en heeft zijn gevoelens van boosheid laten prevaleren boven het welzijn van zijn vriendin.

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d.

9 september 2020, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen

van soortgelijke strafbare feiten.

Voorts heeft het hof acht geslagen op het rapport van de Reclassering d.d. 8 december 2019, inhoudende – zakelijk weergegeven -:

De kans op herhaling wordt als laag, maar aanwezig, ingeschat. Er worden geen criminogene factoren gezien. Geadviseerd wordt aan de verdachte op te leggen een toezicht voor de duur van één jaar met als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij Reclassering Nederland en een (ambulante) behandelverplichting bij De Waag of een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling.

Voorts heeft het hof, gelet op het bepaalde in artikel 51h van het wetboek van strafvordering, in het voordeel van de verdachte in aanmerking genomen dat de verdachte samen met aangeefster heeft deelgenomen aan een geslaagd mediationtraject waarbij onder meer is afgesproken dat de verdachte therapie zal volgen bij De Waag. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij zich bij De Waag heeft aangemeld, maar dat de behandeling nog niet is gestart, omdat hij op een wachtlijst staat. Aangeefster heeft ter terechtzitting in hoger beroep gezegd dat zij nog steeds absoluut wil dat de verdachte in therapie gaat bij De Waag. Zelf heeft zij veel gehad aan de therapie die zij elders een jaar lang heeft gevolgd, waarbij zij geleerd heeft duidelijker haar grenzen aan te geven.

Het hof is - alles afwegende - van oordeel dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur, waarvan het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan het voorarrest en het voorwaardelijk deel geldt als stok achter de deur, een passende en geboden reactie vormt.

Voorts zal het hof overeenkomstig het advies in bovengenoemd rapport en de beslissing van de eerste rechter, bijzondere voorwaarden opleggen.

Het hof doet dit enerzijds vanuit de verwachting dat de reclassering de behandeling bij De Waag kan bespoedigen en anderzijds om te waarborgen dat de behandeling inderdaad zal plaatsvinden. Het hof ziet in dit verband aanleiding de proeftijd te bepalen op één jaar.

Gelet op het vorenoverwogene is het hof van oordeel, dat er geen aanleiding is de bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar te verklaren.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57, 63, 300 en 350 van het Wetboek van Strafrecht , zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder

1 primair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt

de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair en 2 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 subsidiair en 2 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor

de duur van 41 (éénenveertig) dagen.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot

7 (zeven) dagenniet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat

de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van

1 (één) jaaraan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of de verdachte gedurende de proeftijd van

1. één) jaar ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht,

de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclasseringsinstelling zo vaak en zolang als de reclasseringsinstelling dit noodzakelijk acht daaronder begrepen, dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich gedurende de proeftijd zal melden bij Reclassering Nederland op door de reclassering te bepalen tijdstippen, gelet op de door verdachte te volgen behandeling, zo frequent en zo lang de behandelingsinstelling dat noodzakelijk acht;

- zich gedurende de proeftijd onder behandeling zal stellen van de Waag of een soortgelijke instelling voor ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, op de tijden en plaatsen als door of namens die zorginstelling aan te geven.

Geeft de voornoemde reclasseringsinstelling de opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Dit arrest is gewezen door mr. O.E.M. Leinarts,

mr. A.J.M. Kaptein en mr. H.M.D. de Jong, in bijzijn van de griffier mr. C.E. Koppelaars.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 13 oktober 2020.

Mr. O.E.M. Leinarts is buiten staat dit arrest te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature