U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

IB/PVV. Vervangingsreserve. Pachtrecht is te beschouwen als bedrijfsmiddel.

Uitspraak,, . AK

GBRBCBTSBOP ARNBBM

belastingkamer

nr. 941108

PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK

Het gerechtshof te Arnhem, eerste enkelvoudige belastingkamer, heeft

op het beroep van [belanghebbende] , wonende te [woonplaats] , tegen de uitspraak van de inspecteur van de Belastingdienst/Onder­ nemingen Winterswijk inzake het bezwaar van belanghebbende tegen de hem voor het jaar 1992 opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

ter zitting van 6 juni 1995 te Arnhem na het horen van belang­ hebbendes gemachtigde mr. I.L.J.M. Schröder, kantoor houdende te Velp en bijgestaan door mr. M.J.G. Wijers, kantoor houdende te Borculo, en van de inspecteur voornoemd de volgende monde­ linge uitspraak gedaan:

G_X"onden:

(1) Belanghebbende die in 1935 is geboren, heeft per 1 januari 1992 een door hem geëxploiteerd landbouwbedrijf ingebracht in een met zijn echtgenote en een zoon opgerichte maatschap. Tot de winst van de maatschap was belanghebbende in 1992 voor 25% gerechtigd.

(2) In de inbreng was begrepen het pachtrecht met betrekking tot

1.21.20 ha in de gemeente [gemeente] gelegen grasland. Genoemde gemeente had het grasland nodig voor uitbreiding van het bestaande industrieterrein. Ten einde de grond vrij van pacht te verkrijgen heeft zij op 14 oktober 1992 f 50.000,-- aan de maatschap betaald. Met betrekking tot het pachtrecht was geen actiefpost op de balans van de maatschap opgevoerd.

(3) In oktober 1992 heeft de maatschap voor f 94.050,-- 1.65.00 ha grond gekocht. In de jaarstukken van de maatschap is het bedrag van f 50.000,-- op het bedrag van f 94.050,-- afge­ boekt, zodat als boekwaarde van de gekochte grond f 44.050,-­ resteert.

(4) Het tussen partijen bestaande geschil betreft de vraag of gemeld pachtrecht was te beschouwen als bedrijfsmiddel bedoeld in artikel 14 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, dan wel belanghebbende zich met vrucht kan beroepen op de resolu­ tie van 25 augustus 1992, nummer DB 92/3157 (BNB 1992/313), hetgeen belanghebbende verdedigt maar de inspecteur betwist.

\ , - 2 - 9

.,

De inspecteur gaat in het vertoogschrift nader akkoord met de opvatting van belanghebbende dat met betrekking tot zijn aan­ deel in het bedrag van f 50.000,-- in ieder geval alsnog het 45%-tarief toepassing behoort te vinden.

(5) Het pachtrecht was - reeds gelet op de vergoeding die bij de beëindiging van het recht werd betaald - een waardevol goed, behoorde - in tegenstelling tot goederen die voor de omzet zijn bestemd - tot het vaste kapitaal van de maatschap en was bestemd om voor de uitoefening van het bedrijf van de maat­ schap te worden gebruikt. Het recht was derhalve te beschouwen als een bedrijfsmiddel bedoeld in genoemd artikel 14. Daaraan doet - anders dan de inspecteur verdedigt - de omstandigheid dat op de balans van de maatschap met betrekking tot het pachtrecht geen actiefpost was opgevoerd, niet af.

(6) Het hof berekent belanghebbendes proceskosten op

2 X f 710,-- X 1 = f 1.420,--.

Beslissing:

Vernietigt de uitspraak waarvan beroep;

Vermindert de aanslag tot een, berekend naar een belastbaar inkomen van f 41.339,-- met inachtneming van een belasting­ vrije som van f 5.225,--;

Veroordeelt de Staat aan belanghebbende f 1.420,-- aan proces kosten te vergoeden;

Gelast de inspecteur aan belanghebbende het door hem gestorte griffierecht van f 75,-- te vergoeden.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, Het lid van de voormelde enkelvoudige belastingkamer,

C-<#85>.. J.

,\b\1\,\t (J.L.M. Egberts) (D.C. Smit)

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 6 juni 1995. Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 1 9 JUNI 1995

\


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature