< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Veroordeling voor het bezit van twee kinderpornografische afbeeldingen (feit 1) en het bewegen van een minderjarige tot het dulden van ontuchtige handelingen (feit 2). Van het derde ten laste gelegde feit, dat ook het bewegen van een minderjarige tot het dulden van ontuchtige handelingen betrof, wordt verdachte vrijgesproken.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakAfdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001451-15

Uitspraak d.d.: 22 maart 2016

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van

9 maart 2015 met parketnummer 05-821259-13 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag 1] 1979,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 8 maart 2016 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. H.J.M. Nijenhuis, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1:hij in of omstreeks de periode van 01 september 2011 tot 3 juni 2013 in de gemeente Wijchen, in elk geval in Nederland, één of meermalen 22 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of meer afbeelding(en) (foto's) en/of een gegevensdrager, te weten een GSM Samsung, bevattende 22 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval één of meer afbeeldingen, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit: het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

2:hij in of omstreeks de periode van 1 november 2012 tot 2 juni 2013 in de gemeente Wijchen, een of meermalen door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten door het beloven/(af)geven/verstrekken van 50 euro, althans enige geldbedrag, aan een persoon, [aangever] , geboren op [geboortedag 2] 1996, waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handeling(en) van hem te dulden, te weten het door hem verdachte met een mobiel en/of camera maken van een of meer foto's, althans afbeeldingen, van het geslachtsdeel en/of de (blote) billen van die [aangever] en/of het (op verzoek van hem, verdachte) (laten) maken van een of meer foto's van zijn, aangevers, (blote) billen en/of geslachtsdeel en/of (vervolgens) afgeven en/of verstrekken van die foto's aan hem, verdachte;

3:hij in of omstreeks de periode van 01 september 2011 tot 2 maart 2012 in de gemeente Wijchen een of meermalen door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten door het beloven en/of verstrekken van een geldbedrag van 100 euro, althans enig geldbedrag en/of een jaaroverzicht van NEC en/of een fietsshirt van TREK aan een persoon, [slachtoffer] , geboren op [geboortedag 3] 1995, waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden, te weten het (op verzoek van hem, verdachte) met een mobiel en/of een camera (laten) maken van een of meer foto's van zijn, aangevers, (blote) billen en/of buik en/of rug en/of geslachtsdeel en/of (vervolgens) afgeven en/of verstrekken van die foto's aan hem, verdachte.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 3 tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

De foto’s zijn niet door verdachte zelf gemaakt noch is hij daarbij rechtstreeks betrokken geweest. Daargelaten of de handelingen van verdachte als ontuchtig zouden zijn aan te merken, had tenlastelegging van uitlokking meer in de rede gelegen.

Overweging met betrekking tot het bewijs van de feiten 1 en 2

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het tenlastegelegde wordt weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof overweegt in het bijzonder het volgende.

Naar het oordeel van het hof kunnen twee foto’s die op de telefoon van verdachte zijn aangetroffen worden aangemerkt als kinderpornografisch. Het betreft de foto’s die in het proces-verbaal onderzoek afbeeldingen zijn aangeduid onder ‘ [naam bestand] en [naam bestand] . Deze afbeeldingen zijn in hetzelfde proces-verbaal aangemerkt als ‘accessible’, waaruit het hof afleidt dat zij voor verdachte toegankelijk waren.

Aangever [aangever] heeft zichzelf op deze foto’s herkend, toen deze aan hem getoond werden tijdens zijn verhoor door de raadsheer-commissaris. [aangever] heeft in zijn aangifte verklaard dat verdachte deze en andere foto’s van hem heeft gemaakt in december 2012 en dat verdachte hem hier 50 euro voor heeft gegeven. Bij de raadsheer-commissaris heeft [aangever] in grote lijnen zijn verklaring herhaald. Gelet op het grote leeftijdsverschil tussen verdachte en aangever, de rol van verdachte als trainer bij de voetbalclub van aangever en het feit dat twee van de door verdachte gemaakte foto’s kinderpornografisch zijn, acht het hof het handelen van verdachte in strijd met sociaal-ethische normen, waarmee het ontuchtige karakter van het handelen van verdachte vast staat.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1:hij in of omstreeks de periode van 01 september 2011 tot 3 op 2 juni 2013 in de gemeente Wijchen, in elk geval in Nederland, één of meermalen 22 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of meer afbeelding(en) (foto's) en/of een gegevensdrager, te weten een GSM Samsung, bevattende 22 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval één of meer afbeeldingen, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit: het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun zijn leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

2:hij in of omstreeks de periode van 1 november 2012 tot 2 juni 2013 in de gemeente Wijchen, een of meermalen door een gift of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten door het beloven/(af)geven/verstrekken van 50 euro, althans enige geldbedrag, aan een persoon, [aangever] , geboren op [geboortedag 2] 1996, waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handeling(en) van hem te dulden, te weten het door hem verdachte met een mobiel en/of camera maken van een of meerdere foto's, althans afbeeldingen, van het geslachtsdeel en/of de (blote) billen van die [aangever] en/of het (op verzoek van hem, verdachte) (laten) maken van een of meerdere foto's van zijn, aangevers, (blote) billen en/of geslachtsdeel en/of (vervolgens) afgeven en/of verstrekken van die foto's aan hem, verdachte.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

door giften of beloften van geld of goed een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen van hem te dulden.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte en zijn draagkracht, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft daarbij gelet op het feit dat verdachte niet eerder veroordeeld is voor een strafbaar feit en dat hij ook na de onderhavige feiten niet meer in aanraking is gekomen met justitie. Voorts weegt het hof mee dat verdachte twee kinderpornografische foto’s heeft gemaakt en op zijn mobiele telefoon heeft bewaard maar - dat is het hof met de advocaat-generaal eens - het gaat hierbij niet om bijzonder schokkende foto’s.

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is het bewezenverklaarde niet waard. Daarom zal een geldboete en een voorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd van na te melden hoogte en duur.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14 b, 14c, 23, 24, 24c, 57, 240b en 248a van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 3 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) maand.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt de verdachte tot een geldboete van € 500,- (vijfhonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 10 (tien) dagen hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. R. van den Heuvel, voorzitter,

mr. H. Abbink en mr. A. van Waarden, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. T. Faber, griffier,

en op 22 maart 2016 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 22 maart 2016.

Tegenwoordig:

mr. R. Prakke-Nieuwenhuizen, voorzitter,

mr. T.C. Pastoor, advocaat-generaal,

mr. A.B. de Wit, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature