< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vechtscheiding. Benoeming bijzondere curator.

UitspraakGERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.157.219/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/17/132957 / FA RK 14-330)

beschikking van de familiekamer van 17 maart 2015

inzake

[verzoeker] ,

wonende te [A],

verzoeker in hoger beroep,

verder te noemen: de vader,

advocaat: mr. J.B. de Jong, kantoorhoudend te Almere,

tegen

[verweerster] ,

wonende te [B],

verweerster in hoger beroep,

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. C.H. Tjabringa, kantoorhoudend te Zwolle.

1 Het geding in eerste aanleg

1.1

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, van 9 juli 2014, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 8 oktober 2014, is de vader in hoger beroep gekomen van voormelde beschikking. De vader verzoekt het hof die beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende zijn verzoek tot uitbreiding van de omgang met de minderjarige alsnog toe te kennen, met veroordeling van de moeder in de kosten van het geding.

2.2

Bij verweerschrift (per abuis is vermeld ' tevens inhoudende incidenteel appel') , ingekomen ter griffie van het hof op 26 november 2014, heeft de moeder het verzoek in hoger beroep van de vader bestreden.

2.3

Ter griffie van het hof zijn binnengekomen:

- op 7 november 2014 een journaalbericht van 6 november 2014 van mr. De Jong met bijlagen;

- op 16 januari 2015 een journaalbericht van 15 januari 2015 van mr. De Jong met bijlagen.

2.4

De mondelinge behandeling heeft op 26 januari 2015 plaatsgevonden. De ouders zijn in persoon verschenen, bijgestaan door hun advocaten.

3 De vaststaande feiten

3.1

De vader en de moeder zijn de ouders van [de minderjarige] (verder te noemen: [de minderjarige]), geboren [in] 2005 te [B]. De ouders zijn gezamenlijk belast met het gezag over [de minderjarige].

3.2

Bij beschikking van de rechtbank Leeuwarden van 20 augustus 2008 is een zorgregeling vastgesteld tussen de vader en de minderjarige, inhoudende een weekend per veertien dagen van vrijdag 12.00 uur tot zondag 18.00 uur en de helft van de vakanties en feestdagen.

3.3

De vader heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden verzocht die zorgregeling te wijzigen en een uitgebreidere regeling vast te stellen, te weten dat de minderjarige voortaan twee woensdagmiddagen per maand van 13.00 uur tot 19.00 uur bij hem verblijft, waarbij hij haar haalt en brengt, er eens per week telefonisch of skype contact plaatsvindt en daarnaast dat de minderjarige voortaan om het weekend van donderdagmiddag uit school tot maandagochtend naar school bij hem verblijft, waarbij hij haar van school haalt en weer naar school brengt. De moeder heeft verweer gevoerd.

3.4

De rechtbank heeft de eerdere beschikking gewijzigd, in die zin dat is bepaald dat er eens per week telefonisch of skype contact plaatsvindt tussen de vader en [de minderjarige] en dat de moeder gehouden is daaraan haar medewerking te verlenen. Het meer of anders verzochte is afgewezen. De vader heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld.

4 Procedureel

4.1

Ter zitting is medegedeeld dat het hof de producties 1 ('reactie op verweerschrift') en 2 (een brief van de vader aan het hof) behorend bij het journaalbericht van de vader van 15 januari 2015 zal weigeren, aangezien hij daarmee zelf een extra termijn inlast en dit niet strookt met het principe van verplichte procesvertegenwoordiging. Het hof zal deze producties vanwege strijd met de goede procesorde buiten beschouwing laten.

5 De motivering van de beslissing

5.1

Tussen partijen is in geschil of er een uitbreiding van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken tussen de vader en [de minderjarige] dient te komen. In hoger beroep is niet in geschil dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden ([de minderjarige] gaat inmiddels naar school).

5.2

De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt. De rechter neemt bij zijn beslissing alle omstandigheden van het geval in acht.

5.3

Ter zitting in hoger beroep heeft de vader betoogd dat het in het belang van [de minderjarige] is dat zij vaker bij hem is. Hij heeft verzocht ter zitting een filmpje te mogen laten zien, waarop [de minderjarige] zelf aangeeft dat ze graag langer bij hem wil zijn. Indien het verzoek tot het tonen van het filmpje niet gehonoreerd wordt, heeft hij verzocht haar te horen (ondanks haar leeftijd van 9 jaar). Volgens hem kan de vraag of er bij [de minderjarige] sprake is van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in het midden blijven, omdat het wellicht ook zo kan zijn dat [de minderjarige] een meisje is dat meer aandacht in haar dagelijkse bestaan nodig heeft dan gemiddelde kinderen. De vader stelt veel tegenwerking te ondervinden in het contact met [de minderjarige] door de moeder.

5.4

De moeder acht uitbreiding van de zorgregeling op dit moment niet wenselijk en niet in het belang van [de minderjarige]. Zij stelt dat het niet goed gaat met [de minderjarige]. Haar scores op citotoetsen zijn er erg laag en zij wordt drie keer per week begeleid (op sociaal-emotioneel vlak) op school. Vanwege het feit dat zij gediagnosticeerd is met ASS en ADHD, heeft zij veel stabiliteit en rust nodig. Ook stelt zij dat de vader, indien hij [de minderjarige] meer wil zien, eerst de vakanties wanneer hij haar bij zich mag hebben volledig dient te benutten. Bovendien is volgens de moeder de situatie onveranderd gebleven ten aanzien van het onderling niet kunnen afstemmen, zodat ook daarom uitbreiding niet aan de orde is. De moeder heeft het gevoel dat de vader haar in zijn greep wil houden.

5.5

Het hof overweegt als volgt. Ook het hof heeft moeten constateren dat het overleg over [de minderjarige] op ouderniveau verder is verslechterd en dat de kern van het geschil gelegen is in het conflict tussen partijen als ex-partners, zoals de rechtbank ook heeft overwogen in de bestreden beschikking. De strijd tussen de ouders loopt al sinds 2007 en duurt nog immer voort. Aan de ouders is al meerdere malen geadviseerd om een traject in te gaan om hun communicatie met behulp van professionele derden te verbeteren, elkaar in hun rol als ouder te respecteren en het onderlinge wantrouwen te reduceren. Kinderen kunnen na een scheiding verschillende signalen afgeven aan elk van de ouders, puur om hun loyaliteit jegens die ouder te uiten. In dat licht heeft het hof ter zitting ook medegedeeld het verzoek om het filmpje te tonen af te wijzen. Het hof acht ook het horen van de 9-jarige [de minderjarige] niet in haar belang. Wel is in dit kader de benoeming van een bijzondere curator aan de orde gesteld door het hof. Ook heeft het hof de ouders voorgesteld om het 'kinderen uit de knel' traject bij [C] te gaan volgen, nu dit er juist op gericht is om destructieve patronen tussen de ex-partners te leren doorbreken en constructieve patronen aan te leren, zodat zij weer leren samen te werken in het belang van hun kind(eren). Kinderen wordt hierbij door middel van creatieve activiteiten getoond dat zij niet de enigen zijn die in zo'n lastige situatie zitten en geleerd weerbaarder te worden. De vader heeft ter zitting (en herhaald bij brief van 30 januari 2015) uitdrukkelijk aangegeven bereid te zijn om hieraan mee te werken, maar de moeder heeft na de zitting bij brief van 2 februari 2015 laten weten dat zij het traject niet wenst in te gaan.

5.6

Het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien, leidt er naar het oordeel van het hof toe dat gezien de leeftijd en houding van de minderjarige tot nog toe, en de mate waarin zij door het ouderconflict belast is geraakt, allereerst bij haar navraag dient te worden gedaan over haar wensen en ideeën. Het hof zal derhalve een bijzondere curator benoemen als neutrale belangenbehartiger van [de minderjarige]. Het hof heeft daarbij tevens rekening gehouden met de persoon van [de minderjarige], zoals door de moeder verzocht, in die zin dat gekozen is voor een bijzondere curator, niet zijnde een advocaat, die een psychologische achtergrond en veel ervaring met kinderen in vechtscheidingen heeft, te weten de heer drs. [D] te [E].

5.7

Het hof verzoekt de bijzondere curator te onderzoeken of een uitgebreidere zorgregeling tussen [de minderjarige] en de vader in haar belang is, en zo ja in hoeverre uitbreiding dient plaats te vinden, en hierover een verslag van bevindingen op te stellen. Vanzelfsprekend staat het de bijzondere curator vrij om desgewenst de ouders te betrekken bij de werkzaamheden en/of te bemiddelen tussen de minderjarige en de ouders.

5.8

Gelet op het voorgaande, acht het hof zich op grond van de thans beschikbare informatie nog onvoldoende voorgelicht om een verantwoorde definitieve beslissing ten aanzien van de zorgregeling (en het verzoek om proceskostenvergoeding) te kunnen geven. Het hof zal daarom de behandeling van de zaak aanhouden en de resultaten van het onderzoek van de bijzondere curator afwachten. Het hof verzoekt de bijzondere curator tijdig, doch uiterlijk binnen twee maanden na benoeming, een verslag van bevindingen aan het hof toe te zenden. Het hof zal de mondelinge behandeling aanhouden tot 28 mei 2015 (pro forma).

6 De beslissing

Het gerechtshof:

alvorens verder te beslissen:

benoemt tot bijzondere curator over de minderjarige:

de heer drs. [D], psycholoog,

[a-straat] 39, [E].

met het verzoek het hof tijdig, doch uiterlijk binnen twee maanden na benoeming, over de hiervoor onder r.o. 5.7 geformuleerde vragen te rapporteren en te adviseren;

indien één der partijen gerede bezwaren heeft tegen deze benoeming, dient dit binnen een week na heden schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan het hof;

bepaalt dat de behandeling van de zaak zal worden voortgezet, na ontvangst van de bevindingen van de bijzondere curator, op 28 mei 2015 (pro forma).

Deze beschikking is gegeven door mr. J.G. Idsardi, mr. I.A. Vermeulen en mr. G.K. Schipmölder, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 17 maart 2015 in bijzijn van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature