< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

artikel 533 Sv - materi ële schade - inkomstenderving - inkomstenderving die verzoeker heeft geleden na zijn detentie staat in een te ver verwijderd verband van de vrijheidsbeneming

Uitspraakbeschikking

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling strafrecht

rekestnummer(s): 000138-19 (533 Sv) en 000137-19 (530 Sv)

parketnummer in hoger beroep: 23-003205-17

Beschikking op het verzoekschrift op de voet van de artikelen 89 (oud) en 591a (oud) van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[verzoeker],

geboren te [geboorteplaats] (Albanië) op [geboortedag] 1974,

domicilie kiezende ten kantore van zijn advocaat, mr. M.L. van Gessel,

[adres].

1 Procesverloop

Het verzoekschrift is op 1 februari 2019 ingekomen.

Bij advies van 18 april 2019 heeft de advocaat-generaal het standpunt van het Openbaar Ministerie kenbaar gemaakt.

Het hof heeft kennis genomen van de stukken in de strafzaak met voormeld parketnummer en heeft op 19 december 2019 de advocaat-generaal, verzoeker en de advocaat van verzoeker ter gelegenheid van de openbare behandeling van het verzoekschrift in raadkamer gehoord.

2. Inhoud van het verzoek

Het verzoek – na wijziging in raadkamer van 19 december – strekt tot het verkrijgen van een vergoeding ter zake van:

immateriële schade die verzoeker stelt te hebben geleden als gevolg van de ondergane verzekering en voorlopige hechtenis in de strafzaak met voormeld parketnummer ten bedrage van € 2.995,00;

materiële schade die verzoeker stelt te hebben geleden als gevolg van de ondergane verzekering en voorlopige hechtenis in de strafzaak met voormeld parketnummer ten bedrage van € 11.330,14;

kosten gemaakt in verband met rechtsbijstand ten behoeve van de strafzaak ten bedrage van € 8.835,21.

kosten gemaakt in verband met rechtsbijstand ten behoeve van onderhavige verzoekschriftprocedure ten bedrage van € 550,00.

3 Beoordeling van het verzoek

Bij arrest van dit hof van 5 november 2017 is de strafzaak met voormeld parketnummer geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Het verzoekschrift is tijdig ter griffie van dit hof ingediend.

Ingevolge het bepaalde in artikel 534, eerste lid, Sv heeft de toekenning van een schadevergoeding steeds plaats, indien en voor zover daartoe naar het oordeel van de rechter, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid aanwezig zijn.

Ten aanzien van het verzoek op de voet van artikel 533 Sv

De door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) vastgestelde forfaitaire vergoeding voor schade ten gevolge van ondergane verzekering en voorlopige hechtenis wordt geacht de immateriële schade te vergoeden (ECLI:NL:GHDHA:2014:4159). Mits deugdelijk onderbouwd kan ook bijkomende materiële schade, zoals inkomensschade, worden vergoed.

Appellant is op 17 mei 2017 in verzekering gesteld. Vervolgens is op 18 mei 2017 de voorlopige hechtenis van appellant bevolen. Appellant is op 14 juni 2017 in vrijheid gesteld. Van de voorlopige hechtenis heeft appellant 10 dagen in beperkingen doorgebracht.

Verzocht is om een forfaitaire vergoeding van de immateriële schade en voorts een vergoeding van inkomstenderving gedurende de periode 19 juli 2017 tot en met 31 december 2018.

Het hof acht gronden van billijkheid aanwezig tot toekenning van een immateriële vergoeding ter zake van de door verzoeker ondergane verzekering en voorlopige hechtenis tot een bedrag van € 2.995,00.

Ten aanzien van het verzoek om vergoeding van loonderving overweegt het hof dat om vergoeding is gevraagd van de loonderving voor een periode na detentie omdat verzoeker toen minder inkomsten had dan voorheen, volgens verzoeker ten gevolge van de eerdere detentie.

Het hof is van oordeel dat de inkomstenderving die verzoeker heeft geleden na zijn detentie in een te ver verwijderd verband staat van de vrijheidsbeneming. Voor zover die schade al verband houdt met de strafzaak is deze veroorzaakt door de verdenking en de vervolging als zodanig, niet (louter) door het voorarrest. Voor inkomstenderving gedurende de detentie is geen vergoeding gevraagd.

Het hof zal het verzoek in zoverre afwijzen.

Ten aanzien van het verzoek op de voet van artikel 530 Sv

Gronden van billijkheid zijn aanwezig voor toekenning van een vergoeding ter zake van kosten rechtsbijstand in de strafzaak tot een bedrag van € 8.835,21.

Gronden van billijkheid zijn aanwezig voor toekenning van een vergoeding ter zake van kosten rechtsbijstand in de onderhavige verzoekschriftprocedure tot een bedrag van € 550,00.

4 Beslissing

Het hof :

Kent op de voet van artikel 533 Sv aan verzoeker een vergoeding toe van € 2.995,00 (vierduizend negenhonderdvijfennegentig euro).

Kent op de voet van artikel 591a Sv aan verzoeker een vergoeding toe van € 9.385,21 (negenduizend driehonderdvijfentachtig euro en eenentwintig cent).

Wijst het anders of meer verzochte af.

Beveelt de onverwijlde betekening van deze beschikking aan verzoeker.

Deze beschikking is gegeven door de meervoudige raadkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mrs. R.D. van Heffen, M.J.A. Plaisier en P.H.M. Kuster, in tegenwoordigheid van

mr. P.M. Groenenberg als griffier, is ondertekend door de voorzitter en de griffier en is uitgesproken op de openbare zitting van dit hof van 17 januari 2020.

De voorzitter beveelt:

de tenuitvoerlegging van deze beschikking door overmaking van € 12.380,21 (veertienduizend driehonderdtachtig euro en eenentwintig cent) op bankrekeningnummer [rekeningnummer] t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Van Gessel advocaten o.v.v. [nummer].

Amsterdam, 17 januari 2020.

mr. R.D. van Heffen, voorzitter.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature