< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet waardering onroerende zaken; compromis ter zitting

UitspraakGERECHTSHOF AMSTERDAM

kenmerk 19/00235

8 december 2020

uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X] , te [Y] , belanghebbende,

gemachtigde: A. Oosters (WOZ-Consultants te Arnhem)

tegen de uitspraak van 23 januari 2019 in de zaak met kenmerk AMS 18/2387 van de rechtbank Amsterdam (hierna: de rechtbank) in het geding tussen

belanghebbende

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam, de heffingsambtenaar.

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

De heffingsambtenaar heeft bij beschikking krachtens artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken met dagtekening 28 februari 2017 de waarde van de onroerende zaak [de woning] te [Z] (hierna: de woning) voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld op € 347.500. Tegelijk (op één aanslagbiljet verenigd) is de aanslag onroerendezaakbelasting voor het jaar 2017 bekendgemaakt.

1.2.

De heffingsambtenaar heeft – na daartegen gemaakt bezwaar – bij uitspraak van 19 februari 2018 de voor de woning vastgestelde waarde alsook de onder 1.1 vermelde belastingaanslag gehandhaafd.

1.3.

De rechtbank heeft bij de uitspraak van 23 januari 2019 het tegen de uitspraak op bezwaar gerichte beroep ongegrond verklaard.

1.4.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de rechtbank op 4 maart 2019 hoger beroep bij het Hof ingesteld. De heffingsambtenaar heeft een verweerschrift ingediend.

1.5.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 november 2020. Aldaar is verschenen namens belanghebbende de gemachtigde, voornoemd. Namens de heffingsambtenaar zijn verschenen [A] , bijgestaan door [B] (taxateur).

2 Overwegingen

2.1.

In geschil is de waarde van de woning. Partijen hebben ter zitting bij wijze van compromis ter beëindiging van het geschil overeenstemming bereikt, en wel in die zin dat:

- de waarde van de woning wordt verlaagd tot € 330.000;

- de aanslag onroerendezaakbelasting dienovereenkomstig wordt verminderd;

- de heffingsambtenaar de proceskosten van belanghebbende vergoedt, door het Hof nader vast te stellen met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht (hierna: het Besluit).

2.2.1.

De voor vergoeding in aanmerking komende kosten zijn in de eerste plaats de in artikel 1, aanhef en onderdeel a, van het Besluit vermelde kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Ingevolge artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het Besluit stelt het Hof het bedrag van deze kosten overeenkomstig het in de bijlage bij het Besluit opgenomen tarief vast op in totaal € 2.622 (bezwaarfase: 1 punt bezwaarschrift + 1 punt voor hoorzitting x € 261 x 1 (wegingsfactor); beroepsfase: 1 punt beroepschrift + 1 punt verschijnen ter zitting x € 525 x 1 (wegingsfactor); hoger beroepsfase: 1 punt hoger beroepschrift + 1 punt verschijnen ter zitting x 525 x 1 (wegingsfactor)).

2.2.2.

Voorts komen de in artikel 1, aanhef en onderdeel b van Besluit vermelde kosten van het door de taxateur opgestelde taxatierapport voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding voor het opstellen van het rapport bedraagt € 128,26 (2 x € 53 excl. BTW (voor niet-inpandige woningtaxatie) x 1,21 (vanwege de omzetbelasting die op belanghebbende drukt)), vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de Richtlijn van de belastingkamers van de gerechtshoven inzake vergoeding van proceskosten bij WOZ-taxaties.

2.3.

Het Hof zal dienovereenkomstig beslissen. Het hoger beroep van belanghebbende is gegrond.

3 Beslissing

Het Hof:

- vernietigt de uitspraak van de rechtbank;

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vermindert de waarde van de woning tot € 330.000;

- vermindert de aanslag onroerendezaakbelasting dienovereenkomstig;

- veroordeelt de heffingsambtenaar tot vergoeding van de proceskosten van belanghebbende ten bedrage van in totaal € 2.750,26, en

- gelast dat de heffingsambtenaar het door belanghebbende betaalde griffierecht van in totaal € 174 (€ 128 Hof + € 46 rechtbank) vergoedt.

De uitspraak is gedaan door mrs. R.C.H.M. Lips, voorzitter, H.E. Kostense en J-P.R. van den Berg, leden van de derde meervoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. C. Lambeck als griffier. De beslissing is op 8 december 2020 uitgesproken en wordt openbaar gemaakt door publicatie op www.rechtspraak.nl.

De griffier is verhinderd

de uitspraak te ondertekenen

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden via het webportaal van de Hoge Raad www.hogeraad.nl.

Bepaalde personen die niet worden vertegenwoordigd door een gemachtigde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent, mogen per post beroep in cassatie instellen. Dit zijn natuurlijke personen en verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Als zij geen gebruik willen maken van digitaal procederen kunnen deze personen het beroepschrift in cassatie sturen aan de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), postbus 20303, 2500 EH Den Haag. Alle andere personen en gemachtigden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, zijn in beginsel verplicht digitaal te procederen (zie www.hogeraad.nl).

Bij het instellen van beroep in cassatie moet het volgende in acht worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak gevoegd;

2 - ( alleen bij procederen op papier) het beroepschrift moet ondertekend zijn;

3 - het beroepschrift moet ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad. In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.

Toelichting rechtsmiddelverwijzing

Per 15 april 2020 is digitaal procederen bij de Hoge Raad opengesteld. Niet-natuurlijke personen (daaronder begrepen publiekrechtelijke lichamen) en professionele gemachtigden zijn verplicht digitaal te procederen. Wie niet verplicht is om digitaal te procederen, kan op vrijwillige basis digitaal procederen. Hieronder leest u hoe een cassatieberoepschrift wordt ingediend.

Digitaal procederen

Het webportaal van de Hoge Raad is toegankelijk via “Login Mijn Zaak Hoge Raad” op www.hogeraad.nl. Informatie over de inlogmiddelen vindt u op www.hogeraad.nl.

Niet in Nederland wonende of gevestigde partijen of professionele gemachtigden hebben in beginsel geen geschikt inlogmiddel en kunnen daarom niet inloggen in het webportaal. Zij kunnen zo lang zij niet over een geschikt inlogmiddel kunnen beschikken, per post procederen.

Per post procederen

Alleen bepaalde personen mogen beroep in cassatie instellen per post in plaats van via het webportaal. Zij mogen dit bovendien alleen als zij zonder een professionele gemachtigde procederen. Het gaat om natuurlijke personen die geen ondernemer zijn en verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Een professionele gemachtigde moet altijd digitaal procederen, ongeacht voor wie de gemachtigde optreedt. Degene die op papier mag procederen en dat ook wil, kan het beroepschrift in cassatie sturen aan de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), postbus 20303, 2500 EH Den Haag.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature