< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

OK; enquêterecht; verlenging van de getroffen tweedefasevoorzieningen

Uitspraakbeschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.209.856/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 20 juli 2020

inzake

1. de vennootschap onder firma

EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ STAPHORST V.O.F.,

gevestigd te Staphorst,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

3. [B],

gevestigd te [....] ,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[C] ,

gevestigd te [....] ,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[D] ,

gevestigd te [....] ,

6. a. [E],

[F] ,

beiden wonende te [....] ,

handelend onder de naam [G],

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[H] ,

gevestigd te [....] ,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[I] ,

gevestigd te [....] ,

9. [J],

wonende te [....] ,

handelend onder de naam [K],

VERZOEKERS,

advocaat: mr. T.J. Teggelaar, kantoorhoudende te Nijmegen,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STAPHORST ONTWIKKELING B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STAPHORST ONTWIKKELING 2 B.V.,

beide gevestigd te Staphorst,

VERWEERSTERS,

advocaat: mr. T.J. Teggelaar, kantoorhoudende te Nijmegen,

e n t e g e n

1. de stichting

STICHTING NMTHREE,

gevestigd te Zenderen, gemeente Borne,

2. [L],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. C.J. van Dijk, kantoorhoudende te Ede,

e n t e g e n

3. mr. J. VAN DER HEL, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Megahome.nl Beheer B.V.,

BELANGHEBBENDE,

in genoemde hoedanigheid in persoon verschenen.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen onderstaande partijen (ook) als volgt worden aangeduid:

- verzoekster sub 1 als EMS;

- verweerster sub 1 als Staphorst Ontwikkeling, verweerster sub 2 als SO 2 en verweersters gezamenlijk als de SO-vennootschappen;

belanghebbende sub 1 als NMThree;

belanghebbende sub 2 als [A] ;

belanghebbende sub 3 als de curator.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar:

haar beschikkingen van 12 en 18 mei 2016, 21 december 2016, 26 januari 2017 en 6 februari 2017, alle in de zaak met nummer 200.184.924, en;

haar beschikkingen van 31 augustus 2017 en 1 september 2017 en naar de beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer van 9 juni 2020, alle in de zaak met nummer 200.209.856.

1.3

Bij de beschikkingen van 31 augustus 2017 en 1 september 2017 heeft de Ondernemingskamer vastgesteld dat zich in de periode van 1 januari 2013 tot 4 februari 2016 wanbeleid heeft voorgedaan bij de SO-vennootschappen. Tevens is bij die beschikkingen bij wijze van voorzieningen voor een periode van drie jaar ir. A. van der Walle te Blaricum (hierna: Van der Walle) benoemd tot bestuurder van de SO-vennootschappen met beslissende stem en bepaald – voor zover nodig in afwijking van de statuten – dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is de SO-vennootschappen te vertegenwoordigen en dat zonder deze bestuurder de SO-vennootschappen niet vertegenwoordigd kunnen worden, en bepaald dat de door NMThree respectievelijk EMS gehouden aandelen in de SO-vennootschappen (telkens op één na) ten titel van beheer zijn overgedragen aan mr. J.H. van Woudenberg te Amsterdam (hierna: Van Woudenberg) vooralsnog voor een periode van drie jaar.

1.4

Van der Walle en Van Woudenberg hebben bij op 3 juli 2020 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met bijlagen de Ondernemingskamer verzocht de benoeming van hen beiden zoals gedaan in de beschikkingen van 31 augustus 2017 en 1 september 2017 met een periode van drie jaar te verlengen, en daarbij te bepalen dat, mocht de door de curator ingestelde (hieronder in 2.6 genoemde) procedure (definitief) leiden tot vaststelling van de nietigheid van de aandelentransactie met betrekking tot de aandelen in de SO-vennootschappen tussen Megahome en NMThree, bekorting van de geldingsduur van de voorziening kan worden verzocht.

2 De feiten

2.1

De Ondernemingskamer verwijst naar de feiten genoemd in de beschikkingen van 12 mei 2016 en 31 augustus 2017 en naar de feiten genoemd in de beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer van 9 juni 2020. Onderstaande feiten zijn ontleend aan die beschikkingen.

2.2

EMS is een vennootschap onder firma waarin verzoekers sub 2 tot en met 9 – een aantal bouwbedrijven uit Staphorst en omgeving – samenwerken. EMS wordt vertegenwoordigd door [M] . [M] is tevens bestuurder van de SO-vennootschappen en (indirect) bestuurder van verzoekster sub 2.

2.3

[A] staat aan het hoofd van een groep van vennootschappen die onder de handelsnaam Megahome actief is (geweest) op het gebied van projectontwikkeling. Tot deze groep behoorden onder meer Megahome.nl Beheer B.V. (hierna: Megahome) en NPB Beheer B.V. (hierna: NPB Beheer).

2.4

EMS en [A] zijn in 2001 een samenwerking aangegaan, gericht op de realisatie van een woningbouwproject in Staphorst. In dat kader zijn de SO-vennootschappen opgericht. Bij de oprichting van Staphorst Ontwikkeling op 17 april 2001 is van het geplaatste aandelenkapitaal 52,1% geplaatst bij NPB Beheer en 47,9% bij EMS. Bij de oprichting van SO 2 op 15 mei 2002 is van het geplaatste aandelenkapitaal 50% geplaatst bij NPB Beheer en 50% bij EMS. Bij akte van splitsing van 22 juli 2009 is een deel van het vermogen van NPB Beheer, waaronder de door haar gehouden aandelen in de SO-vennootschappen, overgegaan op Megahome. Op 18 juli 2013 heeft Megahome alle door haar gehouden aandelen in de SO-vennootschappen voor € 1 per vennootschap overgedragen aan NMThree, een door [A] opgerichte stichting waarvan hij enig bestuurder is.

2.5

Bij vonnis van 20 juli 2016 van de rechtbank Overijssel is op verzoek van Rabobank het faillissement uitgesproken van een viertal tot het concern van [A] behorende vennootschappen, waaronder Megahome, met benoeming van de curator in die hoedanigheid.

2.6

De rechtbank Overijssel heeft bij vonnis van 31 juli 2019 voor recht verklaard dat de curator op 20 oktober 2016 rechtsgeldig – met een beroep op artikel 42 Faillissementswet – de nietigheid heeft ingeroepen van (het samenstel van rechtshandelingen dat heeft geleid tot) de (in 2.4 genoemde) levering door Megahome van haar aandelen in de SO-vennootschappen aan NMThree. De rechtbank heeft NMThree, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeeld tot teruglevering van de aandelen en de aandelen behoren inmiddels weer tot het vermogen van Megahome. NMThree heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis.

3 De gronden van de beslissing

3.1

Van der Walle en Van Woudenberg hebben ter toelichting op hun verlengingsverzoek gewezen op hun bijgevoegde voortgangsverslag dat een overzicht bevat van de door hen vanaf 1 september 2017 verrichte werkzaamheden alsook een prognose van de nog te verrichten werkzaamheden. Volgens hen zijn de omstandigheden waaronder hun benoeming heeft plaatsvonden, niet wezenlijk gewijzigd – met dien verstande dat een deel van de aandelen in de SO-vennootschappen ten gevolge van de in 2.6 genoemde procedure door Megahome in plaats van NMThree wordt gehouden. De uitspraak van de rechtbank Overijssel is echter nog niet onherroepelijk en de procedure in hoger beroep zal naar hun verwachting nog zeker twee jaar lopen. Uit het verzoek blijkt dat EMS, de SO-vennootschappen, NMThree en de curator met de verlenging instemmen. Het verzoek is mede ondertekend door [M] namens EMS, door de curator en door mr. Van Dijk namens NMThree. Mr. van Dijk heeft aan Van der Walle bericht dat [A] instemt met de verzochte verlenging.

3.2

De Ondernemingskamer overweegt als volgt. Bij haar beschikking van 31 augustus 2017 heeft de Ondernemingskamer het geraden geacht om (vooralsnog) voor de duur van drie jaar een onafhankelijk bestuurder met beslissende stem te benoemen die het tot zijn taak kan rekenen de werkzaamheden van de SO-vennootschappen vlot te trekken en zo mogelijk de zaken van deze vennootschappen tot afwikkeling te brengen. Hieraan lag ten grondslag dat deze vennootschappen – zowel intern als in de verhouding tot de gemeente Staphorst – nog niet bevredigend functioneren, waarbij een rol speelt dat [M] niet zelfstandig beslissingen ter zake van de verkoop van kavels kan nemen zonder dat hem een tegenstrijdig belang kan worden tegengeworpen. De omstandigheden waaronder de benoeming van Van der Walle als bestuurder van de SO-vennootschappen heeft plaatsgevonden, zijn volgens Van der Walle (en Van Woudenberg) niet wezenlijk gewijzigd. Nu er volgens hun voortgangsverslag in de komende jaren nog veel dient te gebeuren binnen de onderneming van de SO-vennootschappen en alle partijen met het verlengingsverzoek hebben ingestemd, zal de Ondernemingskamer de geldingsduur van de bij beschikking van 31 augustus 2017 bij wijze van voorziening benoemde bestuurder verlengen. Dit brengt derhalve tevens mee dat de hem bij die beschikking toegekende bevoegdheden ongewijzigd blijven.

3.3

Eveneens zal de bij die beschikking bij wijze van voorziening bepaalde overdracht van aandelen ten titel van beheer worden verlengd. De omstandigheden die aanleiding vormden voor deze voorziening duren ook nog steeds voort, terwijl daarbij evenzeer geldt dat er in de komende jaren nog veel dient te gebeuren binnen de onderneming van de SO-vennootschappen en alle partijen met het verlengingsverzoek hebben ingestemd. Bij het verlengen van de voorziening tot overdracht ten titel van beheer van de aandelen in de SO-vennootschappen zal in aanmerking worden genomen dat de aandelen die door NMThree werden gehouden inmiddels (weer) tot het vermogen van Megahome zijn gaan behoren (zie 2.6). Voor de verlenging van deze voorziening geldt – net als in de beschikking van 31 augustus 2017 is overwogen – dat bekorting van de geldingsduur van de voorziening zal kunnen worden verzocht voor het geval de door de curator ingestelde (in 2.6 genoemde) procedure (definitief) leidt tot vaststelling van de nietigheid van de aandelentransactie met betrekking tot de aandelen in de SO-vennootschappen tussen Megahome en NMThree.

4 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verlengt, met ingang van 31 augustus 2020, de bij de beschikkingen van 31 augustus 2017 en 1 september 2020 getroffen voorzieningen tot benoeming van ir. A. van der Walle als bestuurder van Staphorst Ontwikkeling B.V. en Staphorst Ontwikkeling 2 B.V. alsmede tot overdracht van de (voorheen door Stichting NMThree en thans) door Megahome.nl Beheer B.V. respectievelijk Exploitatie Maatschappij Staphorst v.o.f. gehouden aandelen in Staphorst Ontwikkeling B.V. en Staphorst Ontwikkeling 2 B.V. (telkens op één na) ten titel van beheer aan mr. J.H. van Woudenberg met een periode van vooralsnog drie jaren;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.M.M. Tillema, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. G.C. Makkink, raadsheren, en drs. C. Smits-Nusteling RC en mr. drs. G. Boon RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier, en in het openbaar uitgesproken door mr. G.C. Makkink op 20 juli 2020.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature