< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Het hof beslist dat de zaak wordt aangehouden, opdat de veroordeelde op die manier nog een kans wordt geboden om zich aan de bijzondere voorwaarden te houden. Vordering TUL bijzondere voorwaarden (art. 14g Sr.)

UitspraakAfdeling strafrecht

Rekestnummer: 001147-19

Parketnummer: 23-001575-16

BESLISSING NA VOORWAARDELIJKE VEROORDELING

Naar aanleiding van de ter griffie van dit gerechtshof ingekomen vordering van de advocaat-generaal van

18 september 2019 betreffende het op 27 februari 2018 gewezen en inmiddels onherroepelijk geworden arrest van dit gerechtshof in de strafzaak onder bovenvermeld parketnummer tegen:

[veroordeelde] (hierna ook: veroordeelde),

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1971,

wonende te [adres 1] ,

bij welk arrest voornoemde [veroordeelde] is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 148 dagen met bevel dat een op 100 dagen bepaald gedeelte van die gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of (één van) de bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd inhoudende dat, de veroordeelde gedurende de proeftijd

- zich binnen zeven werkdagen na het onherroepelijk worden van het arrest meldt bij GGZ Reclassering Inforsa op het adres [adres 2] en zich daarna blijft melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht, alsmede meewerkt aan een klinische behandeling ter stabilisatie en/of diagnostiek voor de duur van maximaal zeven weken of zoveel korter als de reclassering dat nodig acht;

- deelneemt aan de gedragsinterventie GI-GGZ Alcohol en Geweld,

is het hof tot een beslissing gekomen.

Procesgang

Het hof heeft kennis genomen van de bij de vordering overgelegde stukken in de strafzaak met bovengenoemd parketnummer, waaronder een advies van 10 september 2019, opgemaakt door

[naam] , als reclasseringswerker verbonden aan Inforsa.

Het hof heeft de vordering behandeld op de openbare terechtzitting van 31 oktober 2019. Daar zijn gehoord de advocaat-generaal, de veroordeelde en zijn raadsman, en voornoemde [naam].

De advocaat-generaal heeft de tenuitvoerlegging gevorderd van de bij voornoemd arrest voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 100 dagen op de grond dat de veroordeelde zich niet aan de gestelde bijzondere voorwaarden heeft gehouden.

De raadsman heeft primair afwijzing van de vordering bepleit. Subsidiair heeft de raadsman verzocht de behandeling van de zaak aan te houden en de verdachte in de gelegenheid te stellen aan te tonen dat hij zich aan de gestelde bijzondere voorwaarden zal houden. Meer subsidiair heeft de raadsman verzocht de tenuitvoerlegging van slechts een gedeelte van de 100 dagen gevangenisstraf toe te wijzen en een gedeelte om te zetten in een taakstraf.

Beoordeling

Uit voormeld rapport van Inforsa van 10 september 2019 is gebleken dat de veroordeelde de gestelde bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd: hij is veelvuldig meldplichtafspraken niet nagekomen en heeft tot tweemaal toe eenzijdig een klinische behandeling afgebroken.

Ter terechtzitting heeft de veroordeelde beaamd dat hij veelvuldig zijn afspraken met de reclassering niet is nagekomen. Hij heeft daarvoor als hoofdreden opgegeven dat hij moest zorgen voor zijn vader, die in juli 2019 een beroerte heeft gehad. De veroordeelde heeft verder meegedeeld dat hij niet weet waarom hij een deel van de afspraken niet is nagekomen en dat het al enige tijd niet goed met hem gaat.

Ter terechtzitting heeft mw. [naam] van Inforsa verklaard dat de veroordeelde hulp nodig heeft, maar dat zij niet verwacht dat de verdachte zich in de toekomst wel aan de voorwaarden zal houden, te meer ook omdat hij twee maal voortijdig de kliniek waarin hij was opgenomen, heeft verlaten.

Ter terechtzitting heeft de raadsman aangevoerd dat indien de voorwaardelijke gevangenisstraf ten uitvoer zou worden gelegd, de hulpverlening aan de veroordeelde wordt doorbroken, terwijl hij die zeer hard nodig heeft. Voorts heeft de raadsman naar voren gebracht dat de veroordeelde noch de samenleving gebaat is bij de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf.

Gelet op hetgeen ter terechtzitting is besproken en gelet op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de veroordeelde, acht het hof het raadzaam de veroordeelde nog éénmaal een kans te bieden zich te houden aan de gestelde voorwaarden en daarom de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde straf thans niet te gelasten. Daarbij heeft het hof acht geslagen op het feit dat de veroordeelde weliswaar twee maal de kliniek waarin hij was opgenomen op eigen houtje heeft verlaten, maar dat hij beide keren wel langer dan de in ’s hofs arrest genoemde periode van 7 weken in de kliniek heeft verbleven.

Het hof zal de behandeling van de vordering tot tenuitvoerlegging aanhouden, opdat de veroordeelde de tijd en mogelijkheid krijgt te bewijzen dat hij zich alsnog aan de gestelde voorwaarden houdt.

BESLISSING

Het hof:

Schorst het onderzoek ter terechtzitting voor de duur van vijf maanden.

Draagt de advocaat-generaal op door Inforsa tijdig voor de nadere zitting een aanvullend rapport te doen uitbrengen.

Beveelt de oproeping van de veroordeelde tegen de hiervoor genoemde datum, met kennisgeving daarvan aan zijn advocaat.

Voor die zitting dient tevens te worden opgeroepen [naam] van Inforsa (of haar vervanger).

Aldus gewezen door

mr. A.M. van Woensel, voorzitter,

mr. M.L.M. van der Voet en mr. J.J.J. Schols, raadsheren,

in tegenwoordigheid van C.N. Aalders, griffier,

en op 14 november 2019 ter openbare zitting uitgesproken.

Mr. J.J.J. Schols is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature