U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Samenscholing na afloop Ajax-Juventus. Inleidende dagvaarding bij vervolging Ajax-supporters nietig. Tenlastelegging voldoet niet aan de eisen van artikel 261 Sv . Begrijpelijke opgave ‘samenscholing’ als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Amsterdam 2008 ontbreekt.

Uitspraakparketnummer: 23-002801-11

datum uitspraak: 30 mei 2012

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de kantonrechter in de rechtbank Amsterdam van 15 juni 2011 in de strafzaak onder parketnummer 13-741861-10 tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum] 1985,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 27 april 2012 en 16 mei 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 18 februari 2010 te Amsterdam, op of aan de weg, te weten de Roetersstraat en/of de Plantage Middenlaan en/of de Plantage Kade en/of de Anne Frankstraat, althans in Amsterdam, of in een voor het publiek toegankelijk gebouw of vaartuig, heeft deelgenomen aan een samenscholing en/of in groepsverband dan wel afzonderlijk onnodig is opgedrongen, anderen heeft lastiggevallen, heeft gevochten of op andere wijze de orde heeft verstoord, immers bevond hij, verdachte, zich toen aldaar in een groep van ongeveer 80 personen (supporters van Ajax), althans meerdere personen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof ten aanzien van de geldigheid van de inleidende dagvaarding tot een andere beslissing komt dan de kantonrechter.

De geldigheid van de inleidende dagvaarding

Aan de verdachte is in de onderhavige zaak ten laste gelegd dat:

“hij op of omstreeks 18 februari 2010 te Amsterdam op of aan de weg ( ..) heeft deelgenomen aan een samenscholing en/of in groepsverband onnodig is opgedrongen, anderen heeft lastiggevallen, heeft gevochten of op andere wijze de openbare orde heeft verstoord, immers bevond hij, verdachte, zich toen aldaar in een groep van ongeveer 80 personen (supporters van Ajax), althans meerdere personen”.

Op grond van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering dient een dagvaarding een opgave van het ten laste gelegde feit te behelzen met vermelding van de tijd omstreeks welke en de plaats waar het zou zijn begaan.

De zogeheten beschuldigingsfunctie van de dagvaarding eist onder meer dat de opgave van het ten laste gelegde feit begrijpelijk is, opdat, naast het daarmee gediende belang van een volledige uitoefening van verdedigingsrechten, het door de zittingsrechter te verrichten onderzoek, in het bijzonder ten aanzien van de eerste twee hoofdvragen van artikel 350 van het Wetboek van Strafvordering, van een adequate grondslag is voorzien.

De tenlastelegging in de onderhavige zaak valt uiteen in:

een kwalificatief gedeelte dat de delictsomschrijving bevat van artikel 2.2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening van Amsterdam 2008 (hierna: de APV) te weten het deelnemen aan een samenscholing en/of in groepsverband opdringen, anderen lastigvallen, vechten, en/of op andere wijze de orde verstoren, en

een feitelijke omschrijving van het handelen van de verdachte, omschreven als het deel uitmaken van een groep van ongeveer 80 personen (Ajax-supporters).

Genoemd artikel 2.2, eerste lid, van de APV verbiedt het op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw of vaartuig deelnemen aan een samenscholing of in groepsverband dan wel afzonderlijk onnodig opdringen, anderen lastigvallen, vechten of op andere wijze de orde verstoren.

Blijkens de toelichting op dit artikel dient onder samenscholing te worden verstaan “het groepsgewijs bijeenkomen van mensen die een dreigende houding aannemen, kwade bedoelingen hebben of bedreigend op anderen overkomen”. Voorts vermeldt de toelichting, dat het afhankelijk is van de concrete situatie en van de feiten en omstandigheden van het geval of van zodanige samenscholing sprake is.

Het hof stelt vast dat weliswaar de volledige delictsomschrijving in de tenlastelegging is opgenomen maar dat ervan dient te worden uitgegaan dat de opsteller van de tenlastelegging kennelijk het oog heeft gehad op de component ‘deelneming aan een samenscholing’. Dit kan worden afgeleid uit de feitelijke omschrijving welke alleen betrekking heeft op het deel uitmaken van een groep supporters. Deze conclusie vindt bevestiging in de appelschriftuur van de officier van justitie van 11 juli 2011 waarin deze het standpunt inneemt dat de ten laste gelegde samenscholing bewezen dient te worden verklaard. De kwade bedoelingen als bedoeld in de toelichting op de betreffende APV-bepaling waren volgens de officier van justitie gelet op de inhoud van het “proces-verbaal” (het hof neemt aan: het “proces-verbaal opmerkingen-bijlage” van 5 april 2010 van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2]) aanwezig bij de leden van de groep waarin de verdachte zich bevond.

De advocaat-generaal heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep aangesloten bij dit standpunt van de officier van justitie.

Het hof overweegt dat de tenlastelegging wat betreft de feitelijke uitwerking slechts de aanduiding bevat dat de verdachte groepsgewijs met anderen bijeen is geweest. Overige kwaliteiten of hoedanigheden van de groep waarin hij zich bevond, zijn - behoudens de tussen haken geplaatste toevoeging “Ajax-supporters” - niet vermeld of omschreven. De overige feiten en omstandigheden op grond waarvan een beoordeling dient plaats te vinden of sprake is geweest van een strafbare samenscholing als bedoeld in de artikel 2.2, eerste lid, van de APV zijn evenmin in de tenlastelegging verwoord.

Op de door de officier van justitie in de appelschriftuur gedane suggestie om de feitelijke uitwerking in de tenlastelegging uit te breiden is de advocaat-generaal ter terechtzitting in hoger beroep niet ingegaan, noch door gemotiveerd te betogen dat de tenlastelegging voldoende duidelijk is, noch door een wijziging van de tenlastelegging te vorderen.

Bij deze stand van zaken dient geoordeeld te worden dat de tenlastelegging niet voldoet aan de daaraan op de voet van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering te stellen eisen. Zij bevat niet zonder meer een begrijpelijke opgave van de door de steller van de tenlastelegging beoogde samenscholing. De tenlastelegging kan dientengevolge onvoldoende grondslag vormen voor het in deze te verrichten rechterlijk onderzoek.

Het hof verklaart de inleidende dagvaarding dan ook nietig.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart de inleidende dagvaarding nietig.

Dit arrest is gewezen door de vijfde meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. J.W.H.G. Loyson, mr. R. Veldhuisen en mr. R.M. Steinhaus, in tegenwoordigheid van mr. J.K.D. Bakker, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

30 mei 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature