< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Behulpzaam zijn bij illegale toegang tot en/of verblijf van vreemdelingen in Nederland, meermalen gepleegd en deelnemen aan een criminele organisatie.

4 jaar gevangenisstraf.

Uitspraakarrestnummer

rolnummer 23-004711-02

datum uitspraak 12 augustus 2003

tegenspraak

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Haarlem van

27 november 2002 in de strafzaak onder parketnummer 15/035044-02 van het openbaar ministerie tegen

[verdachte]

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg van 13 november 2002 en in hoger beroep van 29 juli 2003.

Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding. Van die dagvaarding is een kopie in dit arrest gevoegd. De daarin vermelde tenlastelegging wordt hier overgenomen.

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, worden deze in de bewezenverklaring verbeterd gelezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof tot andere beslissingen komt dan de eerste rechter.

Bespreking gevoerde verweren

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep gepleit voor partiële nietigverklaring van het onder 4 tenlastgelegde feit, namelijk voor wat betreft de tenlastegelegde hand- en spandiensten.

Het hof is met betrekking tot dit verweer van oordeel dat de verdachte geen belang heeft bij antwoord op dit verweer, nu het hof verdachte van de betreffende handelingen vrijspreekt.

De raadsman heeft tevens gepleit voor nietigverklaring van het onder 5 tenlastegelegde feit. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de tenlastelegging onvoldoende feitelijk en duidelijk is, zodat verdachte zich onvoldoende tegen het tenlastegelegde heeft kunnen verweren.

Het hof overweegt met betrekking tot dit verweer dat het onder 5 tenlastegelegde feit voldoende feitelijk en duidelijk is, met name ook in onderling verband gezien met de onder 1, 2, 3 en 4 tenlastegelegde feiten. Uit het door en namens de verdachte gevoerde verweer is tegen het betreffende tenlastegelegde feit, blijkt bovendien dat de tenlastelegging ook voor verdachte voldoende feitelijk en duidelijk is geweest. Het hof verwerpt dit verweer derhalve.

De raadsman heeft verder aangevoerd dat onder het delictsbestanddeel "verblijf in Nederland" niet tevens moet worden verstaan het verblijven op de transitruimte van Schiphol.

Het hof is van oordeel dat de raadsman een onjuiste uitleg geeft aan het begrip "verblijf in Nederland", nu daarmee niet anders wordt bedoeld dan "fysiek aanwezig zijn binnen de geografische grenzen van Nederland". Het hof verwerpt tevens dit verweer.

De raadsman heeft voorts gesteld dat verdachte met smokkelen nooit het in Nederland strafbaar gestelde smokkelen heeft bedoeld, in de zin van het begeleiden van illegale personen over de grens. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat verdachte nooit zelf het Nederlandse woord smokkelen in de mond heeft genomen, maar dat dit door de verschillende tolken onzorgvuldig uit het Mandarijn is vertaald.

Ook dit verweer faalt, nu reeds uit de verklaring van verdachte zelf van 26 juni 2002, alsmede ook uit de overige bewijsmiddelen, de wetenschap van verdachte met betrekking tot de illegale status van de betreffende personen blijkt.

Bewijs

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat

-ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde-

hij op 31mei 2002 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en in China en tijdens het (vlieg)traject tussen China en Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met anderen, drie personen te weten [mededader], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] en [mededader], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] en [mededader], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot Nederland en enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen, immers heeft hij, verdachte, en diens mededaders tegen een in het vooruitzicht gestelde beloning, te weten geld , voornoemde vrouwen voorzien van Nederlandse telefoonkaarten en hen geïnstrueerd en begeleid en zich gereed gehouden voor die vrouwen en telefonisch overleg gevoerd met één van zijn mededaders en een ontmoeting gehad met deze mededader terwijl hij, verdachte, wist dat de toegang wederrechtelijk was en terwijl hij, verdachte, een beroep heeft gemaakt van het begaan van dergelijke strafbare feiten;

-ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde-

hij op 17 november 2001 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer tezamen en in vereniging met anderen, [mededader], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], althans [mededader], en [mededader], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot Nederland en enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen, immers heeft hij, verdachte, en/of diens mededaders tegen een in het vooruitzicht gestelde beloning, te weten geld,

- drie tickets gekocht en

- zich naar airside begeven en

- volgens gemaakte afspraak telefonisch contact gehad met één van voornoemde personen en

- die personen ontmoet op airside en

- volgens gemaakte afspraak voornoemde personen voorzien van vliegtickets en vervalste reisdocumenten te weten vervalste Koreaanse paspoorten en

- die personen geïnstrueerd en begeleid en zich gereed gehouden hen te begeleiden en

- zich telefonisch bereikbaar gehouden voor die personen, terwijl hij, verdachte, wist dat de toegang wederrechtelijk was en terwijl hij, verdachte, een beroep heeft gemaakt van het begaan van dergelijke strafbare feiten;

-ten aanzien van het onder 3 tenlastegelegde-

hij in de periode van 4 mei 2002 tot en met 5 mei 2002 te Den Haag en elders in Nederland tezamen en in vereniging met anderen, [mededader] en [mededader] uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot of verblijven in Nederland en enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen, immers heeft hij, verdachte, en/of diens mededader tegen betaling van een geldbedrag,

- het reisdocument en de tickets van voornoemde personen ontvangen en voornoemde personen voorzien van reisbescheiden, geïnstrueerd en begeleid op het (Nederlandse deel van het) (trein)traject van Frankfurt naar Den Haag en vervolgens

- de ene persoon onderdak verleend en voor onderdak gezorgd voor de andere persoon en

- die personen begeleid op de (trein)reis van Den Haag naar Parijs terwijl hij, verdachte, wist dat de toegang of dat verblijf wederrechtelijk was en terwijl hij, verdachte, een beroep heeft gemaakt van het begaan van dergelijke strafbare feiten;

-ten aanzien van het onder 4 tenlastegelegde-

- hij in de periode van 1 december 2001 tot en met 31 mei 2002 te Den Haag, drie personen (te weten een persoon zich noemende [naam], geboren op [geboortedatum] te China en een persoon zich noemende [naam], geboren op [geboortedatum] en een kind, genaamd [naam]), uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het verblijven in Nederland, immers heeft hij, verdachte, tegen betaling van een geldbedrag, voornoemde personen onderdak verleend terwijl hij, verdachte, wist dat dat verblijf wederrechtelijk was;

-ten aanzien van het onder 5 tenlastegelegde-

hij omstreeks de periode van 17 november 2001 tot en met 31 mei 2002 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en den Haag en elders in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie (te weten een samenwerkingsverband tussen verdachte en anderen), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk mensensmokkel in vereniging van personen naar Nederland en het bezit en gebruik in vereniging van vervalste reisdocumenten.

Hetgeen onder 1, 2, 3, 4 en 5 meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezengeachte heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

Strafbaarheid van het bewezengeachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezengeachte uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezengeachte levert op:

-ten aanzien van het onder 1 en 2 tenlastegelegde-

een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van toegang tot Nederland of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen terwijl hij weet dat de toegang wederrechtelijk is, terwijl hij daarvan een beroep maakt en terwijl het feit in vereniging wordt begaan door meerdere personen, meermalen gepleegd.

-ten aanzien van het onder 3 tenlastegelegde -

een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van toegang tot Nederland of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen en bij het verblijven in Nederland terwijl hij weet dat de toegang cq. dat verblijf wederrechtelijk is, terwijl hij daarvan een beroep maakt en terwijl het feit in vereniging wordt begaan door meerdere personen, meermalen gepleegd.

-ten aanzien van het onder 4 tenlastegelegde -

een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het verblijven in Nederland terwijl hij weet dat dat verblijf wederrechtelijk is, meermalen gepleegd.

-ten aanzien van het onder 5 tenlastegelegde -

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die strafbaarheid van de verdachte uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf en maatregel

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de verdachte.

Het hof heeft hierbij in het bijzonder betrokken hetgeen de rechtbank in dit kader overwoog, welke bijzondere strafmotivering uit het vonnis waarvan beroep wordt overgenomen.

Niettemin komt het hof tot een lagere straf dan de rechtbank gelet op het aantal bewezenverklaarde "smokkel"-incidenten (vier), waarbij het in totaal handelde om elf personen, en de bewezenverklaarde periode van zes en een halve maand dat verdachte deel uitmaakte van een criminele organisatie.

Blijkens een hem betreffend uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister van de Justitiële Documentatiedienst van 2 mei 2003, is verdachte niet eerder in Nederland veroordeeld.

Alles tegen elkaar afwegend acht het hof na te melden onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden.

De inbeslaggenomen voorwerpen, die het hof beschouwt als gezamenlijkheid van voorwerpen, te weten 1 mobiele telefoon Sony, 1 mobiele telefoon Samsung, 5 telefoonkaarten, 4 stempelkussens, 2 Chinese stempels, 1 UV-lamp in doos, 1 vergrootglas in doosje, 1 stempelkussen in doosje, 7 pasfoto's van Aziatische personen, 1 treinboekje, 1 bon van Samsung telefoon imei 44918898737617, 4 vliegtickets Swissair route Ams-Bsl-Bcn-Ams en 2 receipts vlucht Ams-Bsl-Bcn-Ams 17-11-2001, 25-11-2001, 1 treinboekje info Thalys, 1 treinkaartje Thalys 26-5-2002 Parijs-Rotterdam, 1 asia miles aanvraagformulier op naam van [naam], 1 treinboekje Thalys winter 2001/2002, 1 vliegticket en instapkaart Lis-Ams 25-10-2001, 1 vliegticket en instapkaart Ams-Pek 10-11-2001, 1 vliegticket en instapkaart Vie-Ams-Vie 30-8/21-9-2001, 1 vliegticket Vie-Ams-Vie 24-9/1-10-2001, 1 vliegticket Vie-Ams-Vie 22-9-2001/8-10-2001, 1 vliegticket/ instapkaart Ams-Hkg 5-11-2001, 1 vliegticket/instapkaart Bcn-Ams-Bcn 21-10-2001, 1 vliegticket/instapkaart Ams-Hkg 5-11-2001, 1 treinkaart Thalys Parijs-Den Haag, 6 treinboekjes diverse routes Frankrijk, Duitsland en België, 4 kopieën voor/achterkant verblijfsvergunning Wang, 1 kopie paspoort met Grieks Schengen visum, 1 kopie paspoort met Frans tvt en port. Visum, 1 kopie paspoort met Frans visum, 1 kopie paspoort met Duits Schengen visum, 1 mobiel telefoontoestel Siemens met Dutchtone simkaart en adapter, 1 mobiel telefoontoestel Mxon met simkaart en adapter, 2 kopieën van 2 Franse verblijfsvergunningen, 1 kopie verblijfsvergunning Wang, 1 salarisspecificatie op naam van verdachte en 1 pagina van Koreaans paspoort met Schengen visum, die aan verdachte toebehoren of die verdachte geheel of ten dele ten eigen bate kan aanwenden, dienen te worden verbeurdverklaard en zijn daarvoor vatbaar aangezien het onder 1, 2, 3, 4 en 5 bewezengeachte met behulp van deze voorwerpen is begaan of voorbereid.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen en maatregel zijn gegrond op de artikelen 33, 33a, 57, 140 en 197a van het Wetboek van Strafrecht .

Beslissing

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4 en 5 tenlastegelegde heeft begaan zoals hierboven in de rubriek bewijs omschreven.

Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 1, 2, 3, 4 en 5 meer of anders is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart dat het bewezenverklaarde het hierboven vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en ook de verdachte daarvoor strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (VIER) JAREN.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, die het hof beschouwt als gezamenlijkheid van voorwerpen, te weten:

- 1 mobiele telefoon Sony,

- 1 mobiele telefoon Samsung,

- 5 telefoonkaarten,

- 4 stempelkussens,

- 2 Chinese stempels,

- 1 UV-lamp in doos,

- 1 vergrootglas in doosje,

- 1 stempelkussen in doosje,

- 7 pasfoto's van Aziatische personen,

- 1 treinboekje,

- 1 bon van Samsung telefoon imei 44918898737617,

- 4 vliegtickets Swissair route Ams-Bsl-Bcn-Ams en 2 receipts vlucht Ams-Bsl-Bcn-Ams 17-11-2001, 25-11-2001,

- 1 treinboekje info Thalys,

- 1 treinkaartje Thalys 26-5-2002 Parijs-Rotterdam,

- 1 asia miles aanvraagformulier op naam van [naam],

- 1 treinboekje Thalys winter 2001/2002,

- 1 vliegticket en instapkaart Lis-Ams 25-10-2001,

- 1 vliegticket en instapkaart Ams-Pek 10-11-2001,

- 1 vliegticket en instapkaart Vie-Ams-Vie 30-8/21-9-2001,

- 1 vliegticket Vie-Ams-Vie 24-9/1-10-2001,

- 1 vliegticket Vie-Ams-Vie 22-9-2001/8-10-2001,

- 1 vliegticket/ instapkaart Ams-Hkg 5-11-2001,

- 1 vliegticket/instapkaart Bcn-Ams-Bcn 21-10-2001,

- 1 vliegticket/instapkaart Ams-Hkg 5-11-2001,

- 1 treinkaart Thalys Parijs-Den Haag,

- 6 treinboekjes diverse routes Frankrijk, Duitsland en België,

- 4 kopieën voor/achterkant verblijfsvergunning [naam],

- 1 kopie paspoort met Grieks Schengen visum,

- 1 kopie paspoort met Frans tvt en port. visum,

- 1 kopie paspoort met Frans visum,

- 1 kopie paspoort met Duits Schengen visum,

- 1 mobiel telefoontoestel Siemens met Dutchtone simkaart en adapter,

- 1 mobiel telefoontoestel Mxon met simkaart en adapter.

- 2 kopieën van 2 Franse verblijfsvergunningen,

- 1 kopie verblijfsvergunning Wang,

- 1 salarisspecificatie op naam van verdachte,

- 1 pagina van Koreaans paspoort met Schengen visum.

Gelast de teruggave aan de uitgevende instantie van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- 1 Chinees paspoort 148560630 op naam van [naam],

Dit arrest is gewezen door de zesde meervoudige strafkamer van het gerechtshof te Amsterdam, waarin zitting hadden mrs. Willems-Morsink, Schreuder en Van Asperen, in tegenwoordigheid van mr. Westerhout, griffier en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 12 augustus 2003.

Mrs. Willems-Morsink en Van Asperen zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature