< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard bezwaar vanwege termijnoverschrijding. College heeft verzending van besluit niet aannemelijk gemaakt. Het gaat erom of PostNL het besluit ter verzending aanbiedt aan Van Straaten post.

Uitspraak19/613 PW

Datum uitspraak: 14 april 2020

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 20 december 2018, 18/3483 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant] te [woonplaats] (appellant)

het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (college)

PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft mr. J.S. Vlieger, advocaat, hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft, gevoegd met de zaak 18/1139 PW, plaatsgehad op 21 januari 2020. Namens appellant is mr. Vlieger verschenen. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. S.S. Kisoentewari en drs. H. van Golberdinge. Na de behandeling ter zitting zijn de zaken gesplitst.

OVERWEGINGEN

1. De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

1.1.

Naar aanleiding van een controle-onderzoek heeft het college bij besluit van 7 juni 2017 de bijstand van appellant met ingang van 1 juni 2017 beëindigd (lees: ingetrokken). Aan de besluitvorming heeft het college ten grondslag gelegd dat appellant de op hem rustende inlichtingenverplichting heeft geschonden door geen duidelijkheid te verschaffen over zijn woon- en leefsituatie. Het recht op bijstand kan als gevolg hiervan niet worden vastgesteld.

1.2.

Appellant heeft op 7 september 2017 bezwaar gemaakt tegen het besluit van 7 juni 2017. Bij besluit van 23 april 2018 (bestreden besluit) heeft het college dit bezwaar niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat appellant niet binnen de termijn van zes weken bezwaar heeft gemaakt en dat deze termijnoverschrijding niet verschoonbaar is. Het college heeft hieraan ten grondslag gelegd dat de verzending en bezorging van het besluit aan het adres van appellant correct is verlopen via de Verzendstraat en daarna door opname in de bezorging door Van Straaten Post .

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard.

3. In hoger beroep heeft appellant zich op de hierna te bespreken gronden tegen de aangevallen uitspraak gekeerd.

4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

4.1.

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes weken. Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van de Awb van gt deze termijn aan op de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. In artikel 3:41, eerste lid, van de Awb is bepaald dat de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbende zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen.

4.2.

Appellant heeft aangevoerd dat hij het besluit van 7 juni 2017 niet heeft ontvangen. Het college heeft volgens hem niet aannemelijk gemaakt dat het besluit is verzonden, zodat het college het bezwaar daartegen ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. Deze beroepsgrond slaagt, gelet op de volgende overwegingen.

4.2.1.

Vaststaat dat het college het besluit van 7 juni 2017 niet aangetekend heeft verzonden. Indien de geadresseerde stelt dat hij een niet aangetekend verzonden besluit niet heeft ontvangen, is het in beginsel aan het bestuursorgaan om aannemelijk te maken dat het besluit wel op het adres van de geadresseerde is ontvangen. De omstandigheid dat per post verzonden stukken in de regel op het daarop vermelde adres van de geadresseerde worden bezorgd, rechtvaardigt evenwel het vermoeden van ontvangst van het besluit op dat adres. Dit brengt mee dat het bestuursorgaan in eerste instantie kan volstaan met het aannemelijk maken van verzending naar het juiste adres. Daartoe is in ieder geval vereist dat het besluit is voorzien van de juiste adressering en een verzenddatum en dat sprake is van een deugdelijke verzendadministratie. Zie de uitspraken van 15 juni 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ9423 en 21 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1665. Uit laatst genoemde uitspraak volgt dat van een deugdelijke registratie pas sprake is als van het betreffende poststuk op individueel niveau is geregistreerd dat het ter verzending is aangeboden.

4.2.2.

Tussen partijen is niet in geschil dat het besluit van 7 juni 2017 is voorzien van een juiste adressering en dat het college dit besluit in digitale vorm heeft overgedragen aan PostNL voor verdere verwerking.

4.2.3.

Voor die verwerking heeft de gemeente Amsterdam op 11 mei 2015 een overeenkomst gesloten met PostNL. PostNL levert volgens deze overeenkomst aan het college “Printstraat dienstverlening”. Dit houdt, zoals gedefinieerd in deze overeenkomst, in: het digitaal printen van gepersonifieerde documenten, het couverteren van het document en eventuele bijlagen, en het ter post bezorgen van de brief. Uit de toelichting van het college op dit verwerkingsproces blijkt onder andere het volgende. Het college biedt aan PostNL een besluit als digitaal bestand aan in een ‘batch’, waarin meerdere digitale bestanden zitten. De batch krijgt een eigen naam eindigend op “zip”. PostNL print de bestanden uit de batch en koppelt per geautomatiseerd e‑mailbericht aan het college terug het aantal geprinte documenten van een batch met de zip‑naam. PostNL doet de geprinte documenten in enveloppen en deponeert deze enveloppen in bakken. Van Straaten Post haalt eenmaal per dag de bakken op met een auto. Uit de procesbeschrijving van Van Straaten Post volgt dat een inslag-/uitslagmedewerker van Van Straaten Post bij het uitladen van de auto het aantal bakken telt en vervolgens controleert of hetzelfde aantal bakken daadwerkelijk het sorteerproces van Van Straaten Post ingaat. Na het sorteren van de post op adres worden poststukken voor woonplaatsen waar Van Straaten Post eigen bezorgers heeft, door die bezorgers op het vermelde adres afgeleverd. In woonplaatsen waar Van Straaten Post geen eigen bezorgers heeft, worden de poststukken ter bezorging weer aangeleverd bij PostNL.

4.2.4.

Tussen partijen is voorts niet in geschil dat het college met de digitale overdracht van het besluit aan PostNL het besluit nog niet ter verzending heeft aangeboden. Daarvan zou eerst sprake zijn als PostNL het besluit in de uitvoering van de overeenkomst met het college aan Van Straaten Post ter verzending aanbiedt. Het gaat er dus om dit laatste hier gebeurd is, beoordeeld naar de in 4.2.1 bedoelde maatstaf.

4.2.5.

Met betrekking tot het besluit van 7 juni 2017 heeft PostNL in een automatisch gegenereerd e-mailbericht van 7 juni 2017 de ontvangst van de batch, waarin onder meer het besluit zit, aan het college bevestigd. In dat e-mailbericht is onder andere opgenomen: “mailpacks: 640” en “sheets 833”. Verder staan de batchnaam en “aantal documenten tbv print = 640”, vermeld.

Op een schermprint met het logo en de naam van PostNL en “MijnDocument” staat onder het vetgedrukte kopje “data” de tekst “bestandsnaam” met de batchnaam, en staat de tekst “aanlevering 7 jun”. Onder het vetgedrukte kopje “datum” staat achter de tekst “op tijd” een vinkje en er staat “gepland 9 jun” en “afgehandeld 9 jun”. Onder het vetgedrukte kopje “aantallen” staat: “formulieren 833” en “mailpacks 640”.

Volgens het college blijkt uit deze schermprint dat Van Straaten Post het besluit van 7 juni 2017 ter verzending heeft ontvangen.

4.2.6.

Appellant heeft zich echter terecht op het standpunt gesteld, dat het college de verzending van het besluit van 7 juni 2017 niet aannemelijk heeft gemaakt. Het verzendproces en de schermprint bieden geen toereikende waarborg dat het besluit van 7 juni 2017 daadwerkelijk op die datum (dan wel daags daarna) is verzonden. De door PostNL geprinte en in enveloppen gedane poststukken bevinden zich in bakken en worden bij Van Straaten Post na binnenkomst niet op een individueel niveau geïdentificeerd. Uit de schermprint kan daarom niet blijken dat Van Straaten Post daarin heeft bevestigd dat zij 640 poststukken, waaronder het besluit van 7 juni 2017, ter verzending in ontvangst heeft genomen. Er is dus geen duidelijk verband verzekerd tussen de aanbieding van de poststukken door PostNL en de ontvangst daarvan door Van Straaten Post op individueel niveau. Daardoor is geen sprake van een deugdelijke verzendadministratie.

4.2.7.

Uit het voorgaande volgt dat de bezwaartermijn niet daags na het besluit van 7 juni 2017 is aangevangen. Niet is gebleken dat het besluit op enig moment daarna wel op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

4.3.

Uit 4.2.1 tot en met 4.2.7 volgt dat het college het bezwaar tegen het besluit van 7 juni 2017 ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. De rechtbank heeft dit niet onderkend. Het hoger beroep slaagt en de aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. Doende wat de rechtbank zou behoren te doen, zal de Raad het beroep tegen het bestreden besluit gegrond verklaren en dat besluit vernietigen wegens strijd met de artikelen 6:7, 6:8 en 7:11, eerste lid, van de Awb . In deze zaak kan het geschil niet definitief worden beslecht, omdat alleen de ontvankelijkheid van het bezwaar van appellant aan de orde is gekomen. Het college zal daarom een nieuw, inhoudelijk besluit moeten nemen op het bezwaar tegen het besluit van 7 juni 2017.

4.4.

Met het oog op een voortvarende afdoening van het geschil bestaat aanleiding om met toepassing van 8:113, tweede lid, van de Awb te bepalen dat tegen de door het college te nemen nieuwe beslissing op het bezwaar slechts bij de Raad beroep kan worden ingesteld.

5. Aanleiding bestaat het college te veroordelen in de kosten van de appellant. Deze kosten worden begroot op € 1.050,- in beroep en € 1.050,- in hoger beroep voor verleende rechtsbijstand, in totaal een bedrag van € 2.100,-.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep

vernietigt de aangevallen uitspraak;

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt het besluit van 23 april 2018;

draagt het college op een nieuwe beslissing op het bezwaar tegen het besluit van 7 juni 2017 te nemen en bepaalt dat beroep tegen dit besluit slechts bij de Raad kan worden ingesteld;

veroordeelt het college in de proceskosten van appellant tot een bedrag van € 2.100,-;

bepaalt dat het college aan appellant het in beroep en hoger beroep betaalde griffierecht van in totaal € 174,- vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door O.L.H.W.I. Korte als voorzitter en A.J. Schaap en M. van Paridon als leden, in tegenwoordigheid van A.A.H. Ibrahim als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 14 april 2020.

(getekend) O.L.H.W.I. Korte

(getekend) A.A.H. Ibrahim


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature