< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag wegens ernstig plichtsverzuim. Appellante, groepsleerkracht op een school, heeft een foto van haar nichtje gedownload, op het gezichtje een doodshoofd getekend en verzonden aan de ouders. Voorwaardelijke niet-vervolging. Het handelen van appellante kan niet los gezien worden van haar hoedanigheid van groepsleerkracht op een basisschool. Aan een groepsleerkracht is de dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen toevertrouwd en komt een opvoedkundige taak toe. Ouders moeten vertrouwen kunnen hebben in de groepsleerkracht en in de school. Het foto-incident waarbij een minderjarig kind betrokken is, raakt de hoedanigheid van appellante als groepsleerkracht. De integriteit van appellante als groepsleerkracht is door haar handelen aangetast. Dit geldt eveneens voor het aanzien van de school en daarmee de openbare dienst. Appellante heeft zich, gelet op haar ingezonden brief in de plaatselijke krant, ook na het foto-incident op een onwenselijke en onprofessionele manier gedragen, waarmee zij eveneens het aanzien van de openbare dienst heeft geschaad. Het opgelegde strafontslag is niet onevenredig aan dit plichtsverzuim.

Uitspraak10/2120 AW

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[Appellante], wonende te [woonplaats], (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 26 februari 2010, 08/3297 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden (hierna: college)

Datum uitspraak: 12 mei 2011

I. PROCESVERLOOP

Appellante heeft hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 31 maart 2011. Appellante is niet verschenen. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. S. Ideler-Ouwens, advocaat te Woerden, en C.P.M. van Elteren en W. Wieringa, beiden werkzaam bij de gemeente Woerden.

II. OVERWEGINGEN

1. Op grond van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting gaat de Raad uit van de volgende hier van belang zijnde feiten en omstandigheden.

1.1. Appellante was sinds 1 augustus 2005 werkzaam als groepsleerkracht op de [naam school] te [plaatsnaam]. In 2006 heeft zij een foto van een minderjarig kind (haar nichtje) van een website van een school gedownload en het gezicht van het kind met pen voorzien van een doodshoofd. Appellante heeft de bewerkte foto per post aan de ouders van het kind (haar zwager en schoonzus) verzonden. De ouders hebben vervolgens aangifte gedaan van een strafbaar feit. Appellante heeft erkend dat het niet juist is wat zij heeft gedaan. Zij zegt echter als gevolg van langdurige stalking door haar zwager te zijn geprovoceerd.

1.2. Bij kennisgeving van voorwaardelijke niet-vervolging van 31 mei 2007 heeft de officier van justitie appellante medegedeeld dat zij niet vervolgd wordt ter zake van de schriftelijke bedreiging, onder de voorwaarde dat zij zich gedurende een proeftijd van twee jaren niet aan enig strafbaar feit schuldig zal maken dan wel op andere wijze zal misdragen.

1.3. De directie van de [naam school] is in november 2007 door een ouder op de hoogte gesteld van geruchten, inhoudende dat appellante strafbare feiten zou hebben gepleegd.

1.4. Bij brief van 19 december 2007 is appellante bij wijze van ordemaatregel voor de duur van drie maanden geschorst. Op 7 februari 2008 is op verzoek van het college een (concept)onderzoeksrapport uitgebracht, waarin is geconcludeerd dat appellante zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim en dat sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie.

1.5. Op 6 maart 2008 is een ingezonden brief van appellante, getiteld: “[naam titel]”, in de Woerdense Courant geplaatst. Een door de partner van appellante opgesteld persbericht met de titel: [naam titel]”, is op 13 maart 2008 als ingezonden brief in dezelfde krant geplaatst.

1.6. Bij besluit van 30 mei 2008 is appellante primair disciplinair ontslag verleend uit haar functie van groepsleerkracht op grond van artikel 4.7, aanhef en onder j, in samen-hang met artikel 4. 15, derde lid, aanhef en onder e, van de CAO Primair Onderwijs, en subsidiair ontslag op grond van ongeschiktheid voor het verrichten van de functie van groepsleerkracht aan een school voor primair onderwijs, en meer subsidiair ontslag op grond van redenen van gewichtige aard, namelijk een onherstelbaar verstoorde arbeids-verhouding. Tegen dit besluit heeft appellante bezwaar gemaakt. Bij het bestreden besluit van 7 oktober 2008 heeft het college de bezwaren van appellante, in afwijking van het advies van de bezwarencommissie, ongegrond verklaard.

2. De rechtbank heeft vervolgens bij de aangevallen uitspraak het beroep van appellant tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard.

3. Appellante heeft in hoger beroep aangevoerd dat zij bij haar standpunt blijft dat zonder deugdelijke inhoudelijke motivering een incident in de privésfeer wordt gekwalificeerd als ernstig plichtsverzuim of als een blijk van ernstige onbekwaamheid of ongeschiktheid anders dan door ziekte of gebrek.

4. Naar aanleiding van hetgeen partijen in hoger beroep naar voren hebben gebracht, overweegt de Raad als volgt.

4.1. Volgens vaste rechtspraak van deze Raad kan ook handelen buiten werktijden onder omstandigheden strijdig zijn met hetgeen een goed ambtenaar betaamt en daarmee plichtsverzuim opleveren. Dit kan het geval zijn in situaties waarbij het handelen, gelet op de vervulde functie, het aanzien van de openbare dienst heeft geschaad, maar ook in situaties waarbij de hoedanigheid en de gedragingen in de privésfeer onvoldoende gescheiden of te scheiden zijn (CRvB 29 november 2001, LJN AD9452).

4.2. Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat het handelen van appellante niet los gezien kan worden van haar hoedanigheid van groepsleerkracht op een basisschool. Aan een groepsleerkracht is de dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen toevertrouwd en komt een opvoedkundige taak toe. Ouders moeten vertrouwen kunnen hebben in de groepsleerkracht en in de school. Het foto-incident waarbij een minderjarig kind betrokken is, raakt naar het oordeel van de Raad de hoedanigheid van appellante als groepsleerkracht. De integriteit van appellante als groepsleerkracht is naar het oordeel van de Raad door haar handelen aangetast. Dit geldt eveneens voor het aanzien van de school en daarmee de openbare dienst. Net als de rechtbank laat de Raad hierbij meewegen dat appellante zich, gelet op het vermelde onder 1.5, ook na het foto-incident op een onwenselijke en onprofessionele manier heeft gedragen, waarmee zij eveneens het aanzien van de openbare dienst heeft geschaad.

4.3. Gezien het voorgaande kan appellante niet worden gevolgd in haar standpunt dat haar handelen geen ernstig plichtsverzuim oplevert. Het opgelegde strafontslag is niet onevenredig aan dit plichtsverzuim. Nu de primaire ontslaggrond het ontslag kan dragen, komt de Raad niet toe aan de subsidiaire ontslaggronden.

5.Het hoger beroep slaagt niet. De aangevallen uitspraak moet worden bevestigd.

6. De Raad acht tot slot geen termen aanwezig toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht inzake vergoeding van proceskosten.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door H.A.A.G. Vermeulen als voorzitter en J.Th. Wolleswinkel en B.J. van de Griend als leden, in tegenwoordigheid van B. Bekkers als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 12 mei 2011.

(get.) H.A.A.G. Vermeulen.

(get.) B. Bekkers.

HD

Q


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature