< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Regeling nationale EZ-subsidies. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). In geschil is of verweerder terecht heeft geconcludeerd dat het zonneboilersysteem van appellant niet valt onder de meldcode KA08294. Het College beantwoordt die vraag bevestigend en volgt verweerder in zijn standpunt dat appellant de configuratie van het zonneboilersysteem zodanig heeft gewijzigd dat de installatie niet meer valt onder de meldcode KA08294. Verweerder heeft daarom terecht elk van de zonnecollectoren van appellant afzonderlijk beoordeeld en getoetst aan de Regeling en vervolgens op grond van artikel 4.5.9, vierde lid, van de Regeling aan appellant een subsidie toegekend voor het hele zonneboilersysteem en niet, zoals door appellant gewenst, een subsidie per zonnecollector. Het beroep is ongegrond.

Uitspraakuitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummer: 20/529

uitspraak van de meervoudige kamer van 2 augustus 2022 in de zaak tussen [naam] , te [woonplaats] , appellant,

en

de minister van Economische Zaken en Klimaat, verweerder

(gemachtigde: mr. M. Wullink).

Procesverloop

Bij besluit van 24 december 2019 (het primaire besluit) heeft verweerder op grond van de titel Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in de Regeling nationale EZ-subsidies (Regeling) aan appellant een subsidie voor een zonneboiler verleend en vastgesteld op € 43,-.

Bij besluit van 4 mei 2020 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.

Appellant heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 31 maart 2022. Appellant is verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Het wettelijk kader is opgenomen in de bijlage, die deel uitmaakt van deze uitspraak.

Feiten en omstandigheden

2. Op 8 maart 2019 heeft appellant een subsidieaanvraag ingediend voor een zonneboiler. Appellant heeft in de aanvraag als meldcode van het apparaat ‘KA08294’ doorgegeven. Deze meldcode verwijst naar de lijst met door verweerder goedgekeurde apparaten (de apparatenlijst) en betreft een installatie groter dan 5m2 en kleiner of gelijk aan 10m2 van het merk SolarTech International B.V. en het type E-dak 10-HT300.

3. In het primaire besluit heeft verweerder aan appellant een subsidie voor een zonneboiler verleend en vastgesteld op € 43,- . In het bestreden besluit heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat hij voor de zonneboiler van appellant geen hogere subsidie kan verlenen. Verweerder beschouwt de installatie van appellant als één zonneboilersysteem bestaande uit de zeven collectoren en een warmtevat, met een totale afmeting van meer dan 10m2. Dit type zonneboiler was bij verweerder nog niet bekend en was dus ook niet opgenomen op de apparatenlijst. De zonneboiler voldoet echter wel aan de technische eisen die volgen uit artikel 4.5.5 van de Regeling. Daarom heeft verweerder aan de hand van artikel 4. 5.9, eerste en vierde lid, van de Regeling het subsidiebedrag berekend. Verweerder is in die berekening uitgegaan van een totaaloppervlak van de zonneboiler van 57,5m2 en een collectorrendement van 0,225%. De verliesfactor van de warmwatertank is volgens verweerder gelijk aan 0,86.

Standpunt van appellant

4.1

Appellant voert aan dat verweerder ten onrechte concludeert dat het zonneboilersysteem niet valt onder de meldcode KA08294. Op de ISDE apparatenlijst is de installatie die valt onder die meldcode omschreven als een zonneboiler in de subcategorie groter dan 5m2 en kleiner of gelijk aan 10m2 van het merk SolarTech International B.V., type E-dak 10-HT300 met een jaaropbrengst van 564 kWh. Appellant heeft zeven zonnecollectoren aangeschaft die vallen onder deze meldcode. De zeven collectoren hebben elk een oppervlakte tussen de 5m2 en 10m2 en leveren elk 564 kWh per jaar. De zonnecollectoren zijn in een parallelle schakeling aangesloten waardoor zij individueel kunnen worden afgeschakeld, zonder dat het rendement van de overige collectoren wordt beïnvloed. Omdat de individuele zonnecollectoren overeenkomen met de installatie zoals vermeld onder de meldcode KA08294, heeft appellant recht op zeven keer het subsidiebedrag dat hoort bij deze meldcode, volgens appellant zeven keer € 423,-. Het is daarom niet juist dat verweerder uitgaat van één zonneboilersysteem met een totale afmeting van meer dan 10m2 en de subsidie op grond daarvan berekent. Dat dit niet juist is, blijkt ook daaruit dat het rendement van de zonnecollectoren door die aanname wordt verdeeld over een grotere apertuuroppervlakte, waardoor het rendement ten onrechte lager wordt geacht. Volgens appellant moet daarom subsidie worden verleend voor de zeven afzonderlijke zonnecollectoren.

4.2

Appellant voert daarnaast aan dat verweerder in de berekening van het subsidiebedrag uitgaat van een onjuist collectorrendement. Verweerder hanteert een collectorrendement van 0,225%, terwijl door de producent van de zonnecollectoren een collectorrendement van 22,5% is vastgesteld. Dit percentage is door de producent uitgebreid onderzocht, in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Verweerder dient daarom in de berekening uit te gaan van een collectorrendement van 22,5%.

4.3

Tot slot voert appellant aan dat verweerder in de berekening van het subsidiebedrag ten onrechte een verliesfactor van de warmwatertank meeneemt. Het zonneboilersysteem van appellant is zodanig vernieuwend, dat een warmwatertank in zijn geheel niet nodig is en daarom geen onderdeel uitmaakt van de zonneboiler. Ter zitting heeft appellant toegelicht dat ook het mengvat met een inhoud van 100 liter geen deel meer uitmaakt van de zonneboiler. Omdat de zonneboiler in zijn geheel geen warmwatertank heeft, kan ook geen sprake zijn van energieverlies uit een warmwatertank. Verweerder dient dan ook de verliesfactor uit de berekening weg te laten en in de plaats daarvan een winstfactor in de berekening op te nemen.

Standpunt van verweerder

5.1

Verweerder stelt zich op het standpunt dat het zonneboilersysteem, zoals dat door appellant is geïnstalleerd, niet overeenkomt met de zonneboiler die is omschreven onder meldcode KA08294. Appellant heeft namelijk de configuratie van zijn zonneboiler gewijzigd. Daardoor wijkt de zonneboiler van appellant af van de zonneboiler die is vermeld onder meldcode KA08294 op de apparatenlijst. Verweerder vindt met name van belang dat appellant de warmwatertank heeft vervangen door een mengvat met een inhoud van 100 liter, en dit mengvat op een later moment zelfs helemaal heeft weggelaten. Daarnaast heeft appellant de zeven collectoren aan elkaar verbonden en gezamenlijk aangesloten. Door die wijzigingen komt de zonneboiler niet meer overeen met de zonneboiler zoals omschreven onder meldcode KA08294. Daarom heeft verweerder de installatie als één geheel beoordeeld en getoetst in hoeverre die installatie in aanmerking komt voor een subsidie op grond van de Regeling. Aan de hand van artikel 4.5.9, eerste en vierde lid, van de Regeling heeft verweerder voor de zonneboiler van appellant met een apertuuroppervlakte van meer dan 10m2 een subsidie verleend van € 43,-.

5.2

Verder stelt verweerder zich op het standpunt dat hij in de berekening van het subsidiebedrag terecht is uitgegaan van een collectorrendement van 0,225%. Op grond van de Regeling gaat verweerder uit van het collectorrendement dat is vermeld op de productkaart. Het door appellant aangedragen collectorrendement van 22,5%, volgt niet uit de technische documentatie. Verweerder heeft appellant de gelegenheid gegeven om het hogere collectorrendement aan te tonen, maar daarin is hij niet geslaagd. Appellant heeft namelijk in 2017 namens de producent van de installatie technische gegevens verstrekt, maar aan de hand van die gegevens kon verweerder het door appellant aangedragen collectorrendement niet reproduceren. Uit de door verweerder uitgevoerde berekening volgde op grond van die gegevens een negatief collectorrendement. Verweerder ziet daarom geen aanleiding om uit te gaan van een collectorrendement hoger dan 0,225%.

5.3

Tot slot stelt verweerder zich op het standpunt dat de Regeling geen mogelijkheid biedt om uit te gaan van een winstfactor, dan wel een aangepaste verliesfactor vanwege het achterwege laten van een warmwatertank in het zonneboilersysteem. Op grond van de Regeling bepaalt verweerder de verliesfactor aan de hand van de energie-efficiëntieklasse, zoals die staat vermeld op het etiket van de zonneboiler. In het geval van appellant is verweerder daarom uitgegaan van een verliesfactor van 0,86.

Beoordeling door het College

6.1

Het College ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of verweerder terecht heeft geconcludeerd dat het zonneboilersysteem van appellant niet valt onder de meldcode KA08294. Het College beantwoordt die vraag bevestigend en overweegt daartoe als volgt.

6.2

Het zonneboilersysteem dat valt onder de meldcode KA08294 op de apparatenlijst is omschreven als een installatie groter dan 5m2 en kleiner of gelijk aan 10m2 van het merk SolarTech International B.V en het type E-dak 10-HT300. Deze configuratie vereist de aanwezigheid van een HT-300 warmwatertank. Echter, appellant heeft toegelicht dat hij de HT-300 warmwatertank in eerste instantie heeft vervangen door een mengvat met een inhoud van 100 liter. Vervolgens heeft appellant zelfs het gehele mengvat uit de installatie verwijderd. Het College volgt verweerder in zijn standpunt dat appellant door het weglaten van de HT-300 warmwatertank, de configuratie van het zonneboilersysteem zodanig heeft gewijzigd dat de installatie niet meer valt onder de meldcode KA08294. Omdat de vereiste warmwatertank in de installatie ontbreekt, voldoet ook geen enkele van de zeven zonnecollectoren aan de omschrijving die hoort bij de installatie die valt onder de meldcode KA08294. Bovendien heeft appellant de zeven zonnecollectoren met elkaar verbonden. Ook hiermee wordt afgeweken van de in meldcode KA08294 bedoelde configuratie, omdat – zoals verweerder op de zitting heeft toegelicht – de meldcode uitgaat van een installatie van één zonnecollector die is aangesloten op een HT-300 warmwatertank. Ook hieruit volgt dat het zonneboilersysteem, zoals dat door appellant is geïnstalleerd, niet overeenkomt met de installatie die valt onder de meldcode KA08294. Verweerder heeft daarom terecht elk van de zonnecollectoren van appellant afzonderlijk beoordeeld en getoetst aan de Regeling en vervolgens op grond van artikel 4.5.9, vierde lid, van de Regeling aan appellant een subsidie toegekend voor het hele zonneboilersysteem en niet, zoals door appellant gewenst, een subsidie per zonnecollector. De beroepsgrond slaagt niet.

7. Het College is daarnaast van oordeel dat verweerder in de berekening van het subsidiebedrag terecht is uitgegaan van een collectorrendement van 0,225%. Dit collectorrendement leidt verweerder op grond van artikel 4.5.9, vierde lid, van de Regeling af van de productkaart. Tussen partijen is niet in geschil dat op de technische documentatie van de zonnecollectoren type E-dak 10, een collectorrendement van 0,225% is opgenomen. De beroepsgrond slaagt niet.

8. Tot slot volgt het College appellant niet in zijn standpunt dat verweerder ten onrechte een verliesfactor van de warmwatertank hanteert in de berekening van het subsidiebedrag en daarvoor in de plaats een winstfactor dient te hanteren. De verliesfactor wordt op grond van artikel 4.5.9, vijfde lid, van de Regeling bepaald aan de hand van de energie-effici ëntieklasse die staat vermeld op het etiket. Tussen partijen is niet in geschil dat in het geval van appellant de energie-efficiëntieklasse B van toepassing is, waardoor op grond van artikel 4.5.9, vijfde lid, aanhef en onder c, van de Regeling de verliesfactor van de warmwatertank in het geval van appellant 0,86 bedraagt. De beroepsgrond slaagt niet.

Conclusie

9. Het beroep is ongegrond. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

Het College verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. B. Bastein, mr. I.M. Ludwig en mr. M. de Mol, in aanwezigheid van mr. drs. L. van Loon, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 2 augustus 2022.

w.g. B. Bastein w.g. L. van Loon

BIJLAGE

Artikel 4.5. 5 (Technische vereisten zonneboiler) van de Regeling luidt als volgt:

“ Een zonneboiler, waaronder tevens begrepen een zonneboilercombi, is:

a. een zonne-energie-installatie met een totale apertuuroppervlakte van ten hoogste 200 vierkante meter;

b. bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warm tapwater;

c. voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie, en

d. in het geval van een zonneboilercombi voorzien van een etiket.”

Artikel 4.5. 9 (Hoogte en berekening subsidiebedrag zonneboiler) van de Regeling luidt als volgt:

“1. De subsidie voor een zonneboiler als bedoeld in artikel 4.5. 5 bedraagt € 0,68 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage van de zonneboiler bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter en bedraagt € 0,30 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage van de zonneboiler bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter.

2. De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor zonneboilers bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 5 vierkante meter vastgesteld op 2799 kWh minus het jaarlijks aandeel van niet uit zonne-energie verkregen warmte volgens de productkaart conform het capaciteitsprofiel L, en minus het supplementair elektriciteitsgebruik volgens de productkaart.

3. De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor zonneboilers bij een apertuuroppervlakte van meer dan 5 en ten hoogste 10 vierkante meter vastgesteld op 4427 kWh minus het jaarlijks aandeel van niet uit zonne-energie verkregen warmte volgens de productkaart conform het capaciteitsprofiel XL, en minus het supplementair elektriciteitsgebruik volgens de productkaart.

4. De jaarlijkse zonne-energiebijdrage, bedoeld in het eerste lid, voor zonneboilers bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt het product van 1293 kWh, het totale collectoroppervlak van alle collectoren volgens de productkaart, het collectorrendement volgens de productkaart, de instralingshoekmodifier volgens de productkaart en de verliesfactor van de warmwatertank, bedoeld in het vijfde lid.

5. De verliesfactor van de warmwatertank bedraagt afhankelijk van de energie-efficiëntieklasse vermeld op het etiket of de energie-efficiëntieklasse vastgesteld volgens de methode, bedoeld in bijlage II, onderdeel 2, van Verordening (EU) nr. 812/2013:

a. bij energie-efficiëntieklasse A+: 0,95;

b. bij energie-efficiëntieklasse A: 0,91;

c. bij energie-efficiëntieklasse B: 0,86;

d. bij energie-efficiëntieklasse C: 0,83, en

e. bij energie-efficiëntieklasse D tot en met G: 0,81.

6. In afwijking van het vijfde lid bedraagt de verliesfactor voor een warmwatertank met een volume van 2000 liter en meer 0,81.

7. Indien de zonneboiler naast warm tapwater tevens ruimteverwarming produceert, wordt de subsidie voor de zonneboiler, bedoeld in het eerste lid, eenmalig verhoogd met een bedrag van € 150 indien de zonneboiler behoort tot de energie-efficiëntieklasse A+ voor ruimteverwarming vermeld op het etiket en met een bedrag van € 300 indien de zonneboiler behoort tot de energie-efficiëntieklasse A++ voor ruimteverwarming vermeld op het etiket of hoger.”

Artikel 5.4 (Overgangsrecht) van de Regeling luidt als volgt:

“ Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van een wijziging van deze regeling, op subsidies die voor dat tijdstip zijn verleend en op subsidies die voor dat tijdstip zijn vastgesteld, blijft deze regeling van toepassing zoals deze luidde voor dat tijdstip tenzij de wijziging met terugwerkende kracht in werking treedt.”


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature