E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2022:483
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21/674

Inhoudsindicatie:

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen.

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2022 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.

Het hoger beroep is ongegrond. Terugzending van de partij sesamzaad naar India is niet mogelijk op grond van artikel 12 van Verordening 178 /2002. Uit de tekst van artikel 12 van Verordening 178 /2002, noch uit (het systeem) van deze Verordening volgt dat die bepaling aan de bevoegde autoriteiten een bevoegdheid toekent om levensmiddelen (weder)uit te voeren in de situatie als hier aan de orde dat een levensmiddel niet voldoet aan de in artikel 1, tweede lid, van Verordening 2017 /625 bedoelde regels. Die bepaling lijkt veeleer algemene voorschriften te bevatten voor levensmiddelenwetgeving. Appellanten hebben ook niet duidelijk gemaakt waarom in een geval als hier aan de orde Verordening 2017/625, die expliciet bevoegdheden toekent aan de bevoegde autoriteiten, opzij zou moeten worden gezet door Verordening 178/2002, terwijl die verordening dat niet doet.

De partij sesamzaad kan op grond van artikel 66 van Verordening 2017 /625 niet worden teruggezonden naar India, maar moet op grond van artikel 67 van Verordening 2017 /625 worden vernietigd. De staatssecretaris heeft gemotiveerd uiteengezet dat er geen hoeveelheid ethyleenoxide is die als veilig kan worden beschouwd, omdat het gaat om kankerverwekkende stof. Gelet daarop mocht de staatssecretaris aannemen dat de partij sesamzaad met een overschrijding van de MRL als hier aan de orde een nadelig effect op de gezondheid van mensen oplevert en dat aldus sprake is van een risico als bedoeld in artikel 67 van Verordening 2017 /625.

Dat India de partij sesamzaad niet als risico zou beschouwen en invoer zou toestaan, is niet relevant. Met het oog op invoer in de EU is de partij sesamzaad ter keuring voorgelegd. De partij sesamzaad valt daarmee onder de reikwijdte van de hier toepasselijke Unierechtelijke regelgeving. Indien uit officiële controles blijkt dat de partij sesamzaad die de EU binnenkomt een risico vormt, moeten er op grond van artikel 67 van Verordening 2017 /625 maatregelen worden genomen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie