E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2021:499
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/1917

Inhoudsindicatie:

Artikel 1, eerste lid, onder i, van de Meststoffenwet

Artikel 23, derde lid, van de Meststoffenwet

Artikel 23, vierde lid, van de Meststoffenwet

Fosfaatrechten – onduidelijk of appellant al dan niet actief landbouwer was

Het College constateert dat verweerder in het bestreden besluit niet inhoudelijk is ingegaan op de primair in bezwaar aangevoerde grond dat appellant op 1 januari 2018 actief landbouwer was op de locatie. Het College ziet geen aanleiding dit motiveringsgebrek te passeren of de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te laten.

Verweerder zal nader dienen te onderzoeken van wie het bedrijf in de betekenis van artikel 1.1 onder i van de Msw op zowel de peildatum als op 1 januari 2018 feitelijk is geweest en daarbij alle bij hem bekende gegevens moeten betrekken betreffende de exploitatie, voortzetting en overdracht van het melkveebedrijf. Daarbij rust op appellant als verzoeker om fosfaatrecht uit hoofde van artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de verplichting alle gegevens aan verweerder te verstrekken die daarvoor noodzakelijk zijn en waarover hij redelijkerwijs kan beschikken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie