E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2021:16
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/646

Inhoudsindicatie:

Het College stelt vast dat verweerder in deze procedure het fosfaatrecht voor appellant opnieuw heeft berekend op 12.096 kg. Vast staat dus dat het fosfaatrecht in het bestreden besluit te laag is vastgesteld. Het beroep is derhalve gegrond en het bestreden besluit zal daarom worden vernietigd. Het College ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. Verder heeft verweerder het beroep van appellant op de knelgevallenregeling terecht afgewezen. Het beroep van appellant in dit verband op de uitspraak van het College van 3 maart 2020 faalt. Deze uitspraak biedt geen steun voor de stelling van appellant dat in dit geval moet worden gerekend met de dieraantallen van 2 juli 2015 vermeerderd met het (op deze datum dan wel een eerder tijdstip) uitgeschaarde jongvee. In de genoemde uitspraak is immers onder 6.3 niet meer of anders geoordeeld dan dat artikel 23, zesde lid, van de Msw zich niet verzet tegen het gebruik van afzonderlijke peildata voor melkkoeien en jongvee en dat dit onderscheid zelfs voor de hand lag omdat de bijzondere omstandigheid in die zaak (dierziekte) op de (aantallen van de) ene diercategorie wél en op die van de andere geen invloed had gehad. Overigens zijn in de onderhavige zaak de bijzondere omstandigheden zowel van invloed geweest op de aantallen melk- en kalfkoeien als op de aantallen jongvee. Geen geslaagd beroep 1 EP. Appellant draagt zelf de risico’s die zijn verbonden aan zijn investeringsbeslissingen en hij kan de nadelige gevolgen van een door hem genomen beslissing om op de door gekozen wijze uit te breiden in beginsel niet afwentelen. Dat appellant de beoogde aantallen dieren op de peildatum niet heeft kunnen realiseren vanwege zijn gezondheidsproblemen betekent niet dat reeds daarom redenen bestaan om appellant voor de gevolgen van zijn ziekte verder te compenseren dan op grond van de knelgevallenregeling al is geschied.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie