E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2020:152
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/1424

Inhoudsindicatie:

Msw. Fosfaatrechten. Het beroep op de knelgevallenregeling slaagt niet. Appellante voldoet niet aan de 5%-norm. Bij de beoordeling van de knelgevallenregeling wordt geen rekening gehouden met op de peildatum (nog) niet gerealiseerde uitbreidingsplannen.

Geen strijd met artikel 1 van het EP. Er is geen sprake van een individuele en buitensporige last. De beslissing van appellante om haar bedrijf uit te breiden moet worden gezien als ondernemersbeslissing waaraan risico’s inherent zijn en waarvan appellante in beginsel zelf de nadelige gevolgen draagt. In wat appellante heeft aangevoerd ziet het College geen aanleiding om van dat beginsel af te wijken. In dat verband is van belang dat appellante haar beslissing om uit te breiden naar 148 melk- en kalfkoeien en 127 stuks jongvee heeft genomen, terwijl zij op de peildatum niet beschikte over de voor die uitbreiding van haar veestapel vereiste Nbw-vergunning; voor die datum beschikte zij, anders dan zij stelt, over een Nbw-vergunning voor het houden van 130 melk- en kalfkoeien en 82 stuks jongvee. Het College acht die beslissing van appellante niet navolgbaar, omdat appellante met haar investeringen in zoverre op het verkrijgen van een nieuwe Nbw-vergunning is vooruitgelopen. Voorts is van belang dat appellante gelet op het tijdstip van de gedane investeringen (in 2015) een zekere mate van voorzichtigheid had moeten betrachten en zich had moeten realiseren dat zeker een uitbreiding als hier aan de orde op dat moment voor haar meer dan de gebruikelijke ondernemersrisico’s met zich zou brengen.

Wetsbepaling:

artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP)

artikel 23, zesde lid, van de Meststoffenwet (Msw)

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie