Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Concurrent van fietsenzaak registreert een domeinnaam die vrijwel identiek is aan originele website van concurrerende fietsenzaak. Deze domeinnaam wordt gelinkt aan pornografische website. Eiser wil dat website verwijderd wordt. Rechtbank oordeelt dat een website die qua tekens overeenstemmen of vrijwel identiek is aan de website van eiser niet door gedaagde geregistreerd of gebruikt mag worden.

UitspraakVonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 223816 / HA ZA 11-1571

Vonnis van 18 juli 2012

in de zaak van

de vennootschap onder firma

[eiser] FIETSPLAZA V.O.F.,

gevestigd te Horssen,

eiseres,

advocaat mr. S.H. Kingma te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma

V.O.F. [Gedaagde] TWEEWIELERS,

gevestigd te Druten,

en haar vennoten

2. [Vennoot 1],

wonende te Wijchen,

3. [Vennoot 2],

wonende te Wijchen,

gedaagden,

advocaat mr. D.J. Brugge te Apeldoorn.

Partijen zullen hierna [Eiser] en [Gedaagde] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 11 april 2012

- het proces-verbaal van comparitie van 4 juli 2012.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

[Eiser] en [Gedaagde] zijn concurrenten op het terrein van fietsenhandel, fietsverhuur en fietsenreparatie.

Op 11 augustus 1997 heeft [Eiser] de handelsnaam [Eiser] Fietsplaza geregistreerd. Sinds 28 juli 1999 is zij rechthebbende op de domeinnamen www.[Naam eiser]-fietsplaza.nl en www.[Naam eiser]-fietsplus.nl.

[Gedaagde] heeft op 5 december 2008 de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl - zonder verbindingsstreepje tussen [Naam eiser] en fietsplaza - laten registreren. Deze registratie bestaat nog steeds, al heeft [Gedaagde] een verlenging niet geactiveerd.

Op Tweede Paasdag 2009 bleek de door [Gedaagde] geregistreerde domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl doorgelinkt te zijn naar een harde pornosite.

In de lokale en provinciale media is aandacht gegeven aan de onder 2.4 bedoelde gebeurtenis, waarbij ervan uitgegaan lijkt te zijn dat [Gedaagde] op deze manier haar concurrent wilde dwarszitten.

Het geschil

[Eiser] vordert - kort samengevat - primair

- een verklaring voor recht dat [Gedaagde] door gebruikmaking van de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl inbreukmakend en onrechtmatig jegens [Eiser] handelt,

- [Gedaagde] op verbeurte van een dwangsom te bevelen iedere inbreuk op de handelsnamen en domeinnamen van [Eiser] alsmede met de naam [Eiser] Fietsplaza overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden,

- [Gedaagde] op verbeurte van een dwangsom te bevelen zich ervan te onthouden een domeinnaam te registreren waarin de woorden [Eiser], fietsplus en/of fietsplaza of soortgelijke elementen voorkomen,

- [Gedaagde] op verbeurte van een dwangsom te bevelen overdracht van de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl aan [Eiser] te bewerkstelligen,

- [Gedaagde] te veroordelen tot vergoeding van schade op te maken bij staat,

- veroordeling van [Gedaagde] tot betaling van € 10.000,00 als voorschot op de schadevergoeding,

- een en ander vermeerderd met rente en kosten waaronder de volledige advocatenkosten met toepassing van art. 1019h Rv,

en subsidiair voor het geval het geschil door de rechtbank niet als een IE-rechtelijk geschil wordt beschouwd

- een verklaring voor recht dat [Gedaagde] door het laten registreren van de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl onrechtmatig jegens [Eiser] handelt,

- te verklaren voor recht dat [Gedaagde] met het doorlinken van de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl naar pornografische content onrechtmatig jegens [Eiser] handelt,

- [Gedaagde] op verbeurte van een dwangsom te bevelen elk onrechtmatig handelen jegens [Eiser] te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het registreren en gebruiken van een domeinnaam voor zover daarbij tekens worden gebruikt die overeenstemmen met of gelijkend zijn aan de naam [Eiser],

- [Gedaagde] te veroordelen tot vergoeding van schade op te maken bij staat,

- veroordeling van [Gedaagde] tot betaling van € 12.722,50 exclusief btw, het bedrag van de door [Eiser] gemaakte buitengerechtelijke kosten, als voorschot op de schadevergoeding,

- een en ander met veroordeling van [Gedaagde] in de kosten van dit geding met rente.

[Gedaagde] voert verweer.

Op de stellingen van partijen gaat de rechtbank hieronder, voor zover van belang, nader in.

De beoordeling

[Gedaagde] voert aan dat zij om haar moverende redenen de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl geregistreerd heeft. Ter comparitie heeft de heer [Gedaagde] uitgelegd dat hij de concurrentie van [Eiser] vreest en de domeinnaam geregistreerd heeft om die aan [Eiser] te kunnen verkopen 'als er rare dingen zouden gebeuren'. De rechtbank vermag niet in te zien wat [Gedaagde] hiermee bedoelt.

Nu [Gedaagde] zich niet uitlaat over een valide reden voor deze registratie van de naam die evident gekoppeld is aan haar concurrent [Eiser], is de rechtbank van oordeel dat er geen andere reden geweest kan zijn dan het dwarszitten van haar concurrent. Dit dwarszitten kan gelet op de concurrentiestrijd tussen partijen gericht zijn geweest op misleiding van klanten en potentiële klanten van [Eiser].

Voor de link naar de pornosite geeft [Gedaagde] geen verklaring. Er kan een hacker aan het werk zijn geweest, stelt zij. Dat de politie, zoals zij aanvoert, op de laptop van de heer [Gedaagde] geen aanwijzingen voor het aanmaken van de link heeft aangetroffen zegt niets. Daargelaten dat [Eiser] betoogt dat volgens de politie gegevens op de laptop gewist waren, is niet verklaard door [Gedaagde] waarom uitsluitend zijn laptop voor het eventueel aanbrengen van de link gebruikt zou zijn. Dat ook een ander - een naburige school - last van het aanbrengen van de link op haar site gehad zou hebben, zoals [Gedaagde] betoogt, hoeft op zichzelf niet te betekenen dat [Gedaagde] niet de link vanaf www.[Naam eiser]fietsplaza.nl heeft aangebracht.

Het evidente bestaan van een concurrentiestrijd tussen partijen leidt tot het vermoeden dat [Gedaagde] zelf achter de link zit. Daarbij komt dat zij zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de door haar geregistreerde domeinnaam.

Het voorgaande betekent naar het oordeel van de rechtbank dat vaststaat dat er sprake is van pesterij van haar concurrent door [Gedaagde]. Zulke pesterij, uitgevoerd in het kader van een concurrentiestrijd, kan de goede naam van [Eiser] schaden. Daarom acht de rechtbank deze pesterij onrechtmatig.

De vraag is of [Eiser] ook inderdaad schade heeft ondervonden van de pesterij. Zij stelt dit, maar onderbouwt haar stellingen niet. In de eerste plaats blijft het verweer van [Gedaagde] onweersproken dat de link slechts gedurende één dag, Tweede Paasdag 2009, en hooguit een gedeelte van de dag daarna bestaan heeft. In de tweede plaats voert [Eiser] slechts enkele verklaringen aan van personen die op de pornosite terechtgekomen zijn toen zij naar [Eiser]s site zochten zonder het koppelteken. Nergens blijkt uit dat zij of anderen [Eiser] een verwijt hiervan maken en/of zich als klant of potentiële klant hebben teruggetrokken.

Zelfs kan worden opgemerkt - terecht wijst [Gedaagde] hierop - dat de onder 2.5 bedoelde media-aandacht uiteindelijk een positief reclame-effect voor [Eiser] gehad kan hebben.

In dit licht - een pesterij die onrechtmatig is en schadelijk had kunnen zijn - moet deze zaak beoordeeld worden.

Er is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gesteld om uit het laten registreren van de domeinnaam door [Gedaagde] te kunnen concluderen dat er sprake zou zijn van inbreuk op de handelsnaam van [Eiser] of, overigens, enig haar toebehorend merk.

Het voorgaande betekent dat de primaire vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking komen en dat als volgt geoordeeld wordt over de subsidiaire.

De vordering tot verklaring voor recht dat [Gedaagde] door het laten registreren van de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl onrechtmatig jegens [Eiser] handelt, is toewijsbaar.

Eveneens toewijsbaar is de verklaring voor recht dat [Gedaagde] met het doorlinken van de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl naar pornografische content onrechtmatig jegens [Eiser] handelt, nu dit handelen onrechtmatig is. De rechtbank komt tot toewijzing van de vordering op dit onderdeel omdat vaststaat dat [Gedaagde] de mogelijkheid tot doorlinken heeft en omdat de pesterij van [Eiser] door [Gedaagde] vaststaat. Dat [Gedaagde] de hierboven bedoelde link aangebracht heeft, is, zoals reeds is overwogen, slechts een vermoeden.

Gelet op het onrechtmatig handelen van [Gedaagde] is toewijsbaar de vordering om op verbeurte van een dwangsom te bevelen elk onrechtmatig handelen jegens [Eiser] te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het registreren en gebruiken van een domeinnaam voor zover daarbij tekens worden gebruikt die overeenstemmen met of gelijkend zijn aan de naam [Eiser]. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt zoals hieronder in het dictum is aangegeven.

Nu niet gebleken is van enige schade die door [Eiser] is of kan worden geleden, moeten de vorderingen tot vergoeding van schade op te maken bij staat en tot betaling van € 12.722,50 exclusief btw als voorschot op de schadevergoeding worden afgewezen.

Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

De beslissing

De rechtbank

verklaart voor recht dat [Gedaagde] door het laten registreren van de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl onrechtmatig jegens [Eiser] handelt,

verklaart voor recht dat [Gedaagde] met het doorlinken van de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl naar pornografische content onrechtmatig jegens [Eiser] handelt,

gebiedt [Gedaagde] op verbeurte van een dwangsom zich te onthouden van het registreren en gebruiken van een domeinnaam voor zover daarbij tekens worden gebruikt die overeenstemmen met of gelijkend zijn aan de naam [Eiser],

veroordeelt [Gedaagde] om aan [Eiser] een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.3 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,

verklaart dit vonnis voor wat betreft de veroordelingen onder 5.3 en 5.4 uitvoerbaar bij voorraad,

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.D.A. den Tonkelaar en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2012.

4

223816 / HA ZA 11-1571

18 juli 2012


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature