< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad. Internetterreur. Aantasting eer en goede naam. Vrijheid van meningsuiting. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen gericht op stopzetting van de onrechtmatige uitlatingen en publicaties toe, alsmede plaatsing van rectificaties op blogs en Twitter account gedaagde.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 127917 / KG ZA 12-69

Vonnis in kort geding van 18 april 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap naar vreemd recht

TOTAL TELECOM LUX SARL,

gevestigd te Mondorf-Les Bains, Luxemburg,

hierna te noemen Total Telecom,

2. [EISER SUB 2],

wonende te [woonplaats], [land],

hierna te noemen [eiser sub 2],

eisers,

hierna gezamenlijk te noemen Total Telecom c.s.,

advocaat mr. F.J. Van Eeckhoutte te Amersfoort,

tegen

[GEDAAGDE],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

verschenen in persoon.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling.

1.2. Partijen hebben vonnis verzocht. Het vonnis is bepaald op vandaag.

2. De feiten

2.1. Total Telecom houdt zich onder meer bezig met het aanbieden van 0900nummers en domeinregistraties. [Eiser sub 2] is directeur.

2.2. [Gedaagde] beheert de blogs: [xxxx.com] en [xxxx.nl], waarop zij artikelen publiceert en reacties toelaat. Verder beheert zij het Twitter account: [@xxxxNL], waarop zij berichten (tweets) plaatst.

2.3. [Gedaagde] heeft via haar blogs en Twitter account onder meer de volgende uitlatingen en publicaties gedaan:

“[eiser sub 2] licht mensen op met nep site mediumWillem”

“Total Telecom SA ([eiser sub 2] van o.a. sex en Astro TV/Koffieleutjes/Spirittv verliest WEER van [Y] EN mijn blog EN mij, contactverbod stalkers+dwangsom”

“ INGEZONDEN STUK Astro TV en paranormale lijnen opnieuw in de problemen door schandaal: link met porno definitief bewezen”

“@Paso2011doble en spirit tv is ook van sexlijn exploitant [eiser sub 2] die heeft een contactverbod ……….dwangsom ivm smaad van de [X]”

“ Spirit_Tv@koffieleutjes betalen jullie de boetes voor sexlijnhouder/eigenaar [eiser sub 2]”

“Spirit_Tv@koffieleutjes, @[X],..je zal als eigenaar (porno baas [eiser sub 2]) jullie in dient hebben als ongeleid”.

2.4. Total Telecom c.s. heeft [gedaagde] gesommeerd de door haar gestelde onrechtmatige gedragingen te staken, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot het aanhangig maken van onderhavig kort geding door Total Telecom c.s.

3. Het geschil

3.1. Total Telecom c.s. vordert samengevat - een bevel voor [gedaagde] om te stoppen met haar onrechtmatige uitlatingen en publicaties jegens Total Telecom c.s. op haar blogs en Twitter account, en om de gewraakte uitspraken te verwijderen en verwijderd te houden, met plaatsing van rectificaties, als vermeld in de dagvaarding, op straffe van een dwangsom, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten en nakosten van dit geding.

3.2. Total Telecom c.s. legt daaraan ten grondslag dat [gedaagde] op haar blogs en Twitter account Total Telecom c.s. en haar medewerkers beledigt en kwetst, onder meer door te beweren dat zij contacten hebben met de porno-industrie. De uitlatingen en beweringen missen elke feitelijke grondslag. Total Telecom c.s. wordt door deze uitlatingen in haar eer en goede naam geschaad. Voorts doen ze afbreuk aan het vertrouwen dat relaties in Total Telecom en haar directeur [eiser sub 2] hebben.

3.3. [Gedaagde] voert verweer.

3.4. Op de (overige) stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1 Gelet op de internationale aspecten van deze zaak dient de voorzieningenrechter eerst zijn bevoegdheid en het op de onderhavige vorderingen toepasselijke recht te beoordelen.

4.2. Aan de Nederlandse rechter komt ingevolge het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rechtsmacht toe, nu [gedaagde] in Nederland woonachtig is.

4.3. Op de onderhavige vorderingen is ingevolge de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad het Nederlandse recht van toepassing, nu de gestelde onrechtmatige handelingen (in ieder geval) hebben plaatsgevonden in Nederland - de gewraakte uitlatingen en publicaties zijn immers in Nederland raadpleegbaar - en een rechtskeuze van partijen niet is gesteld of gebleken.

4.4. Gelet op de aard van de vorderingen heeft Total Telecom c.s. een spoedeisend belang bij haar vorderingen.

4.5. Kern van het geschil tussen partijen is of [gedaagde] met de door Total Telecom c.s. gestelde uitlatingen en publicaties op haar blogs en Twitter account, onrechtmatig heeft gehandeld en thans nog handelt jegens Total Telecom c.s.

Bij beantwoording van die vraag dient voorop te worden gesteld dat uit de grondwettelijk en verdragsrechtelijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting voortvloeit dat een ieder het recht heeft om gedachten en gevoelens van welke inhoud dan ook te uiten. Dat betekent dat een ieder de vrijheid heeft zijn hart te luchten en zich op negatieve wijze over iemand anders uit te laten, ook als die uitlatingen een beschuldiging aan het adres van een ander inhouden. Dat recht om vrijelijk zijn mening te uiten vindt zijn begrenzing in het geval daarmee iemands eer en goede naam op onrechtmatige wijze wordt aangetast. Of daarvan sprake is, hangt af van de in onderling verband te beschouwen omstandigheden.

4.6. Hoewel het meest verstrekkende verweer van [gedaagde] is dat zij de gewraakte uitlatingen en publicaties reeds heeft verwijderd op haar blogs en Twitter account, kiest de voorzieningenrechter ervoor allereerst het volgende te overwegen.

4.7. [Gedaagde] erkent dat zij de gewraakte uitlatingen en publicaties op haar blogs en Twitter account heeft geplaatst, maar betwist dat deze niet op feiten berusten.

De aard van de uitingen is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter suggestief, grievend en zeer verstrekkend. Zo wordt door [gedaagde] gesuggereerd dat Total Telecom c.s. actief is in de porno-industrie en dat er wordt gefraudeerd. Dat maakt dat er hoge eisen mogen worden gesteld aan de feitelijke onderbouwing van de gedane uitlatingen. [Gedaagde] heeft ter zitting geen enkele onderbouwing gegeven van haar stelling dat de door haar geplaatste uitingen berusten op feiten. Reeds hierom kan niet worden geoordeeld dat de door [gedaagde] gedane uitingen voldoende steun vinden in de feiten.

4.8. Het voorgaande betekent dat [gedaagde] met de door haar geplaatste uitlatingen en publicaties op haar blogs en Twitter account onrechtmatig handelt jegens Total Telecom c.s. Daaruit volgt tevens dat het recht van Total Telecom c.s. op bescherming van eer en goede naam en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van [eiser sub 2] dient te prevaleren boven het recht van [gedaagde] op vrijheid van meningsuiting.

4.9. Voor zover [gedaagde] bedoelt te stellen dat de door haar gedane uitingen gerechtvaardigd zijn omdat Total Telecom c.s. haar op ongeoorloofde wijze overal in betrekt en zij dagelijks honderden dreigementen ontvangt waardoor zij schade lijdt, kan dat verweer niet slagen. In die omstandigheden - zo deze al moeten worden aangenomen - kan geen rechtvaardiging gelegen zijn om zelf jegens die ander negatieve uitingen te doen. [Gedaagde] heeft voornoemde stelling overigens op geen enkele wijze onderbouwd.

4.10. Er is discussie tussen partijen over het antwoord op de vraag of de gewraakte uitlatingen en publicaties van [gedaagde] reeds verwijderd zijn door [gedaagde]. [Gedaagde] stelt, zoals hiervoor onder 4.6. overwogen, dat zij deze reeds verwijderd heeft. Total Telecom c.s. betwist dat en stelt daartoe dat de gewraakte uitlatingen en publicaties nog steeds zijn te raadplegen via het internet (blogs, twitter en andere websites). Of de betreffende uitingen daadwerkelijk zijn verwijderd kan in dit kort geding in het midden blijven. De omstandigheid dat tussen partijen discussie bestaat over die verwijdering brengt, nu hiervoor reeds geoordeeld is dat de betreffende uitingen onrechtmatig zijn jegens Total Telecom c.s., mee dat Total Telecom c.s. belang heeft bij stopzetting van de inbreukmakende handelingen, zoals door haar geformuleerd in de dagvaarding. Deze zullen hierna worden toegewezen in de vorm zoals hierna beschreven.

4.11. Total Telecom c.s. heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat de blogs van [gedaagde] vergezeld gaan van zogenaamde (meta)tags, waarmee op initiatief van de blogger wordt aangegeven hoe een webpagina getoond moet worden in de internetbrowser en aan zoekmachines. Door de naam van Total Telecom c.s. en haar advocaat te verbinden aan teksten waarin [gedaagde] op voornoemde negatieve wijze uitlatingen doet over Total Telecom c.s. handelt zij naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onrechtmatig jegens Total Telecom c.s. Ook de gevorderde verwijdering van (delen van) die (meta)tags dient daarom te worden toegewezen. Evenzo dient de gevorderde verwijdering van de onrechtmatige uitlatingen en publicaties uit hun cache (een geheugen met daarin bepaalde webbestanden) te worden toegewezen.

4.12. Gelet op het voorgaande heeft Total Telecom c.s. eveneens belang bij de door haar gevorderde plaatsing van rectificaties. Deze zullen worden toegewezen in de vorm zoals hierna omschreven.

4.13. De voorzieningenrechter ziet in de onderhavige omstandigheden voldoende aanleiding om een dwangsom, als gevorderd, toe te wijzen. Deze wordt gemaximeerd zoals hierna omschreven.

4.14. De kosten van betekening van een vonnis komen in beginsel als nakosten voor rekening van de veroordeelde partij. Hierbij geldt volgens de bepalingen van het liquidatietarief rechtbanken en hoven echter wel de voorwaarde dat de veroordeelde partij gedurende veertien dagen na een daartoe strekkende aanschrijving de mogelijkheid heeft gehad om vrijwillig aan het vonnis te voldoen. De gevraagde vergoeding van de kosten van betekening van het vonnis zal hierna dan ook worden toegewezen mits voornoemde termijn van veertien dagen in acht is genomen.

4.15. [Gedaagde] wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van dit geding. De kosten aan de zijde van Total Telecom c.s. worden tot op heden begroot op € 1.391,-( € 575,- aan griffierecht en € 816,- aan salaris).

4.16. [Gedaagde] heeft ter zitting gesteld een reconventionele vordering te willen indienen. Enkel de gedaagde die bij advocaat ter zitting verschijnt kan een reconventionele vordering instellen. Nu [gedaagde] ter zitting niet bij advocaat, maar in persoon is verschenen, dient zij niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar reconventionele vordering. Een inhoudelijke beoordeling van haar vordering blijft derhalve achterwege. [Gedaagde] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding in reconventie. De kosten aan de zijde van Total Telecom c.s. worden begroot op nihil.

De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1. beveelt [gedaagde] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de volgende artikelen (inclusief tags en reacties) en titels van internet integraal te (doen) verwijderen en verwijderd te houden:

- Total Telecom SA ([eiser sub 2] van o.a. sex en Astro TV/Koffieleutjes/Spirittv verliest WEER van [Y] EN mijn blog EN mij, contactverbod stalkers+dwangsom

- blog [naam gedaagde] wint van Astro TV eigenaar [eiser sub 2]

- Roomt een provider van lijnen af voor eigen gewin? Jazeker zie hoe een paranormale lijn inkomsten mist door afromen naar PORNOLIJN

- Roomt een provider van lijnen af voor eigen gewin? Jazeker zie hoe een paranormale lijn inkomsten mist door afromen

- [eiser sub 2] zakenman Total Telecom SA slechte verliezers worden woest als ze hun zin niet krijgen.

- Enigma het zogenaamde (fake) keurmerk onder vuur op TV

- Mag je iemands naam misbruiken en iemand kapot procederen zonder rechtsmacht inNederland? NEE

- Heeft [eiser sub 2] (o.a. pay123 host) middels stroman bewust opzettelijk fake site opgezet

van Medium Willem?

- [eiser sub 2] licht mensen op met nep site mediumWillem

- Interview met [Y] en [M], hoe werken de Astro lijnen ECHT en waar wringt de schoen nu echt schokkende inkijk parawereld.

- INGEZONDEN STUK Astro TV en paranormale lijnen opnieuw in de problemen door schandaal: link met porno definitief bewezen

- Misdaad, valse aangiftes lonen niet tegen [Y] en mij vanuit de Astro kant en

derden;

5.2. beveelt [gedaagde] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis alle jegens

Total Telecom c.s. onrechtmatige uitlatingen en beweringen van de strekking zoals hiervoor onder 5.1. weergegeven, die [gedaagde] op haar blogs [xxxx.nl, [xxxx.com] en Twitter account [@xxxxNL] en/of andere blogs, websites, Twitter account(s) en media die onder het beheer van [gedaagde] staan heeft geplaatst en/of heeft laten plaatsen, te verwijderen en verwijderd te (doen) houden;

5.3. beveelt [gedaagde] om na betekening van dit vonnis ieder jegens Total Telecom c.s. inbreukmakend handelen van de strekking zoals hiervoor onder 5.1. weergegeven, te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder haar onrechtmatige uitlatingen en beweringen en de publicatie van voornoemde strekking jegens hen te staken en gestaakt te houden op haar blogs [xxxx.nl], [xxxx.com] en Twitter account [@xxxxNL] en/of andere blogs, websites, Twitter account(s) en media die onder het beheer van [gedaagde] staan, te staken en gestaakt te houden;

5.4. beveelt [gedaagde] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de

namen van Total Telecom c.s. en hun advocaat, met inbegrip van hun initialen of tekens waarmee zij, samen of afzonderlijk, worden bedoeld uit de tags, metatags en/of titels van haar blogs [xxxx.nl], [xxxx.com] en Twitter account [@xxxxNL] en/of andere blogs, websites, Twitter account(s) en media die onder het beheer van [gedaagde] staan, te verwijderen en verwijderd te (doen) houden;

5.5. beveelt [gedaagde] binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis

Google, Yahoo! en WordPress per e-mail /contactformulier én per aangetekende brief aan

te schrijven (p/a Google Netherlands BV Claude Debussylaan 34 15e etage, 1082 MD

Amsterdam, Yahoo! Netherlands BV Zuideinde 136 1541CG Koog aan de Zaan resp.

WordPress international Inc P.O.Box 216, Alhambra, CA 91802 USA) met het verzoek de

onder 5.1. en 5.2. vermelde uitlatingen en beweringen en de onder 5.4. bedoelde namen onmiddellijk uit hun cache te verwijderen en verwijderd te houden, met gelijktijdige toezending van een duidelijk leesbare kopie van die e-mails en brieven aan de advocaat van

Total Telecom c.s.;

5.6. beveelt [gedaagde] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis

bovenaan op de voorpagina van haar blogs [xxxx.nl] en [xxxx.com] een bij opening van die blogs meteen zichtbare rectificatie te (doen) plaatsen, omkaderd en in een normaal lettertype en- grootte en deze gedurende drie maanden na plaatsing aaneengesloten en zichtbaar geplaatst te houden, die luidt:

RECTIFICATIE

De voorzieningenrechter te Almelo heeft bij vonnis van 18 april 2012 geoordeeld dat ik, [gedaagde], wonende te [woonplaats], op deze website onrechtmatige en ongegronde beweringen en uitlatingen heb gedaan en heb geplaatst en/of heb laten plaatsen over Total Telecom en haar directeur de heer [eiser sub 2]. Die beweringen en uitlatingen vinden geen steun in het feitenmateriaal en zijn inmiddels verwijderd. De voorzieningenrechter te

Almelo heeft mij bij dat vonnis tot rectificatie hiervan veroordeeld.;

5.7. beveelt [gedaagde] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis via

haar Twitter account [@xxxx]NL] aan al haar volgers (followers) de volgende rectificatie te twitteren:

Rectificatie: De voorzieningenrechter te Almelo heeft bij vonnis van 18 april 2012 geoordeeld dat ik, [gedaagde], wonende te [woonplaats], onrechtmatige en ongegronde uitlatingen heb getwitterd met betrekking tot Total Telecom en de heer [eiser sub 2].

De voorzieningenrechter te Almelo heeft mij bij dat vonnis tot rectificatie hiervan veroordeeld;

5.8. veroordeelt [gedaagde] tot betaling van een dwangsom van € 1.000,-, (duizend euro) voor iedere dag dat zij met het hiervoor onder 5.1. tot en met 5.7. veroordeelde in gebreke blijft, zulks tot een maximum van € 20.000,= (twintigduizend euro);

5.9. veroordeelt [gedaagde] in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Total Telecom c.s. begroot op € 1.391,-, met bepaling dat indien deze kosten niet binnen twee weken na betekening van dit vonnis zijn betaald, [gedaagde] daarover de wettelijke rente is verschuldigd vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening;

5.10. veroordeelt [gedaagde] in de nakosten van deze procedure ten bedrage van respectievelijk € 131,-- zonder betekening en € 199,-- in geval van betekening, indien en voor zover Blanco niet binnen een termijn van veertien dagen na aanschrijving aan dit vonnis heeft voldaan;

5.11. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.12. wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

5.13. verklaart [gedaagde] niet ontvankelijk in haar vordering;

5.14. veroordeelt [gedaagde] in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Total Telecom c.s. begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. Van Houten en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature