Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Op vordering van een advocatenkantoor en de twee bij dit kantoor aangesloten advocaten wordt het een journalist en een stichting die een website exploiteert in kort geding verboden nog langer onrechtmatige uitlatingen over dit advocatenkantoor en de twee advocaten te doen. Tevens dienen gedaagden onrechtmatige uitlatingen (en links daarnaar) van het internet te verwijderen.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 508480 / KG ZA 12-69 MW/MV

Vonnis in kort geding van 6 maart 2012

in de zaak van

1. de maatschap

[…] ADVOCATEN,

gevestigd te […],

2. [advocaat 1],

wonende te […],

3. [advocaat 2],

wonende te […],

eisers bij dagvaarding van 30 januari 2012

en bij oproepingsexploot van 20 februari 2012,

advocaat mr. […] te […],

tegen

1. [de journalist],

wonende te […],

2. de stichting

STICHTING KLOKKENLUIDERONLINE.NL,

kantoorhoudende te Laos,

gedaagden,

niet verschenen.

1. De procedure

1.1. Ter terechtzitting van 6 februari 2012 hebben eisers gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Zij hebben het petitum van de dagvaarding gewijzigd, welke wijziging is opgenomen in hun pleitnota. Van die pleitnota zal eveneens een fotokopie aan dit vonnis worden gehecht. Gedaagden zijn ter terechtzitting van 6 februari 2012 niet verschenen. Via de afdeling voorlichting van de rechtbank Amsterdam heeft de voorzieningenrechter kennis genomen van een e-mail van gedaagde sub 1 van 6 februari 2012. Vervolgens hebben eisers verzocht vonnis te wijzen. Vonnis is gewezen op 10 februari 2012. Hierin is geoordeeld dat vooralsnog geen verstek kon worden verleend. Eisers zijn in de gelegenheid gesteld gedaagden bij herstelexploot opnieuw op te roepen en vervolgens is bepaald dat de behandeling van deze zaak zal worden voortgezet op 1 maart 2012 om 11.00 uur. Alle verdere beslissingen zijn aangehouden.

1.2. Ter terechtzitting van 1 maart 2012 hebben eisers een oproepingsexploot van 20 februari 2012 in het geding gebracht. Een kopie hiervan zal eveneens aan dit vonnis worden gehecht. De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat eisers hebben voldaan aan de voorwaarden die in het vonnis van 10 februari 2012 zijn gesteld aan de oproeping. Gedaagden zijn niet verschenen en tegen hen wordt verstek verleend. Via de afdeling voorlichting van de rechtbank Amsterdam heeft de voorzieningenrechter kennis genomen van twee e-mails van gedaagde sub 1 van 27 en 28 februari 2012, waaruit blijkt dat hij bekend is met de zittingsdatum van 1 maart 2012 .

2. De beoordeling

2.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Rv - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van eisers bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

2.2. De Nederlandse rechter is bevoegd van dit geschil kennis te nemen. De beweerdelijk onrechtmatige uitlatingen worden immers verspreid via het internet, op in de Nederlandse taal gestelde en op het Nederlands publiek gerichte websites, waardoor het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of zich kan voordoen (artikel 6 aanhef en onder e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Aangezien de beweerdelijk onrechtmatige uitlatingen ook in het arrondissement Amsterdam zijn te raadplegen, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van dit geschil kennis te nemen.

2.3. Op dit geschil is Nederlands recht van toepassing aangezien de (beweerde) schade zich voordoet in Nederland.

2.4. De gedaagden zijn niet verschenen. Zij hebben geen verweer gevoerd. Voor zover in de e-mails van gedaagde sub 1 bezwaren zijn geuit tegen de vorderingen wordt daarop geen acht geslagen. Wie gedagvaard wordt in kort geding moet immers in persoon of bij advocaat verschijnen. Bij de voorzieningenrechter kan geen schriftelijk verweer worden gevoerd. De vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor en zullen als na te melden worden toegewezen. Ter zitting van 6 februari 2012 hebben eisers het petitum van de dagvaarding gewijzigd, overeenkomstig de eveneens in fotokopie aan dit vonnis gehechte pleitnota. Deze eiswijziging is aan gedaagden betekend tezamen met het oproepingsexploot van 20 februari 2012. Bij het toewijzen van de vorderingen zal de voorzieningenrechter dan ook uitgaan van die pleitnota. De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

2.5. Onder 6 is een voorschot op de schadevergoeding gevorderd van € 50.000,-. Dat eisers (reputatie)schade hebben geleden als gevolg van de publicaties van gedaagden is voorshands aannemelijk. De hoogte van die schade is door eisers echter niet onderbouwd. De voorzieningenrechter zal een voorschot van € 1.000,- toewijzen nu aannemelijk is dat eisers tenminste dat bedrag aan schade hebben geleden.

2.6. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding en in de nakosten. Eisers hebben een verhoogd griffierecht moeten voldoen omdat zij (mede) betaling hebben gevorderd van

€ 50.000,-. Omdat deze geldvordering van eisers grotendeels wordt afgewezen, zal het griffierecht dat gedaagden aan eisers moeten vergoeden worden gesteld op

€ 575,- in plaats van op € 1.789,-. De nakosten zullen worden gesteld op € 131,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met de kosten van een eventuele betekening van dit vonnis.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. verleent verstek tegen de gedaagden,

3.2. beveelt gedaagden om binnen drie dagen na dit vonnis zowel de urls alsook de inhoud van alle publicaties, artikelen en uitlatingen over [het advocatenkantoor] en/of [advocaat 1] en/of [advocaat 2] over de kwestie [de journalist] – [advocaat 1 /[het advocantenkantoor]/ [advocaat 2] waaronder in ieder geval:

[volgt een opsomming 14 artikelen op klokkenluideronline.nl ]

van de website www.klokkenluideronline.nl en van alle websites die door gedaagden althans gedaagde sub 1 en/of sub 2 – direct of indirect – worden beheerd te (doen) verwijderen en verwijderd te (doen) houden, op straffe van een na betekening van dit vonnis verschuldigde dwangsom van € 1.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat dit bevel wordt overtreden, met een maximum van

€ 100.000,-, en machtigt eisers op grond van artikel 3:299 BW om deze handelingen zelf te verrichten, indien gedaagden ondanks executie van de dwangsom dit bevel niet ten uitvoer leggen,

3.3. beveelt gedaagden om binnen drie dagen na dit vonnis zowel de urls alsook de inhoud van alle aan deze kwestie gelieerde berichten op andere websites dan voornoemd te (doen) verwijderen en verwijderd te (doen) houden waaronder, maar niet uitsluitend, de links:

[volgt een opsomming van 11 websites]

op straffe van een na betekening van dit vonnis verschuldigde dwangsom van

€ 1.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat dit bevel wordt overtreden, met een maximum van € 100.000,-, en machtigt eisers op grond van artikel 3:299 BW om deze handelingen zelf te verrichten, indien gedaagden ondanks executie van de dwangsom dit bevel niet ten uitvoer leggen,

3.4. beveelt gedaagden om binnen zeven dagen na dit vonnis alle in het lichaam der dagvaarding onder 6 vermelde zoekmachines schriftelijk te verzoeken (onder onmiddellijke afgifte van kopieën daarvan aan eisers) om alle zoekresultaten op het internet te verwijderen en verwijderd te houden, ook uit het cachegeheugen, waarin melding wordt gemaakt van de titel en/of delen van de publicaties en/of van de artikelen waari n [het advocatenkantoor] en/of [advocaat 1] en/of [advocaat 2] op www.klokkenluideronline.nl, worden of werden genoemd zoals in het lichaam van de dagvaarding vermeld, op straffe van verbeurte van een na betekening van dit vonnis verschuldigde dwangsom van € 1.000,-- per overtreding alsmede van € 1.000,-- per dag of gedeelte daarvan dat gedaagden in gebreke blijven aan een van deze bevelen te voldoen, met een maximum van € 100.000,-,

3.5. verbiedt gedaagden om na dit vonnis over eisers in verband met het in deze dagvaarding genoemde conflict tussen [de journalist] en eisers onrechtmatige uitlatingen te doen op internet en/of in dagbladen en/of in andere media, op straffe van verbeurte van een na betekening van dit vonnis verschuldigde dwangsom van € 1.000,-- per overtreding alsmede van € 1.000,-- per dag of gedeelte daarvan dat overtreding van dit verbod voortduurt, met een maximum van € 100.000,-,

3.6. verbiedt gedaagden om eisers telefonisch te benaderen of door derden te laten benaderen en verbiedt gedaagde sub 1 om zich gedurende één jaar na heden binnen een afstand van 100 meter van het kantoor van [het advocatenkantoor] te […] te bevinden, op straffe van verbeurte van een na betekening van dit vonnis verschuldigde dwangsom van € 1.000,-- per overtreding met een maximum van € 100.000,-,

3.7. veroordeelt gedaagden hoofdelijk aan eisers te betalen een voorschot groot

€ 1.000,-- wegens de door eisers geleden schade,

3.8. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van dit geding tot op heden aan de zijde van eisers begroot op € 76,17 aan dagvaardingskosten, € 575,- aan griffierecht en € 527,- aan salaris advocaat,

3.9. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,-- aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,-- aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van dit vonnis,

3.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.11. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. Veraart op 6 maart 2012.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature