Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aankoop van een fiets via internet. Fiets wordt niet opgehaald op de afgesproken datum. Koper stelt bestelling telefonisch te hebben geannuleerd. Annulering wordt schriftelijk bevestigd vijf weken na de datum waarop de fiets opgehaald had zullen worden.

Artikel 7:46d BW bepaalt dat koper gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van de gekochte zaak het recht heeft de koop te ontbinden. Die termijn wordt verlengd tot drie maanden indien verkoper niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de informatie te verstrekken die de wet voorschrijft bij een koop op afstand. Die ontbinding kan geschieden zonder opgaaf van redenen. De strekking van deze regeling is de koper bescherming te bieden en de gelegenheid te geven om zich een volledig beeld te vormen zowel van de zaak als, aan de hand van de ontvangen informatie, van de rechten en verplichtingen die voor hem uit de koop voortvloeien. In dit geval is van de ontvangst van de gekochte zaak geen sprake geweest. Het recht van de koper om te annuleren geldt ongeacht de reden. Of het de juiste fiets was doet er dus niet toe. Waar de koper het recht heeft na ontvangst van een zaak te koop te annuleren, moet voorts aangenomen dat hij dat recht ook heeft nog voor de ontvangst van de zaak. Dat brengt mee dat koper de koop kon annuleren, ook als koper zich eenvoudigweg heeft bedacht en de fiets niets meer wilde.

Beroep van verkoper op de toepasselijke voorwaarden waarin is opgenomen dat bestellingen uitsluitend geannuleerd kunnen worden indien dat geschiedt binnen 7 dagen na de bestelling, gaat niet op, nu van de hiervoor genoemde artikel niet ten nadele van de koper kan worden afgeweken (artikel 7:46 j BW ).

Uitspraakvonnis

RECHTBANK ARNHEM

burgerlijk recht, sector kanton

Locatie Arnhem

zaakgegevens 748938 \ CV EXPL 11-4027 \ MB\364\mb

uitspraak van 22 augustus 2011

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tom Bikes B.V.,

rechtsopvolger van de eenmanszaak [naam] h.o.d.n. Internet-Bikes

gevestigd te Bladel

eisende partij

gemachtigde Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso

tegen

1. [gedaagde sub 1]

2. [gedaagde sub 2]

beiden wonende te [woonplaats]

gedaagde partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna Tom Bikes enerzijds en [gedaagden] anderzijds genoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 31 maart 2011 met producties

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek met een productie

- de conclusie van dupliek.

2. De feiten

2.1. Op 22 september 2010 heeft [gedaagde sub 1] via internet bij Tom Bikes een fiets besteld, te weten een Volare BMX Freestyle tough ride 20 zwart. Aan deze bestelling was op 21 september 2010 een bestelling voorafgegaan, die in overleg tussen partijen is geannuleerd.

2.2. Blijkens het door [gedaagde sub 1] ingevulde bestelformulier voor de bestelling van 22 september 2010 zou de fiets op 23 september 2010 in Bladel worden opgehaald. Uit hetzelfde formulier blijkt dat [gedaagde sub 1] akkoord is gegaan met de leveringsvoorwaarden en de klantenservice van Tom Bikes. Tom Bikes heeft deze bestelling dezelfde dag per e-mail bevestigd. In deze e-mail is een link opgenomen maar voornoemde voorwaarden. De factuur is als bijlage aangehecht.

2.3. Eveneens op 22 september 2010 hebben [gedaagden] aan Tom Bikes gemaild. Onder het kopje opmerkingen staat:

Graag de Volare BMX FREESTYLE TOUGH RIDE 20 ZWART klaar zetten ! niet de voetbalfiets zoals vandaag voor ons klaar stond.

2.4. [gedaagde sub 1] en/of [gedaagde sub 2] hebben/heeft op 23 september 2010 geen fiets afgenomen en betaling is uitgebleven.

2.5. Tom Bikes heeft prints overgelegd aan aanmaningen gezonden op 3 en 17 oktober 2010.

2.6. Bij brief van 25 oktober 2010 heeft de gemachtigde van Tom Bikes aangemaand. Daags daarop heeft [gedaagde sub 1] de gemachtigde geantwoord dat bij zijn bezoek aan Bladel bleek dat niet de bestelde fiets doch een andere fiets klaarstond en dat hij daarom afzag van de bestelling. Hij meldt daarin tevens dat dit de tweede keer was dat niet de bestelde fiets, maar een andere fiets klaarstond.

3. De vordering en het verweer

3.1. Tom Bikes vordert veroordeling van [gedaagden], hoofdelijk zodanig dat voor zover de een betaalt, de ander in zoverre zal zijn gekweten, tot betaling aan Tom Bikes van een bedrag van € 157,12 te vermeerderen met de wettelijke rente over een bedrag van

€ 119,00 vanaf 31 maart 2011 tot aan de dag van algehele voldoening en met veroordeling in de kosten van de procedure.

3.2. [gedaagden] voeren verweer. De stellingen van partijen zullen hierna, voor zover van belang, aan de orde komen.

4. De beoordeling

4.1. Tussen partijen staat vast dat op 22 september 2010 een koopovereenkomst is gesloten voor een fiets van het type/merk Volare BMX Freestyle tough ride 20 zwart. Tussen partijen is in geschil of [gedaagden] op 23 september 2010, zoals afgesproken, in Bladel zijn geweest om de fiets op te halen en of op dat moment de juiste fiets klaarstond. Voorts is in geschil wanneer [gedaagden] hebben aangegeven niet langer prijs te stellen op levering.

4.2. Tussen partijen is sprake van een overeenkomst op afstand zoals geregeld in de artikelen 7:46a e.v. Burgerlijk Wetboek (BW). Artikel 7:46d BW bepaalt dat koper gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van de gekochte zaak het recht heeft de koop te ontbinden. Die termijn wordt verlengd tot drie maanden indien verkoper niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de informatie te verstrekken die de wet voorschrijft bij een koop op afstand. Die ontbinding kan geschieden zonder opgaaf van redenen.

4.3. De strekking van de in de vorige alinea weergegeven regeling is om de koper bescherming te bieden en de gelegenheid te geven om zich een volledig beeld te vormen zowel van de zaak als, aan de hand van de ontvangen informatie, van de rechten en verplichtingen die voor hem uit de koop voortvloeien. In dit geval is van de ontvangst van de gekochte zaak geen sprake geweest. [gedaagde sub 1] voert aan dat hij bij zijn bezoek aan Bladel heeft vastgesteld dat de fiets die klaarstond niet de fiets was die hij had willen hebben. Tom Bikes heeft betwist dat [gedaagde sub 1] überhaupt is verschenen op 23 september 2010 en heeft voorts gesteld dat de fiets die klaarstond wel degelijk de fiets was die [gedaagde sub 1] had besteld. Of dat zo is kan in het midden blijven. Het recht van de koper om te annuleren geldt immers ongeacht de reden. Of het de juiste fiets was doet er dus niet toe. Waar de koper het recht heeft na ontvangst van een zaak te koop te annuleren, moet voorts aangenomen dat hij dat recht ook heeft nog voor de ontvangst van de zaak. Dat brengt mee dat [gedaagden] de koop konden annuleren. Dat recht geldt dus ook als [gedaagde sub 1] niet is geweest om de fiets op te halen maar zich eenvoudigweg heeft bedacht.

4.4. In geschil is wanneer [gedaagden] hebben laten weten af te zien van de koop. De termijnen van artikel 7:46d BW rekenen vanaf de datum van in ontvangstneming. De kantonrechter zoekt aansluiting bij de termijn die geldt voor de levering van diensten. Daarvoor geldt een termijn van drie maanden (zie artikel 7:46d BW) te rekenen van het sluiten van de overeenkomst. Dan moet aangenomen worden dat [gedaagden] tijdig hebben geannuleerd. Niet in geschil is immers dat [gedaagden] in ieder geval bij e-mails van 26 en 28 oktober 2010 hebben laten weten niet langer prijs te stellen op levering van de fiets.

4.5. Tom Bikes heeft een beroep gedaan op de toepasselijke voorwaarden waarin is opgenomen dat bestellingen uitsluitend geannuleerd kunnen worden indien dat geschiedt binnen 7 dagen na de bestelling. Dit beroep gaat niet op nu van de hiervoor genoemde artikelen niet ten nadele van de koper kan worden afgeweken (artikel 7:46 j BW ).

4.6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering in hoofdsom moet worden afgewezen. De vordering voor zover deze betrekking heeft op de buitengerechtelijke incassokosten en de rente behoeft daarmee geen bespreking meer.

Tom Bikes wordt veroordeeld in de kosten van de procedure aan de zijde van [gedaagden]. Nu zij in persoon procederen worden deze kosten begroot op nihil.

5. De beslissing

De kantonrechter

5.1. wijst de vordering af;

5.2. veroordeelt Tom Bikes in de kosten van de procedure, aan de zijde van [gedaagden] tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. M.J. Blaisse en in het openbaar uitgesproken op 22 augustus 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature