Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gedaagde heeft via de website van eiseres een fiets besteld en heeft bij zijn bestelling aangegeven dat hij de fiets opgestuurd wilde hebben. Op grond van de algemene voorwaarden van eiseres dient gedaagde in dit geval de koopprijs voorafgaand aan de levering te voldoen. Gedaagde heeft bezwaar tegen voorruitbetaling van de koopprijs en heeft de factuur van eiseres onbetaald gelaten. De kantonrechter oordeelt dat van gedaagde ingevolge art. 7:26 lid 1 BW geen volledige vooruitbetaling verlangd kan worden. Eiseres kan derhalve geen beroep doen op haar algemene voorwaarden. Dit brengt met zich dat dat de vordering van eiseres slechts kan worden toegewezen indien zij reeds zelf aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kantonrechter oordeelt dat dit niet het geval is nu eiseres de fiets nog niet heeft geleverd. Voorts oordeelt de kantonrechter dat indien eiseres nog overgaat tot levering van de fiets gedaagde, gelet op het bepaalde in art. 7:46d lid 1 BW, de overeenkomst nog kan ontbinden.

UitspraakRECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

Locatie Rotterdam

vonnis

in de zaak van

[eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats],

eiseres,

gemachtigde: Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als “[eiseres]” respectievelijk “[gedaagde]”.

1. Het verloop van het proces

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter heeft kennis genomen.

• het exploot van dagvaarding van 24 maart 2011, met producties;

• de conclusie van antwoord, met producties;

• het vonnis 20 april 2011, waarbij een comparitie van partijen is gelast;

• het proces-verbaal van de op 1 juni 2011 gehouden comparitie van partijen.

2. De vordering

2.1 [eiseres] heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen aan haar te betalen € 159,00 aan hoofdsom, vermeerderd met rente en kosten zoals in dagvaarding omschreven.

2.2 Aan zijn vordering legt [eiseres] ten grondslag dat [gedaagde] op 21 augustus 2010 via de website van [eiseres] een fiets genaamd Redy freestyler X-ray Booster 20 heeft besteld voor een koopprijs van € 159,00. [gedaagde] heeft direct na zijn bestelling de desbetreffende factuur hiervoor per email ontvangen.

2.3 [gedaagde] heeft zich akkoord verklaard met de algemene leveringsvoorwaarden alsook met de voorwaarden die zijn opgenomen in de bepalingen van de “Klantenservice”.

2.4 Artikel 6 van de leveringsvoorwaarden luidt:

Betaling dient steeds contant bij ophalen en levering aan huis of vooraf voor verzending te geschieden op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.5 [gedaagde] heeft bij zijn bestelling aangegeven dat hij de fiets opgestuurd wilde hebben, zodat hij overeenkomstig de voorwaarden van de Klantenservice de koopprijs voorafgaand aan de aflevering aan huis diende te voldoen.

2.6 [gedaagde] had, indien de bestelling nog niet was verzonden, de geplaatste order binnen zeven dagen na de bestelling kunnen annuleren indien hij de fiets niet meer wenste te ontvangen van [eiseres]. Dit heeft [gedaagde] niet gedaan.

2.7 [gedaagde] heeft, ondanks aanmaning daartoe, nagelaten de overeengekomen koopprijs te voldoen aan [eiseres].

3. Het verweer

3.1 [gedaagde] heeft de vordering betwist en heeft daartoe het volgende -zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang- aangevoerd. [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij na de bestelling te hebben geplaatst geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen van [eiseres]. Nadat [gedaagde] de eerste aanmaning van [eiseres] heeft ontvangen heeft hij aangegeven het aankoopbedrag niet voorafgaand aan de verzending van de fiets te willen voldoen. [gedaagde] heeft [eiseres] hierop verzocht de fiets te bezorgen en heeft aangegeven na ontvangst van de fiets te willen betalen. [gedaagde] heeft voorts aangegeven dat indien dit niet mogelijk is de bestelling te willen annuleren.

3.2 [gedaagde] heeft verder aangevoerd dat de handelswijze van [eiseres] in strijd is met de Wet Koop op Afstand en dat de door [eiseres] gehanteerde algemene voorwaarden vernietigbaar zijn.

4. De beoordeling van de vordering

4.1 Tussen partijen is niet in geschil dat [gedaagde] op 21 augustus 2011 op de site van [eiseres] een fiets heeft besteld. Door plaatsing van de bestelling heeft [gedaagde] zich akkoord verklaard met de door [eiseres] gehanteerde algemene voorwaarden en is er tussen partijen een koopovereenkomst tot stand gekomen. Derhalve is de grondslag van de vordering komen vast te staan.

4.2 [eiseres] heeft gesteld dat [gedaagde], nu hij heeft gekozen de fiets per TNT-post te verzenden, op basis van artikel 6 van haar algemene voorwaarden gehouden is het gehele aankoop bedrag voorafgaand aan de verzending te voldoen. Ingevolge artikel 7:26 lid 1 BW mag, in geval van consumentenkoopovereenkomsten, geen volledige vooruitbetaling verlangd worden. Op grond van het bepaalde in artikel 7:6 lid 1 BW mag van voormelde regel slechts worden afgeweken bij individueel overeengekomen beding. Wordt van artikel 7:26 lid 1 BW afgeweken door middel van een beding dat is opgenomen in algemene voorwaarden, dan wordt dit beding vermoed onredelijk te bezwarend te zijn en is het beding vernietigbaar. Ter zitting heeft [gedaagde] een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van de door [eiseres] gehanteerde algemene voorwaarden, zodat [eiseres] geen beroep toekomt op artikel 6 van haar algemene voorwaarden. Nu voorts niet is gebleken dat partijen bij individueel overeengekomen beding hebben afgeweken van artikel 7:26 lid 1 BW , wordt geoordeeld dat [eiseres] niet van [gedaagde] mocht verlangen dat hij voorafgaand aan levering van de fiets het aankoopbedrag volledig zou vooruit betalen.

4.3 Het voorgaande brengt met zich dat de vordering tot betaling van de hoofdsom slechts kan worden toegewezen indien [eiseres] zelf reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan. Voor volledige betaling van het verschuldigde bedrag door [gedaagde] is dan ook vereist dat [eiseres] de producten aan [gedaagde] heeft geleverd. Nu vaststaat dat levering van de fiets aan [gedaagde] door Tom bikes nog niet heeft plaatsgevonden is de vordering van [eiseres] op [gedaagde] nog niet opeisbaar. Derhalve dient de vordering van [eiseres] te worden afgewezen. Dit brengt met zich dat de nevenvorderingen eveneens zullen worden afgewezen.

4.4 [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij niet langer gebonden is aan de tussen hem en [eiseres] tot stand gekomen overeenkomst, omdat hij de bestelling van de fiets geannuleerd zou hebben. Op basis van de opgenomen bepaling in de voorwaarden van de “Klantenservice” had [gedaagde] het recht om zeven dagen na bestelling van de fiets de overeenkomst te annuleren. Uit de door partijen in het geding gebrachte stukken blijkt dat [gedaagde] niet binnen deze termijn heeft geannuleerd, zodat de overeenkomst tussen partijen nog steeds van kracht is. Het voorgaande laat echter onverlet dat [gedaagde], in het geval dat [eiseres] de fiets besluit te leveren, op grond van artikel 7:46d lid 1 BW (in ieder geval) gedurende zeven dagen na ontvangst van de fiets het recht heeft om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

4.5 [eiseres] wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van procedure.

4.6 Ingevolge artikel 238 Rv wordt in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen onder de proceskosten een door de kantonrechter te bepalen bedrag voor noodzakelijke

reis-, verblijf- en verletkosten opgenomen. [gedaagde] heeft geen specificatie overgelegd van de door hem gemaakte kosten, zodat de kantonrechter deze naar redelijkheid zal vaststellen op € 75,00 aan verletkosten en een bedrag van € 5,00 aan reiskosten.

5. De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van de procedure, aan de zijde van [gedaagde] vastgesteld op € 80,00 aan reis- en verletkosten.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.J. van Die en uitgesproken ter openbare terechtzitting.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature