Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

IE-zaak: gebruik van (een deel van een beeld)merk van een derde als AdWord levert merkinbreuk op.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraakvonnis

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 113450 / KG ZA 11-202

Vonnis in kort geding van 24 augustus 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE SCHEIDINGSPLANNER B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

eiseres,

advocaat mr. J.P.M. Borsboom / mr. M.J.P. Peters te Barendrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SCHEIDINGSKANTOOR [X] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

gedaagde,

advocaat mr. F. van der Hoef te Burgum.

Partijen zullen hierna De Scheidingsplanner en Scheidingskantoor [X] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. De Scheidingsplanner heeft Scheidingskantoor [X] in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare zitting van 8 augustus 2011.

De Scheidingsplanner heeft toen -samengevat- gevorderd dat de voorzieningenrechter, bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. Scheidingskantoor [X] veroordeelt om binnen 24 uur na dagtekening van dit vonnis elk gebruik van de namen en merken 'de Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan' of daarmee overeenstemmende aanduidingen te staken en gestaakt te houden;

b. Scheidingskantoor [X] veroordeelt om binnen 24 uur na dagtekening van dit vonnis iedere verwijzing naar de namen en merken 'de Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan' van haar website www.scheidingscentrum-nederland.nl te verwijderen en verwijderd te houden;

c. Scheidingskantoor [X] zal gebieden de zoekmachines waar zij de genoemde AdWords heeft opgegeven binnen drie dagen na dagtekening van dit vonnis aan te schrijven met het verzoek het bestand op te schonen, zodat niet langer wordt verwezen naar de website van gedaagde bij het intikken van genoemde AdWords en van dit schrijven een afschrift aan de advocaat van De Scheidingsplanner te doen toekomen;

d. Scheidingskantoor [X] veroordeelt om binnen drie dagen na dagtekening van dit vonnis op haar eigen website (homepage) met vetgedrukte letters (lettergrootte 32) een voor ieder die de website bezoekt gedurende twee maanden een duidelijk zichtbare rectificatie te plaatsen dat zij onrechtmatig jegens De Scheidingsplanner heeft gehandeld en dat haar door de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden een gebod is opgelegd om ieder gebruik van de namen en merken 'de Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan' en ieder daarmee overeenstemmende aanduidingen te staken en gestaakt te houden;

e. Scheidingskantoor [X] veroordeelt tot betaling van een dwangsom ten bedrage van € 5.000,00 per overtreding van de vorderingen onder a tot en met d, alsmede tot betaling van een bedrag van € 2.000,00 per dag waarop de overtreding voortduurt, een gedeelte van een dag daaronder begrepen;

d. Scheidingskantoor [X] veroordeelt in de werkelijke kosten van het geding inclusief nakosten en rente.

1.2. De behandeling ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 8 augustus 2011.

Partijen hebben hun standpunt ter zitting toegelicht.

De advocaten van partijen hebben hierbij gebruik gemaakt van pleitnota's.

Van het verhandelde ter zitting is aantekening gehouden door de griffier.

Tenslotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

In dit kort geding zal van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

2.1. De Scheidingsplanner houdt zich vanaf 2006 bezig met het geven van (financiële en juridische) adviezen die verband houden met de (uitvoering van de voorgenomen) beëindiging van relaties. De Scheidingsplanner exploiteert op dit gebied een franchiseketen van adviseurs. Op dit moment heeft zij 84 franchisevestigingen verspreid over Nederland. Zij hanteert -onder andere- de handelsnaam De Scheidingsplanner B.V.

2.2. Scheidingskantoor [X] begeleidt eveneens scheidingsprocedures. Het bedrijf is sinds 2006 actief; eerst als eenmanszaak en vanaf 2 september 2009 in de vorm van een besloten vennootschap. Zij heeft in totaal vijf vestigingen verspreid over Nederland en (twee deelstaten van) Duitsland.

2.3. De Scheidingsplanner hanteert drie beeldmerken. De beeldmerken worden gevormd door een logo van een gebroken hart met daarbij de tekst 'Scheidingsplanner', 'de Scheidingsplanner' of 'Scheidingsplan'.

Tevens hanteert zij het woordmerk 'Scheidingsplanner'.

2.4. Het beeldmerk 'de Scheidingsplanner' is door De Scheidingsplanner op 7 september 2006 gedeponeerd. Op 7 december 2006 is het beeldmerk ingeschreven in het Benelux Merkenregister voor de klassen 35 (reclame), 36 (financiële diensten) en 41 (organisatie van opleidingen).

2.5. Het beeldmerk 'Scheidingsplanner' is door De Scheidingsplanner op 9 maart 2009 gedeponeerd. Op 26 maart 2009 is het beeldmerk ingeschreven in het Benelux Merkenregister voor de klassen 35 (reclame), 36 (financiële diensten) en 41 (organisatie van opleidingen).

2.6. Het beeldmerk ' Scheidingsplan' is door De Scheidingsplanner op 31 maart 2010 gedeponeerd. Op 12 juli 2010 is het beeldmerk ingeschreven in het Benelux Merkenregister voor de klassen 35 (reclame), 36 (financiële diensten) en 45 (juridische diensten).

2.7. Het woordmerk 'Scheidingsplanner' is door De Scheidingsplanner op 22 juni 2011 gedeponeerd en middels een spoedinschrijving op 8 juli 2011 ingeschreven in het Benelux Merkenregister voor de klassen 35 (reclame), 36 (verzekeringen) en 45 (juridische diensten).

2.8. Op 4, 10, 16 en 25 mei 2011 heeft de advocaat van De Scheidingsplanner aan Scheidingskantoor [X] geschreven dat Scheidingskantoor [X] ten onrechte gebruik maakt van de handelsnaam en merknaam "Scheidingsplanner". Tevens is aangegeven dat Scheidingskantoor [X] gebruik maakt van de door De Scheidingsplanner ontwikkelde scheidingsplanner-formule. Scheidingskantoor [X] is daarbij verzocht om dit gebruik te staken en een onthoudingsverklaring te ondertekenen.

2.9. In haar brief van 17 mei 2011 aan De Scheidingsplanner heeft Scheidingskantoor [X] ontkend dat zij gebruik maakt van het beeldmerk 'Scheidingsplanner' of de scheidingsplanner-formule en geweigerd de onthoudingsverklaring te ondertekenen.

3. Het geschil

3.1. De Scheidingsplanner vordert samengevat - een verbod op het gebruik van de namen en merken 'de Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan' of daarmee overeenstemmende aanduidingen, met nevenvorderingen en met veroordeling van Scheidingskantoor [X] in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Scheidingskantoor [X] voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

spoedeisend belang

4.1. Scheidingskantoor [X] betwist allereerst het (spoedeisend) belang en voert daarbij aan dat ten aanzien van de gestelde schending eerst een klachtprocedure bij de zoekmachine Google gevoerd had moeten voeren.

De voorzieningenrechter overweegt evenwel dat geen rechtsregel De Scheidingsplanner verplicht om, alvorens een gerechtelijke procedure te entameren, eerst een klachtprocedure te volgen bij een commercieel bedrijf (in dit geval Google).

4.2. Het spoedeisend belang van De Scheidingsplanner bij het gevorderde verbod vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk en het gestelde onrechtmatig handelen.

De vordering sub a

4.3.1. De Scheidingsplanner beroept zich primair op het in artikel 2.20 BVIE (sub a en b) bepaalde, stellende dat Scheidingskantoor [X] inbreuk maakt op haar merkrecht door gebruik van Google AdWords. De Scheidingsplanner stelt daartoe dat Scheidingskantoor [X] de zoektermen 'Scheidingsplanner', 'scheidingsplanner', 'De scheidingsplanner' en 'de scheidingsplanner' heeft gekocht. Wanneer deze namen worden ingetoetst in de zoekmachine Google wordt daardoor niet verwezen naar de website van De Scheidingsplanner maar naar de website van Scheidingskantoor [X].

Scheidingskantoor [X] heeft ten verwere aangevoerd dat De Scheidingsplanner geen belang heeft bij haar vordering omdat Scheidingskantoor [X] de namen en merken 'de Scheidingsplanner' 'Scheidingsplanner" en 'Scheidingsplan' niet zelf gebruikt. Het gebruik van het woord 'scheidingsplanner' als zoekterm bij de zoekmachine Google heeft zij voorts met ingang van 12 juli 2011 laten verwijderen.

4.3.2. Vooreerst ligt de vraag voor of Scheidingskantoor [X] gebruik maakt, dan wel heeft gemaakt van Google AdWords.

4.3.3. De voorzieningenrechter overweegt daartoe vooraf dat er een onderscheid bestaat tussen zoektermen in het algemeen en Google AdWords in het bijzonder. 'AdWords' betreft namelijk de zoekmachineadvertentiedienst van Google. Daarmee kan elke marktdeelnemer, door een of meer trefwoorden („keywords”) te selecteren, wanneer dit woord of deze woorden overeenkomen met een of meer woorden die deel uitmaken van de zoekopdracht die de internetgebruiker in de zoekmachine heeft ingevoerd, een advertentielink naar zijn site doen verschijnen. De advertentielink verschijnt in het veld „gesponsorde links”, dat wordt weergegeven in het rechtergedeelte van het beeldscherm - rechts van de natuurlijke resultaten -, ofwel in het bovenste gedeelte van het beeldscherm, boven deze resultaten.

Bij de advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen tezamen de in bovenbedoeld veld getoonde advertentie.

4.3.4. In het onderhavige geval zijn door De Scheidingsplanner screenshots van Google's zoekpagina overgelegd. De voorzieningenrechter constateert dat -anders dan is gesteld- geen screenshot is overgelegd met daarin de zoekterm 'De Scheidingsplanner' (met twee hoofdletters). Maar uit de (wel) overgelegde screenshots blijkt dat, wanneer gezocht wordt op de woorden 'De scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'scheidingsplanner', als eerste zoekresultaat de website van Scheidingskantoor [X] wordt getoond. Door Scheidingskantoor [X] is weliswaar een screenshot van een op 4 augustus 2011 op de website van Google gegeven zoekopdracht overgelegd waaruit blijkt dat, bij de zoekopdracht 'scheidingsplanner' , de website van Scheidingskantoor [X] “slechts” als derde wordt getoond, maar de voorzieningenrechter stelt vast dat in alle screenshots niet alleen aan de rechterkant, maar ook boven de zoekresultaten het woord 'advertentie(s)' zichtbaar is. Voorts is in de screenshots bij de link van Scheidingskantoor [X] een korte reclameboodschap zichtbaar. De voorzieningenrechter acht aldus, voorshands oordelend, dan ook voldoende aannemelijk geworden dat Scheidingskantoor [X], anders dan zij stelt, ten aanzien van de zoekwoorden 'De scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'scheidingsplanner' gebruik maakt, dan wel heeft gemaakt van de betaalde zoekmachine-advertentiedienst AdWords.

4.3.5. Ten aanzien van het gebruik van AdWords hebben de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 23 maart 2010 (Google AdWords) en 8 juli 2010, C-558/08 (Portakabin/Primakabin) als uitgangspunt te gelden.

Op grond van voormelde uitspraken is de houder van een merk gerechtigd een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door de adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet (in dit geval AdWords), reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer de reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

4.3.6. Beoordeeld moet derhalve worden of -samengevat- Scheidingskantoor [X] zonder toestemming van De Scheidingsplanner adverteert dan wel heeft geadverteerd met een trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk van De Scheidingsplanner en zo ja, of dit gebruik verwarring oplevert. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

4.3.7. Vast staat dat De Scheidingsplanner houder is van de beeldmerken 'Scheidingsplanner', 'de Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan' en het woordmerk 'Scheidingsplanner'.

Vast staat ook dat De Scheidingsplanner aan Scheidingskantoor [X] geen toestemming heeft gegeven om van haar beeldmerken en haar woordmerk gebruik te maken.

4.3.8. Scheidingskantoor [X] heeft zich verweerd stellende dat het woordmerk onderscheidend vermogen mist. Gelet op de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op dit punt en het verweer dat De Scheidingsplanner op dit punt heeft gevoerd had het op de weg van Scheidingskantoor [X] gelegen om haar stelling dienaangaande gemotiveerd te onderbouwen. Dit heeft zij nagelaten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan, gelet op de door het HvJEG op dit punt geformuleerde uitgangspunten, daarom voorshands niet worden aangenomen dat het door De Scheidingsplanner gebruikte woordmerk 'Scheidingsplanner' onderscheidend vermogen mist en daarom niet als merk kan worden ingeschreven.

4.3.9. Door Scheidingskantoor [X] is verder aangevoerd dat het woordmerk op het moment van de gestelde inbreuk nog niet was ingeschreven. De voorzieningenrechter overweegt dat deze constatering juist is, maar dat door De Scheidingsplanner ook voor de toekomst een verbod is gevorderd. Bovendien waren de beeldmerken wél ingeschreven op het moment waarop De Scheidingsplanner Scheidingskantoor [X] te kennen gaf dat er sprake was van -samengevat- merkinbreuk. Ten aanzien van deze beeldmerken is door Scheidingskantoor [X] onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de in het beeldmerk gebruikte woorden ('de Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan') de dominante bestanddelen en de onderscheidende elementen vormen van deze beeldmerken.

4.3.10. Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat Scheidingskantoor [X] zonder toestemming van De Scheidingsplanner gebruik maakt, dan wel heeft gemaakt van een trefwoord gelijk aan het door De Scheidingsplanner gedeponeerde woordmerk en van trefwoorden die overeenstemmen met door De Scheidingsplanner gedeponeerde beeldmerken. Voorts acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat Scheidingskantoor [X] deze trefwoorden heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet (Google AdWords).

4.3.11. In casu staat verder onweersproken vast dat zowel De Scheidingsplanner als Scheidingskantoor [X] zich richten op de "scheidingsbranche" en dat zij beide dezelfde doelgroep hebben en beide actief zijn in Nederland. Vastgesteld moet derhalve worden dat Scheidingskantoor [X] op basis van het gebruik van de hiervoor vermelde trefwoorden reclame maakt voor dezelfde diensten als die waarvoor de beeld/woordmerken staan ingeschreven.

4.3.12. Vervolgens moet worden getoetst of hierdoor verwarringsgevaar is ontstaan naar de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ontwikkelde maatstaf.

Dit is het geval wanneer (zie ro 4.3.5.) de advertentie van Scheidingskantoor [X], die zichtbaar wordt als gevolg van het gebruik van een zoekwoord dat overeenstemt met een merk van De Scheidingsplanner, het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van De Scheidingsplanner of een economisch met haar verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van Scheidingskantoor [X].

4.3.13. Door De Scheidingsplanner is aangevoerd dat zij veel heeft geïnvesteerd om haar naam en merk zo groot mogelijk te maken. Zo adverteert zij in landelijke en regionale bladen, via radiocommercials en heeft zij haar eigen bedrijfswagens en bedrijfskleding. Voorts is door De Scheidingsplanner onweersproken aangevoerd dat Scheidingskantoor [X] een kleine speler is, terwijl De Scheidingsplanner marktleider is op het gebied van financiële advisering rond echtscheiding met 84 franchisevestigingen en een grote (merk)naamsbekendheid in de scheidingswereld. Volgens De Scheidingsplanner is het voor de consument bij het intikken van de door Scheidingskantoor [X] gebruikte trefwoorden 'Scheidingsplanner, 'scheidingsplanner', 'De Scheidingsplanner' en 'de Scheidingsplanner' niet duidelijk dat zij middels de getoonde link niet verwezen wordt naar de merkhouder De Scheidingsplanner of één van haar franchisenemers maar naar Scheidingskantoor [X]. Deze onduidelijkheid wordt versterkt doordat in de advertentie van Scheidingskantoor [X] de woorden (De) Scheidingsplanner vetgedrukt staan afgebeeld en Scheidingskantoor [X] in haar advertentie op geen enkele wijze de indruk wegneemt dat zij is gelieerd aan De Scheidingsplanner.

Scheidingskantoor [X] heeft het verwarringsgevaar slechts betwist met de stelling, onder verwijzing naar het aantal "hits", dat het woord scheidingsplanner onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Echter, hiervoor is reeds overwogen dat deze stelling wegens een gebrek aan onderbouwing niet gevolgd kan worden.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is aldus op grond van het voorgaande voorshands voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van verwarringsgevaar in de hiervoor bedoelde zin.

4.3.14. De vordering sub a kan worden toegewezen. Nu een verbod als door De Scheidingsplanner gevorderd reeds toewijsbaar is wegens inbreuk op haar merken, kan toewijzing daarvan op andere grondslagen (gestelde inbreuk op de handelsnaam dan wel anderszins onrechtmatig handelen van Scheidingskantoor [X]) -nog daargelaten welk (spoedeisend) belang zij daarbij zou hebben- onbesproken blijven.

De vordering sub b

4.4. De Scheidingsplanner heeft letterlijk gevorderd “dat de voorzieningenrechter gedaagde zal verbieden”om de namen en merken 'de Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan' te verwijderen van de website van Scheidingskantoor [X]. De voorzieningenrechter begrijpt deze vordering in de context van de overige vorderingen aldus dat De Scheidingsplanner een veroordeling wenst, althans een gebod, dat voormelde namen en merken van de website van Scheidingskantoor [X] verwijderd worden. De voorzieningenrechter zal deze vordering toewijzen nu door Scheidingskantoor [X] geen gronden zijn aangevoerd die het gebruik van voormelde namen en merken van De Scheidingsplanner op haar website kunnen rechtvaardigen. Bovendien is door Scheidingskantoor [X] bij monde van haar bestuurder, mevrouw [X], ter zitting verklaard dat zij het woord 'Scheidingsplanner' ook niet nodig heeft voor het uitoefenen van haar bedrijf.

De vordering sub c

4.5.1. De vordering sub c betreft een schrijven van Scheidingskantoor [X] aan zoekmachines om hun zoekbestanden op te schonen zodat niet langer verwezen wordt naar de website van Scheidingskantoor [X] bij het intikken van zoekwoorden 'De Scheidingsplanner', 'De scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'scheidingsplanner'.

4.5.2. Zoals hiervoor in rechtsoverweging 4.3.4. is overwogen, kan het gebruik door Scheidingskantoor [X] van de betaalde zoekterm 'De Scheidingsplanner' niet worden vastgesteld, zodat de vordering op dit punt wordt aangepast.

Ook de omstandigheid dat Scheidingskantoor [X] -onweersproken- heeft gesteld dat zij enkel zoektermen van de zoekmachine Google heeft gebruikt, maakt dat de vordering in die zin zal worden beperkt.

4.5.3. Door Scheidingskantoor [X] is nog aangevoerd dat het aanschrijven van Google zinloos zou zijn, maar de voorzieningenrechter is van oordeel dat De Scheidingsplanner voldoende belang heeft bij deze vordering. Immers, zoals De Scheidingsplanner ter zitting terecht heeft betoogd, dient Scheidingskantoor [X] zich in te spannen om de merkinbreuk ongedaan te maken. Door Google aan te schrijven met het verzoek de zoekbestanden op te schonen, voldoet Scheidingskantoor [X] aan deze inspanningsverplichting.

De vordering sub c kan dan ook worden toegewezen met dien verstande dat Scheidingskantoor [X] enkel zoekmachine Google behoeft aan te schrijven ten aanzien van de zoekwoorden 'De Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'scheidingsplanner'.

De vordering sub d

4.6. Scheidingskantoor [X] heeft ter zake de vordering tot rectificatie geen zelfstandig gemotiveerd verweer gevoerd zodat deze vordering kan worden toegewezen.

De vordering sub e

4.7. De gevorderde oplegging van dwangsommen zal worden toegewezen, zoals in het dictum zal worden geformuleerd. De voorzieningenrechter zal een maximum aan de te verbeuren dwangsommen verbinden. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

4.8. Voor zover Scheidingskantoor [X] heeft aangevoerd dat zij het gebruik van de namen en merken 'de Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan' reeds heeft gestaakt maakt niet dat De Scheidingsplanner geen belang meer heeft bij haar vorderingen. De vorderingen betreffen immers ook het toekomstig gebruik en gelet op haar houding kan voorshands niet worden uitgesloten dat Scheidingskantoor [X] in de toekomst niet wederom gebruik zal maken van de namen en merken 'de Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan' of daarmee overeenstemmende aanduidingen.

De vordering sub f

4.9. De Scheidingsplanner heeft op grond van artikel 1019h Rv een integrale kostenveroordeling gevorderd. Volgens De Scheidingsplanner bedragen de proceskosten € 13.196,98. Ten aanzien van de hoogte van deze kosten is door Scheidingskantoor [X] de vraag gesteld of deze kosten in redelijkheid voor vergoeding in aanmerking komen. Scheidingskantoor [X] heeft aangevoerd dat De Scheidingsplanner, door geen gebruik te maken van de mogelijkheden die Google biedt, niet heeft voldaan aan haar schadebeperkingsplicht. De voorzieningenrechter heeft hiervoor in rechtsoverweging 4.1. geoordeeld dat De Scheidingsplanner niet verplicht was om zich tot Google te wenden, zodat dit verweer van Scheidingskantoor [X] zal worden gepasseerd. Nu Scheidingskantoor [X] voor het overige niet dan wel onvoldoende gemotiveerd heeft bestreden dat de gevorderde kosten redelijk en evenredig zijn, worden de proceskosten aan de zijde van De Scheidingsplanner overeenkomstig haar opgave begroot op € 13.196,98 aan salaris advocaat en explootkosten en € 568,- aan vast recht, derhalve in totaal € 13.764,98. Voorts wordt Scheidingskantoor [X] veroordeeld in de gevorderde nakosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

a. veroordeelt Scheidingskantoor [X] om binnen 24 uur na dagtekening van dit vonnis elk gebruik van de namen en merken 'de Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan' of daarmee overeenstemmende aanduidingen te staken en gestaakt te houden;

b. veroordeelt Scheidingskantoor [X] om binnen 24 uur na dagtekening van dit vonnis iedere verwijzing naar de namen en merken 'de Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan' van haar website www.scheidingscentrum-nederland.nl te verwijderen en verwijderd te houden;

c. veroordeelt Scheidingskantoor [X] om de zoekmachine Google waar zij de AdWords 'De scheidingsplanner' , 'Scheidingsplanner' en 'scheidingsplanner' heeft opgegeven binnen drie dagen na dagtekening van dit vonnis aan te schrijven met het verzoek het bestand op te schonen, zodat niet langer wordt verwezen naar de website van Scheidingskantoor [X] bij het intikken van genoemde AdWords en van dit schrijven een afschrift aan de advocaat van De Scheidingsplanner te doen toekomen;

d. veroordeelt Scheidingskantoor [X] om binnen drie dagen na dagtekening van dit vonnis op haar eigen website (homepage) met vetgedrukte letters (lettergrootte 32) een voor ieder die de website bezoekt gedurende twee maanden een duidelijk zichtbare rectificatie te plaatsen dat zij onrechtmatig jegens De Scheidingsplanner heeft gehandeld en dat haar door de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden een gebod is opgelegd om ieder gebruik van de namen en merken 'de Scheidingsplanner', 'Scheidingsplanner' en 'Scheidingsplan' en ieder daarmee overeenstemmende aanduidingen te staken en gestaakt te houden;

e. bepaalt dat Scheidingskantoor [X] voor iedere overtreding van voormelde veroordelingen een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 vermeerderd met € 2.000,00 voor iedere dag of gedeelten van een dag dat de overtreding voortduurt;

f. verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van € 50.000,00;

g. veroordeelt Scheidingskantoor [X] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van de De Scheidingsplanner vastgesteld op € 13.764,98;

h. veroordeelt De Scheidingsplanner in de nakosten van deze procedure ten bedrage van respectievelijk € 131,00 zonder betekening en € 199,00 in geval van betekening voor het geval Scheidingskantoor [X] niet op eerste vordering handelt overeenkomstig het dictum van dit vonnis een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over de (na)kosten te rekenen vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot aan der dag der algehele voldoening;

i. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

j. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. Oostdijk en in het openbaar uitgesproken door mr. P.F. E. Geerlings op 24 augustus 2011.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature