Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Rectificatie van een onrechtmatig artikel in een dagblad (De Telegraaf) en verschillende aan dat dagblad gekoppelde digitale media. Moeilijkheden bij digitale rectificatie.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 491950 / KG ZA 11-875 Pee/EB

Vonnis in kort geding van 24 juni 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRETIUM TELECOM B.V.,

gevestigd te Haarlem,

eiseres bij dagvaarding van 8 juni 2011,

advocaat mr. D.P. Kuipers te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TELEGRAAF MEDIA NEDERLAND LANDELIJKE MEDIA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. M.A. de Kemp te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Pretium en TMN worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 17 juni 2011 heeft Pretium gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. TMN heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting was aan de zijde van Pretium aanwezig [directeur Pretium], directeur, met mr. Kuipers. Aan de zijde van TMN waren aanwezig [adjunct hoofdredacteur], adjunct hoofdredacteur, en mr. [bedrijfsjurist], bedrijfsjurist, met mr. De Kemp.

2. De feiten

2.1. Pretium is een telecommunicatiebedrijf. TMN is uitgever van het dagblad De Telegraaf. Tevens exploiteert zij de websites www.telegraaf.nl en http://telegraaf.mobi, de website van De Telegraaf voor mobiele applicaties.

2.2. Op 26 mei 2011 om 15.10 uur heeft [journalist], journalist bij het dagblad De Telegraaf, contact met Pretium opgenomen om te melden – kort gezegd – dat zij voornemens was de volgende dag te publiceren over een ontevreden klant van Pretium. De advocaat van Pretium heeft [journalist] verzocht om te wachten met de publicatie totdat Pretium op de inhoud daarvan heeft kunnen reageren. In dat verband heeft zij gevraagd om de gegevens van die klant, de inhoud van de klacht en de inhoud van de voorgenomen publicatie. Zij heeft [journalist] daarbij meegedeeld dat Pretium haar binnen 24 uur na ontvangst van deze gegevens een reactie zal sturen.

2.3. TMN heeft een nadere reactie van Pretium niet afgewacht. Op vrijdag

27 mei 2011 is in het dagblad De Telegraaf onder de kop “Blinde bejaarde keihard belazerd” het volgende artikel van de hand van [journalist] verschenen:

“(…) Ze is blind, dementerend en heeft zelfs nog nooit een computer gezien. Toch bleek de 87-jarige mevrouw [bejaarde vrouw] uit [plaats] opeens een abonnement op een veiling- en spelletjessite en op het tijdschrift Privilege van telecomaanbieder Pretium te hebben.

“Het ergste is dat het ons nu maar niet lukt er vanaf te komen”, zegt dochter [dochter].

“Er zou betere regelgeving moeten komen wat betreft telefonische verkoop. Volstrekt weerloze oudjes worden op deze manier het slachtoffer. De abonnementen, het gevolg van een telefonieaanbieding die mijn moeder ook al helemaal niet wilde, zijn het eerste jaar gratis maar daarna moet je betalen. En als Pretium de zaak nu snel zou terugdraaien; maar telefonisch kreeg ik als antwoord dat ze ook niet konden zien dat mijn moeder dement en blind is. Begin mei heb ik een brief gestuurd, maar daar heb ik nog steeds niets op gehoord”, aldus dochter [dochter].

Pretium laat weten minstens 24 uur nodig te hebben om deze blijkbaar zeer ingewikkelde zaak uit te zoeken. Pretium was de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws in verband met de telefonische verkoopmethodes.”

Bij het artikel, dat rechts onderaan op pagina 9 is afgedrukt, is een foto van [dochter] geplaatst.

2.4. Diezelfde dag heeft TMN het artikel in nagenoeg dezelfde vorm gepubliceerd op de website www.telegraaf.nl.

“Blinde bejaarde opgelicht

(…) De 87-jarige mevrouw [bejaarde vrouw] uit [plaats] zit opeens vast aan een abonnement op een veiling- en spelletjessite en op het tijdschrift Privilege van telecomaanbieder Pretium. Ze is blind, dementerend en heeft zelfs nog nooit een computer gezien.

“Het ergste is dat het ons nu maar niet lukt er vanaf te komen”, zegt dochter [dochter].”

Er zou betere regelgeving moeten komen wat betreft telefonische verkoop. Volstrekt weerloze oudjes worden op deze manier het slachtoffer.

De abonnementen, het gevolg van een telefonieaanbieding die mijn moeder ook al helemaal niet wilde, zijn het eerste jaar gratis maar daarna moet je betalen. En als Pretium de zaak nu snel zou terugdraaien; maar telefonisch kreeg ik als antwoord dat ze ook niet konden zien dat mijn moeder dement en blind is.

Begin mei heb ik een brief gestuurd, maar daar heb ik nog steeds niets op gehoord”, aldus dochter [dochter]. Pretium laat weten minstens 24 uur nodig te hebben om deze blijkbaar zeer ingewikkelde zaak uit te zoeken. Pretium was de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws in verband met de telefonische verkoopmethodes.”

Ook bij dit artikel is de foto van [dochter] geplaatst. Op de homepage van de website is een korte aankondiging van het artikel geplaatst, die was gelinkt aan het digitale artikel. Deze aankondiging was eveneens voorzien van de foto van [dochter]. Uit de ter zitting overgelegde print van de website (productie 6 zijdens Pretium) blijkt dat bezoekers van de website 138 keer op het artikel hebben gereageerd.

2.5. TMN heeft het onder 2.4 weergegeven artikel eveneens nog diezelfde dag eveneens gepubliceerd op de website http: //telegraaf.mobi, ditmaal onder de kop “Blinde be-jaarde belazerd”.

2.6. Ook via Twitter en haar Facebook pagina heeft TMN aandacht gevraagd voor de artikelen, met de tekst “Blinde bejaarde opgelicht” respectievelijk “Blinde bejaarde keihard belazerd” en daaraan gekoppeld links naar het digitale artikel op www.telegraaf.nl. Het bericht op Twitter is door bezoekers geretweet.

2.7. Tot de door Pretium in het geding gebrachte stukken behoort een briefwisseling tussen [dochter] en Pretium. Daaruit blijkt dat [dochter] bij brief van 3 mei 2011, ontvangen door Pretium op 9 mei 2011, de onmiddellijke stopzetting van de abonnementen heeft geëist en dat Privilege in reactie daarop bij brief van 10 mei 2011 aan de moeder van [dochter], niet [bejaarde vrouw] maar [bejaarde vrouw] geheten, heeft bericht dat de opzegging is verwerkt. Uit die briefwisseling blijkt verder dat Pretium, bij brief van 11 mei 2011 aan [dochter] en bij brief van 16 mei 2011 aan [bejaarde vrouw] – derhalve ruim vóór de publicatie op 26 mei 2011 – heeft bericht dat zij zal zorgen voor terugplaatsing van het abonnement van [bejaarde vrouw] naar haar vorige telecomaanbieder.

3. Het geschil

3.1. Pretium vordert, samengevat weergegeven:

I. TMN te bevelen om in de eerstvolgende vrijdageditie van De Telegraaf de in de dagvaarding opgenomen rectificatietekst te publiceren;

II. TMN te gebieden de onder I bedoelde tekst te plaatsen op dezelfde elektronische media waarop zij de artikelen heeft geplaatst, waaronder in ieder geval:

a. op de website www.telegraaf.nl, welke rectificatie dient te worden voorzien van een aankondiging op de homepage;

b. op dezelfde plaats van de website(s) waarop de artikelen zijn gepubliceerd;

en om ervoor te zorgen dat:

c. alle links naar de artikelen automatisch doorleiden naar de tekst zoals hiervoor onder II b bedoeld;

III. TMN te gebieden de artikelen, alle links naar de artikelen en alle reacties daarop te verwijderen van haar websites en van de websites van derden waarop zij de artikelen heeft geplaatst en deze verwijderd te houden;

IV. TMN te verbieden de artikelen nog op enige wijze te openbaren;

V. TMN te gebieden ervoor te zorgen dat derden op wiens site de artikelen ook na verwijdering door TMN nog te vinden zullen zijn, die artikelen verwijderen uit het (cache)archief;

VI. TMN te gebieden ervoor te zorgen dat op Hyves alle links naar de artikelen worden vervan gen door links naar de rectificatie en dat alle reacties op de artikelen worden verwijderd.

VII. TMN te gebieden ervoor te zorgen dat sociale media van derden alle reacties op de artikelen zullen verwijderen en alle links en verwijzingen naar de artikelen zullen vervan gen door links naar de rectificatie.

VIII. te bepalen dat TMN bij het niet- of niet-volledig voldoen aan elke van de onder I tot en met VII gevorderde ge- en verboden een dwangsom verbeurt van € 50.000,00 per dag;

IX. althans zodanige voorzieningen te treffen als de voorzieningenrechter passend oordeelt;

X. TMN te veroordelen in de proceskosten.

3.2. Aan haar vordering legt Pretium ten grondslag, kort gezegd, dat de publicatie van de artikelen onrechtmatig jegens haar is omdat de artikelen zeer schadelijk voor haar zijn, terwijl de daarin vervatte beschuldigingen geen enkele steun in de feiten vinden. Zij stelt zich op het standpunt dat TMN een en ander zo spoedig mogelijk dient recht te zetten.

3.3. TMN voert verweer, waarop voor zover van belang hierna zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Rv – waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden – buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

4.2. TMN erkent dat zij met de onder 2.3 tot en met 2.6 vermelde berichtgeving onrechtmatig jegens Pretium heeft gehandeld, zodat dit punt verder geen bespreking behoeft. Wel verzet TMN zich tegen de door Pretium gevorderde schadebeperkende maatregelen. Deze zijn volgens haar te omvangrijk en te ver gaand. De door Pretium gevorderde maatregelen zullen hierna afzonderlijk worden besproken.

Rectificatie krant

4.3. Allereerst wordt rectificatie van het artikel in het dagblad De Telegraaf gevorderd. Partijen zijn het in hun overleg voorafgaand aan de zitting niet eens geworden over de te plaatsen tekst. De door Pretium gevorderde tekst komt vooralsnog niet passend voor, omdat de kop daarvan de lading van de rectificatie niet dekt en omdat de tekst zelf herhalingen bevat. Derhalve zal TMN worden veroordeeld tot het plaatsen van de navolgende tekst, zonder weglatingen, aanvullingen of commentaar, evenwichtig verspreid in een rechthoekig kader, waarbij lettertype en -grootte van de kop en van de tekst hetzelfde dienen te zijn als van de kop en tekst van het onrechtmatige artikel.

“Rectificatie beschuldiging Pretium

Op 27 mei 2011 hebben wij in deze krant geschreven dat Pretium een blinde bejaarde keihard heeft belazerd. Vast staat dat deze beschuldiging onterecht was en dat wij dat hadden kunnen weten indien wij feitenonderzoek hadden verricht. Wij hebben ten onrechte Pretium niet in staat gesteld tijdig haar zienswijze, waaruit nu blijkt dat de beschuldiging onterecht is, te geven. Wij hadden niet tot publicatie van dit artikel moeten overgaan. De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft ons op straffe van verbeurte van een dwangsom verplicht deze rectificatie te plaatsen.

Redactie de Telegraaf”

4.4. Pretium vordert dat de rectificatie wordt geplaatst op pagina 3, in de rechterbovenhoek, en voorzien van het logo van Pretium. Plaatsing van het logo acht Pretium noodzakelijk om de aandacht net zo naar de rectificatie te trekken als de foto van [dochter] de aandacht naar het onrechtmatige artikel tro k.

Hoewel de voorzieningenrechter met Pretium van oordeel is dat het artikel aandacht vroeg door de daarbij geplaatste foto, acht hij het opnemen van het logo van Pretium bij de rectificatie niet passend. Dat zou immers neerkomen op gratis reclame en daarvoor is een rectificatie niet bedoeld. Ook is hij van oordeel dat de rectificatie op dezelfde pagina moet worden geplaatst als het artikel, derhalve op pagina 9. Wel zal TMN worden veroordeeld om, teneinde de rectificatie meer in het oog te doen springen, deze te plaatsen in de rechterbovenhoek van die pagina, over twee kolommen, waarbij de lengte van iedere kolom onder de kop tenminste vijf centimeter dient te zijn.

Rectificatie op www.telegraaf.nl

4.5. Nu de onrechtmatige publicatie ook op de website www.telegraaf.nl te lezen is geweest, zal TMN de hiervoor onder 4.3 opgenomen rectificatietekst eveneens op deze website moeten plaatsen, met hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte als bij het onrechtmatige artikel het geval was, zij het dat de woorden “in deze krant” zullen worden vervangen door de woorden “op deze website” en dat de woorden “keihard heeft belazerd” zullen worden vervangen door de woorden “heeft opgelicht”. Pretium heeft gevorderd de rectificatie te centreren en te encadreren, maar nu de tekst op dezelfde afzonderlijke pagina moet worden geplaatst als bij het onrechtmatige artikel het geval was, behoeft aan deze eisen niet te worden voldaan. De tekst zal ook ongecentreerd en zonder kader voldoende opvallen.

TMN heeft verzocht om de duur van de digitale rectificatie te beperken tot één week, de periode dat het artikel te raadplegen is geweest. Pretium ziet geen grond voor beperking van de tijdsduur van de rectificatie, omdat de kans aanzienlijk is, gelet op de aard van het medium, dat verwijzingen naar het artikel op internet nog veel langer terug te vinden zullen zijn.

Aan Pretium kan worden toegegeven dat de aard van het internet en de ontwikkeling daarvan meebrengt dat het onrechtmatige artikel tot in lengte van dagen op onverwachte momenten nog tevoorschijn kan komen en dat TMN deze aspecten van publicatie op internet onvoldoende heeft laten meewegen bij haar beslissing het artikel te publiceren, maar dit kan niet betekenen dat TMN gehouden is de rectificatie tot in lengte van dagen op haar website te laten staan. De duur van plaatsing van de rectificatie zal daarom worden beperkt tot één week.

4.6. De digitale rectificatie zal verder, zoals gevorderd, moeten worden aangekondigd op de homepage van De Telegraaf, en wel met de navolgende tekst:

“Rectificatie Pretium

In een artikel van 27 mei 2011 heeft De Telegraaf Pretium ten onrechte beschuldigd van het oplichten van een blinde bejaarde.”

4.7. Omdat de vordering van Pretium om ook bij deze aankondiging haar logo te plaatsen niet toewijsbaar is, maar de rectificatie wel de extra aandacht verdient die de foto de onrechtmatige aankondiging verschafte, zal voor lettertype en -grootte van kop en tekst van de aankondiging aansluiting worden gezocht bij de kop en tekst van het bericht “Ticketprijzen variëren sterk” in productie 6 zijdens Pretium. De aankondiging moet worden geplaatst zonder weglatingen, aanvullingen of commentaar en zonder de mogelijkheid daarbij reacties te plaatsen. De aankondiging dient als link te fungeren naar de digitale rectificatie. Het verweer van TMN, dat de aankondiging onder de ‘page break’ moet worden geplaatst, omdat de oorspronkelijke aankondiging daar ook stond, wordt verworpen. Onweersproken is dat aankondigingen op de homepage door aanvulling met latere berichtgeving naar beneden toe uit beeld zakken tot onder de ‘page break’. Vooralsnog is voldoende aannemelijk dat de aankondiging van het onrechtmatige artikel aanvankelijk wel te zien is geweest boven de ‘page break’, zodat ook de aankondiging van de rectificatie boven de ‘page break’ moet worden geplaatst en blijven geplaatst. Wel zal de duur van plaatsing van die aankondiging worden beperkt tot één week.

Rectificatie op http://telegraaf.mobi

4.8. Het onrechtmatige digitale artikel is eveneens op de website http: //telegraaf.mobi gepubliceerd geweest, zodat TMN de onder 4.3 opgenomen rectificatietekst eveneens gedurende één week op deze website zal moeten plaatsen, zij het dat de woorden “in deze krant” zullen worden vervangen door de woorden “op deze website” en dat het woord “keihard” zal komen te vervallen, op dezelfde wijze en met hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte als bij het onrechtmatige artikel het geval was, zonder weglatingen, aanvullingen of commentaar en zonder de mogelijkheid daarbij reacties te plaatsen. Hier geldt eveneens dat de tekst ook zonder kader en niet-gecentreerd voldoende zal opvallen.

Rectificatie op andere websites

4.9. TMN heeft het onrechtmatige digitale artikel op zowel Twitter als op Facebook aangekondigd met het korte bericht “Blinde bejaarde opgelicht” respectievelijk “Blinde bejaarde keihard belazerd”. Beide berichtjes waren voorzien van een link naar het digitale artikel op de eigen website van De Telegraaf. TMN dient deze berichtgeving derhalve recht te zetten door op zowel Twitter als Facebook de tekst “Rectificatie beschuldiging Pretium” te plaatsen en gedurende één week geplaatst te houden en deze (zoals onder II c ook gevorderd, waarover hierna meer) te voorzien van een link naar de rectificatie op de website www.telegraaf.nl.

4.10. Dat TMN het artikel op nog andere websites van de rden heeft geplaatst, is gesteld noch gebleken.

Doorleiden naar rectificatie

4.11. Pretium vordert tevens TMN te veroordelen ervoor te zorgen dat alle links naar het oorspronkelijke digitale artikel de bezoeker automatisch doorleiden naar de digitale rectificatietekst. Het is haar bedoeling dat alle sporen naar de onjuiste publicaties worden uitgewist. TMN heeft bezwaar tegen toewijzing van deze vordering, omdat onduidelijk is wat bedoeld wordt met “alle links”.

In dit verband wordt het volgende overwogen. Een schaduwkant van internet is dat eenmaal daarop gepubliceerde (ook onjuiste) informatie de neiging heeft zich als een olievlek te verspreiden en buiten de grip van de publicist te geraken, doordat gebruikers van internet op die publicatie reageren en deze verder verspreiden. TMN is zich daarvan bewust en zij stimuleert de discussie op internet over haar berichtgeving ook, juist door voor media als Facebook en Twitter te kiezen. Vanwege dit aspect van internet mag van degene die informatie op internet zet de uiterste zorgvuldigheid worden verwacht. Hoewel TMN in deze zaak niet de vereiste mate van zorgvuldigheid heeft betracht – zij heeft zonder feitenonderzoek schadelijke berichtgeving over Pretium langs meerdere ingangen op het internet gezet – is de vordering tot wijziging van alle links die naar de onrechtmatige artikelen doorgeleidden niet toewijsbaar. Niet te overzien is immers of TMN onder alle omstandigheden aan deze veroordeling zal kunnen voldoen, waardoor onnodige executiegeschillen in het verschiet liggen. Met toewijzing van deze vordering zou de voorzieningenrechter zich op te glad ijs begeven. Bij het voorgaande komt nog dat met de hiervoor aangekondigde veroordelingen tot rectificatie naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aan de belangen van Pretium bij rectificatie is voldaan.

Verwijderen artikelen, links en reacties van alle websites

4.12. Pretium vordert verder TMN te gebieden de onrechtmatige artikelen, alle links naar die artikelen en alle reacties daarop te verwijderen van haar websites en van de websites van derden waarop zij de artikelen heeft geplaatst en deze verwijderd te houden.

TMN heeft ter zitting onweersproken gesteld dat zij de artikelen en de aankondigingen daarvan reeds heeft verwijderd van de websites www.telegraaf.nl, http: //telegraaf.mobi en van Facebook. Bij toewijzing van de vordering ten aanzien van deze websites en webpagina heeft Pretium dan ook geen belang meer. TMN heeft niet gesteld dat de berichtgeving op Twitter ook is verwijderd, zodat zij zal worden veroordeeld dat alsnog te doen. Hetzelfde geldt voor de reacties van bezoekers van haar eigen websites en/of haar webpagina bij Facebook. De vordering om de reacties van bezoekers van Twitter te verwijderen, is niet toewijsbaar, reeds omdat zij geen zeggenschap heeft over de inrichting van Twitter. Nu bovendien onduidelijkheden bestaan over de uitvoerbaarheid van een dergelijke opdracht, zal TMN ook niet worden veroordeeld tot het richten van een verzoek aan Twitter tot verwijdering van de reacties van bezoekers.

4.13. Met betrekking tot de verwijdering van links, zoals door Pretium gevorderd, geldt evenals voor het doorgeleiden van links, dat deze vordering niet toewijsbaar is om de hiervoor onder 4.11 genoemde redenen.

Verbod openbaarmaking artikelen

4.14. Nu het onrechtmatige karakter van de artikelen onbetwist is, zal het TMN worden verboden om deze artikelen – zowel de in het dagblad gepubliceerde versie als de digitale versie – opnieuw te publiceren. Onder publicatie zoals hier bedoeld, wordt niet verstaan de publicatie (bijvoorbeeld overname door derden van het artikel op hun eigen websites ) die ten tijde van dit vonnis al bestond en die ondanks (verzoeken tot) verwijdering daarvan door TMN ook nadien nog blijft bestaan.

Verwijdering artikel ui t (cache)archief derden

4.15. Pretium vordert tevens TMN te gebieden ervoor te zorgen dat derden, in het bijzonder Google, Yahoo en Bing, op wier website de artikelen ook na verwijdering door TMN nog te vinden zullen zijn, die artikelen verwijderen uit hun (cache)archief. Deze vordering is niet toewijsbaar, ten eerste omdat Pretium haar vordering niet heeft beperkt tot de genoemde derden en daardoor het gevaar van executiegeschillen dreigt, en ten tweede omdat TMN geen zeggenschap heeft over het (cache)archief van derden. Wel zal TMN worden veroordeeld tot het richten van verzoeken aan Google, Yahoo en Bing, althans de (rechts)personen die deze media exploiteren, tot het (doen) verwijderen en verwijderd houden van het artikel uit hun (cache)archief, waarbij dit vonnis moet worden overgelegd. Een kopie van deze schriftelijke verzoeken dient TMN per gelijke post aan Pretium te sturen.

Links Hyves

4.16. Pretium vordert verder TMN te gebieden ervoor te zorgen dat op Hyves, waarop de berichtgeving kennelijk ook terug te vinden is, alle links naar het onrechtmatige digitale artikel worden vervan gen door links naar de digitale rectificatie op www.telegraaf. nl en dat alle reacties op het onrechtmatige artikel worden verwijderd.

Ook hier geldt echter dat toewijzing van de vordering vanwege de onbepaaldheid daarvan een groot risico van executiegeschillen in zich bergt. Dit onderdeel van de vordering wordt daarom afgewezen.

Verwijderen reacties van sociale media van derden

4.17. Pretium vordert verder TMN te gebieden ervoor te zorgen dat sociale media van derden, bijvoorbeeld Facebook, alle reacties op het onrechtmatige artikel zullen verwijderen en alle links en verwijzingen naar het onrechtmatige artikel zullen vervan gen door links naar de rectificatie op www.telegraaf.nl.

Zoals hiervoor reeds aan de orde is gekomen, is een dergelijke vordering, die betrekking heeft op een niet afgebakende groep derden, niet toewijsbaar omdat zij het gevaar van executiegeschillen in zich bergt en omdat TMN het niet in haar macht heeft om ervoor te zorgen dat derden bepaalde handelingen verrichten.

4.18. Voor het uitvoeren van de verschillende hiervoor genoemde geboden, komt een termijn van twee werkdagen redelijk voor. Aan alle ge- en verboden zullen dwangsommen worden verbonden, die zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.19. TMN zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Aan het betoog van TMN, dat een proceskostenveroordeling niet op zijn plaats is omdat zij zich bij het overleg tussen partijen voorafgaand aan de zitting bereid heeft getoond om op een redelijke manier de gevolgen van het artikel recht te zetten, wordt voorbijgegaan, omdat TMN voorafgaand aan de zitting zelfs niet uit eigen beweging is overgegaan tot rectificatie van het artikel, hetgeen wel op haar weg had gelegen. De kosten aan de zijde van Pretium worden begroot op:

- dagvaarding € 76,31

- griffierecht 568,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.460,31

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt TMN om in de eerstvolgende vrijdageditie van De Telegraaf na betekening van dit vonnis, op pagina 9 in de rechterbovenhoek, zonder weglatingen, aanvullingen of commentaar, evenwichtig verspreid in een rechthoekig kader van twee kolommen breed, waarbij lettertype en -grootte van de kop en van de tekst hetzelfde dienen te zijn als van de kop en tekst van het onrechtmatige artikel, waarbij iedere kolom onder de koptekst een lengte heeft van tenminste vijf centimeter, de volgende tekst te plaatsen:

Rectificatie beschuldiging Pretium

Op 27 mei 2011 hebben wij in deze krant geschreven dat Pretium een blinde bejaarde keihard heeft belazerd. Vast staat dat deze beschuldiging onterecht was dat wij dat hadden kunnen weten indien wij feitenonderzoek hadden verricht. Wij hebben ten onrechte Pretium niet in staat gesteld tijdig haar zienswijze, waaruit nu blijkt dat de beschuldiging onterecht is, te geven. Wij hadden niet tot publicatie van dit artikel moeten overgaan. De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft ons op straffe van verbeurte van een dwangsom verplicht deze rectificatie te plaatsen.

Redactie de Telegraaf

5.2. gebiedt TMN om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis de volgende tekst op de website www.telegraaf.nl te plaatsen en gedurende één week geplaatst te houden, waarbij voor kop en tekst hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte moet worden gebruikt als bij het onrechtmatige digitale artikel het geval was:

Rectificatie beschuldiging Pretium

Op 27 mei 2011 hebben wij op deze website geschreven dat Pretium een blinde bejaarde heeft opgelicht. Vast staat dat deze beschuldiging onterecht was dat wij dat hadden kunnen weten indien wij feitenonderzoek hadden verricht. Wij hebben ten onrechte Pretium niet in staat gesteld tijdig haar zienswijze, waaruit nu blijkt dat de beschuldiging onterecht is, te geven. Wij hadden niet tot publicatie van dit artikel moeten overgaan. De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft ons op straffe van verbeurte van een dwangsom verplicht deze rectificatie te plaatsen.

Redactie de Telegraaf

5.3. gebiedt TMN om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis op de homepage van www.telegraaf.nl boven de page break de hieronder opgenomen aankondiging te plaatsen en gedurende één week geplaatst te houden, waarbij voor kop en tekst hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte moet worden gebruikt als in het bericht “Ticketprijzen variëren sterk” (zie productie 6 zijdens Pretium), zonder weglatingen, aanvullingen of commentaar en zonder de mogelijkheid daarbij reacties te plaatsen en welke aankondiging dient te fungeren als link naar de hiervoor onder 5.2 bedoelde webpagina:

Rectificatie Pretium

In een artikel van 27 mei 2011 heeft De Telegraaf Pretium ten onrechte beschuldigd van het oplichten van een blinde bejaarde.

5.4. gebiedt TMN om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis de volgende tekst op de website http://telegraaf.mobi te plaatsen en gedurende één week geplaatst te houden, waarbij voor kop en tekst hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte moet worden gebruikt als bij het onrechtmatige digitale artikel het geval was, zonder weglatingen, aanvullingen of commentaar en zonder de mogelijkheid daarbij reacties te plaatsen:

Rectificatie beschuldiging Pretium

Op 27 mei 2011 hebben wij in deze krant geschreven dat Pretium een blinde bejaarde heeft belazerd. Vast staat dat deze beschuldiging onterecht was dat wij dat hadden kunnen weten indien wij feitenonderzoek hadden verricht. Wij hebben ten onrechte Pretium niet in staat gesteld tijdig haar zienswijze, waaruit nu blijkt dat de beschuldiging onterecht is, te geven. Wij hadden niet tot publicatie van dit artikel moeten overgaan. De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft ons op straffe van verbeurte van een dwangsom verplicht deze rectificatie te plaatsen.

Redactie de Telegraaf

5.5. gebiedt TMN om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis de volgende tekst op Twitter en Facebook te plaatsen, de tekst op Twitter te voorzien van een link naar de rectificatie op de website www.telegraaf.nl en de tekst op Facebook te voorzien van een link naar de rectificatie op de website http://telegraaf.mobi en deze aankondiging gedurende een week geplaatst te houden:

Rectificatie beschuldiging Pretium

5.6. gebiedt TMN om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis haar bericht “Blinde bejaarde opgelicht” op Twitter te verwijderen en verwijderd te houden,

5.7. gebiedt TMN om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis de reacties van bezoekers op het onrechtmatige artikel van haar Facebook pagina en van de websites www.telegraaf.nl en http: //telegraaf.mobi te verwijderen en verwijderd te houden,

5.8. verbiedt TMN om na betekening van dit vonnis de onder 2.3 en 2.4 aangehaalde artikelen opnieuw te publiceren,

5.9. gebiedt TMN om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis onder overlegging van dit vonnis Google, Yahoo en Bing, althans de (rechts)personen die deze media exploiteren, onder overlegging van dit vonnis schriftelijk te verzoeken om het digitale artikel uit hun (cache)archieven te (doen) verwijderen en verwijderd te houden en om een kopie van deze verzoeken per gelijke post aan Pretium te sturen,

5.10. bepaalt dat indien TMN één of meer van de hiervoor genoemde ge- of verboden overtreedt, zij aan Pretium een dwangsom verbeurt van € 20.000,00 per dag met een maximum van € 200.000,00,

5.11. veroordeelt TMN in de proceskosten, aan de zijde van Pretium tot op heden begroot op € 1.460,31,

5.12. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.13. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.J. Peeters, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 juni 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature