Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Oordeel over inbreuk op auteursrecht en schadeplichtigheid. Vordering (deels) toegewezen.

UitspraakRECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 461670 CV/EXPL 10-11659

Vonnis d.d. 8 december 2010

inzake

de besloten vennootschap naar Nederlands recht Cozzmoss B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5611 CH) Eindhoven, Raiffeisenstraat 11,

eiseres, hierna Cozzmoss te noemen,

gemachtigde: mr. T. Berendsen, avocaat bij Banning Avocaten te 's-Hertogenbosch,

tegen

de besloten vennootschap Bulthuis Uitzendbureau B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te (9752 XA) Haren, Meerweg 143,

gedaagde, hierna Bulthuis te noemen,

gemachtigde [naam], directeur.

PROCESGANG

Cozzmoss heeft op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

a. te verklaren voor recht dat Bulthuis:

i) inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht dat rust op het onderhavige artikel van Applinet;

ii) door het onder i) omschreven handelen toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld;

iii) gehouden is de schade te vergoeden die de betrokken partijen hebben geleden ten gevolge van haar inbreukmakend en onrechtmatig handelen zoals ten processe omschreven.

b. Bulthuis te bevelen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de auteursrechten die rusten op door Applinet openbaar gemaakte artikelen te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag of in ieder geval, zulks ter keuze van Cozzmoss, van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van dit bevel.

c. Bulthuis primair te veroordelen tot betaling aan Cozzmoss van een bedrag van € 553,42 (inclusief BTW), subsidiair om Bulthuis te veroordelen tot betaling aan Cozzmoss van een bedrag van € 323,42 (inclusief BTW), meer subsidiair om Bulthuis te veroordelen tot betaling aan Cozzmoss van een bedrag dat de rechtbank in goede justitie juist acht.

d. Bulthuis te veroordelen in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen (Rv). Tot het moment van repliek gesteld op € 1.157,14.

Bulthuis heeft de vorderingen bestreden. Partijen hebben vervolgens respectievelijk gerepliceerd en gedupliceerd. Daarna is vonnis bepaald, waarvan de uitspraak is vastgesteld op heden.

OVERWEGINGEN

De vaststaande feiten

1.1. Cozzmoss is een onderneming die zich onder andere bezig houdt met het handhaven en exploiteren van auteursrechten van bij haar aangesloten (rechts)personen, waarbij het met name auteursrechten betreft die rusten op geschreven teksten of artikelen.

1.2. Cozzmoss wordt door opdrachtgevers voorzien van auteursrechtelijk beschermde teksten. Daarop zoekt zij met speciaal ontwikkelde software op het internet naar openbaar gemaakte teksten die inbreuk maken op de betreffende auteursrechten.

1.3. In het geval Cozzmoss een inbreuk op het auteursrecht constateert heeft zij de bevoegdheid om namens de auteursrechthebbende de staking van de inbreuk en een vergoeding voor de door de auteursrechthebbende geleden schade en gemaakte kosten te vorderen.

1.4. De besloten vennootschap Applinet B.V. (Applinet) beschikt over een zeer groot aantal, steeds toenemende, auteursrechtelijk beschermde werken. Applinet publiceert diverse artikelen op onder andere de websites www.carrieretijger.nl, www.lancelots.nl, www.hoedoe.nl en www.leren.nl.

1.5. Tussen Applinet en Cozzmoss is op 23 april 2009 een lastgevingsovereenkomst tot stand gekomen. Op grond van deze overeenkomst heeft Applinet Cozzmoss de last verleend om haar auteursrechten alsmede de daarmee samenhangende persoonlijkheidsrechten te handhaven.

1.6. Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel d.d. 28 mei 2010 exploiteert Bulthuis sedert 28 maart 1991 een uitzendbureau onder de handelsnamen Bulthuis Uitzendbureau B.V., Select people, SELECT me en Bulthuis ZZP. Voorts blijkt daaruit zij houder is van de domeinnamen www.bulthuis.nl, www.selectpeople.nl en www.selectme.nl. De domeinnaam www.selectpeople.nl staat als zodanig geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

1.7. Applinet heeft op de website www.carrieretijger.nl. een artikel "Intercedent" gepubliceerd ten aanzien waarvan zij de auteursrechthebbende is in de zin van artikel 1 jo. artikel 10 Auteurswet , hetgeen ook als zodanig onder dit artikel staat vermeld.

1.8. Op de website www.selectpeople.nl is een artikel "Intercedent" openbaar gemaakt.

1.9. Bij brief d.d. 3 juni 2009 heeft de gemachtigde Cozzmoss Bulthuis gewezen op een inbreukmakend en onrechtmatig handelen met betrekking tot de plaatsing van voormeld artikel en haar gesommeerd om dit te staken en gestaakt te houden. Daarnaast is Bulthuis gesommeerd tot betaling van de door Applinet geleden schade en gemaakte kosten ad € 850,92. De betreffende factuur is gehecht aan deze sommatiebrief.

1.10. Bij brief d.d. 5 augustus 2009 is Bulthuis aan voormelde sommatie herinnerd.

Het standpunt van Cozzmoss

2.1. Cozzmoss stelt dat sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Bulthuis, omdat zij zonder toestemming het auteursrechtelijk artikel "Intercedent" van Applinet op de webpagina van selectpeople, van welke domeinnaam Bulthuis houder is, heeft geopenbaard, althans ongeoorloofd heeft verveelvoudigd. Bulthuis is aansprakelijk voor de schade die Applinet lijdt door het inbreukmakend en onrechtmatig handelen. De schade bestaat in ieder geval uit verlies aan exclusiviteit van de auteursrechten en vermindering van exploitatiemogelijkheden.

2.2. De gevorderde schadevergoeding is gebaseerd op de gemiddelde kosten die Applinet maakt voor het (laten) creëren en openbaar maken van dergelijke artikelen. Op basis van dit gemiddelde tarief is de economische waarde van het betreffende artikel vastgesteld. De ze waarde is een objectief en juist vertrekpunt om de schadevergoeding vast te stellen. Voor het schenden en aantasten van de in het geding zijnde auteursrechten wordt aanspraak gemaakt op tweemaal de economische waarde. Deze verhoging van de economische waarde met 100% is bovendien gerechtvaardigd omdat het derden anders vrij zou staan om eerst achteraf toestemming te kopen door alsnog een gebruiksvergoeding voor het bewuste artikel te voldoen aan de auteursrechthebbende. Aangezien Bulthuis heeft nagelaten vooraf de benodigde toestemming te vragen aan Applinet, is het dan ook niet meer dan redelijk dat de economische waarde wordt verdubbeld. Uit hoofde van de economische waarde maakt zij in deze procedure derhalve aanspraak op een bedrag van € 460,--.

2.3. Voorts maakt Cozzmoss aanspraak op een bedrag van € 78,50 aan administratiekosten gemaakt ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid alsmede op betaling van de door haar gemaakte werkelijke kosten van rechtsbijstand ingevolge artikel 1019h Rv .

Het standpunt van Bulthuis

3.1. Bulthuis concludeert tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Cozzmoss in de gemaakte kosten. Zij voert - kort weergegeven - daartoe het volgende aan.

3.2. Primair stelt Bulthuis zich op het standpunt dat niet zij maar S.P. Services B.V. door Cozzmoss in rechte dient te worden aangesproken. De vacaturebank waar de betreffende tekst is aangetroffen behoort toe aan S.P. Services B.V. Deze vennootschap maakt gebruik van de domeinnaam www.selectpeople. De franchise organisatie Select People wordt door S.P. Services geëxploiteerd. Select People Groningen is een van de tien Select People vestigingen. Alle Select People vestigingen worden gerund door zelfstandige ondernemers op basis van franchise. Intercedenten die voor Select People werkzaam zijn allemaal bevoegd om zelfstandig vacatures op de website plaatsen. In dienst van S.P. Services controleert Hans Bulthuis, haar directeur, de betreffende teksten op schrijffouten. Select People kan derhalve ook als moderator niet aansprakelijk worden gehouden.

3.3. Subsdiair voert Bulthuis het volgende aan. De litigieuze tekst is ook op andere websites gevonden. Zij betwijfelt derhalve of de oorspronkelijk tekst Applinet in eigendom toebehoort. Voorts voert Bulthuis verweer tegen de gevorderde schade en de hoogte daarvan. Het lijkt erop dat de bewijsvoering betreffende de berekening van de economische waarde eerste achteraf is samengesteld. Voorts stelt Bulthuis dat zij Cozzmoss bij e-mail van 4 juni 2009 uitvoerig op de hoogte heeft gesteld van haar bezwaren tegen de factuur. Voorts zijn per die datum de betreffende teksten verwijderd. Van schade is derhalve geen sprake.

De beoordeling

4.1. Aan de orde is de vraag of Bulthuis jegens Cozzmoss schadeplichtig is op grond van een aan haar toe te rekenen inbreuk op een auteursrecht van Applinet. De kantonrechter overweegt dienaangaande als volgt.

4.2. Uit de inhoud van het ten processe bedoelde artikel "Intercedent" en met name het slot van dat artikel kan genoegzaam worden afgeleid dat Applinet daar het auteursrecht op heeft. Op grond van artikel 1 van de Auteurswet heeft Applinet dan ook het uitsluitend recht om dit artikel openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anderen mogen dit in beginsel niet dan met voorafgaande toestemming van Applinet.

4.3. Verder moet als onvoldoende gemotiveerd weersproken worden vastgesteld dat het artikel van Applinet één op één en zonder toestemming van Applinet op de webpagina www.selectpeople.nl is geplaatst. Dit levert dan ook een inbreuk op aan het aan Applinet toebehorende auteursrecht op. De omstandigheid dat de tekst van het onderhavige artikel volgens Bulthuis mogelijk ook op andere websites voorkomt, doet aan deze inbreuk niet af.

4.4. Nu de inbreuk op het auteursrecht vast staat moet vervolgens voor de vaststelling van de schadeplichtigheid de vraag worden beantwoord of die inbreuk aan Bulthuis kan worden toegerekend. Dit houdt in dat deze aan haar schuld te wijten moet zijn of aan een oorzaak die krachtens de wet of verkeersopvattingen voor haar rekening komt.

4.5. Voor zover Bulthuis in dit verband heeft gesteld dat niet zij, maar S.P. Services BV verantwoordelijk is voor de inhoud van de website www.selectpeople.nl, wordt zij daarin niet gevolgd. Uit het door Cozzmoss overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel en de registratie aantekening van de SIDN kan genoegzaam worden afgeleid dat Bulthuis houder is van ondermeer de domeinnaam www.selectpeople.nl en dat deze domeinnaam ook als zodanig staat geregistreerd. Dat mogelijk ook derden gebruik hebben gemaakt van deze domeinnaam, dient voor rekening en risico van Bulthuis te komen en kan Cozzmoss onder de gegeven omstandigheden niet worden tegengeworpen.

4.6. Het voorgaande brengt mee dat de inbreuk aan Bulthuis moet worden toegerekend, dat Bulthuis daardoor aansprakelijk dient te worden gehouden en dat zij tegenover Cozzmoss schadeplichtig is.

4.7. De kantonrechter is van oordeel dat Cozzmoss voldoende feiten heeft gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat Applinet als gevolg van de inbreuk schade heeft geleden. Zo kan in ieder geval worden vastgesteld dat Applinet de vergoeding voor de economische waarde die Bulthuis verschuldigd zou zijn geweest indien zij voorafgaand aan de plaatsing toestemming had gevraagd is misgelopen. Daarnaast volgt de kantonrechter Cozzmoss in haar stelling dat er sprake is van verlies aan exclusiviteit en vermindering van exploitatiemogelijkheden. Aangezien het derden anders vrij zou staan om de toestemming eerst achteraf te kopen door alsnog een gebruiksvergoeding te voldoen aan de auteursrechthebbende, acht de kantonrechter een verhoging van de economische waarde met 100% gerechtvaardigd. De vordering ter zake van de geleden schade zal dan ook tot een bedrag van € 460,-- worden toegewezen.

4.8. Verder zullen op grond van het voorgaande de vorderingen als hiervoor bij de procesgang onder de punten a en b vermeld eveneens worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal echter worden bepaald op € 250,00 per dag en deze zal aan een maximum worden verbonden van € 5.000,00.

4.9. Daarnaast is de kantonrechter van oordeel dat voldoende is gebleken van door de gemachtigde verrichte administratiewerkzaamheden die van dien aard zijn dat het redelijk is daarvoor een vergoeding te verlangen. De vordering ter zake zal evenwel ambtshalve worden gematigd tot een bedrag van € 37,00 (inclusief BTW). De vordering onder punt c is derhalve toewijsbaar tot een bedrag van € 497,--.

4.10. Ten aanzien van de kostenveroordeling overweegt de kantonrechter als volgt. Deze procedure heeft tot inzet de handhaving van auteursrechten. De kantonrechter is daarom van oordeel dat het hier een intellectuele eigendomszaak betreft waarop artikel 1019h Rv van toepassing is. De in dit verband door Cozzmoss gevorderde kostenveroordeling is in beginsel toewijsbaar, omdat deze op de wet is gebaseerd, afdoende is onderbouwd en niet althans onvoldoende gemotiveerd is weersproken.

4.11. Gelet op de omvang en complexiteit van de zaak verzet de redelijkheid zich naar het oordeel van de kantonrechter evenwel tegen volledige toewijzing van de gevorderde kostenveroordeling. De kantonrechter zal Bulthuis daarom als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij op de voet van artikel 1019h Rv veroordelen tot betaling van € 750,-- aan advocaatkosten. Voor het overige zullen de proceskosten aan de hand van het gebruikelijke forfaitaire tarief op basis van de toewijsbare hoofdsom worden toegewezen. De gevorderde rente over het totaal van de proceskosten zal worden toegewezen vanaf veertien dagen na de uitspraak van dit vonnis.

BESLISSING

De kantonrechter:

- verklaart voor recht dat Bulthuis inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht dat rust op het onderhavige artikel van Applinet;

- verklaart voor recht dat Bulthuis door het hiervoor omschreven handelen toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld;

- verklaart voor recht dat Bulthuis gehouden is schade te vergoeden die de betrokken partijen hebben geleden ten gevolge van haar inbreukmakend en onrechtmatig handelen;

- beveelt Bulthuis met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de auteursrechten die rusten op door Applinet openbaar gemaakte artikelen te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 250,00 voor iedere dag dat Bulthuis hiermee in gebreke blijft, met een maximum van € 5.000,00;

- veroordeelt Bulthuis om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Cozzmoss te betalen een bedrag van € 497,-- (inclusief BTW);

- veroordeelt Bulthuis tevens in de kosten van het geding, aan de zijde van Cozzmoss tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 158,-- aan griffierecht, € 76,89 aan explootkosten en € 750,-- voor salaris van de gemachtigde, te voldoen binnen veertien dagen na de uitspraak van dit vonnis en zonder die voldoening daarna te vermeerderen met de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag, tot de dag van de volledige betaling;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- ontzegt het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.B. Böttcher, kantonrechter, en op 8 december 2010 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: gv


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature