< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

de rb veroordeelt verd. tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk voor een omvangrijke vorm van internetoplichting. Verdachte wordt tevens veroordeeld in de kosten van de 50 benadeelde partijen.

UitspraakRECHTBANK BREDA

Sector strafrecht

parketnummer: 800355-10 [P]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 12 oktober 2010

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [datum en plaats]

wonende te [adres]

thans gedetineerd in het huis van bewaring De Boschpoort te Breda

raadsvrouw mr. De Vries, advocaat te Breda

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 28 september 2010, waarbij de officier van justitie, mr. Laheij, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

- samen met anderen meerdere personen heeft opgelicht.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting van alle in de tenlastelegging genoemde personen en baseert zich daarbij op de verschillende aangiftes en de bekennende verklaring van verdachte.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat het feit wettig en overtuigend kan worden bewezen.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht het feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- de bekennende verklaringen van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 28 september 2010 en afgelegd bij de politie d.d. 7 januari 2010 ;

- de aangiftes van [slachtoffer 1], [slachtoffer 2], [slachtoffer3], [slachtoffer4], [slachtoffer5], [slachtoffer6], [slachtoffer7] en [slachtoffer8] ;

- de aangiftes van [slachtoffer9], [slachtoffer10], [slachtoffer11], [slachtoffer12], [slachtoffer13], [slachtoffer14], [slachtoffer15], [slachtoffer16], [slachtoffer17], [slachtoffer18], [slachtoffer19], [slachtoffer20], [slachtoffer21], [slachtoffer22], [slachtoffer23], [slachtoffer24], [slachtoffer25], [slachtoffer26] en [slachtoffer27] ;

- de aangiftes van [slachtoffer28], [slachtoffer 29], [slachtoffer30], [slachtoffer31], [slachtoffer32] en [slachtoffer33] ;

- de aangiftes van [slachtoffer34], [slachtoffer35], [slachtoffer36], [slachtoffer37],

[slachtoffer38], [slachtoffer39], [slachtoffer40], [slachtoffer 41] en [slachtoffer42] ;

- de aangiftes van [slachtoffer43], [slachtoffer 51] en [slachtoffer44], [slachtoffer45] en [slachtoffer46] ;

- de aangiftes van [slachtoffer47], [slachtoffer48], [slachtoffer49] en [slachtoffer50].

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

hij meermalen, althans eenmaal in of omstreeks de periode 22 juli 2009 tot en

met 1 december 2009 te Gilze en/of te Oosterhout en/of te Breda , in elk

geval in het arrondissement Breda, althans in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk

om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door

het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een of

meer listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels

(telkens) een of meer personen, te weten - onder meer -

[slachtoffer 1]

[slachtoffer 2]

[slachtoffer3]

[slachtoffer 4]

[slachtoffer5]

[slachtoffer6]

[slachtoffer7]

[slachtoffer8]

[slachtoffer9]

[slachtoffer10]

[slachtoffer11]

[slachtoffer12]

[slachtoffer13]

[slachtoffer14]

[slachtoffer15]

[slachtoffer16]

[slachtoffer17]

[slachtoffer18]

[slachtoffer19]

[slachtoffer20]

[slachtoffer21]

[slachtoffer22]

[slachtoffer23]

[slachtoffer24]

[slachtoffer25]

[slachtoffer26]

[slachtoffer27]

[slachtoffer28]

[slachtoffer 29]

[slachtoffer30]

[slachtoffer31]

[slachtoffer32]

[slachtoffer33]

[slachtoffer34]

[slachtoffer35] (minderjarig)

[slachtoffer36]

[slachtoffer37]

[slachtoffer38]

[slachtoffer39]

[slachtoffer40]

[slachtoffer 41]

[slachtoffer42]

[slachtoffer43]

[slachtoffer44]

[slachtoffer45]

[slachtoffer46]

[slachtoffer47]

[slachtoffer48]

[slachtoffer49]

[slachtoffer50]

heeft bewogen tot de afgifte van geld , hebbende verdachte en zijn mededaders toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals onder meer

spelcomputers en laptops en navigatiesystemen en mobiele telefoons te koop werden aangeboden en met voornoemde personen een prijs voor de aankoop van genoemde goederenovereengekomen en voornoemd personen, verdachtes,

rekeningnummer of een rekeningnummer toebehorend aan een

ander dan verdachte en zijn mededaders gegeven waarop het overeengekomen

geldbedrag overgemaakt diende te worden en zich aldus telkens

voorgedaan als een betrouwbaar verkoper en, nadat het voor genoemd

goederen gevraagde geldbedrag was overgemaakt naar voornoemde

rekening, die te koop aangeboden goederen telkens niet heeft afgeleverd aan voornoemde personen, waardoor die personen (telkens) werden bewogen tot afgifte van een

geldbedrag.

Voor zover in de bewezenverklaarde telastelegging taal -en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf van

24 maanden. Een deels voorwaardelijke gevangenisstraf en begeleiding door de reclassering vindt zij niet meer aan de orde. Daarnaast vordert zij toewijzing van alle vorderingen van de benadeelde partijen, met toepassing van de schademaatregel. Hiervan dient de vordering van benadeelde partij [slachtoffer52] te worden uitgezonderd. Deze dient te worden afgewezen.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging stelt zich op het standpunt dat verdachte naast het reeds uitgezeten voorarrest nog een korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf dient te krijgen, met daarnaast een forse voorwaardelijke straf. Hieraan dienen de bijzondere voorwaarden te worden verbonden zoals de reclassering die heeft geadviseerd, namelijk een meldingsgebod, deelname aan een gedragsinterventie en een harddrugsverbod.

Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen is de raadsman evenals de officier van justitie van mening dat de vordering van benadeelde partij [slachtoffer52] dient te worden afgewezen. Voorts stelt de raadsman dat de vordering van benadeelde partij [slachtoffer2] niet voor toewijzing vatbaar is. Ter onderbouwing van deze vordering zijn namelijk de bankafschriften overgelegd van de heer [partner slachtoffer 2], waarvan zij heeft aangegeven dat dit haar partner is. Dit is echter geen onderbouwing van de schade die mevrouw [slachtoffer2] zelf heeft geleden en om deze reden niet toewijsbaar.

Ten aanzien van de overige vorderingen van de benadeelde partijen refereert de raadsman zich aan het oordeel van de rechtbank.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft samen met een ander via Marktplaats.nl goederen te koop aangeboden en verkocht, terwijl hij nooit de intentie heeft gehad om de door hem verkochte goederen daadwerkelijk af te leveren. Zijn rol bij deze internet-oplichting was dat hij voor de rekeningnummers zorgde waarop de ‘kopers’ de koopsom stortten. Op deze manier heeft verdachte gedurende een lange periode een zeer groot aantal personen opgelicht, steeds voor een relatief klein bedrag.

Gebruikers van het internet die via Marktplaats.nl goederen kopen of te koop aanbieden, gaan ervan uit dat er een wederzijds vertrouwen bestaat, namelijk dat de koper het gekochte goed betaalt en dat de verkoper het goed ook levert. Verdachte heeft, door zich voor te doen als betrouwbare verkoper en vervolgens de goederen niet te leveren, dit vertrouwen geschonden en de kopers benadeeld. Daarbij heeft hij erop gegokt dat gedupeerden voor een relatief gering bedrag niet de moeite zouden nemen om aangifte te doen. Verdachte heeft zich hierbij bovendien bediend van de namen en adresgegevens van diverse hardwerkende kleine zelfstandigen die hierdoor in hun goede naam zijn aangetast. Dit neemt de rechtbank verdachte in het bijzonder kwalijk. Verdachte heeft bij zijn oplichtingsactiviteiten ook derden betrokken door gebruik te maken van hun pasjes en bankrekeningen. Verdachte heeft daarbij misbruik gemaakt van hun slechte financiële positie.

De rechtbank houdt rekening met de gewetenloosheid en het gemak waarmee verdachte zijn activiteiten heeft verricht. Verdachte heeft geen enkel inzicht getoond in de verwerpelijkheid van zijn handelen, noch enige vorm van berouw ten opzichte van zijn slachtoffers. De rechtbank acht een gevangenisstraf dan ook noodzakelijk.

De reclassering heeft in haar rapportage van 29 juni 2010 geconstateerd dat er bij verdachte op haast alle leefgebieden problemen zijn. De kans op herhaling wordt groot geacht.

De rechtbank ziet hierin aanleiding om, anders dan de officier van justitie heeft geëist, een gedeelte van de straf voorwaardelijk op te leggen. Hieraan zullen de bijzondere voorwaarden worden verbonden die door de reclassering zijn geadviseerd, namelijk een meldingsgebod, deelname aan een gedragsinterventie (in de vorm van de trainingen Cognitieve Vaardigheden en Arbeidsvaardigheden) en een harddrugsverbod. De rechtbank is van oordeel dat deze gedragsinterventies noodzakelijk zijn om de kans op herhaling van soortgelijke feiten zoveel mogelijk te verkleinen. De rechtbank is van oordeel dat er naast deze voorwaardelijke straf een forse onvoorwaardelijke straf dient te worden opgelegd om de ernst van de feiten te benadrukken.

Bij de bepaling van de hierna te noemen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de omstandigheid dat aan verdachte een straf is opgelegd en dat hij nu schuldig wordt verklaard aan een misdrijf voor die strafoplegging gepleegd.

De rechtbank zal, gelet op het bovenstaande, een gevangenisstraf opleggen van 18 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

7 De benadeelde partij

* De benadeelde partij R.J.L.M. [slachtoffer52] vordert een schadevergoeding van € 920,- voor het feit. Nu niet aannemelijk is geworden dat deze schade zich heeft voorgedaan dient de vordering te worden afgewezen.

* De benadeelde partij [slachtoffer5] vordert een schadevergoeding van € 100,00

voor het feit.

De rechtbank is van oordeel dat de schade tot een bedrag van € 75,00 een rechtstreeks gevolg is van dit bewezen verklaarde feit ter zake van materiële schade en acht verdachte aansprakelijk voor die schade.

Het gevorderde acht zij tot dat bedrag voldoende aannemelijk gemaakt en zij zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Voor het overige acht de rechtbank het gevorderde bedrag onvoldoende aannemelijk gemaakt en zij zal de benadeelde partij daarom voor dat deel niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering. Voor dat deel kan de benadeelde partij haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

* De volgende benadeelde partijen vorderen het volgende bedrag aan schadevergoeding voor het feit:

[slachtoffer 1] € 135,-

[slachtoffer 2] € 75,-

[slachtoffer3] € 121,50

[slachtoffer4] € 106,50

[slachtoffer6] € 140,50

[slachtoffer7] € 140,00

[slachtoffer8] € 106,50

[slachtoffer9] € 130,50

[slachtoffer10] € 105,50

[slachtoffer11] € 115,00

[slachtoffer12] € 105,50

[slachtoffer13] € 65,00

[slachtoffer14] € 245,50

[slachtoffer15] € 105,50

[slachtoffer16] € 52,25

[slachtoffer17] € 55,50

[slachtoffer18] € 100,00

[slachtoffer19] € 110,00

[slachtoffer20] € 125,00

[slachtoffer21] € 107,50

[slachtoffer22] € 55,50

[slachtoffer23] € 211,00

[slachtoffer24] € 55,50

[slachtoffer25] € 115,32

[slachtoffer26] € 65,50

[slachtoffer27] € 150,00

[slachtoffer28] € 100,00

[slachtoffer 29] € 100,00

[slachtoffer30] € 65,00

[slachtoffer31] € 56,50

[slachtoffer32] € 180,50

[slachtoffer33] € 102,50

[slachtoffer34] € 156,50

[slachtoffer35] € 56,20

[slachtoffer36] € 106,50

[slachtoffer37] € 106,75

[slachtoffer38] € 130,50

[slachtoffer39] € 81,50

[slachtoffer40] € 110,00

[slachtoffer 41] € 54,50

[slachtoffer42] € 151,50

[slachtoffer43] € 105,00

[slachtoffer44] € 50,00

[slachtoffer45] € 106,50

[slachtoffer46] € 101,75

[slachtoffer47] € 100,00

[slachtoffer48] € 104,50

[slachtoffer49] € 100,00

[slachtoffer50] € 100,00

De rechtbank is van oordeel dat de schade in al deze gevallen een rechtstreeks gevolg is van het bewezen verklaarde feit en acht verdachte aansprakelijk voor die schade.

Het gevorderde is in alle gevallen voldoende aannemelijk gemaakt, zodat de vorderingen zullen worden toegewezen.

Met betrekking tot de toegekende vorderingen benadeelde partij zal de rechtbank tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 10, 14 a, 14b, 14c, 14d, 24c, 27, 36f, 47, 57, 63 en 326 van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

- medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

* dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de reclassering;

* dat verdachte zich binnen drie dagen na afloop van zijn detentie zal melden bij deze reclasseringsinstelling;

* dat verdachte zal deelnemen aan een gedragsinterventie, ook als dit inhoudt het volgen van de training Cognitieve Vaardigheden (CoVa) en de training Arbeidsvaardigheden;

* dat verdachte geen harddrugs gebruikt en meewerkt aan controle hierop door middel van urinecontrole;

- draagt deze reclasseringsinstelling op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf;

Benadeelde partijen

* - bepaalt dat de vordering van de benadeelde partij R.J.L.M. [slachtoffer52] wordt afgewezen;

- veroordeelt de benadeelde partij in de kosten van verdachte, tot op heden begroot op nihil; (BP.07)

*- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer5] van

€ 75,00, ter zake van materiële schade;

- bepaalt dat voorzover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. (BP.20)

- verklaart de benadeelde partij in het overige gedeelte van de vordering niet-ontvankelijk en bepaalt dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht; (BP.22)

- veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

* - veroordeelt verdachte tot betaling aan de volgende benadeelde partijen tot de navolgende bedragen ter zake van materiële schade:

[slachtoffer 1] € 135,00

[slachtoffer 2] € 75,00

[slachtoffer3] € 121,50

[slachtoffer4] € 106,50

[slachtoffer6] € 140,50

[slachtoffer7] € 140,00

[slachtoffer8] € 106,50

[slachtoffer9] € 130,50

[slachtoffer10] € 105,50

[slachtoffer11] € 115,00

[slachtoffer12] € 105,50

[slachtoffer13] € 65,00

[slachtoffer14] € 245,50

[slachtoffer15] € 105,50

[slachtoffer16] € 50,25

[slachtoffer17] € 55,50

[slachtoffer18] € 100,00

[slachtoffer19] € 110,00

[slachtoffer20] € 125,00

[slachtoffer21] € 107,50

[slachtoffer22] € 55,50

[slachtoffer23] € 211,50

[slachtoffer24] € 55,50

[slachtoffer25] € 115,32

[slachtoffer26] € 65,50

[slachtoffer27] € 150,00

[slachtoffer28] € 100,00

[slachtoffer 29] € 100,00

[slachtoffer30] € 65,00

[slachtoffer31] € 56,50

[slachtoffer32] € 180,50

[slachtoffer33] € 102,50

[slachtoffer34] € 156,50

[slachtoffer35] € 56,20

[slachtoffer36] € 106,50

[slachtoffer37] € 106,75

[slachtoffer38] € 130,50

[slachtoffer39] € 81,50

[slachtoffer40] € 110,00

[slachtoffer 41] € 54,50

[slachtoffer42] € 151,50

[slachtoffer43] € 105,00

[slachtoffer44] € 50,00

[slachtoffer45] € 106,50

[slachtoffer46] € 101,75

[slachtoffer47] € 100,00

[slachtoffer48] € 104,50

[slachtoffer49] € 100,00

[slachtoffer50] € 100,00

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partijen tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- bepaalt dat voorzover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de benadeelde partijen te betalen. (BP.20)

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van de hierna te noemen slachtoffers de daarbij vermelde bedragen te betalen, bij niet betaling te vervangen door het daarbij vermelde aantal dagen hechtenis:

- benadeelde partij [slachtoffer5], € 75,00, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer 1], € 135,00, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer 2], € 75,00, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer3], € 121,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer4], € 106,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer6], € 140,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer7], € 140,00, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer8], € 106,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer9], € 130,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer10], € 105,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer11], € 115,00, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer12], € 105,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer13], € 65,00, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer14], € 245,50, 4 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer15], € 105,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer16], € 50,25, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer17], € 55,50, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer18], € 100,00, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer19], € 110,00, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer20], € 125,00, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer21], € 107,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer22] , € 55,50, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer23], € 211,50, 4 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer24], € 55,50, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer25], € 115,32, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer26], € 65,60, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer27], € 150,00, 3 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer28], € 100,00, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer 29], € 100,00, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer30], € 65,00, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer31], € 56,50, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer32], € 180,50, 3 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer33], € 102,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer34] € 156,50, 3 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer35], € 56,20, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer36], € 106,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer37], € 106,75, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer 38], € 130,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer39], € 81,50, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer40], € 110,00, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer 41], € 54,50, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer42], € 151,50, 3 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer43], € 105,00, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer44], € 50,00, 1 dag hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer45], € 106,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer46], € 101,75, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer47], € 100,00, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer48], € 104,50, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer49], € 100,00, 2 dagen hechtenis,

- benadeelde partij [slachtoffer50], € 100,00, 2 dagen hechtenis,

met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt dat voorzover deze bedragen door één of meer mededaders zijn betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de Staat te betalen;

- bepaalt dat bij voldoening van de schadevergoedingsmaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd;

Dit vonnis is gewezen door mr. Kok, voorzitter, mr. Visser en mr. Koch, rechters, in tegenwoordigheid van Van Beijsterveldt, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 12 oktober 2010.

Mrs. Visser en Koch zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

hij meermalen, althans eenmaal in of omstreeks de periode 1 juni 2009 tot en

met 31 december 2009 te Gilze en/of te Oosterhout en/of te Breda , in elk

geval in het arrondissement Breda, althans in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk

om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door

het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een of

meer listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels

(telkens) een of meer personen, te weten - onder meer -

[slachtoffer 1]

[slachtoffer 2]

[slachtoffer3]

[slachtoffer 4]

[slachtoffer5]

[slachtoffer6]

[slachtoffer7]

[slachtoffer8]

[slachtoffer9]

[slachtoffer10]

[slachtoffer11]

[slachtoffer12]

[slachtoffer13]

[slachtoffer14]

[slachtoffer15]

[slachtoffer16]

[slachtoffer17]

[slachtoffer18]

[slachtoffer19]

[slachtoffer20]

[slachtoffer21]

[slachtoffer22]

[slachtoffer23]

[slachtoffer24]

[slachtoffer25]

[slachtoffer26]

[slachtoffer27]

[slachtoffer28]

[slachtoffer 29]

[slachtoffer30]

[slachtoffer31]

[slachtoffer32]

[slachtoffer33]

[slachtoffer34]

[slachtoffer35] (minderjarig)

[slachtoffer36]

[slachtoffer37]

[slachtoffer38]

[slachtoffer39]

[slachtoffer40]

[slachtoffer 41]

[slachtoffer42]

[slachtoffer43]

[slachtoffer44]

[slachtoffer45]

[slachtoffer46]

[slachtoffer47]

[slachtoffer48]

[slachtoffer49]

[slachtoffer50]

heeft bewogen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, hebbende

verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid op de internetsite www.marktplaats.nl een of

meer advertentie(s) geplaatst waarin (een) goed(eren), zoals onder meer (een)

spelcomputer(s) en/of (een) computer (s) / laptop(s) en/of (een)

navigatiesyste(e)m(en) en/of (een) mobiele telefoon(s) en/of

consumentenelectronica, althans een goed te koop werd(en) aangeboden en/of met

voornoemde perso(o)n(en) een prijs voor de aankoop van genoemd(e) goed(eren)

overeengekomen en/of voornoemd(e) perso(o)n(en), verdachte's,

(giro)rekeningnummer(s) en/of een (giro)rekeningnummer toebehorend aan een

ander dan verdachte en/of zijn mededaders gegeven waarop het overeengekomen

geldbedrag overgemaakt diende te worden en/of zich (aldus) (telkens)

voorgedaan als een betrouwbaar verkoper en/of, nadat het voor genoemd(e)

goed(eren) gevraagde geldbedrag was overgemaakt naar voornoemde

(giro)rekening, die/dat te koop aangeboden goed(eren) (telkens) niet heeft

afgeleverd en/of verstrekt en/of opgestuurd aan/naar voornoemde perso(o)n(en),

, waardoor die perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot afgifte van een

geldbedrag, in elk geval van enig goed.

art 326 Wetboek van Strafrecht


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature