< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte wordt ter zake van overtredingen van de Opiumwet veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden.

UitspraakParketnummer: 24-002821-08

Parketnummer eerste aanleg: 18-630244-07

Arrest van 22 januari 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Groningen van 12 november 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. D.C. Keuning, advocaat te Groningen.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Groningen heeft de verdachte bij het vonnis vrijgesproken van het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 ten laste gelegde en heeft hem ter zake van het onder 13 primair A en B (met betrekking tot aangever [aangever 1]), 14 A en B en 15 A en B ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van voorarrest, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De officier van justitie en de verdachte zijn op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van 17 april 2009, 8, 9 en 10 juni 2009, 14 september 2009 en 7 en 8 januari 2010 alsmede het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg van 22 augustus 2007, 5 november 2007, 28 januari 2008, 21 april 2008, 16 juli 2008 en 13, 14, 15, 16, 17 en 31 oktober 2008.

Omvang van het hoger beroep

Zowel de officier van justitie als verdachte hebben op respectievelijk 19 november 2008 en 26 november 2008 onbeperkt hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank.

Op grond van het bepaalde in artikel 453 van het Wetboek van Strafvordering mag degene die hoger beroep heeft ingesteld, dit hoger beroep uiterlijk tot de aanvang van de behandeling ter zitting (partieel) intrekken. In de jurisprudentie is deze regel versoepeld, in die zin dat het beroep aan het begin van een zitting kan worden ingetrokken indien het hof op dat moment nog geen onderzoek ten gronde heeft verricht.

De behandeling van de onderhavige zaak in hoger beroep is aangevangen op 17 april 2009 en is voortgezet op 8, 9 en 10 juni 2009, 14 september 2009 en 7 en 8 januari 2010. De advocaat-generaal heeft het hoger beroep bij akte van 8 april 2009 - derhalve vóór aanvang van de behandeling van de zaak ter zitting - ingetrokken voor wat betreft de feiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 12.

De verdachte heeft het hoger beroep bij akte van 5 juni 2009 - derhalve ná aanvang van de behandeling van de zaak ter zitting - ingetrokken voor zover dat hoger beroep is gericht tegen de vrijspraken van de feiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13. Nu het hof op 5 juni 2009 reeds onderzoek ten gronde had verricht, kan aan de partiële intrekking van het hoger beroep door verdachte - ondanks hetgeen het hof, teneinde duidelijkheid te krijgen van de zijde van de verdediging, hieromtrent ter zitting heeft aangegeven - geen gevolg worden gegeven.

Voor zover het hoger beroep van verdachte is gericht tegen de vrijspraak ter zake van het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 ten laste gelegde, kan verdachte daarin niet worden ontvangen, nu tegen een dergelijke beslissing ingevolge artikel 404 van het Wetboek van Strafvordering voor verdachte geen hoger beroep openstaat.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van het - na wijziging van de tenlastelegging in hoger beroep - onder 9 primair, 11 primair, 13C primair, 13D primair, 14(A en B) en 15(A en B) ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, met aftrek van voorarrest.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis, voor zover aan hoger beroep onderworpen, vernietigen en in zoverre opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is - voor zover in hoger beroep van belang en overeenkomstig de dagvaarding met daarin aangebracht de wijzigingen die in eerste aanleg en in hoger beroep zijn toegelaten - ten laste gelegd dat:

9.

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 31 december 2006, in de gemeente [gemeente a], tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, aan een persoon, te weten [aangever 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) heeft toegebracht, door tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, met die [aangever 1], opzettelijk onbeschermde seks te hebben, waarbij hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) drager(s) waren/was van het HIV-virus, en/of terwijl de (onbeschermde) seksuele handelingen (tevens) plaatsvonden onder bijzondere, risicoverhogende omstandigheden, te weten dubbele anale penetratie van die [aangever 1];

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 31 december 2006 in de gemeente [gemeente a], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk aan een persoon, te weten [aangever 1], zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, met die [aangever 1] onbeschermde seks heeft gehad, althans getracht te hebben, waarbij hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) drager(s) waren/was van het HIV-virus, en/of terwijl de (onbeschermde) seksuele handelingen (tevens) plaatsvonden onder bijzondere, risicoverhogende omstandigheden, te weten dubbele anale penetratie van die [aangever 1], terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien terzake het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 31 december 2006, in de gemeente [gemeente a], tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, aan een persoon, te weten [aangever 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) heeft toegebracht, door tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, met die [aangever 1], opzettelijk onbeschermde seks te hebben, waarbij die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) drager(s) waren/was van het HIV-virus, en/of terwijl de (onbeschermde) seksuele handelingen (tevens) plaatsvonden onder bijzondere, risicoverhogende omstandigheden, te weten dubbele anale penetratie van die [aangever 1]

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 31 december 2006 in de gemeente [gemeente b] en/of de gemeente [gemeente a], althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar (telkens) opzettelijk verdovende/bedwelmende/lustopwekkende middelen voor die [medeverdachte 1] te halen, te verstrekken, te bewaren en/of mee te nemen, en/of (vervolgens), nadat die [medeverdachte 1] (van wie hij, verdachte, wist dat deze drager was van het HIV-virus) met die [aangever 1] contact had gelegd en een afspraak had gemaakt, (op verzoek van die [medeverdachte 1]) die [aangever 1] (met de auto) op te halen van de plaats waar die [aangever 1] op die [medeverdachte 1] zou wachten en/of (vervolgens) die [aangever 1] te brengen naar een woning in [gemeente b], waar die [medeverdachte 1] op die [aangever 1] wachtte en/of (vervolgens) met die [medeverdachte 1] en die [aangever 1] en/of een ander, naar de woning van verdachte en die [medeverdachte 1] te rijden en/of die [aangever 1] in die woning binnen te laten en/of te ontvangen en/of (vervolgens) in die woning handelingen van seksuele aard met die [aangever 1] te verrichten;

althans, indien terzake het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 31 december 2006 in de gemeente [gemeente a], ter uitvoering van het door die [medeverdachte 1] en/of een of meer anderen voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk aan een persoon, te weten [aangever 1], zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, met die [aangever 1] onbeschermde seks heeft gehad, althans getracht te hebben, waarbij die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) drager(s) waren/was van het HIV-virus, en/of terwijl de (onbeschermde) seksuele handelingen (tevens) plaatsvonden onder bijzondere, risicoverhogende omstandigheden, te weten dubbele anale penetratie van die [aangever 1], terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 31 december 2006 in de gemeente [gemeente b] en/of de gemeente [gemeente a], althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar (telkens) opzettelijk verdovende/bedwelmende/lustopwekkende middelen voor die [medeverdachte 1] te halen, te verstrekken, te bewaren en/of mee te nemen, en/of (vervolgens), nadat die [medeverdachte 1] (van wie hij, verdachte, wist dat deze drager was van het HIV-virus) met die [aangever 1] contact had gelegd en een afspraak had gemaakt, (op verzoek van die [medeverdachte 1]) die [aangever 1] (met de auto) op te halen van de plaats waar die [aangever 1] op die [medeverdachte 1] zou wachten en/of (vervolgens) die [aangever 1] te brengen naar een woning in [gemeente b], waar die [medeverdachte 1] op die [aangever 1] wachtte en/of (vervolgens) met die [medeverdachte 1] en die [aangever 1] en/of een ander, naar de woning van verdachte en die [medeverdachte 1] te rijden en/of die [aangever 1] in die woning binnen te laten en/of te ontvangen en/of (vervolgens) in die woning handelingen van seksuele aard met die [aangever 1] te verrichten;

11.

hij in of omstreeks de periode van 7 tot en met 8 februari 2007, in de gemeente [gemeente b], tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, roekeloos, althans grovelijk, althans aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of nalatig is geweest door onbeschermd (anaal) seksueel contact te hebben met een persoon, te weten [aangever 2], terwijl hij en/of zijn mededader drager(s) waren/was van het HIV-virus, waardoor het aan zijn/hun schuld te wijten is geweest dat die [aangever 2] zwaar lichamelijk letsel, te weten een HIV-besmetting, heeft bekomen;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode van 7 tot en met 8 februari 2007, in de gemeente [gemeente b], roekeloos, althans grovelijk, althans aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of nalatig is geweest door onbeschermd (anaal) seksueel contact te hebben met een persoon, te weten [aangever 2], terwijl deze [medeverdachte 1] drager was van het HIV-virus, waardoor het aan zijn, [medeverdachte 1], schuld te wijten is geweest dat die [aangever 2] zwaar lichamelijk letsel, te weten een HIV-besmetting, heeft bekomen

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 7 tot en met 8 februari 2007 in de gemeente [gemeente b] en/of de gemeente [gemeente a], althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar (telkens) opzettelijk verdovende/bedwelmende/ lustopwekkende middelen voor die [medeverdachte 1] te halen, te verstrekken, te bewaren en/of mee te nemen en/of (vervolgens) (via het chatten) contact te leggen met die [aangever 2] en/of (vervolgens) (op verzoek van die [medeverdachte 1]) een afspraak te maken met die [aangever 2] voor een bezoek (van die [medeverdachte 1]) en het hebben van contact(en) van seksuele aard (met die [medeverdachte 1]) en/of (vervolgens) die [medeverdachte 1] (van wie hij, verdachte, wist dat deze drager was van het HIV-virus) met de auto te vervoeren naar en/of samen met die [medeverdachte 1] met de auto te rijden naar en/of die [medeverdachte 1] af te zetten bij de woning van die [aangever 2] en/of (vervolgens), nadat die [medeverdachte 1] in de woning van die [aangever 2] was binnengelaten en/of die [medeverdachte 1] de woning van die [aangever 2] was binnengegaan en/of die [medeverdachte 1] enige tijd in de woning van die [aangever 2] had verbleven, (telefonisch) contact te hebben en/of te zoeken met die [medeverdachte 1] en/of (vervolgens) zich naar de woning van die [aangever 2] te begeven en/of (vervolgens) de woning van die [aangever 2] binnen te gaan en/of zich (vervolgens) in die woning te ontkleden en/of handelingen van seksuele aard met die [aangever 2] te verrichten en/of (vervolgens) de woning van die [aangever 2] te verlaten en/of (vervolgens) buiten de woning van die [aangever 2] op die [medeverdachte 1] te blijven wachten;

13A.

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2005 tot en met 1 januari 2006, aan de [straat a] te [gemeente b], althans in de gemeente [gemeente b], meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [aangever 3] van wie hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat die [aangever 3] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [aangever 3], hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis in de anus van die [aangever 3] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 3] tot gevolg heeft gehad;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2005 tot en met 1 januari 2006, aan de [straat a] te [gemeente b], althans in de gemeente [gemeente b], meermalen althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [aangever 3] van wie hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat die [aangever 3] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis tegen de anus van die [aangever 3] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 3] tot gevolg heeft gehad;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in of omstreeks de periode van 1 november 2005 tot en met 1 januari 2006, aan de [straat a] te [gemeente b], althans in de gemeente [gemeente b], meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [aangever 3] van wie die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een of meer van) zijn/hun mededader(s) (telkens) wist(en) dat die [aangever 3] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer handeling(en) hebben/heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [aangever 3], hebbende die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of (een of meer van) zijn/hun mededader(s), drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis in de anus van die [aangever 3] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 3] tot gevolg heeft gehad

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 november 2005 tot en met 1 januari 2006 in de gemeente [gemeente b] en/of de gemeente [gemeente a], althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar (telkens) opzettelijk verdovende/ bedwelmende/lustopwekkende middelen voor die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] te halen, te verstrekken, te bewaren en/of mee te nemen, en/of (vervolgens), met die [aangever 3] (in het [park] in [gemeente b]) contact te leggen en/of (vervolgens) die [aangever 3] uit te nodigen voor een bezoek aan de woning (aan de [straat a] in [gemeente b]) waar die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] (van wie hij, verdachte, wist dat die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] drager was/waren van het HIV-virus) verbleven en/of (vervolgens) de komst van die [aangever 3] naar die woning aan te kondigen en/of (vervolgens) in die woning deel te nemen aan het gesprek tussen die [aangever 3] en/of die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) voor die [aangever 3] een geruststellende sfeer te scheppen en/of (vervolgens) handelingen van seksuele aard met die [aangever 3] te verrichten;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in of omstreeks de periode van 1 november 2005 tot en met 1 januari 2006, aan de [straat a] te [gemeente b], althans in de gemeente [gemeente b], meermalen althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [aangever 3] van wie deze [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een of meer van) zijn/hun mededader(s) (telkens) wist(en) dat die [aangever 3] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft/hebben gepleegd, hebbende die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of (een of meer van) zijn/hun mededader(s), drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis tegen de anus van die [aangever 3] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 3] tot gevolg heeft gehad

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 november 2005 tot en met 1 januari 2006 in de gemeente [gemeente b] en/of de gemeente [gemeente a], althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar (telkens) opzettelijk verdovende/ bedwelmende/lustopwekkende middelen voor die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] te halen, te verstrekken, te bewaren en/of mee te nemen, en/of (vervolgens), met die [aangever 3] (in het [park] in [gemeente b]) contact te leggen en/of (vervolgens) die [aangever 3] uit te nodigen voor een bezoek aan de woning (aan de [straat a] in [gemeente b]) waar die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] (van wie hij, verdachte, wist dat die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] drager was/waren van het HIV-virus) verbleven en/of (vervolgens) de komst van die [aangever 3] naar die woning aan te kondigen en/of (vervolgens) in die woning deel te nemen aan het gesprek tussen die [aangever 3] en/of die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) voor die [aangever 3] een geruststellende sfeer te scheppen en/of (vervolgens) handelingen van seksuele aard met die [aangever 3] te verrichten;

13B.

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 31 december 2006, in de gemeente [gemeente a], meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [aangever 1] van wie hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat die [aangever 1] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [aangever 1], hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis en/of zijn/hun vinger(s) in de anus van die [aangever 1] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht, en/of (zich) door die [aangever 1] laten pijpen, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 1] tot gevolg heeft gehad;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 31 december 2006, in de gemeente [gemeente a], meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [aangever 1] van wie hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) wist(en) dat die [aangever 1] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis en/of zijn/hun vinger(s) tegen de anus van die [aangever 1] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht, en/of die [aangever 1] gepijpt, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 1] tot gevolg heeft gehad;

althans, indien terzake het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 31 december 2006, in de gemeente [gemeente a], meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [aangever 1] van wie die [medeverdachte 1] en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat die [aangever 1] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [aangever 1], hebbende die [medeverdachte 1] en/of (een of meer van) zijn mededader(s), drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis en/of zijn/hun vinger(s) in de anus van die [aangever 1] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht, en/of (zich) door die [aangever 1] laten pijpen, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 1] tot gevolg heeft gehad

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 31 december 2006 in de gemeente [gemeente b] en/of de gemeente [gemeente a], althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar (telkens) opzettelijk verdovende/bedwelmende/lustopwekkende middelen voor die [medeverdachte 1] te halen, te verstrekken, te bewaren en/of mee te nemen, en/of (vervolgens), nadat die [medeverdachte 1] (van wie hij, verdachte, wist dat deze drager was van het HIV-virus) met die [aangever 1] contact had gelegd en een afspraak had gemaakt, (op verzoek van die [medeverdachte 1]) die [aangever 1] (met de auto) op te halen van de plaats waar die [aangever 1] op die [medeverdachte 1] zou wachten en/of (vervolgens) die [aangever 1] te brengen naar een woning in [gemeente b], waar die [medeverdachte 1] op die [aangever 1] wachtte en/of (vervolgens) met die [medeverdachte 1] en die [aangever 1] en/of een ander, naar de woning van verdachte en die [medeverdachte 1] te rijden en/of die [aangever 1] in die woning binnen te laten en/of te ontvangen en/of (vervolgens) in die woning handelingen van seksuele aard met die [aangever 1] te verrichten;

althans indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 31 december 2006, in de gemeente [gemeente a], meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [aangever 1] van wie die [medeverdachte 1] en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat die [aangever 1] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, hebbende die [medeverdachte 1] en/of (een of meer van) zijn mededader(s), drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis en/of zijn/hun vinger(s) tegen de anus van die [aangever 1] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht, en/of die [aangever 1] gepijpt, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 1] tot gevolg heeft gehad

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 31 december 2006 in de gemeente [gemeente b] en/of de gemeente [gemeente a], althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar (telkens) opzettelijk verdovende/bedwelmende/lustopwekkende middelen voor die [medeverdachte 1] te halen, te verstrekken, te bewaren en/of mee te nemen, en/of (vervolgens), nadat die [medeverdachte 1] (van wie hij, verdachte, wist dat deze drager was van het HIV-virus) met die [aangever 1] contact had gelegd en een afspraak had gemaakt, (op verzoek van die [medeverdachte 1]) die [aangever 1] (met de auto) op te halen van de plaats waar die [aangever 1] op die [medeverdachte 1] zou wachten en/of (vervolgens) die [aangever 1] te brengen naar een woning in [gemeente b], waar die [medeverdachte 1] op die [aangever 1] wachtte en/of (vervolgens) met die [medeverdachte 1] en die [aangever 1] en/of een ander, naar de woning van verdachte en die [medeverdachte 1] te rijden en/of die [aangever 1] in die woning binnen te laten en/of te ontvangen en/of (vervolgens) in die woning handelingen van seksuele aard met die [aangever 1] te verrichten;

13C.

hij in of omstreeks de periode van 26 tot en met 27 januari 2007, in de gemeente [gemeente b], meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [aangever 4] van wie hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat die [aangever 4] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [aangever 4], hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis en/of zijn vinger(s) in de anus van die [aangever 4] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht, en/of (zich) door die [aangever 4] laten pijpen, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 4] tot gevolg heeft gehad;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 26 tot en met 27 januari 2007, in de gemeente [gemeente b], meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [aangever 4] van wie hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat die [aangever 4] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s), drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis en/of zijn vinger(s) tegen de anus van die [aangever 4] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht, en/of zich door die [aangever 4] anaal laten penetreren, en/of die [aangever 4] gepijpt, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 4] tot gevolg heeft gehad;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in of omstreeks de periode van 26 tot en met 27 januari 2007, in de gemeente [gemeente b], meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met [aangever 4] van wie die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] (telkens) wist(en) dat die [aangever 4] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer handeling(en) heeft/hebben gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [aangever 4], hebbende die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2], drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis en/of zijn vinger(s) in de anus van die [aangever 4] geduwd/gedrukt/ gestoten/gebracht, en/of (zich) door die [aangever 4] laten pijpen, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 4] tot gevolg heeft gehad

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 26 tot en met 27 januari 2007 in de gemeente [gemeente b] en/of de gemeente [gemeente a], althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar (telkens) opzettelijk verdovende/bedwelmende/ lustopwekkende middelen voor die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] te halen, te verstrekken, te bewaren en/of mee te nemen en/of (vervolgens) op verzoek van die [medeverdachte 1] die [aangever 4] (met de auto) op te halen van de plaats waar die [medeverdachte 1] met [aangever 4] had afgesproken en/of (vervolgens) die [aangever 4] (met de auto) te vervoeren naar de woning waar die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] (van wie hij, verdachte, wist dat die [medeverdachte 1] of [medeverdachte 2] drager(s) was/waren van het HIV virus) verbleven en/of (vervolgens) in die woning met die [aangever 4] een of meer handelingen van seksuele aard te verrichten;

althans, indien terzake het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in of omstreeks de periode van 26 tot en met 27 januari 2007, in de gemeente [gemeente b], meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander althans alleen, met [aangever 4] van wie die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] (telkens) wist(en) dat die [aangever 4] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft/hebben gepleegd, hebbende die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2], drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis en/of zijn vinger(s) tegen de anus van die [aangever 4] geduwd/gedrukt/ gestoten/gebracht, en/of zich door die [aangever 4] anaal laten penetreren, en/of die [aangever 4] gepijpt, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 4] tot gevolg heeft gehad

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 26 tot en met 27 januari 2007 in de gemeente [gemeente b] en/of de gemeente [gemeente a], althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar (telkens) opzettelijk verdovende/bedwelmende/ lustopwekkende middelen voor die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] te halen, te verstrekken, te bewaren en/of mee te nemen en/of (vervolgens) op verzoek van die [medeverdachte 1] die [aangever 4] (met de auto) op te halen van de plaats waar die [medeverdachte 1] met [aangever 4] had afgesproken en/of (vervolgens) die [aangever 4] (met de auto) te vervoeren naar de woning waar die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] (van wie hij, verdachte, wist dat die [medeverdachte 1] of [medeverdachte 2] drager(s) was/waren van het HIV virus) verbleven en/of (vervolgens) in die woning met die [aangever 4] een of meer handelingen van seksuele aard te verrichten;

13D.

hij in of omstreeks de periode van 7 tot en met 8 februari 2007, in de gemeente [gemeente b], meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met [aangever 2] van wie hij, verdachte, en/of zijn mededader (telkens) wist(en) dat die [aangever 2] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [aangever 2] hebbende verdachte en/of zijn mededader, drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis en/of zijn/hun vinger(s) in de anus van die [aangever 2] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht, en/of (zich) door die [aangever 2] laten pijpen en/of zijn/hun tong in de mond van die [aangever 2] gebracht en/of gehouden, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 2] tot gevolg heeft gehad;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 7 tot en met 8 februari 2007, in de gemeente [gemeente b], meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met [aangever 2] van wie hij, verdachte, en/of zijn mededader wist(en) dat die [aangever 2] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, hebbende verdachte en/of zijn mededader, drager(s) van het HIV virus, (telkens) zijn/hun penis en/of zijn/hun vinger(s) en/of (andere) voorwerp(en) in de anus van die [aangever 2] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht en/of die [aangever 2] gepijpt en/of zijn/hun tong tegen de mond van die [aangever 2] gebracht en/of gehouden, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 2] tot gevolg heeft gehad;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode van 7 tot en met 8 februari 2007, in de gemeente [gemeente b], meermalen, althans eenmaal, (telkens) met [aangever 2] van wie die [medeverdachte 1] (telkens) wist dat die [aangever 2] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [aangever 2] hebbende die [medeverdachte 1], drager van het HIV virus, (telkens) zijn penis en/of zijn vinger(s) in de anus van die [aangever 2] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht, en/of (zich) door die [aangever 2] laten pijpen en/of zijn tong in de mond van die [aangever 2] gebracht en/of gehouden, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 2] tot gevolg heeft gehad

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 7 tot en met 8 februari 2007 in de gemeente [gemeente b] en/of de gemeente [gemeente a], althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar (telkens) opzettelijk verdovende/bedwelmende/ lustopwekkende middelen voor die [medeverdachte 1] te halen, te verstrekken, te bewaren en/of mee te nemen en/of (vervolgens) (via het chatten) contact te leggen met die [aangever 2] en/of (vervolgens) (op verzoek van die [medeverdachte 1]) een afspraak te maken met die [aangever 2] voor een bezoek (van die [medeverdachte 1]) en het hebben van contact(en) van seksuele aard (met die [medeverdachte 1]) en/of (vervolgens) die [medeverdachte 1] (van wie hij, verdachte, wist dat deze drager was van het HIV-virus) met de auto te vervoeren naar en/of samen met die [medeverdachte 1] met de auto te rijden naar en/of die [medeverdachte 1] af te zetten bij de woning van die [aangever 2] en/of (vervolgens), nadat die [medeverdachte 1] in de woning van die [aangever 2] was binnengelaten en/of die [medeverdachte 1] de woning van die [aangever 2] was binnengegaan en/of die [medeverdachte 1] enige tijd in de woning van die [aangever 2] had verbleven, (telefonisch) contact te hebben en/of te zoeken met die [medeverdachte 1] en/of (vervolgens) zich naar de woning van die [aangever 2] te begeven en/of (vervolgens) de woning van die [aangever 2] binnen te gaan en/of zich (vervolgens) in die woning te ontkleden en/of handelingen van seksuele aard met die [aangever 2] te verrichten en/of (vervolgens) de woning van die [aangever 2] te verlaten en/of (vervolgens) buiten de woning van die [aangever 2] op die [medeverdachte 1] te blijven wachten;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode van 7 tot en met 8 februari 2007, in de gemeente [gemeente b], meermalen, althans eenmaal, (telkens) met [aangever 2] van wie deze [medeverdachte 1] wist dat die [aangever 2] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, hebbende die [medeverdachte 1], drager van het HIV virus, (telkens) zijn penis en/of zijn vinger(s) en/of (andere) voorwerp(en) in de anus van die [aangever 2] geduwd/gedrukt/gestoten/gebracht en/of die [aangever 2] gepijpt en/of zijn tong tegen de mond van die [aangever 2] gebracht en/of gehouden, terwijl dit misdrijf zwaar lichamelijk letsel (HIV besmetting) voor die [aangever 2] tot gevolg heeft gehad

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 7 tot en met 8 februari 2007 in de gemeente [gemeente b] en/of de gemeente [gemeente a], althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar (telkens) opzettelijk verdovende/bedwelmende/ lustopwekkende middelen voor die [medeverdachte 1] te halen, te verstrekken, te bewaren en/of mee te nemen en/of (vervolgens) (via het chatten) contact te leggen met die [aangever 2] en/of (vervolgens) (op verzoek van die [medeverdachte 1]) een afspraak te maken met die [aangever 2] voor een bezoek (van die [medeverdachte 1]) en het hebben van contact(en) van seksuele aard (met die [medeverdachte 1]) en/of (vervolgens) die [medeverdachte 1] (van wie hij, verdachte, wist dat deze drager was van het HIV-virus) met de auto te vervoeren naar en/of samen met die [medeverdachte 1] met de auto te rijden naar en/of die [medeverdachte 1] af te zetten bij de woning van die [aangever 2] en/of (vervolgens), nadat die [medeverdachte 1], in de woning van die [aangever 2] was binnengelaten en/of die [medeverdachte 1] de woning van die [aangever 2] was binnengegaan en/of die [medeverdachte 1] enige tijd in de woning van die [aangever 2] had verbleven, (telefonisch) contact te hebben en/of te zoeken met die [medeverdachte 1] en/of (vervolgens) zich naar de woning van die [aangever 2] te begeven en/of (vervolgens) de woning van die [aangever 2] binnen te gaan en/of zich (vervolgens) in die woning te ontkleden en/of handelingen van seksuele aard met die [aangever 2] te verrichten en/of (vervolgens) de woning van die [aangever 2] te verlaten en/of (vervolgens) buiten de woning van die [aangever 2] op die [medeverdachte 1] te blijven wachten;

14.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 12 mei 2007 in de gemeente(n) [gemeente a] en/of [gemeente b] en/of/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

en/of

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 12 mei 2007 in de gemeente(n) [gemeente a], en/of [gemeente b] en/of/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

15.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 12 mei 2007 in de gemeente(n) [gemeente b] en/of [gemeente a] en/of (elders) in Nederland meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd (een) hoeveelheid/hoeveelheden van een materiaal bevattende 4-hydroxyboterzuur (GHB), zijnde 4-hydroxyboterzuur (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

en/of

hij op of omstreeks 12 mei 2007 in de gemeente(n) [gemeente b] en/of [gemeente a] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van een materiaal bevattende 4-hydroxyboterzuur (GHB), zijnde 4-hydroxy-boterzuur een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Korte samenvatting van de ten laste gelegde feiten

In het ten laste gelegde feit onder 9 gaat het om het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel (hiv besmetting) door een dubbele anale penetratie.

Feit 11 betreft het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel (hiv besmetting) door schuld.

In de feiten 13A, 13B, 13C en 13D gaat het om seksueel binnendringen van het lichaam van dan wel het ontucht plegen met onmachtigen, de feiten 14 en 15 betreffen over-tredingen van de Opiumwet.

Overwegingen met betrekking tot het bewijs

Feit 9

Volgens aangever [aangever 1] zou hij eind 2006, bij gelegenheid van een ontmoeting met medeverdachte [medeverdachte 1] (hierna ook wel te noemen [medeverdachte 1]) en een of meer andere mannen, dubbel anaal gepenetreerd zijn. Op 3 januari 2007 bleek aangever hiv-besmet te zijn.

Aangever [aangever 1] wist zeker dat hij door twee mannen tegelijk was gepenetreerd. De ene was medeverdachte [medeverdachte 1]. Over de andere was hij minder duidelijk. In zijn aangifte beschreef hij een man, die deed denken aan medeverdachte [medeverdachte 2] (hierna ook wel te noemen: [medeverdachte 2]). In zijn latere verklaring wist hij echter zeker dat het verdachte [verdachte] (hierna ook wel te noemen: [verdachte]) was geweest. Aangever had die avond XTC en Viagra of Kamagra geslikt. Verder vermoedde hij dat hem heimelijk GHB was toegediend. Hij was namelijk een heel stuk van die avond "kwijt".

Volgens [medeverdachte 1] heeft er onbeschermde seks plaatsgevonden tussen [aangever 1] en hemzelf, maar van een dubbele penetratie was geen sprake. Ook verdachte heeft ontkend dat er toen een dubbele penetratie is geweest; hij was er volgens hem in ieder geval niet bij betrokken.

Uit later opsporingsonderzoek kwam de naam van (weer) een andere man naar voren. Deze man verklaarde bij de politie niet te weten van een dubbele penetratie waarbij [aangever 1] betrokken was geweest.

Het lijkt er op dat het voor [aangever 1] om welke reden dan ook niet (meer) duidelijk is geweest welke personen op de bewuste avond ten opzichte van hem seksueel actief zijn geweest. Voorts heeft hij gedurende het politieonderzoek verschillende lezingen gegeven over de posities die hij en de twee anderen bij de dubbele penetratie hebben ingenomen.

Alles overziende acht het hof onvoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig om vast te kunnen stellen dat toen sprake is geweest van een dubbele anale penetratie, dan wel een poging daartoe, door [verdachte] en [medeverdachte 1], dan wel door een van hen samen met een ander. Vrijspraak moet dan ook volgen van het primair, subsidiair, meer subsidiair en meest subsidiair ten laste gelegde.

Feit 11

Onder 11 is aan verdachte ten laste gelegd - zakelijk weergegeven - het, al dan niet in vereniging met een ander, aan [aangever 2] toebrengen van zwaar lichamelijk letsel (een hiv-besmetting) door schuld. Dit zou zijn gebeurd in de periode van 7 tot en met 8 februari 2007 in de woning van [aangever 2] in [gemeente b], door onbeschermd (anaal) seksueel contact met die [aangever 2] te hebben, terwijl verdachte en/of de medeverdachte drager was van het hiv-virus. Subsidiair is verdachte voorafgaande en/of gelijktijdige medeplichtig-heid aan het culpoos toebrengen van zwaar lichamelijk letsel (hiv-besmetting) aan [aangever 2] door medeverdachte [medeverdachte 1] ten laste gelegd.

(On)beschermde seks?

Medeverdachte [medeverdachte 1] en aangever [aangever 2] zijn het er (in meer of minder duidelijke bewoordingen) over eens dat ze anale seks met elkaar hebben gehad. Over de vraag of dit veilig of onveilig is gebeurd, verschillen de verklaringen.

Aangever is kort na het bezoek dat [medeverdachte 1] en [verdachte] aan zijn woning hebben gebracht naar de politie gestapt. Hij gaf toen aan het gevoel te hebben te zijn verkracht terwijl hij gedrogeerd was door de mannen of een van hen. Hij kon zich slecht herinneren wat er was gebeurd. Hij had vrijwillig XTC gebruikt. In het intake gesprek met de politie de volgende dag had hij het over zijn "enorme schuldgevoel", omdat hij door zijn lichamelijke toestand die avond niet wist of hij wel of niet had "meegewerkt met de mannen". In zijn aangifte op 20 februari 2007 gaf hij aan geen toestemming te hebben gegeven voor seksuele handelingen terwijl hij onder invloed was van een verdovend middel. Hij zei aan te nemen dat er onbeschermde seks was geweest.

Kort na het gebeuren in februari 2007 heeft [aangever 2] zich (opnieuw) laten testen op het hiv-virus. In maart 2007 bleek dat hij besmet was.

Op 11 juni 2007 trad de politie uit eigen beweging opnieuw in contact met [aangever 2]. Er werd een aanvullende verklaring van hem opgenomen. In die verklaring zei aangever inmiddels te weten dat [medeverdachte 1] hem anaal had gepenetreerd, zonder condoom. Hij wist dat zeker omdat hij zich die nacht had moeten douchen van [medeverdachte 1], omdat er tijdens de penetratie ontlasting van hem op de penis van [medeverdachte 1] terecht was gekomen. [medeverdachte 1] stond zijn penis schoon te wassen bij de wasbak in de badkamer.

Aangever merkte verder op dat de condooms waarover hij beschikte nog ongebruikt in het kastje lagen.

In zijn verklaring bij de raadsheer-commissaris op 18 mei 2009 herhaalde aangever dat hij zich het moment van penetratie niet goed kon herinneren, maar voegde daaraan toe dat hij wel had gezien dat de penis van verdachte - die niet was voorzien van een condoom - vies was. Op grond van deze herinnering staat voor [aangever 2] vast dat de seks tussen [medeverdachte 1] en hem onbeschermd heeft plaatsgevonden.

[medeverdachte 1] heeft steeds volgehouden dat hij [aangever 2] met condoom anaal heeft gepenetreerd. Over de vraag van wie die condooms waren heeft [medeverdachte 1] wisselend verklaard. Waar die gebruikte condooms uiteindelijk zijn gebleven is niet duidelijk geworden. [medeverdachte 1] heeft ze niet meegenomen en aangever heeft ze (de volgende ochtend) niet aangetroffen.

Verdachte [verdachte] ondersteunde de verklaring van [medeverdachte 1] in zoverre dat hij, toen hij later ook bij [aangever 2] in de woning kwam, twee gebruikte condooms zei te hebben zien liggen in de kamer van [aangever 2].

Uit het fylogenetisch onderzoek van de deskundigen Vandamme en Berkhout is gebleken dat de variant van het hiv-virus die bij [aangever 2] is aangetroffen gerelateerd is aan de variant van het hiv-virus die gevonden is in het bloedmonster van verdachte [medeverdachte 1], hetgeen opmerkelijk, maar niet doorslaggevend is.

Gelet op de tekst van de tenlastelegging zal in ieder geval vast moeten staan dat sprake is geweest van een onbeschermde anale penetratie. Deze vaststelling gaat vooraf aan de vraag of - mocht er sprake geweest zijn van een dergelijke penetratie - verdachte [verdachte] daarvoor en voor de mogelijke gevolgen daarvan strafrechtelijk aansprakelijk is.

Het hof acht - al het voorgaande tegen elkaar afwegende, in het bijzonder de vage verklaringen van aangever tegenover de stellige verklaringen van [medeverdachte 1] en [verdachte] - niet wettig en overtuigend bewezen dat er sprake is geweest van een onbeschermde anale penetratie. Aan een verdere beoordeling van dit feit komt het hof niet toe.

Het hof zal verdachte vrijspreken van feit 11.

Feiten 13A t/m D

Aan verdachte wordt voorts verweten dat hij zich samen met een ander of anderen aan een aantal zedendelicten heeft schuldig gemaakt. Het gaat om seksuele handelingen gepleegd met iemand van wie hij weet dat die zich in een staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht bevindt. De minst vergaande staat van deze drie situaties is het verminderd bewustzijn. Volgens de wetgever betreft dit "situaties tussen waakzaamheid en geheel van de wereld zijn, waarbij van de persoon in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij weerstand biedt aan seksuele verlangens van een ander". (1)

Het hof heeft zich allereerst de vraag gesteld of uit de zich in het dossier bevindende gegevens (voldoende) duidelijk blijkt dat bij de aangevers van een dergelijk verminderd bewustzijn sprake is geweest. Beantwoording van die vraag is niet eenvoudig. Dat heeft te maken met verschillende omstandigheden, die ook door de raadsman zijn aangestipt.

In vrijwel alle gevallen is er eerst na verloop van vele maanden aangifte gedaan en zijn verdachten als gevolg daarvan ook pas maanden na de vermeende gedragingen gehoord. Het is een feit van algemene bekendheid dat het moeilijker wordt de herinnering zuiver te houden en details te onthouden naarmate de tijd verstrijkt. Bovendien bezochten sommige aangevers de seksparty's van verdachten, waar een en ander (in de meeste gevallen) zou hebben plaatsgevonden, meermalen, hoewel de verklaringen over de frequentie van de bezoeken nogal uiteen lopen. Verdachten komen vaak tot een groter aantal dan (sommige) aangevers. Daarnaast speelden op die party's zowel alcohol als XTC een rol. Ook was er sprake van GHB-gebruik, al dan niet vrijwillig. Door het drugsgebruik zijn sommige aangevers hele stukken van de betreffende tijd kwijt, van andere stukken blijken zij nog goed op de hoogte te zijn.

Het hof zal hierna per aangever beoordelen of (wettig en overtuigend bewijsbaar) sprake is geweest van (voor verdachte kenbaar) "verminderd bewustzijn".

13A en B

Met de advocaat-generaal en de raadsman is het hof van oordeel dat wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs vrijspraak moet volgen van deze feiten (aangevers [aangever 3] en [aangever 1]).

13C

Aangever [aangever 4] gaf aan niets meer te weten en sprak over een zwart gat in zijn geheugen. [aangever 4] werd door [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [verdachte] achtereenvolgens goed dronken, erg bezopen en behoorlijk aangeschoten genoemd. Aannemelijk is dat aangever in een staat van verminderd bewustzijn was, kenbaar voor de anderen. Of er echter op dat moment sprake is geweest van de seksuele handelingen waarover de tenlastelegging het heeft, blijkt niet. Op welk moment die ten laste gelegde handelingen precies hebben plaatsgevonden en of [aangever 4] toen in een staat van verminderd bewustzijn was, waarbij weerstand bieden in redelijkheid niet kon worden verwacht, is niet vast te stellen. Vrijspraak van het primair, subsidiair, meer subsidiair en meest subsidiair ten laste gelegde is daarom het gevolg.

13D

Tot slot aangever [aangever 2]. Zoals hiervoor reeds gemeld bij feit 11 heeft het hof onvoldoende inzicht kunnen krijgen in wat er die bewuste avond/nacht precies is gebeurd tussen aangever [aangever 2] en medeverdachte [medeverdachte 1]. [aangever 2] herinnering is beperkt, volgens [medeverdachte 1] was er geen sprake van seks met iemand met een verminderd bewustzijn. [medeverdachte 1] heeft daarvan toen hij seks met [aangever 2] had naar zijn zeggen in ieder geval niets gemerkt. [verdachte], die later in de woning van [aangever 2] kwam en een deel van de seksuele activiteiten zegt te hebben waargenomen, evenmin. Het hof acht - anders dan de advocaat-generaal - onvoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig om tot een bewezenverklaring van dit feit te kunnen komen. Het enkele feit dat aangever beperkte herinneringen heeft aan de betreffende avond/nacht, hoeft immers niet te betekenen dat hij tijdens de (anale) seks met [medeverdachte 1] in een staat van verminderd bewustzijn verkeerde.

Vrijspraak

Het hof acht niet bewezen hetgeen onder 9, 11, 13A, 13B, 13C en 13D aan verdachte is ten laste gelegd, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 14 en 15 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

14.

hij in de periode van 1 januari 2006 tot en met 12 mei 2007 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, meermalen, opzettelijk heeft vervoerd, een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

15.

hij in de periode van 1 januari 2005 tot en met 12 mei 2007 in de gemeente [gemeente b], meermalen, opzettelijk heeft vervoerd hoeveelheden van een materiaal bevattende 4-hydroxy-boterzuur (GHB), zijnde 4-hydroxyboterzuur een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

en

hij omstreeks 12 mei 2007 (te weten op 13 mei 2007) in de gemeente [gemeente a] opzettelijk aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van een materiaal bevattende 4-hydroxyboterzuur (GHB), zijnde 4-hydroxyboterzuur een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 14 en 15 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

feit 14:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

feit 15:

opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

en

opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod.

Strafbaarheid

Omtrent verdachte is door G. de Bruijn, klinisch psycholoog en vast gerechtelijk deskundige, op 22 januari 2008 naar aanleiding van de ten laste gelegde feiten een psychologisch rapport uitgebracht.

Voorts is omtrent verdachte door B.T. Takkenkamp, psychiater en vast gerechtelijk deskundige, op 21 juni 2007 naar aanleiding van de ten laste gelegde feiten een psychiatrisch rapport uitgebracht.

Beide deskundigen zijn tot de conclusie gekomen dat verdachte met betrekking tot het ten laste gelegde als volledig toerekeningsvatbaar dient te worden beschouwd.

Het hof neemt deze conclusies over en maakt die tot de zijne.

Nu is gebleken dat verdachte het ten laste gelegde volledig valt toe te rekenen en er ook anderszins geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht, acht het hof verdachte strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich in de periode van 1 januari 2005 tot en met 12 mei 2007 meermalen schuldig gemaakt aan overtreding van de Opiumwet door hoeveelheden XTC en GHB te vervoeren. Voorts heeft verdachte op 13 mei 2007 de Opiumwet overtreden door een hoeveelheid GHB aanwezig te hebben in zijn woning in [woonplaats]. Aldus heeft verdachte het gebruik bevorderd van stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Het hof houdt bij de strafoplegging rekening met een verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 25 mei 2009, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder wegens strafbare feiten is veroordeeld.

Verdachte heeft door zijn activiteiten mede bewerkstelligd dat er gedurende een lange periode XTC en GHB werd verkocht en verstrekt aan een behoorlijk aantal personen. Hij was bovendien degene die wervend optrad door op internet te melden dat deze middelen tijdens de seksfeesten (die verdachte samen met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] organiseerde) aanwezig waren. Hij wist ook dat ze daar werden gebruikt. Verdachtes rol in het geheel was daardoor meer dan slechts de vervoerder van de drugs.

Het hof heeft de straf bepaald tegen de achtergrond van de landelijk geldende oriëntatiepunten ter zake van veelvoorkomende overtredingen van de Opiumwet. Alles afwegende zal aan verdachte een gevangenisstraf van hierna te melden duur worden opgelegd.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 3, 10 en 11 van de Opiumwet , zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

verklaart de verdachte niet ontvankelijk in zijn hoger beroep, voor zover dit is gericht tegen de vrijspraak ter zake van het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 ten laste gelegde;

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, voor zover aan hoger beroep onderworpen, en in zoverre opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 9, 11, 13A, 13B, 13C en 13D ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart het verdachte onder 14 en 15 ten laste gelegde bewezen, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 14 en 15 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van acht maanden;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. P. Koolschijn, voorzitter, mr. H.M.E. Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg en mr. L.T. Wemes, in tegenwoordigheid van mr. E. Hoekstra als griffier.

(1) Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet (partiële wijziging zedelijkheidswetgeving), Nota n.a.v. het verslag, Kamerstuk 2001-2002, 27745, nr. 6, p. 22.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature