Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Maakt eerder geregistreerde domeinnaam inbreuk op oudere handelsnaam?

Eiser verwijt gedaagde dat deze met het gebruik van de (eerder) door gedaagde geregistreerde domeinnaam inbreuk maakt op de (oudere) handelsnamen van eiser. Door de domeinnaam bezet te houden, handelt gedaagde bovendien onrechtmatig, aldus eiser. De voorzieningenrechter stelt eerst vast dat er sprake is van gebruik van de domeinnaam als handelsnaam, om vervolgens te concluderen dat dat gebruik in casu inbreuk op de oudere handelsnaam van eiser maakt, omdat er – gezien de gelijkenis tussen de handelsnamen, de aard van de ondernemingen en de overeenkomstige markt – verwarringsgevaar is te duchten. De vordering tot staken en gestaakt houden van gebruik domeinnaam wordt slechts toegewezen voor bedrijfsmatig gebruik voor dezelfde activiteiten als die van eiser. De vordering tot re-routen en overdragen van de domeinnaam wordt afgewezen, nu van 'hinderlijk blokkeren' of van 'domain name grabbing' geen sprake is omdat gedaagde de domeinnaam heeft geregistreerd vóórdat eiser zijn handelsnaam ging voeren.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639

Vonnis in kort geding van 18 december 2009

in de zaak van

[Eiser],

wonende te IJmuiden, gemeente Velsen,

eiser,

advocaat mr. D.J. Posthuma te Velsen-Zuid,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

F.T. PROMOTIONS B.V.,

gevestigd te Assendelft,

gedaagde,

advocaat mr. drs. M. Bitter te Haarlem.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eiser]

- de pleitnota van F.T. Promotions.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiser] voert een onderneming in de verkoop (via internet en showroom) van elektrotechnische materialen. Voor zijn onderneming heeft [eiser] op 1 januari 2003 ‘Elektro-online’ als handelsnaam geregistreerd, op 6 februari 2006 gevolgd door (o.a.) ‘Elektroonline’, ‘Electro-online’ en ‘Electroonline’. De onderneming van [eiser] bestrijkt – via internet – de gehele Nederlandse markt.

2.2. Ter uitoefening van haar webshop via internet gebruikt [eiser] de domeinnamen www.elektro-online.nl en www.elektroonline.nl, welke domeinnamen hij op 7 oktober 2002 respectievelijk 7 april 2003 heeft geregistreerd. Daarnaast heeft [eiser] op 18 augustus 2003 de domeinnaam www.electro-online.nl geregistreerd.

2.3. F.T. Promotions heeft op 3 mei 2001 de domeinnaam www.electroonline.nl geregistreerd. Tot medio september 2009 heeft F.T. Promotions de domeinnaam niet actief gebruikt. Sinds oktober 2009 gebruikt F.T. Promotions de domeinnaam www.electroonline.nl voor een website in elektronische en elektrotechnische artikelen. De onderneming van [eiser] bestrijkt – via internet – eveneens de gehele Nederlandse markt.

2.4. F.T. Promotions heeft de door haar geregistreerde domeinnaam - desgevraagd - te koop aangeboden aan [eiser] voor € 75.000,--. [eiser] is niet op dat aanbod ingegaan.

2.5. Namens [eiser] is F.T. Promotions gesommeerd de domeinnaam www.electroonline.nl over te dragen aan [eiser]. F.T. Promotions heeft niet aan die sommatie voldaan.

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert:

Het U Edelachtbare Voorzieningenrechter, moge behagen, bij vonnis, uitvoerbaar bij

voorraad:

I. F.T. Promotions te veroordelen om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis het gebruik van de domeinnaam www.electroonline.nl, alsmede ieder gebruik van met de handelsnaam Electroonline overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) per dag of dagdeel dat F.T. Promotions daarmee in gebreke blijft;

II. F.T. Promotions te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis op zijn kosten de domeinnaam www.electroonline.nl te (laten) re-routen (om te leiden) naar de website www.elektroonline.nl, één en ander in afwachting van de effectuering van na te noemen vordering;

III. F.T. Promotions te veroordelen om binnen vijf dagen na dagtekening van het vonnis voor haar rekening en kosten al datgene te doen wat van haar zijde nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam www.electroonline.nl op naam wordt gezet van [eiser], […], zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per dag of dagdeel dat F.T. Promotions daarmee in gebreke blijft;

IV. met veroordeling van F.T. Promotions in de proceskosten, tot op heden begroot op € 6.247,50, althans een door U E.A. in goede justitie te bepalen bedrag.

3.2. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Aan haar vorderingen heeft [eiser] - samengevat - ten grondslag gelegd dat F.T. Promotions met het gebruik van de door haar geregistreerde domeinnaam www.electroonline.nl inbreuk maakt op de (oudere) handelsnamen van [eiser]. Daarnaast handelt F.T. Promotions onrechtmatig jegens [eiser] door de domeinnaam www.electroonline.nl bezet te houden, als gevolg waarvan verwarringsgevaar is ontstaan ten opzichte van de domein- en handelsnamen www.elektroonline.nl en www.elektro-online.nl.

4.2. Het verweer van F.T. Promotions luidt - kort gezegd - als volgt. F.T. Promotions heeft de domeinnaam www.electroonline.nl al op 3 mei 2001 geregistreerd, zodat zij met betrekking tot de domeinnaam de oudere rechthebbende is. De domeinnaam gebruikt zij daarnaast niet als handelsnaam, zodat van handelsnaaminbreuk geen sprake is. Bovendien is de handelsnaam van [eiser] te beschrijvend om voor bescherming in aanmerking te komen. Tot slot is er geen sprake van verwarringsgevaar omdat www.electroonline.nl, anders dan webshop van [eiser], een portal of zoekpagina voor het vinden van winkels en groothandels in elektronicabenodigdheden op het web is, aldus nog steeds F.T. Promotions.

4.3. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Voorop wordt gesteld dat iedere domeinnaam uniek is en slechts één keer kan worden geregistreerd, zodat met betrekking tot de registratie van domeinnamen geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Wie eenmaal als eerste een domeinnaam heeft geregistreerd, heeft daarmee echter nog geen recht van intellectuele eigendom verworven, maar in beginsel slechts een gebruik als adres of vindplaats op internet. Wel kan een domeinnaam – bijvoorbeeld – als handelsnaam worden gebruikt, als gevolg waarvan die domeinnaam de bescherming van de Handelsnaamwet (Hnw) geniet. Keerzijde hiervan is dat met die domein- en handelsnaam alsdan ook inbreuk kan worden gemaakt op andermans (oudere) handelsnaamrechten. Alvorens te beoordelen of F.T. Promotions inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van [eiser], dient derhalve eerst de vraag te worden beantwoord of het gebruik van de domeinnaam www.electroonline.nl door F.T. Promotions heeft te gelden als handelsnaamgebruik.

Handelsnaamgebruik?

4.4. Onder ‘handelsnaam’ verstaat artikel 1 Hnw de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Totdat F. T. Promotions de domeinnaam www.electroonline.nl in oktober 2009 feitelijk in gebruik nam, had F.T. Promotions de domeinnaam slechts geregistreerd; een onderneming werd er niet onder gedreven. Volgens vaste jurisprudentie is het enkele registreren of reserveren van een domeinnaam in beginsel niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam, zodat van gebruik als handelsnaam van de domeinnaam www.electroonline.nl tot oktober 2009 in beginsel geen sprake was. In oktober 2009 heeft F.T. Promotions die domeinnaam echter wel in gebruik genomen. Hoewel het gebruik van een domeinnaam als zodanig niet noodzakelijkerwijs een gebruik als handelsnaam oplevert, tendeert het daar wel naar als de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft (vgl. Hof Amsterdam 15 januari 2008, IER 2008, 39).

4.5. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de website van F.T. Promotions die onder de domeinnaam www.electroonline.nl is te vinden een bedrijfsmatig karakter. De website biedt immers aan zowel particuliere als aan professionele gebruikers de mogelijkheid om te zoeken naar online electronica zaken. Daarnaast kan er op de site worden geadverteerd (“Adverteren op deze site? (klik hier!) en vraag naar de mogelijkheden!”). In de zoekbalk en op de webpagina zelf komt bovendien de naam ‘electroonline.nl’ voor, zodat er voorshands vanuit moet worden gegaan dat de website gebruikt wordt ter aanduiding van bedrijfsactiviteiten van F.T. Promotions onder de naam electroonline.nl. Dat haar website slechts als zoekpagina zou fungeren en niet als webshop, zoals F.T. Promotions ter verweer heeft opgeworpen, doet – wat daar ook van zij – niet af aan het bedrijfsmatige karakter van de website. Op grond van het voorgaande is dan ook voorshands aannemelijk dat de domeinnaam www.electroonline.nl als handelsnaam wordt gebruikt.

Inbreuk handelsnaam?

4.6. Voorts dient te worden bezien of dat gebruik ook inbreukmakend is. Op grond van artikel 5 Hnw is het – kort gezegd – verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam die vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, voor zover als gevolg van dat gebruik bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is.

4.7. Zoals hiervoor reeds overwogen, voert F.T. Promotions de domeinnaam www.electroonline.nl sinds oktober 2009 als handelsnaam. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt deze handelsnaam slechts in geringe mate af van de door [eiser] voor zijn onderneming gebruikte handels- en domeinnamen www.elektroonline.nl en www.elektro-online.nl - de namen zijn op het koppelstreepje en de letter ‘c’ dan wel ‘k’ na identiek. Auditief stemmen de handelsnamen zelfs geheel met elkaar overeen. Tussen partijen is daarnaast niet in geschil dat [eiser] reeds geruime tijd vóórdat F.T. Promotions ter aanduiding van haar onderneming de handelsnaam www.electroonline.nl in gebruik nam, de door hem geregistreerde handelsnamen gebruikte. Daar beide ondernemingen zich tevens op dezelfde markt richten, te weten internetgebruikers in heel Nederland, en zij bovendien (deels) gelijksoortige handelswaar in de vorm van elektro(tech)nische artikelen aanbieden, is de aard van beide ondernemingen – hoewel misschien niet geheel gelijk – nauw aan elkaar verwant. Als gevolg hiervan is bij het publiek verwarring te duchten tussen de onderscheidenlijke handelsnamen. Daarmee is aan alle vereisten van artikel 5 Hnw voldaan.

4.8. F.T. Promotions heeft als verweer aangevoerd dat de handelsnaam van [eiser] niet voor bescherming in aanmerking komt, omdat deze te beschrijvend zou zijn. Dit verweer faalt. Geen rechtsregel eist immers dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. Weliswaar kan een gering onderscheidend vermogen ertoe leiden dat een handelsnaam relatief weinig bescherming geniet en mag een handelsnaam niet de taal monopoliseren, maar voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van inbreuk, dient te worden bezien of de handelsnaam, in zijn geheel, verwarring wekt. Dat is – gezien de gelijkenis tussen de handelsnamen, de aard van de ondernemingen en de overeenkomstige markt – in casu het geval.

4.9. Ook het verweer van F.T. Promotions dat zij de domeinnaam www.electroonline.nl eerder heeft laten registreren dan [eiser] de domeinnaam www.elektro-online.nl heeft geregistreerd, kan F.T. Promotions ten aanzien van inbreuk op de handelsnaam van [eiser] niet baten. Niet in geschil is immers dat F.T. Promotions de door haar geregistreerde domeinnaam pas bedrijfsmatig is gaan gebruiken (en daarmee als handelsnaam is gaan voeren) nádat [eiser] zijn onderneming onder de handelsnaam www.elektroonline.nl c.q. www.elektro-online.nl is gaan drijven. Met betrekking tot die handelsnaam is dus juist [eiser] de oudere rechthebbende, zodat F.T. Promotions inbreuk maakt op diens handelsnaamrecht.

4.10. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat F.T. Promotions met de huidige invulling van haar de domeinnaam www.electroonline.nl inbreuk maakt op de (oudere) handelsnamen van [eiser]. Voor zover de vordering van [eiser] ziet op staken en gestaakt te houden van voornoemd gebruik van deze domeinnaam, ligt deze dan ook voor toewijzing gereed. Voor toewijzing van de verderstrekkende vordering ten aanzien van “ieder gebruik van met de handelsnaam Electroonline overeenstemmende tekens” ziet de voorzieningenrechter evenwel geen grond.

4.11. Voor zover de vordering van [eiser] ziet op re-routen en overdragen van de domeinnaam www.electroonline.nl overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.12. Onweersproken is dat F.T. Promotions de domeinnaam www.electroonline.nl als eerste heeft geregistreerd. Het systeem van domeinregistratie en het hiervoor genoemde beginsel ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, brengt met zich dat F.T. Promotions dan ook in beginsel de oudere rechten op die domeinnaam heeft en die domeinnaam moet kunnen gebruiken, mits daarbij de (handels- en/of merk)rechten van anderen worden gerespecteerd. Van overdracht van een aldus tot stand gekomen bezit van een domeinnaam kan in beginsel slechts sprake zijn in het geval van een onrechtmatig handelen door de domeinnaamhouder.

Onrechtmatig handelen?

4.13. Ter onderbouwing van zijn stelling dat F.T. Promotions onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld, heeft [eiser] aangevoerd dat F.T. Promotions de domeinnaam bezet houdt, waardoor [eiser] de bewuste domeinnaam niet zelf kan registeren. Als gevolg hiervan zou F.T. Promotions de domeinnaam hinderlijk blokkeren. De voorzieningenrechter overweegt daarover als volgt.

4.14. Van hinderlijk blokkeren van een domeinnaam kan ondermeer sprake zijn in het geval de registrant met de registratie de enkele bedoeling heeft om specifiek aan een ander de mogelijkheid te ontnemen om de domeinnaam te registreren (vgl. Rechtbank Breda 23 juli 2007, DomJur2008-369). Van een dergerlijk ‘domain name grabbing’ is in het onderhavige geval evenwel geen sprake. F.T. Promotions had de domeinnaam immers reeds geregistreerd vóórdat [eiser] de handelsnaam ‘(www.)elektro-online(.nl)’ voerde. Het enkele feit dat [eiser] de domeinnaam www.electroonline.nl als gevolg van de eerdere registratie ervan door F.T. Promotions niet zelf kan registreren, levert op zich evenmin een onrechtmatige daad van F.T. Promotions op. Iets verwerven wat een ander graag zou willen hebben kan weliswaar vervelend zijn voor die ander, maar is jegens die ander niet onrechtmatig. Daarbij is van belang dat de registratie door F.T. Promotions niet met zich brengt dat [eiser] wordt belemmerd om zich met zijn onderneming op het internet te profileren. Weliswaar kan [eiser] niet over de domeinnaam www.electroonline.nl beschikken, maar hij beschikt wel reeds over de domeinnamen www.elektro-online.nl en www.elektroonline.nl. Bovendien heeft F.T. Promotions de domeinnaam desgevraagd te koop aangeboden aan [eiser]. Dat F.T. Promotions daarbij een relatief hoge koopsom heeft gevraagd, maakt de enkele registratie dan wel het geregistreerd (‘bezet’) houden van de bewuste domeinnaam nog niet onrechtmatig.

4.15. Het voorgaande voert tot de slotsom dat F.T. Promotions door het bezet houden van de domeinnaam naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiser], zodat deze grondslag de (overige) vorderingen niet kan dragen. Voor zover de vorderingen zien op re-routen en overdragen van de domeinnaam www.electroonline.nl, zullen deze derhalve worden afgewezen.

4.16. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.17. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt F.T. Promotions om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis het bedrijfsmatig gebruik voor elektrotechnische materialen van de domeinnaam www.electroonline.nl te staken en gestaakt te houden,

5.2. bepaalt dat F.T. Promotions voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan [eiser] een dwangsom verbeurt van EUR 500,-- tot een maximum van EUR 25.000,--,

5.3. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. S.M.P. Langeveld, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 18 december 2009.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature