Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat het enkele feit dat verdachte als moderator van een website waarop opzettelijk beledigende teksten worden geplaatst, niet zonder meer inhoudt dat verdachte alleen dan wel samen met een ander verantwoordelijk is voor het openbaar maken van de teksten. Verdachte wordt vrijgesproken.

UitspraakRECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/425132-09 (PROMIS)

Datum uitspraak: 1 oktober 2009

op tegenspraak

VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres [adres].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van .

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. P.C. Velleman en van hetgeen door verdachte naar voren is gebracht.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 11 februari 2007 tot en met 12 februari 2007 te Goes en/of te Kloetinge, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander (een "poster" onder het pseudoniem [pseudoniem]) en/of anderen (posters) althans alleen, zich in het openbaar bij geschrift opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten Joden, wegens hun ras en/of godsdienst;

immers heeft hij, verdachte, als moderator en/of zijn mededader(s) op de internet -website Stormfront (Nederlands subforum) in de thread met de titel:" De problemen van de wereld", de volgende tekst geplaatst en/of geplaatst gehouden, althans niet verwijderd:

"De Jahoed is een parasitair wezen zonder besef van ecologie. Vandaar milieuvervuilende judeo- plutocratie- marxisme. Jahoed tot veevoer verwerken en de biologisch basis van non-ecologisch economisch bezig zijn is opgeheven.

In plaats van te betogen tegen kernenergie kunnen de groene jongens beter betogen tegen Jahoed. Ook de roofbouw op de oceaan geeft blijk van een Jahoed-mentaliteit. Kortom, de varkenshouderij kan circa 15 miljoen eenheden tegemoed zien. Als de biologische basis van het roofbouwplutocratisme is vernietigend zal de roofbouwplutocratie- mentaliteit vanzelf beginnen te sterven", althans (telkens) woorden van gelijke beledigende aard of strekking;

(artikel 137c, artikel 47 Wetboek van Strafrecht )

en/of

hij in of omstreeks de periode van 11 februari 2007 tot en met 12 februari 2007 te Goes en/of te Kloetinge, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander (onder het pseudoniem [pseudoniem]) en/of anderen (posters), althans alleen, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving, een uitlating openbaar heeft gemaakt die, naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, voor een groep mensen, te weten Joden, wegens hun ras/of godsdienst beledigend is;

immers heeft hij, verdachte, als moderator, en/of zijn mededader(s) op de internet -website Stormfront (Nederlands subforum) in de thread met de titel: "De problemen van de wereld" de volgende tekst geplaatst en/of geplaatst gehouden, althans niet heeft verwijderd:

"De Jahoed is een parasitair wezen zonder besef van ecologie. Vandaar milieuvervuilende judeo- plutocratie en judeo- marxisme. Jahoed tot veevoer verwerken en biologisch basis van non- ecologisch economisch bezig zijn is opgeheven".

In plaats van te betogen tegen kernenergie kunnen de groene jongens beter betogen tegen Jahoed. Ook de roofbouw op de oceaan geeft blijk van een Jahoed-mentaliteit. Kortom, de varkenshouderij kan circa 15 miljoen eenheden tegemoed zien. Als de biologische basis van het roofbouwplutocratisme is vernietigd zal de roofbouwplutocratie-mentaliteit vanzelf beginnen af te sterven", althans (telkens) woorden van gelijke beledigende aard of strekking;

(artikel 137e Wetboek van Strafrecht )

2.

hij in of omstreeks de periode van 21 februari 2007 tot en met 25 februari 2007 te Goes en/of te Kloetinge, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander (een poster onder het pseudoniem [pseudoniem 2]) en/of anderen, althans alleen, zich in het openbaar bij geschrift opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten Joden, wegens hun ras en/of godsdienst;

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) op de internet –website Stormfront (Nederlands subforum)-, in de tread met de titel: "Welk volk moet als eerste Nederland verlaten", de volgende tekst geplaatst en of geplaatst gehouden:

"De echte sluwe criminaliteit komt niet van welk ander volk behalve het zionisme. De Joden zijn het gevaarlijkste subras voor onze maatschappij", althans woorden van gelijke beledigende aard of strekking;

(artikel 137c, artikel 47 Wetboek van Strafrecht )

en/of

hij in of omstreeks de periode van 21 februari 2007 tot en met 25 februari 2007 te Goes en/of te Kloetinge, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een andere (een poster onder het pseudoniem [pseudoniem 2]) en/of anderen, althans alleen, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving een uitlating openbaar heeft gemaakt, die, naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, voor een groep mensen, te weten Joden, wegens hun ras en/of godsdienst beledigend is;

immers heeft hij, verdachte, als moderator en/of zijn mededader(s) op de internet -website Stormfront (Nederlands subforum), in de thread met de titel: "Welk volk moet als eerste Nederland verlaten", de volgende tekst geplaatst en/of geplaatst gehouden, althans niet verwijderd:

"De echte sluwe criminaliteit komt niet van welk ander volk behalve van het zionisme. De joden zijn het gevaarlijkste subras voor onze maatschappij", althans woorden van gelijke beledigende aard of strekking;

(artikel 137e, artikel 47 Wetboek van Strafrecht )

2. Voorvragen

De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Waardering van het bewijs

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het medeplegen van het zich openbaar beledigend uitlaten over een groep mensen, en het openbaar maken van een beledigende uitlating zoals tenlastegelegd onder feit 1 wettig en overtuigend bewezen, nu verdachte de op de website www.stormfront.org door poster [pseudoniem] geplaatste beledigende tekst niet heeft verwijderd, terwijl hij daartoe als moderator van de website wel gehouden was. Voorts acht de officier van justitie het onder 2 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen. Hij heeft hiertoe overwogen dat ten aanzien van dit feit hetzelfde geldt als hiervoor met betrekking tot feit 1.

Het standpunt van verdachte

Verdachte heeft aangevoerd dat hij van mening is dat hij als moderator van de website niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de berichten die een ander op de website plaatst. Hij was bovendien niet bekend met de door posters [pseudoniem 1] en [pseudoniem 2] op de website geplaatste teksten zoals tenlastegelegd onder feit 1 en 2, zodat hij ook niet de mogelijkheid heeft gehad om deze teksten uit hoofde van zijn functie te verwijderen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat het onder 1 en 2 tenlastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen kan worden en overweegt hiertoe het volgende.

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij onder de nickname [nickname 1] of [nickname 2] moderator van de website www.stormfront.org was.i De taak van moderators is het handhaven van de forumregels. Moderators hebben de bevoegdheid en mogelijkheid om berichten van bezoekers te verwijderen en of te wijzigen.ii Verdachte heeft bij de politie verklaard dat de eerste 15 tot 50 berichten van nieuwe leden van de website altijd gelezen werden door de moderator. Daarna kon het nieuwe lid doorgelaten worden naar de groep die niet standaard werd gemodereerd.iii Van deze groep las verdachte derhalve niet standaard de berichten.iv

De rechtbank stelt vast dat poster [pseudoniem] op 12 februari 2007 om 21:40 uur de -beledigende- tekst zoals tenlastegelegd onder feit 1 op de website heeft geplaatst.v Deze tekst is geplaatst op de thread ‘de problemen van deze wereld’. De thread vangt aan met een op 11 februari 2007 om 13:18 uur geplaatst bericht door poster [poster 1], en laat vervolgens in volgorde van tijd de berichten zien die daarna zijn geplaatst. Te zien is dat een op 12 februari 2007 om 19:05 uur geplaatst bericht van [poster 1] is verwijderd door [nickname 1] of [nickname 2]. Onduidelijk blijft op welk tijdstip dit bericht is verwijderd. Wel is duidelijk dat er na dit bericht geen verdere activiteiten van [nickname 1] of [nickname 2] meer zijn waar te nemen op deze thread. Gelet op voorgaande is naar het oordeel van de rechtbank niet vast komen te staan dat verdachte op of na het moment van plaatsen van het bericht door [pseudoniem] op 12 februari 2007 om 21:40 uur, op voornoemde thread is geweest, en aldus is niet vast komen te staan dat hij dit bericht heeft gelezen.

Ditzelfde geldt ten aanzien van de tekst zoals tenlastegelegd onder feit 2. Uit de thread met als onderwerp ‘welk volk moet als eerste Nederland verlaten’, blijkt dat poster ‘[pseudoniem 2]’ op 25 februari 2007 om 14:25 uur de tenlastegelegde –beledigende- tekst op de website heeft geplaatst.vi Uit dezelfde thread blijkt dat verdachte deze thread heeft geopend. Nu niet duidelijk is op welke datum verdachte de thread heeft geopend, en ook overige activiteiten van verdachte op deze thread niet zijn vast te stellen, is niet komen vast te staan dat verdachte het bericht heeft gelezen.

De rechtbank heeft vervolgens de vraag beantwoord of verdachte, ondanks dat niet is vast komen te staan dat hij de berichten heeft gelezen, verantwoordelijk kan worden gehouden, al dan niet als medepleger, voor het op de website plaatsen en daarmee openbaar maken van de door de posters geplaatste teksten, door deze teksten daarop geplaatst te houden dan wel niet te verwijderen terwijl hij daartoe uit hoofde van zijn functie als moderator wel gehouden was. De rechtbank beantwoordt deze vraag negatief. Hiertoe overweegt zij het volgende.

De rechtbank is van oordeel dat het enkele feit dat verdachte als moderator de technische bevoegdheid had om op de website geplaatste teksten te verwijderen, niet zonder meer inhoudt dat verdachte verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud van alle op de website geplaatste teksten. Gelet daarop is de rechtbank van oordeel dat verdachte onder de gegeven omstandigheden niet enkel uit hoofde van zijn functie verantwoordelijk kan worden gehouden voor het op de website plaatsen, geplaatst houden dan wel niet verwijderen van de teksten.

Ook het medeplegen van het opzettelijk beledigen en/of openbaar maken van de teksten acht de rechtbank niet bewezen, nu het enkele geplaatst houden dan wel niet verwijderen van de teksten onvoldoende is om te spreken van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking. De rechtbank is gelet op voorgaande van oordeel dat niet bewezen kan worden dat verdachte al dan niet samen met een ander (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op het zich in het openbaar beledigend uitlaten over een groep mensen dan wel op het openbaar maken van een beledigende uitlating.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

4. Beslissing

Verklaart het onder 1 en 2 tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mr. M. van Mourik, voorzitter,

mrs. A.M. Ruige en B. van Berge Henegouwen, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M.G. Verkerk, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 1 oktober 2009.

i De verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 17 september 2009

ii Een geschrift, zijde een bijlage bij het aanvullend proces-verbaal van de politie Amsterdam-Amstelland, met nummer 2006231603 d.d. 24 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 1] en [naam 2] (Rubriek 5, bijlage 1.3.)

iii Proces-verbaal van verhoor verdachte, met nummer 2006231603 d.d. 5 juni 2007, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [naam 3] (Rubriek 7, bijlage 7.2.1.)

iv De verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 17 september 2009

v Een geschrift, zijnde een afdruk van www.stormfront.org, als bijlage gevoegd bij het aanvullend proces-verbaal van de politie Amsterdam-Amstelland, met nummer 2006231603 d.d. 24 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 1] en [naam 2] (Rubriek 5, bijlage 2.6.1.)

vi Een geschrift, zijnde een afdruk van www.stormfront.org, als bijlage gevoegd bij het aanvullend proces-verbaal van de politie Amsterdam-Amstelland, met nummer 2006231603 d.d. 24 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 1] en [naam 2] (Rubriek 5, bijlage 2.6.1.)

13/425132-09 [verdachte] (PROMIS)


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature