Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Zoon van een Almelose ondernemer is, terzake medeplichtigheid aan poging tot moord cq doodslag op een wethouder en het in bezit hebben van verboden wapens, vrijgesproken.

UitspraakRECHTBANK ALMELO

Sector strafrecht

parketnummer: 08/700344-08

datum vonnis: 28 oktober 2009

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo tegen:

[verdachte],

geboren op [1989] te [geboorteplaats],

wonende te [woonadres],

thans gedetineerd.

1. Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 14 november 2008, 9 juni 2009 en 13 oktober 2009. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. K.J.L. de Valk en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw M.M.J.A. Goris, advocaat te Almelo naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1:

verboden wapen(s) in zijn bezit heeft gehad

Feit 2:

medeplichtig is geweest aan poging tot moord dan wel doodslag op [slachtoffer 1], dan wel dat hij samen met een ander voorbereidingen heeft getroffen om [slachtoffer 1] te doden, dan wel dat hij aan het treffen van die voorbereidingen medeplichtig is geweest.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2008 tot en met 16 juni 2008 in de

gemeente Almelo en/althans (elders) in Nederland

een of meer (vuur)wapen(s) van categorie II en/of III, te weten een of meer

pisto(o)l(en) en/of munitie van categorie II en/of III, voorhanden heeft gehad;

2.

[X] op of omstreeks 16 juni 2008 in de gemeente Almelo

ter uitvoering van het door die [X] voorgenomen misdrijf om opzettelijk en

al dan niet met voorbedachten rade [slachtoffer 1] van het leven te

beroven,

met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg,

voorzien van een of meer pisto(o)l(en) en/of munitie naar het Stadhuis in

Almelo is gegaan en/of (vervolgens) in dat stadhuis een of meer van die

pisto(o)l(en) heeft (door)geladen en/of tegen (een) medeweker(s) op dat

stadhuis heeft gezegd/geroepen -zakelijk weergegeven- dat hij, [X],

[slachtoffer 1] wilde spreken en/of (nadat hij die [slachtoffer 1] niet gevonden had)

een aantal medewerkers van de gemeente (in de werkkamer van [slachtoffer 2])

heeft gegijzeld/van de vrijheid beroofd en/of daarbij die medewerkers

(meermalen) heeft gezegd dat [slachtoffer 1] moest komen, althans woorden van

dergelijke strekking,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte tezamen en in vereniging

met een of meer ander(en) en/althans alleen op een of meer tijdstip(pen) in of

omstreeks de periode van 1 juni 2008 tot en met 16 juni 2008 in de gemeente

Almelo en/althans (elders) in Nederland opzettelijk behulpzaam is geweest

en/of opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft

verschaft door:

die [X] een of meer pisto(o)l(en) en/of munitie ter beschikking te

stellen/te verschaffen en/of die/dat pisto(o)(en) en/of die munitie voor

[X] te vervoeren en/of te verbergen;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

hij op een of meer tijdstippen gelegen in de periode van 1 juni 2008 tot en

met 16 juni 2008 in de gemeente Almelo en/althans (elders) in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen ter voorbereiding van het

misdrijf moord dan wel doodslag op [slachtoffer 1], opzettelijk een of

meer pisto(o)l(en) en/of munitie kennelijk bestemd tot het begaan van dat/die

misdrijf/misdrijven, heeft verworven en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of

doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

[X] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni

2008 tot en met 16 juni 2008 in de gemeente Almelo en/althans (elders) in

Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen ter voorbereiding van het

misdrijf moord dan wel doodslag op [slachtoffer 1], opzettelijk een of

meer pisto(o)l(en) en/of munitie kennelijk bestemd tot het begaan van dat/die

misdrijf/misdrijven, heeft verworven en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of

doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte tezamen en in vereniging

met een of meer ander(en) en/althans alleen op een of meer tijdstip(pen) in of

omstreeks de periode van 1 juni 2008 tot en met 16 juni 2008 in de gemeente

Almelo en/althans (elders) in Nederland opzettelijk behulpzaam is geweest

en/of opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft

verschaft door:

die [X] een of meer pisto(o)l(en) en/of munitie ter beschikking te

stellen/te verschaffen en/of die/dat pisto(o)(en) en/of die munitie voor die [X] te vervoeren en/of te verbergen;

3. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het sub 2 tenlastegelegde feit integraal zal worden vrijgesproken en dat hij voor het sub 1 tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk, proeftijd 2 jaren met aftrek van het voorarrest.

4. De voorvragen

De verdediging stelt zich op het standpunt dat de dagvaarding voor zover deze ziet op het sub 2 meer subsidiair tenlastegelegde nietig behoort te worden verklaard. De raadsvrouw voert daartoe, zakelijk weergegeven, het volgende aan.

Ten laste is gelegd dat [verdachte] tezamen en in vereniging met een ander of anderen voorbereidingshandelingen heeft gepleegd, aan welke handelingen verdachte medeplichtig is geweest door het aan [verdachte] ter beschikking stellen van een wapen/wapens en munitie. Hier dringt zich de vraag op tezamen en in vereniging met wie [verdachte] voorbereidingen zou hebben getroffen. De verdediging kan niet bedenken op wie hier wordt gedoeld. Door deze onduidelijkheid is de dagvaarding op dit punt nietig.

De rechtbank overweegt dat het de steller van de tenlastelegging vrijstaat om in de tenlastelegging op te nemen dat [verdachte] het feit, samen met een ander heeft gepleegd. Daarmee wordt het aandeel dat verdachte in dat feit zou hebben gehad, voor verdachte niet onduidelijk. Aldus is de rechtbank van oordeel dat de opgave van het sub 2 meer subsidiair tenlastegelegde feit voldoende feitelijk en duidelijk is omschreven en voldoet aan de vereisten van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat verdachte zeer wel heeft begrepen wat hem in genoemd feit wordt verweten en hij heeft zich naar behoren tegen de aanklacht kunnen verdedigen. Genoemd verweer dient dus te worden verworpen.

De rechtbank heeft aldus vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5. De beoordeling van het bewijs

5.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie is van oordeel dat het sub 1 tenlastegelegde feit bewezen kan worden verklaard, waarbij de officier van justitie zich met name beroept op de voor verdachte belastende verklaringen van [getuigen 1 t/m 3].

De verdediging concludeert tot vrijspraak van het sub 1 tenlastegelegde nu de daarop betrekking hebbende verklaringen van [getuigen 1 t/m 3] als onbetrouwbaar dienen te worden aangemerkt en dus niet voor het bewijs gebezigd mogen worden. Ook overigens is naar het oordeel van de verdediging geen bewijs aanwezig om tot een bewezenverklaring van het sub 1 tenlastegelegde te komen.

Evenals de officier van justitie concludeert de verdediging tot vrijspraak van het sub 2 tenlastegelegde.

5.2 Het oordeel van de rechtbank

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat verdachte terzake van het sub 2 tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken, nu niet kan worden bewezen dat verdachte, ook al zou hij wapens en munitie aan [X] beschikbaar hebben gesteld of anderszins middelen en/of gelegenheid aan [X] hebben verschaft, enige wetenschap had van het door [X] te plegen gronddelict.

Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat eveneens vrijspraak van het sub 1 tenlastegelegde dient te volgen. Wat er ook zij van de betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuigen 1 t/m 3], die verklaringen noch andere bewijsmiddelen houden iets in waaruit met een voldoende mate van zekerheid kan worden afgeleid dat het gaat om pistolen en munitie als bedoeld in categorie II en III van de Wet wapens en munitie.

5.3 De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte sub 1 en sub 2 primair, subsidiair en meer subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6. De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen dat verdachte het sub 1, sub 2 primair, subsidiair en meer subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Stoové, voorzitter, mr. M. Melaard en mr. S.M.M Bordenga, rechters, in tegenwoordigheid van P.G.M. Klaassen, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 28 oktober 2009.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature