Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vader plaatst foto's en filmpjes van minderjarig kind op Hyves-profiel. Gevaar voor kind? Inbreuk op privacy? Misbruik van ouderlijk gezag?

UitspraakRECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 105874 / KG ZA 09-317

datum vonnis: 15 oktober 2009

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

[de vrouw]

wonende te [woonplaats],

eiseres,

verder te noemen de vrouw,

advocaat: mr. B. Bentem,

tegen

[de man],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

verder te noemen de man,

advocaat: mr. R. Kaya.

Het procesverloop

De vrouw heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 14 oktober 2009. Ter zitting zijn verschenen: de vrouw vergezeld van mr. Bentem en de man vergezeld van mr. Kaya. De standpunten zijn toegelicht.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. In deze zaak staat het navolgende vast.

Partijen zijn met elkaar gehuwd geweest, uit welk huwelijk is geboren hun thans vijf jaar oude zoon [Naam zoon]. De man heeft een aantal malen foto’s van [Naam zoon] geplaatst op een voor iedereen toegankelijk gedeelte van zijn Hyves-profiel en die foto’s telkens weer verwijderd na bezwaar van de vrouw.

2.1 De vrouw vordert nu veroordeling van de man tot onmiddellijke verwijdering van alle gegevens van [Naam zoon], daaronder uitdrukkelijk begrepen, maar niet alleen beperkt tot adresgegevens, foto’s en filmpjes en die verwijderd te houden van het internet zolang de vrouw en [Naam zoon] daartoe niet hun toestemming hebben verleend.

2.2 De vrouw stelt daartoe dat de man [Naam zoon] onnodig in gevaar brengt, omdat zowel de man als de vrouw in een TBS-kliniek hebben gewerkt, de vrouw thans werkzaam is als begeleidster van vrouwen, die in verband met relatieproblemen zijn ondergedoken en op een geheim adres verblijven, en de man nu werkt bij het Leger des Heils. Derhalve is het van belang dat de privé-levens van de man, de vrouw en [Naam zoon] zo veel mogelijk worden afgeschermd.

De vrouw stelt verder, met verwijzing naar het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat de man de persoonlijke levenssfeer van [Naam zoon] schendt en dat de man misbruik maakt van het ouderlijk gezag.

3. De man voert aan dat hij thans alleen nog foto’s van [Naam zoon] op het afgeschermde gedeelte van zijn Hyves-profiel plaatst, zodat alleen bekenden toegang tot die foto’s hebben. De man stelt dat het gaat om heel normale foto’s waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy van [Naam zoon]. Door de man wordt bestreden dat hij het ouderlijk gezag schendt, nu geen sprake is van een zo ingrijpende beslissing dat daarvoor toestemming van de vrouw nodig is.

4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de man door het plaatsen van foto’s op een niet afgeschermd gedeelte van het internet inbreuk maakt op de (ook door voormeld Verdrag beschermde) privacy van [Naam zoon], alsmede dat hij de op grond van het gezamenlijk gezag op hem rustende verplichting om belangrijke beslissingen omtrent de minderjarige na onderling overleg te nemen, niet nakomt. Bovendien heeft de vrouw gelet op haar werkzaamheden belang bij afscherming van haar persoonlijke levenssfeer en die van [Naam zoon].

Nu niet weersproken is dat de man foto’s van [Naam zoon] op het internet heeft geplaatst en die foto’s na sommatie van de vrouw weliswaar heeft verwijderd, maar na enige tijd andermaal heeft geplaatst, zal de voorzieningenrechter de vordering in zoverre toewijzen.

5. Anders is het met het plaatsen van foto’s door de man op het slechts voor zijn “vrienden” toegankelijke gedeelte van zijn Hyves-profiel. De vrouw heeft niet aannemelijk gemaakt en niet valt in te zien dat daarvan hinder, leed, schade, onheil of ander ongerief dan wel een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de vrouw en [Naam zoon] redelijkerwijze te verwachten valt. De omstandigheid dat partijen werkzaam zijn in een omgeving die vraagt om afscherming van hun privacy en van die van [Naam zoon], leidt niet tot een ander oordeel. Dat in dat verband bijzonder gevaar te duchten valt van foto’s van [Naam zoon] op het afgeschermde Hyves-profiel van de man is door de vrouw niet verder geconcretiseerd en ook overigens niet direct aannemelijk. Van misbruik van ouderlijk gezag is in zoverre evenmin sprake.

6. De gevorderde uitvoerbaarverklaring bij lijfsdwang zal worden afgewezen nu niet aannemelijk is dat het opleggen van een dwangsom onvoldoende uitkomst biedt. De voorzieningenrechter zal daarom in plaats van lijfsdwang een gemaximeerde dwangsom opleggen.

7. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is de vordering toewijsbaar als hierna omschreven.

8. Nu partijen voormalige echtelieden zijn en ieder deels in het ongelijk worden gesteld, zullen partijen ieder de eigen kosten dienen te dragen.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Beveelt de man om alle gegevens, daaronder begrepen maar niet beperkt tot adresgegevens, foto’s en filmpjes, van [Naam zoon] van het internet te verwijderen en verwijderd te houden anders dan voorzover deze gegevens worden geplaatst op alleen voor door de man toegelaten “vrienden” toegankelijke onderdelen van zijn Hyves-profiel, zulks op straffe van een dwangsom van € 100,= voor iedere dag dat de man in gebreke blijft om aan dit vonnis te voldoen met een maximum van € 5.000,=.

II. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

III. Compenseert de proceskosten zo dat partijen hun eigen kosten dragen.

IV. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Stoové, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 oktober 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature