< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoekster verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege dringende reden bestaande uit onprofessioneel handelen, zijnde buitensporig niet werkgerelateerd internet gebruik tijdens werktijd. Subsidiair vanwege geen vertrouwen meer in verweerder gezien bovengenoemd handelen. Ontbinding zo spoedig mogelijk zonder toekenning van een vergoeding, nu de ontbinding volledig te wijten is aan verweerder.

Verzoekster heeft verweerder na controle van het internetgebruik geconfronteerd hiermee en verweerder de keuze gegeven tussen een vaststellingsovereenkomst of een beëindiging via de kantonrechter.

Verweerder erkent dat hij gebruik heeft gemaakt van internet en niet werkgerelateerde sites heeft bezocht, de reden was dat hij een autistisch zoontje heeft en daarover informatie zocht en hij gezien de thuissituatie contact met het thuisfront moest houden.

Verweerder acht de maatregel die verzoekster voorstaat te rigoureus en acht een ernstige waarschuwing eerder op zijn plaats, te meer nu hij nooit kritiek heeft gehad op zijn functioneren als toolmaker. Dit laatste is door verzoekster desgevraagd bevestigd.

De kantonrechter stelt vast dat het internetgebruik kennelijk geen enkele invloed heeft gehad op het functioneren van verweerder. De kantonrechter is van oordeel dat verweerder weliswaar niet werkgerelateerde sites heeft bezocht, maar niet aangetoond is dat hij hiermee een groot aantal uren bezig is geweest. Een ernstige waarschuwing was in casu meer op zijn plaats geweest dan direct de weg naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst in te slaan. Het verzoek wordt afgewezen.

UitspraakRECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Sittard-Geleen

Beschikking d.d. 1 oktober 2009

Zaak/rolnr.: 343019 EJ/VERZ 09-1541

De kantonrechter van de locatie Sittard-Geleen heeft de navolgende beschikking op verzoek ex artikel 7:685 BW gegeven

gezien het verzoekschrift van International Automotive Components Group B.V. , hierna aan te duiden als verzoekster gevestigd te 6121 RG Born, aan de Verloren van Themaatweg 7, op 31 juli 2009 ter griffie ingediend door mr. J.A.M.G. Vogels en strekkende tot ontbinding wegens gewichtige redenen van de arbeidsovereenkomst met de na te melden partij;

dat [verweerder], verweerder is, wonende te [adres], hierna aan te duiden als verweerder, ter zake bijgestaan door mr. P.J.C. Bolton;

voorts gezien het namens verweerder ingediende verweerschrift d.d. 8 september 2009, de nadere stukken d.d. 15 september 2009, de aantekeningen van de mondelinge behandeling van het verzoek ter terechtzitting van 17 september 2009, alle verder door partijen overgelegde stukken;

Partijen hebben bij de mondelinge behandeling van 17 september 2009 over en weer hun standpunten nader laten toelichten door hun gemachtigden, respectievelijk mr. J.A.M.G. Vogels namens verzoekster en mr. P.J.C. Bolton namens verweerder, beide gemachtigden overlegden ter zitting een pleitnotitie.

De uitspraak van de beschikking is hierna bepaald op heden.

HET VERZOEK

Verzoekster verzoekt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen, bestaande in wijziging van de omstandigheden waardoor de arbeidsovereenkomst dadelijk dan wel op korte termijn dient te eindigen.

Ter staving van haar verzoek voert verzoekster –zakelijk weergegeven- het volgende aan.

Verweerder, geboren [1971], is sinds 16 november 1996 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij verzoekster. Hij is werkzaam in de functie van senior toolmaker tegen een salaris van laatstelijk € 2.855,07 bruto per maand (exclusief 8% vakantietoeslag en inclusief 12 % ploegentoeslag). De werkzaamheden worden verricht in Born.

Verzoekster stelt dat op de werkplek van verweerder een pc aanwezig is, welke verweerder alleen nodig heeft voor het “klokken” en voor incidenteel e-mail en internet gebruik. Verzoekster hanteert gedragsregels omtrent e-mail en internetgebruik, welke zijn vastgelegd in een Regeling en welke verweerder heeft ontvangen en ondertekend.

Verweerders chef de heer [chef] heeft geconstateerd dat verweerder de regeling heeft overtreden door veelvuldig niet-werkgerelateerd gebruik van internet tijdens het werk. Hij heeft daarop het internetgebruik van verweerder laten controleren. Vastgesteld werd dat verweerder in de weken 23 tot en met 28 buitensporig veel gebruik heeft gemaakt van internet en niet-werkgerelateerde sites heeft bezocht.

Op 13 juli 2009 heeft HR-coördinator mevrouw [HR-coördinator] en de heer [chef] verweerder geconfronteerd met hun bevindingen. Verzoekster stelt dat verweerder toegaf veelvuldig voor privé gebruik op het internet te zijn geweest met als motivering dat hij informatie zocht voor zijn autistisch kind en contact met het thuisfront moest houden.

Primair stelt verzoekster dat het onprofessionele handelen een dringende reden oplevert.

Subsidiair heeft verzoekster geen vertrouwen meer in verweerder gezien bovengenoemd handelen.

Verzoekster verzoekt derhalve de arbeidsovereenkomst met directe ingang te ontbinden, zonder daarbij aan verweerder een vergoeding toe te kennen, nu deze ontbinding geheel aan verweerder te wijten is, zulks met veroordeling van verweerder in de proceskosten. Verzoekster voegt tenslotte toe dat er geen sprake is van een opzegverbod.

HET VERWEER

Verweerder voert gemotiveerd verweer tegen toewijzing van het verzoek van verzoekster. Verweerder verzoekt primair het verzoek af te wijzen. Bij toewijzing van het verzoek is hij van mening dat aan hem een ontbindingsvergoeding c.q. schadeloosstelling toegekend dient te worden, waarbij C=1,5.

Verweerder voert daartoe het volgende –zakelijk weergegeven- aan.

Allereerst stelt verweerder dat hij een zoontje heeft van 3 jaar met PDD-NOS, hetgeen bekend is bij verzoekster en collega’s. Dit heeft zijn weerslag op zijn privé-leven, aldus verweerder.

Verweerder stelt voorts dat hij voor zijn functie een eigen bureau en pc ter beschikking heeft, welke hij alleen voor administratieve werkzaamheden nodig heeft.

Verweerder voegt hier aan toe dat in perioden van inactiviteit is toegestaan om voor privé-doeleinden gebruik te maken van internet.

Verweerder is totaal overrompeld tijdens de confrontatie op 13 juli 2009, waarbij zijn directe chef de heer [directe chef] niet aanwezig was. Tijdens het gesprek werd meteen aangestuurd op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Verweerders uitleg over zijn internetgebruik was gericht aan dovemansoren, aldus verweerder. Verweerder heeft het gesprek als intimiderend ervaren, hij voegt er aan toe dat er geen verslag is opgemaakt van het gesprek. Verweerder is van oordeel dat verzoekster haar zorgplicht heeft veronachtzaamd door verweerder tot het tekenen van een vaststellingsovereenkomst te bewegen. Verzoekster heeft geen verbetermaatregelen voorgesteld maar meteen aangestuurd op beëindiging van de overeenkomst. Een waarschuwing was meer op zijn plaats geweest, aldus verweerder.

Verweerder stelt voorts dat er geen sprake is van een actueel internetbeleid. Verweerder ontkent uitdrukkelijk op bepaalde door verzoekster aangegeven tijden en data websites bezocht te hebben, daar hij toen geen dienst had.

Verzoekster voegt dienaangaande ter zitting toe dat de klok op verweerders pc niet goed is ingesteld waardoor het mogelijk is dat de tijden op de verstrekte overzichten niet exact kloppen.

Verweerder stelt voorts dat de door verzoekster overgelegde overzichten niet de intensiteit van het gebruik weergeven, uitsluitend de bekeken websites. Zonder weergave van datastroom is niet eenduidig op te maken of actief door een gebruiker websites worden bezocht dan wel enkel door het browserprogramma automatisch webpagina’s worden ververst en daarbij onder ander ook reclame wordt weergegeven. Ook de nadere stukken door verzoekster overgelegd geven hierover geen uitsluitsel, aldus verweerder.

Verweerder vraagt zich af waarom verzoekster niet eerst controlemaatregelen heeft genomen of hem een waarschuwing heeft gegeven in plaats van meteen tot beëindiging van de overeenkomst te willen overgaan.

Te meer nu hij nooit eerder kritiek heeft gehad op zijn functioneren als toolmaker. Desgevraagd stelt verzoekster ter zitting dat het functioneren van verweerder goed is.

Verweerder is van mening dat er geen sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie en hij acht onvoldoende grond aanwezig om het verzoek toe te wijzen nu dit enkel gebaseerd is op beweerdelijk internet gebruik. Ter zitting heeft verweerder gesteld dat hij geen enkel probleem heeft op de werkvloer en hij meteen weer aan het werk zou kunnen, op zijn functioneren als toolmaker is nooit kritiek geweest.

MOTIVERING VAN DE BESLISSING

De kantonrechter dient te beoordelen of er sprake is van een zodanige verandering in de omstandigheden dat er sprake is van een gewichtige reden op grond waarvan der partijen arbeidsovereenkomst op korte termijn dient te eindigen door ontbinding daarvan.

De kantonrechter heeft kennis genomen van het verweer en alle overgelegde stukken en is van oordeel dat het verwijt aan verweerder uitsluitend ziet op het beweerdelijk buitensporig internetgebruik.

De kantonrechter overweegt dat verweerders argumenten dat met de door verzoekster overgelegde overzichten niet aangetoond is dat er daadwerkelijk sprake is van buitensporig internetgebruik doel treffen. De overzichten geven weliswaar de bezochte sites weer en deze zijn overwegend niet werkgerelateerd, maar ze geven niet de intensiteit van het internetgebruik weer. De kantonrechter acht derhalve voldoende aannemelijk dat verweerder de sites bezocht heeft, maar acht het niet aangetoond dat hij ook daadwerkelijk een groot aantal uren hiermee bezig is geweest. De kantonrechter sluit daarbij niet uit dat veel van de “bezochte sites” betreft automatische verversing van openstaande maar inactieve verbindingen. Alleen het werkelijk data-verkeer zou verzoeksters stellingen kunnen staven, maar dat heeft zij niet getoond.

De kantonrechter stelt voorts vast dat het internetgebruik kennelijk geen enkele invloed heeft gehad op verweerders functioneren. Desgevraagd heeft verzoekster ter zitting medegedeeld dat op verweerders functioneren niets aan te merken valt.

De kantonrechter is van oordeel dat in onderhavig geval een ernstige waarschuwing meer op zijn plaats zou zijn geweest dan het direct afstevenen op beëindiging van de arbeidsverhoudingen.

Het had van goed-werkgeverschap getuigd om bij de eerste confrontatie op 13 juli 2009 verweerder een ernstige waarschuwing geven of een maatregel op te leggen. De uitsluitende keuze die verweerder kreeg voorgelegd hoe hij wilde vertrekken acht de kantonrechter een ongenuanceerde reactie op verweerders handelen en wekt de indruk van een dubbele agenda.

De kantonrechter acht derhalve geen gewichtige reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanwezig.

Op grond hiervan is de kantonrechter van oordeel dat het verzoek dient te worden afgewezen.

De kantonrechter acht termen aanwezig om verzoekster in de kosten van de procedure te veroordelen.

BESLISSING

Wijst het verzoek af.

Veroordeelt verzoekster tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van verweerder tot de datum van deze beschikking begroot op € 400,-- als salaris gemachtigde.

Aldus gegeven en in het openbaar uitgesproken op 1 oktober 2009 door mr. J.J. Groen, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.

Typ: MW

Coll:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature