< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

"Gezien de nader aangevoerde feiten wordt de eerdere uitspraak in kort geding, waarin werd aangenomen dat er een hetze werd gevoerd tegen Trendylaarzen, genuanceerd. Geconstateerd wordt dat Trendylaarzen tenminste de schijn van oplichting tegen had omdat zij in strijd met dwingend consumentenrecht handelde en er niet alleen op de website van gedaagden maar ook op websites van andere soortgelijke berichten zijn verschenen. De voortzetting van die websites door de 'moderators' blijkt los te staan van die van 2eHands.nl."

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 429760 / KG ZA 09-1219 HJ/BB

Vonnis in kort geding van 2 juli 2009

in de zaak van

[eiser], handelend onder de naam TRENDYLAARZEN,

wonende te [woonplaats]

eiser in conventie bij dagvaarding van 9 juni 2009,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. J. Stikkelbroeck te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2DEHANDS.NL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TTY INTERNET SOLUTIONS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. W.E.L. van Kerkvoorden te Amsterdam.

Eiser zal hierna worden aangeduid met [eiser] of Trendylaarzen en gedaagden ook wel ieder afzonderlijk met 2dehands.nl, TTY en [gedaagde sub 3].

1. De procedure

Ter terechtzitting van 15 juni 2009 heeft Trendylaarzen gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij haar eis heeft gewijzigd, zoals hierna onder 3.1 staat vermeld. Gedaagden hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening, en vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig hetgeen staat vermeld onder 4.1. Trendylaarzen heeft producties in het geding gebracht en gedaagden hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van Trendylaarzen: [eiser] en zijn partner [partner van eiser] met mr. Stikkelbroeck.

Aan de zijde van gedaagden: M. [gedaagde sub 3] met mr. Van Kerkvoorden en mr. V.A. Zwaan.

Ook waren aanwezig drie moderators en één oud moderator van internetoplichting.nl en een koper van producten van Trendy Laarzen.

2. De feiten

2.1. Trendylaarzen drijft sinds augustus 2008 een zogenoemde webwinkel. Via de website www.trendylaarzen.nl verkoopt zij verschillende artikelen, waaronder laarzen van het merk Uggs. Trendylaarzen werd gedreven voor rekening en risico van [eiser] en is per 7 april 2009 overgedragen aan een Engelse vennootschap waarvan [eiser] bestuurder is.

2.2. Tot 13 maart 2009 bestond de website www.internetoplichting.nl. Dit was een website waarop consumenten hun verhaal, vragen en antwoorden kwijt konden inzake oplichting op het internet. Bij het beheer van internetoplichting.nl werd gebruik gemaakt van vrijwilligers, zogenoemde moderators.

2.3. Bij de Stichting Internet Domeinregistraties Nederland (SIDN) staat de domeinnaam internetoplichting.nl op naam van TTY geregistreerd. Daarnaast is de naam internetoplichting.nl in het handelsregister van de Kamers van Koophandel geregistreerd als handelsnaam van TTY. De bestuurder van TTY is Million Monckeys B.V., die tevens bestuurder is van 2dehands.nl.

2.4. Vanaf november 2008 worden er via Hyves voor het eerst door klanten klachten over de gebrekkige dienstverlening van Trendylaarzen op het internet geplaatst. Daarnaast zijn klachten over Trendylaarzen geplaatst op de fora van Tros Radar en Ellegirl. Verder is het televisieprogramma Kassa van de VARA benaderd over problemen met Trendylaarzen en is op enig moment in de uitzending aandacht geschonken aan Trendylaarzen.

2.5. Op 15 december 2008, om 12.45 uur, is op www.internetoplichting.nl, door een bezoeker met de naam “[naam1]”, de topic “Opgelicht door: Trendy Laarzen @ www.trendylaarzen.nl” gestart.

2.6. Vervolgens is er op www.internetoplichting.nl een discussie gevoerd over Trendylaarzen. Ook is door een aantal personen bij de politie aangifte gedaan van oplichting door Trendylaarzen.

2.7. 2dehands.nl heeft een brief in het geding gebracht die door dan wel namens Trendylaarzen aan klanten die tot aangifte zijn overgegaan is gestuurd. De brief luidt, voor zover van belang:

“Uw aangifte is door het behandelend politiekorps onderzocht. Het resultaat van het onderzoek is dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd, er niet strafrechtelijk onjuist gehandeld is, maar het om een civielrechtelijk geschil gaat.

Ten gevolge van het feit dat u niet alleen op valse gronden aangifte tegen ons bedrijf heeft gedaan, maar ook akties richting onze toeleveranciers heeft ondernomen, heeft u ons bedrijf schade berokkend en hebben wij uw dossier, hangende o.a. het politieonderzoek, uit handen gegeven aan Langendoen Advies.

Uw aangifte heeft de volgende kosten met zich meegebracht:

Advieswerkzaamheden Langendoen-Advies, 2 uur à € 175,00 € 350,00

Administratiekosten € 75,00 Subtotaal € 425,00

19% BTW € 80,75

Totaal € 505,75

Derhalve, zien wij ons genoodzaakt bovengenoemde kosten, ad € 505,75, bij u in rekening te brengen. (…)”

2.8. Bij dagvaarding van 22 januari 2009 is Trendylaarzen bij deze rechtbank een kort geding procedure tegen TTY gestart. Trendylaarzen heeft gevorderd TTY te gelasten de gehele tekst en alle commentaren over Trendylaarzen van de website www.internetoplichting.nl te verwijderen, op die website een rectificatie te plaatsen en de IP-adressen van de bezoekers “[naam1]” en “[naam2]” bekend te maken.

2.9. Bij vonnis van 12 februari 2009 zijn de vorderingen van Trendylaarzen door de voorzieningenrechter afgewezen. De voorzieningenrechter heeft daartoe het volgende, voor zover hier van belang, overwogen:

“4.2. Vastgesteld wordt dat op het in geschil zijnde onderdeel van de website www.internetoplichting.nl enerzijds informatie is geplaatst door bezoekers van de website en anderzijds informatie door vrijwilligers die met toestemming van de websitehouder de website beheren. Geoordeeld wordt dat de informatie die de moderators op de website hebben geplaatst niet als informatie van een derde, maar als informatie van de websitehouder zelf moet worden aangemerkt.

(…)

4.7.Vastgesteld wordt dat de klachten over Trendylaarzen voornamelijk gaan over lange levertijden en slechte bereikbaarheid. Ter zitting is van de zijde van TTY erkend dat dit geen ernstige verwijten betreffen en niet kan worden aangemerkt als oplichting. De oproep van de moderator(s) om niet alleen aangifte te doen, maar ook om de bankrelaties van Trendylaarzen en Paypal aan te schrijven gaat in de gegeven omstandigheden dan ook te ver en is, gelet op de gevolgen daarvan, onnodig beschadigend voor de eer en goede naam van Trendylaarzen. Te meer nu uit het door de moderators zelf geplaatste overzicht van klagers blijkt dat de meeste daarvan hun geld (al) weer terug hebben gekregen van Trendylaarzen. Ook voor de moderators had het inmiddels duidelijk moeten zijn dat de feiten de kwalificatie “oplichting” niet rechtvaardigen. Dat inmiddels een aantal personen wel aangifte heeft gedaan maakt dat niet anders. Daarvoor is van belang dat ook deze aangiften gaan over voormelde lange levertijden en slechte bereikbaarheid van Trendylaarzen en een gevolg lijken te zijn van de oproep van de moderators om aangifte te doen.

4.8. Het voorgaande leidt echter niet tot toewijzing tot de vorderingen. Daarvoor is van belang dat door TTY is aangevoerd dat niet zij, maar 2dehands.nl de exploitant is van de website www.internetoplichting.nl.”

2.10. Daarop heeft Trendylaarzen bij dagvaarding van 20 februari 2009 2dehands.nl in kort geding gedagvaard. Bij vonnis van 12 maart 2009 heeft de voorzieningenrechter onder meer het volgende beslist:

“5.1. veroordeelt 2dehands.nl om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de topic over de webwinkel van Trendylaarzen van de website www.internetoplichting.nl, of van andere aan 2dehands.nl gerelateerde websites, te verwijderen en gedurende een termijn van zes maanden verwijderd te houden,

5.2. bepaalt dat 2dehands.nl voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.1. bepaalde, aan Trendylaarzen een dwangsom verbeurt van EUR 2.500,-, tot een maximum van EUR 100.000,-,

(…)

5.5. veroordeelt 2dehands.nl om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan Trendylaarzen bekend te maken de IP-adressen van de bezoekers/commentatoren van de website van 2dehands.nl, welke gaan onder de naam “[naam1]”, “[naam2]”, “[naam3]”, “[naam4]”, “[naam5]”, “[naam6]”, “[naam7]”, “[naam8]”, “[naam9]”, “[naam10]” en “[naam11]”,

5.6. bepaalt dat 2dehands.nl voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.5 bepaalde, aan Trendylaarzen een dwangsom verbeurt van EUR 2.500,-, tot een maximum van EUR 50.000,-,

(…)”

2.11. Op 13 maart 2009 heeft 2dehands.nl de gehele website www.internetoplichting.nl uit de lucht gehaald. Daarnaast heeft zij de IP-adressen van 8 van de 11 in het vonnis van 12 maart 2009 vermelde bezoekers verstrekt. Van de moderators [naam7], [naam9] en [naam10] heeft zij niet de IP-adressen afgegeven maar uitsluitend de e-mailadressen.

2.12. Vervolgens is op de website www.123chatplein.nl onder de naam www.internetoplichting.nl forumruimte gereserveerd, alwaar is gestart met de topic ‘Rode Rubberen Kaplaarzen’. Daarop is de discussie over Trendylaarzen voortgezet. Deze topic wordt begeleid door moderators die eerder bij de op 13 maart 2009 uit de lucht gehaalde website www.internetoplichting.nl betrokken waren.

2.13. Op 27 maart 2009 heeft Trendylaarzen het vonnis van 12 maart 2009 geëxecuteerd door aanspraak te maken op de verbeurte van dwangsommen tot een bedrag van EUR 65.000,=.

2.14. Op 1 april 2009 heeft Trendylaarzen executoriaal beslag doen leggen op de domeinnamen www.2dehands.nl en www.tweedehands.nl.

2.15. Vervolgens heeft 2dehands.nl bij de rechtbank Haarlem gevorderd Trendylaarzen te gebieden de executie van het vonnis van 12 maart 2009 te staken, dan wel te schorsen, dan wel de dwangsommen te maximeren.

2.16. Bij vonnis van 29 april 2009 heeft de voorzieningenrechter te Haarlem onder meer het volgende overwogen:

“4.2. (…) Door emailadressen in plaats van IP-adressen te verstrekken, heeft 2dehands.nl naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet voldaan aan de veroordeling als bedoeld in onderdeel 5.5 van het vonnis van 12 maart 2009.

(…)

4.4. (...) dat 2dehands.nl volstrekt onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake zou zijn van een noodtoestand aan de zijde van 2dehands.nl, zodat voor staking of schorsing van de executie geen grond is.

(…)

4.6. (…) Met de verwijdering van de (website met inbegrip van de) topic heeft 2dehands.nl voldaan aan het eerste deel van de veroordeling in paragraaf 5.1 van het vonnis van 12 maart 2009.

4.7. Ten aanzien van het tweede onderdeel van de veroordeling is echter voldoende aannemelijk geworden dat de ‘doorstart’ van het gewraakte topic over de webwinkel van Trendylaarzen op andere fora is geschied onder auspiciën van moderators van (www.internetoplichting.nl en derhalve van) 2dehands.nl.

(…)

4.8. (…) Gezien de nauwe samenhang en grote overeenkomstigheid van de geplaatste berichten over de webwinkel van Trendylaarzen, gaat de voorzieningenrechter er voorshands vanuit dat (een deel van) de websites waarop het litigieuze topic over de webwinkel van Trendylaarzen werd voortgezet (in)direct aan 2dehands.nl gerelateerd is en dat daarom niet voldaan is aan het tweede onderdeel van de veroordeling als bedoeld in paragraaf 5.1 van het dictum van het vonnis van 12 maart 2009.”

De voorzieningenrechter te Haarlem heeft daarop het door Trendylaarzen gelegde executoriale beslag opgeheven onder de voorwaarden dat 2dehands.nl een bedrag van EUR 50.000,= aan Trendylaarzen voldoet en een bankgarantie stelt ter hoogte van EUR 130.000,=. Daarnaast heeft de voorzieningenrechter Trendylaarzen geboden de executie van het vonnis van 12 maart 2009 te staken en gedurende de looptijd van de bankgarantie gestaakt te houden, indien 2dehands.nl aan de gestelde voorwaarden zal hebben voldaan. 2dehands.nl heeft vervolgens aan de voorwaarden voldaan.

2.17. Na het uitbrengen van de dagvaarding in het door 2dehands.nl in Haarlem aanhangig gemaakte executiegeschil is de topic “Rode Rubberen Kaplaarzen” verplaatst van www.123chatplein.nl naar www.internetmisleiding.nl, welke website geregistreerd staat onder Hostnet B.V.

2.18. Tegen de vonnissen van 12 februari 2009 en 12 maart 2009 van de voorzieningenrechter te Amsterdam en het vonnis van 29 april 2009 van de voorzieningenrechter te Haarlem is hoger beroep ingesteld.

2.19. 2dehands.nl heeft een verklaring in het geding gebracht van [persoon1], die ten behoeve van 2dehands.nl sinds 2007 het aanspreekpunt was voor technische verzoeken van de moderators van het forum. In die verklaring staat voor zover hier van belang het volgende vermeld:

‘Om te voorkomen dat deze nieuwe groep moderators 2dehands.nl toch ging zien als mediator /beslisser bij discussies onder de moderators of binnen de community heeft 2dehands.nl in het najaar van 2008 de volgende regels aan de moderators duidelijk gemaakt:

- 2dehands.nl bemoeit zich inhoudelijk niet met Internetoplichting.nl. 2dehands.nl zal inhoudelijk niet reageren op topics, en zal hier ook geen rol in nemen.

- 2dehands.nl fungeert geenszins als tussenpersoon tussen gedupeerden en moderators, of moderators onderling. Hier is zij ook niet voor te benaderen.

- 2dehands.nl bemoeit zich niet met de moderators. Beleid omtrent het modereren, kan door de moderators naar eigen inzicht ingevuld worden.

- 2dehands.nl is technisch partner, en daarmee is haar rol uitgespeeld.’

2.20. Daarnaast heeft 2dehands.nl e-mails overgelegd van de moderators [naam9] en [naam7] d.d. 10 en 11 juni 2009.

[naam7] heeft in haar e-mail verklaard voor zover hier van belang:

‘Ik heb in mijn tijd van Internetoplichting nimmer contact gehad met wie dan ook van 2dehands.nl/TTY of de heer [gedaagde sub 3]. Ik ben aangesteld door een unaniem akkoord tussen de moderators (de moderators benoemen zelf bij unaniem akkoord nieuwe moderators). Ik ben daarvoor door één van de moderators namens het team gevraagd).

(…)

Zoals hierboven reeds vermeld heb ik nooit contact gehad met 2dehands.nl/TTY of de heer [gedaagde sub 3] dus ook geen aanwijzingen ontvangen van hen over het plaatsen van berichten op internetoplichting.

(…)

2dehands.nl/TTY of de heer [gedaagde sub 3] hebben zich nimmer met het plaatsen van berichten bemoeit en dus ook geen aanmoediging of wat dan ook. Zij bemoeiden zich niet met de inhoud van het forum, zij boden slechts een platform aan waar wij als community elkaar konden bijstaan. Bij technische problemen of verzoeken tot aanpassing van de site stuurde wij een mailtje naar de webmaster van tty. TTY bood alleen technische ondersteuning.’

(…)

2dehands.nl/TTY of de heer [gedaagde sub 3] hebben tot mijn spijt niet mee willen werken aan het overdragen aan de enorme database aan informatie die op de site stond. Behalve het Topic trendylaarzen, waren daar ongeveer 8000 topics actief. Door het offline gaan van de site internetoplichting was al deze informatie die wij in de loop der jaren verzameld hadden, voor ons op geen enkele wijze meer toegankelijk en hebben wij veel gedupeerden teleur moeten stellen en zijn contacten die wij onderhielden met politie, gedupeerden en vermeende oplichters volkomen stil komen te liggen. Uit idealistische overwegingen hebben wij toen als team moderators besloten tijdelijk een forum op te starten waar de gedupeerden zich konden melden die op internetoplichting stonden en niet meer wisten wat ze nu moesten doen. Wij hadden de hoop dat wij zij op konden vangen en wellicht verder konden helpen. Alle informatie die wij over oude topics verzameld hebben, is afkomstig uit Google cache. Tijdelijk was ons ruimte aangeboden door 123chatplein/internetoplichting.tk tot ons tijdelijke forum internetmisleiding opgezet was. Dit is geheel op eigen initiatief gedaan zonder ook maar enige betrokkenheid van 2dehands/TTY of [gedaagde sub 3].’

In de e-mail van [naam9] staat voor zover hier relevant:

‘TTY/2dehands.nl heeft zich naar mijn beste weten nooit met de inhoud van het forum bemoeid, laat staan moderators of leden berichten laten aanpassen of verwijderen.

Nimmer ben ik door medewerkers van 2dehands.nl/TTY of de heer [gedaagde sub 3] benadert of aangemoedigd om berichten te plaatsen op andere websites/fora.’

2.21. Ter terechtzitting hebben de moderators “[naam7]”, “[naam9]” en “[naam12]”, desgevraagd door de voorzieningenrechter, hun personalia opgegeven door hun identiteitsbewijzen ter inzage te geven. Partijen hebben hiervan afschrift ontvangen. Om privacyredenen worden hun namen hier niet vermeld. Zij hebben verklaard in overeenstemming met de hierboven weergegeven e-mailberichten. Op de vraag op welke server de website internetmisleiding.nl thans draait hebben zij geantwoord dat dit niet een server is van gedaagden, maar een server van [S.] te Berlijn.

2.22. Ter zitting heeft een jonge vrouw het woord gevoerd die haar naam heeft opgegeven (welke om privacy redenen hier niet wordt vermeld). Zij heeft spontaan het woord genomen naar aanleiding van de opmerking van Trendylaarzen dat ‘[naam1]’ zou hebben ingebroken in de server van Trendylaarzen. Zij heeft dat met klem betwist. Verder heeft zij verklaard dat zij onder de naam “[naam1]” het onder 2.5 genoemde bericht heeft geplaatst en dat zij opzettelijk daarin andere specificaties van bestelde laarzen heeft opgenomen dan van de werkelijke door haar bestelde laarzen, omdat zij niet traceerbaar wilde zijn. Zij had zich voordat zij genoemd bericht plaatste met een klacht tot Trendylaarzen gewend, maar vond daar geen gehoor; bij een bezoek werd de hond op haar afgestuurd. Ook heeft genoemde persoon verklaard dat zij haar vooruitbetaling grotendeels maar niet volledig heeft terugontvangen.

2.23. Ter zitting heeft een man het woord gevoerd die zijn naam heeft opgegeven (welke om privacy redenen hier niet wordt vermeld). Hij heeft medegedeeld voormalig moderator van internetoplichting.nl te zijn. Voorts heeft hij verklaard dat gedaagden zich in de tijd dat hij moderator was niet met het werk van de moderators hebben bemoeid en dat de moderators daarover ontevreden waren.

3. Het geschil in conventie

3.1. Trendylaarzen vordert na eiswijziging samengevat - :

I. gedaagden op straffe van een dwangsom te gelasten aan haar bekend te

maken alle bekende IP-adressen en alle overige bij hen bekende contact-

identiteits- en/of NAW-gegevens van de moderators met de namen

“[naam7]”, “[naam10]”, “[naam9]”, “[naam13]”, “[naam14]”, “[naam11]” en

“[naam12]”;

II. gedaagden op straffe van een dwangsom te gelasten om de topic over de

webwinkel Trendylaarzen van alle aan gedaagden gerelateerde websites te

verwijderen en gedurende een periode van 6 maanden verwijderd te houden;

III. gedaagden op straffe van een dwangsom te gelasten zich te onthouden van

het doen van uitlatingen tegenover derden, dan wel direct dan wel bij monde

van aan hun verbonden moderators, over [eiser] en/of aan zijn

onderneming verbonden personen en/of familieleden, althans alle online

berichtgeving over hen te (laten) verwijderen en verwijderd te houden en

zich te onthouden van het doen van oproepen aan derden om zich als

gedupeerde te melden en/of over [eiser]/Trendylaarzen te publiceren,

voor een periode van 6 maanden.

IV. gedaagden te gelasten om in minimaal 3 landelijke dagbladen, waaronder

tenminste De Telegraaf, een rectificatie te plaatsen, met de tekst zoals

vermeld in de akte vermeerdering eis;

V. gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot het betalen van een voorschot op

een schadevergoeding van EUR 50.000,=;

VI. gedaagden te veroordelen in de proceskosten.

3.2. Trendylaarzen heeft daartoe gesteld, kort gezegd, dat zij tot op heden niet de beschikking heeft over alle IP-adressen waartoe zij gerechtigd is. De moderators, die worden aangestuurd door gedaagden, zijn volgens Trendylaarzen nog steeds de meest actieve belagers van Trendylaarzen. Gedaagden hebben weliswaar naar aanleiding van het vonnis van 12 maart 2009 hun website www.internetoplichting.nl uit de lucht gehaald, maar hebben vervolgens hun lastercampagne via andere sites voortgezet. De moderators blijven onverminderd oproepen tot het doen van aangifte bij de politie. De moderators en door hun verzamelden gedupeerden, die eerder al de banken van Trendylaarzen benaderden, hebben nu ook nog andere instanties, zoals de Kamer van Koophandel, de pakketbezorgdiensten, het UWV en het CWI en de Belastingdienst bestookt met onjuiste informatie. Verder zijn Tros Radar en Kassa benaderd om aandacht te schenken aan Trendylaarzen. [eiser] en zijn partner worden ook persoonlijk bedreigd hetgeen tot gevolg heeft gehad dat zij hebben moeten verhuizen. Door de wijze waarop de moderators te werk gaan is de bedrijfsvoering van Trendylaarzen volledig lamgelegd. Trendylaarzen heeft nog getracht om onder een andere handelsnaam haar bedrijf voort te zetten maar ook dat hebben de moderators weten te voorkomen.

Volgens Trendylaarzen is naast 2dehands.nl ook TTY, als eigenaar van de website www.internetoplichting.nl, aansprakelijk voor het onrechtmatig handelen van de moderators. [gedaagde sub 3] is verantwoordelijk voor het beheer van de website en het aanwijzen van de moderators. Zijn handelen of nalaten levert eveneens een onrechtmatige daad op. De door Trendylaarzen geleden schade is aanzienlijk. De negatieve berichtgeving over Trendylaarzen heeft ervoor gezorgd dat haar bedrijfsvoering geheel stil is komen te liggen. Volgens Trendylaarzen is aannemelijk dat zij in ieder geval tot EUR 50.000,= wegens gederfde inkomsten en gemaakte kosten aan schade heeft geleden. Trendylaarzen heeft nog altijd belang bij afgifte van de IP-adressen en overige bekende contactgegevens van de betrokken moderators omdat zij de moderators pas kan aanspreken wanneer zij bekend is met hun identiteit. Gedaagden beschikken over die gegevens, maar weigeren die af te geven. Aangezien de dwangsommen zoals in het vonnis van 12 maart 2009 vastgelegd onvoldoende pressiemiddel zijn gebleken, heeft Trendylaarzen recht en belang bij het vorderen van een verhoging van die dwangsommen. Verder moet het gedaagden worden verboden om zich jegens derden nog over Trendylaarzen uit te laten. Alleen dan kan Trendylaarzen de ontstane problemen met haar klanten op een fatsoenlijke wijze oplossen. Ten slotte rechtvaardigt het handelen van gedaagden een rectificatie zoals gevorderd, aldus Trendylaarzen.

3.3. Gedaagden hebben verweer gevoerd dat voor zover van belang hierna onder de beoordeling aan de orde zal komen.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Eisers in reconventie vorderen, samengevat:

I. Trendylaarzen te gebieden de tenuitvoerlegging van het vonnis van 12 maart

2009 te staken en gestaakt te houden, totdat in een bodemprocedure is

geoordeeld dat terecht dwangsommen zijn opgelegd aan 2dehands.nl,

II. Trendylaarzen op straffe van een dwangsom te gebieden geen nieuw(e) kort

geding procedure(s) tegen gedaagden dan wel aan hen gelieerde natuurlijke

of rechtspersonen aanhangig te maken met een vordering die

overeenstemt met de vordering in conventie,

III. Trendylaarzen op straffe van een dwangsom te gebieden om binnen twee

weken na betekening van dit vonnis ten gunste van 2dehands.nl een

deugdelijke bankgarantie te stellen ter hoogte van EUR 100.000,=, dan wel

een bedrag dat de voorzieningenrechter juist acht, totdat in het

executiegeschil een finale uitspraak zal zijn gewezen waaruit blijkt of de

betaling van EUR 50.000,= aan dwangsommen juist was en het stellen van

een bankgarantie ter hoogte van EUR 130.000,= terecht was,

IV. de dwangsom zoals opgelegd in het dictum onder 5.6 van het vonnis van 12

maart 2009 van deze rechtbank op overtreding van het bepaalde onder 5.5

op te heffen, dan wel te verminderen, dan wel een zodanige maatregel te

treffen als de voorzieningenrechter juist acht,

V. de dwangsom zoals opgelegd in het dictum onder 5.2 van het vonnis van 12

maart 2009 van deze rechtbank op overtreding van het bepaalde onder 5.1

ter zake het onderdeel ‘van andere aan 2dehands.nl gerelateerde websites’,

voor zover daarmee meer wordt bedoeld dan de websites die aantoonbaar

beheerd worden door 2dehands.nl zodanig dat zij zelfstandig in staat is om

de websites of onderdelen daarvan ontoegankelijk te maken, op te heffen, dan wel te verminderen, dan wel een zodanige maatregel te treffen als de

voorzieningenrechter juist acht.

Voorwaardelijk (in het geval de vordering in conventie (gedeeltelijk) worden toegewezen) vorderen gedaagden om Trendylaarzen op straffe van een dwangsom te veroordelen voordat zij kan overgaan tot executie van dit vonnis een deugdelijke bankgarantie te stellen ter hoogte van het aan Trendylaarzen te betalen bedrag, vermeerderd met de voorziene schade (rente en kosten).

4.2. Zij hebben daartoe gesteld, kort gezegd, dat Trendylaarzen niet, zoals zij zelf wil doen voorkomen, een goedbedoelende startende onderneming is die op een treurige wijze wordt tegengewerkt door kwaadwillende personen die een hetze zijn gestart. [eiser] en zijn partner [partner van eiser] zijn door de wol geverfde ondernemers die inmiddels een spoor van schuldeisers achter zich aan hebben. Door -kennelijk- problemen in de levering van de laarzen niet adequaat af te handelen maar alleen maar te vergroten door gewoon bestellingen aan te blijven nemen en direct de koopprijs bij de klanten te incasseren, is er op internet een stroom aan negatieve berichten op gang gekomen. Volgens gedaagden is er geen sprake van een hetze en al helemaal niet van een hetze die door internetoplichting.nl zou zijn gestart. Klachten over Trendylaarzen werden al eerder gesignaleerd op andere fora. Door de houding van Trendylaarzen zelf (niet naar een oplossing zoeken maar haar klanten dreigen met het opleggen van een boete) is de toonzetting van de berichten op internet feller geworden. De moderators hebben de gedupeerden er juist steeds op gewezen dat niet zomaar een beschuldiging van oplichting kan worden geuit. Bovendien wijst alles erop dat wel degelijk van oplichting kan worden gesproken. Door een en ander niet in het vonnis van 12 maart 2009 te onderkennen is met dat vonnis een feitelijke misslag begaan. Door vervolgens ook nog 2dehands.nl, die niet meer is dan technisch beheerder, aansprakelijk te houden voor de inhoud van de berichten is tevens sprake van een juridische misslag. In het executiegeschil heeft de voorzieningenrechter te Haarlem voortgeborduurd op de feitelijke en juridische misslag van de voorzieningenrechter te Amsterdam. Daarbij is het dictum van het vonnis van 29 april 2009 zelfs nog opgerekt door het handelen van de moderators op niet aan 2dehands.nl gelieerde websites eveneens onder de beoordeling van 5.1 te schuiven. De handelingen van moderators op andere websites mag niet aan 2dehands.nl worden toegerekend en dus niet onder de reikwijdte van 5.1 en de onder 5.2 bepaalde dwangsom worden gebracht. Daarnaast had de voorzieningenrechter niet voorbij mogen gaan aan de stellingen van 2dehands.nl dat de aanzegging van de dwangsommen niet correct is geschied en er een groot restitutierisico rust op de terugbetaling door Trendylaarzen van de dwangsommen. Al het geld dat aan Trendylaarzen wordt betaald verdwijnt in de bodemloze put van [eiser] en zijn partner. Het is ook gebleken dat het Trendylaarzen niet te doen is om onrechtmatige uitlatingen over haar onderneming tegen te gaan, maar alleen om zoveel mogelijk geld van 2dehands.nl te krijgen. Met de aan haar verstrekte IP-gegevens, die bedoeld waren om de gebruikers en moderators aan te kunnen schrijven, heeft Trendylaarzen nooit wat gedaan.

Op grond van het voorgaande hebben gedaagden recht en belang bij het verkrijgen van een verbod op de verdere executie van het vonnis van 12 maart 2009, alsmede op het instellen van soortgelijke (nieuwe) vorderingen tegen gedaagden op straffe van een dwangsom. Tevens is de opheffing dan wel vermindering van de opgelegde dwangsommen gerechtvaardigd omdat gedaagden zover mogelijk was de IP-gegevens hebben verstrekt. Ten aanzien van de drie ontbrekende IP-gegevens verkeren gedaagden in de onmogelijkheid om deze gegevens te verstrekken. Ten slotte hebben gedaagden gesteld dat zij er belang bij hebben dat door Trendylaarzen een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld. De kans is groot dat het hof tot het oordeel zal komen dat de betaalde dwangsommen aan 2dehands.nl zullen moeten worden terugbetaald. 2dehands.nl wil voor deze terugbetalingsverplichting zekerheid. Trendylaarzen staat er financieel slecht voor. Daar komt nog bij dat er een omzetting naar een ongrijpbare Engelse vennootschap heeft plaatsgevonden en dat er sprake is van vele faillissementen in het verleden van [partner van eiser] en dat vele partijen vorderingen op Trendylaarzen hebben.

4.3. Trendylaarzen heeft verweer gevoerd dat voor zover van belang hierna onder de beoordeling aan de orde zal komen.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Vooropgesteld wordt dat thans ter beoordeling staan de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het vonnis van 12 maart 2009 van deze rechtbank, waarin 2dehands.nl op straffe van dwangsommen is veroordeeld om de topic over Trendylaarzen van haar website www.oplichting.nl te verwijderen en verwijderd te houden en om aan Trendylaarzen van 11 gebruikers en moderators de IP-adressen te verstrekken.

5.2. Vaststaat dat 2dehands.nl naar aanleiding van het vonnis van 12 maart 2009, op 13 maart 2009 de gehele website www.oplichting.nl uit de lucht heeft gehaald. Daartoe was zij op grond van het vonnis niet verplicht. Voldoende was geweest als zij alleen de toen luidende topic over Trendylaarzen had verwijderd en deze topic niet opnieuw zou hebben gepubliceerd. Gezien de zorg die gedaagden hadden over het verbeuren van dwangsommen in het geval een negatief bericht over Trendylaarzen zou worden geplaatst in een andere topic van www.oplichting.nl en Trendylaarzen niet wenste te bevestigen dat het voor het voldoen aan 5.1 van het vonnis voldoende was als de topic zou worden verwijderd en een nieuw bericht steeds na melding van Trendylaarzen, is de vergaande maatregel van het uit de lucht halen van de gehele site echter wel begrijpelijk.

5.3. Vervolgens hebben de moderators ervoor gezorgd dat gedupeerden op een ander website (eerst op www.123chatplein.nl en later op www.internetmisleiding.nl) de discussie over Trendylaarzen konden voortzetten. Dat gedaagden hierbij enige betrokkenheid hadden is echter niet aannemelijk gemaakt. Weliswaar heeft de voorzieningenrechter te Haarlem op dit punt anders overwogen, maar de thans beschikbare feiten en omstandigheden geven naar het oordeel van de voorzieningenrechter een ander beeld. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat de op de zitting aanwezige moderators uitdrukkelijk hebben verklaard dat gedaagden uitsluitend gingen over de technische kant van www.internetoplichting.nl en zij nooit enige betrokkenheid hebben gehad bij de inhoud van de daarop geplaatste berichten. De moderators [naam7], [naam9] en [naam12] zijn bovendien op de zitting uit de anonimiteit getreden en hebben aldaar hun identiteit aan partijen bekend gemaakt, nadat zij er door de voorzieningenrechter op gewezen waren dat zij mogelijk in een bodemprocedure als getuigen zullen worden opgeroepen. Dit betekent dat ter onderbouwing van de stellingen van gedaagden niet langer, zoals ten tijde van de procedure in Haarlem nog het geval was, slechts sprake is van anonieme verklaringen. Het voorgaande vindt bovendien steun in de door gedaagden overgelegde e-mails met verklaringen van de moderators [naam7] en [naam9], zoals vermeld onder 2.20., en hetgeen een oud-moderator ter zitting naar voren heeft gebracht. Dat de moderators na het vonnis van 12 maart 2009 dezelfde activiteiten zijn blijven uitvoeren heeft geen gevolgen voor gedaagden. Van betrokkenheid van gedaagden bij het voorzetten van die activiteiten is immers slechts sprake als zij enigerlei (gezags)relatie hadden tot de moderators of als de nieuwe website de voorzieningen van 2dehands.nl gebruikte (met name dat zij draaide op de server van 2dehands.nl). Daarvan is echter niet gebleken. Ten aanzien van de (gezags)relatie is eerder naar voren gekomen dat de moderators altijd als vrijwilliger hebben gewerkt en dat zij wel inhoudelijke inbreng van gedaagden wensten maar deze niet kregen. In de tijd dat zij voor internetoplichting werkten hadden gedaagden geen bemoeienis met de inhoud van de website.

Dat gedaagden na 12 maart 2009 iets te maken hebben gehad met de sites waarmee de moderators thans werken is zowel door gedaagden als door de moderators [naam7], [naam9] en [naam12] ontkend en overigens ook niet aannemelijk geworden. Dit kan immers niet worden afgeleid uit het feit dat dezelfde moderators actief zijn gebleven en dat de aard van de geplaatste berichten en de gevolgde werkwijze van de nieuwe websites na 12 maart 2009 overeenstemt met die van daarvoor. Dat kan immers ook het geval zijn als de moderators geheel zelfstandig zijn doorgegaan met hun activiteiten, zoals zij stellen.

Hierbij wordt nog het volgende aangetekend. In het onder 2.16 aangehaalde vonnis van de Haarlemse voorzieningenrechter werd de betrokkenheid van gedaagden bij de berichtgeving van na 12 maart 2009 gebaseerd op de nauwe samenhang en grote overeenkomstigheid van de geplaatste berichten over de webwinkel van Trendylaarzen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat hieruit niet noodzakelijk de betrokkenheid van gedaagden volgt, immers op internet geplaatste berichten zijn ook enige tijd na verwijdering van een website vaak nog te vinden met behulp van zoekmachines en de moderator [naam7] heeft ook verklaard dat zij hiervan gebruik heeft gemaakt, blijkens de onder 2.20 aangehaalde e-mail:

Alle informatie die wij over oude topics verzameld hebben, is afkomstig uit Google cache.

De onder II gevorderde verwijdering van de topic over de webwinkel Trendylaarzen dient daarom te worden afgewezen.

5.4. Wat betreft de onder I. gevorderde verstrekking van IP-adressen geldt het volgende. Tweedehands.nl heeft de IP-adressen van 8 van de 11 in het vonnis van 12 maart 2009 vermelde bezoekers verstrekt. Van de moderators [naam7], [naam9] en [naam10] heeft zij niet de IP-adressen verstrekt , maar voor zover ter zitting de identiteit van deze moderators aan Trendylaarzen is bekend gemaakt, heeft Trendylaarzen daarbij geen belang meer.

Bovendien is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagden inmiddels voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de omstandigheden zodanig waren dat de verdenking van oplichting mocht worden geuit, zoals nader wordt overwogen in de rechtsoverwegingen 6.4 e.v. Dit moet ook wat de overige gevorderde IP/adressen betreft leiden tot afwijzing van de vordering.

5.5. Ten aanzien van het gevorderde spreekverbod heeft Trendylaarzen gesteld dat gedaagden na het vonnis van 12 maart 2009 een waar media-offensief tegen Trendylaarzen zijn begonnen. Gedaagden hebben dit betwist. Zij hebben daartoe aangevoerd dat de op het internet verschenen artikelen over Trendylaarzen niet van hun afkomstig zijn en dat het enige artikel dat in een dagblad is verschenen een artikel in De Telegraaf is dat juist op initiatief van Trendylaarzen is gepubliceerd. Ten slotte hebben gedaagden aangevoerd dat het televisieprogramma Kassa niet onder druk van moderators een item aan Trendylaarzen heeft gewijd, maar uitsluitend naar aanleiding van veel klachten van gedupeerden die bij de redactie van dat programma waren binnengekomen.

Tegenover deze gemotiveerde betwisting door gedaagden is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat gedaagden zich schuldig hebben gemaakt aan een media-offensief dat een spreekverbod zou rechtvaardigen. Daar komt nog bij dat gedaagden niet de mogelijkheid hebben om hun oud-moderators te verbieden zich over Trendylaarzen uit te laten.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zijn gedaagden evenmin gehouden een rectificatie in 3 landelijke dagbladen te plaatsen. Deze vordering wordt derhalve ook afgewezen.

5.6. Nu niet gebleken is dat Trendylaarzen als gevolg van enig onrechtmatig handelen door gedaagden schade heeft geleden, is de vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding evenmin toewijsbaar.

5.7. Trendylaarzen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van gedaagden in conventie worden begroot op:

- vast recht EUR 262,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.078,00

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Uitgangspunt is dat voor schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis slechts plaats is, indien de executant geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om in afwachting van de uitslag van het hoger beroep tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn, indien het vonnis klaarblijkelijk berust op een juridische of feitelijke misslag, of indien de executie op grond van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard (HR 22 april 1983, NJ 1984, 145).

6.2. In de vonnissen van 12 februari 2009 en 12 maart 2009 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank op grond van de toen beschikbare feiten, kort gezegd, geoordeeld dat de op het internet geplaatste uitlatingen over Trendylaarzen onrechtmatig zijn omdat de wijze van bedrijfsvoering van Trendylaarzen niet gekwalificeerd kan worden als ‘oplichting’ en dat 2dehands.nl daarvoor aansprakelijk is omdat zij de volle verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen op haar website wordt gepubliceerd.

6.3. Gedaagden hebben onder meer gesteld dat het vonnis van 12 maart 2009 een feitelijke misslag bevat op grond waarvan de executie moet worden gestaakt totdat er in een bodemprocedure over is geoordeeld. De feitelijke misslag bestaat er volgens hen uit dat is geoordeeld dat ´zonder enig bewijs voor oplichting sprake is van een hetze tegen een bedrijf´.

Volgens gedaagden heeft Trendylaarzen zich wel degelijk aan oplichting schuldig gemaakt. In dit verband hebben zij uiteengezet hoe de handel van Trendylaarzen is opgezet. Trendylaarzen bestelde haar laarzen bij een tussenpersoon in de Verenigde Staten, die alleen voor de laarzen die ook daadwerkelijk werden geleverd, gelijktijdig met de verscheping daarvan, facturen aan Trendylaarzen zond. Op enig moment is de betaling van facturen door Trendylaarzen achter gaan lopen op de verzending van bestellingen waarop de tussenpersoon is gestopt met het leveren van laarzen. Trendylaarzen liet haar klanten vooruitbetalen, terwijl een groot aantal van hen geen laarzen geleverd heeft gekregen en ook het vooruitbetaalde geld niet teruggekregen heeft.

Volgens gedaagden gaat het om 135 gedupeerden waarvan er 23 ook formeel aangifte hebben gedaan. Eisers hebben ter zitting verklaard dat nu nog 153 mensen geen laarzen geleverd hebben gekregen, terwijl zij ook geen geld terug hebben ontvangen.

6.4. Vooropgesteld wordt dat de term ‘oplichting’ een zware beschuldiging is, die niet lichtvaardig mag worden geuit. In dit geval hebben gedaagden echter inmiddels voldoende aannemelijk gemaakt dat de omstandigheden zodanig waren dat deze verdenking mocht worden geuit. In de eerste plaats merkt de voorzieningenrechter op dat Trendylaarzen in strijd met artikel 7:26 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) van haar klanten volledige vooruitbetaling heeft bedongen en ontvangen in plaats van het wettelijke voorgeschreven maximum van de helft van de koopprijs. Ook moet er vanuit worden gegaan dat zij in strijd met artikel 7:46 f lid 1 en 2 BW niet binnen 30 dagen na de bestelling tot levering is overgegaan dan wel terugbetaling heeft aangekondigd. Verder hebben gedaagden voldoende aannemelijk gemaakt dat dit bij een aanzienlijk aantal afnemers is gebeurd, zonder dat daarvoor een redelijke verklaring is gegeven. Hoewel de moderators al in een tamelijk vroeg stadium de conclusie hebben getrokken dat sprake was van oplichting en dat daarvan aangifte zou moeten worden gedaan, is, gezien de feiten zoals deze thans zijn komen vast te staan dan wel aannemelijk geworden, de conclusie dat de moderators hiertoe te snel zijn overgegaan niet langer gerechtvaardigd. Daarbij is in aanmerking genomen dat Trendylaarzen met haar bedrijfsvoering is gestart in september 2008 en reeds vanaf november 2008 door de afnemers de eerste klachten op het internet zijn gezet. Deze klachten zijn niet alleen op www.internetoplichting gepubliceerd, maar ook op andere fora, zoals op het forum van Tros Radar en Ellegirl. Het voorgaande komt er kort gezegd op neer dat, ook als van oplichting geen sprake zou zijn, Trendylaarzen door haar handelwijze in ieder geval de verdenking op zich heeft geladen dat hiervan sprake zou kunnen zijn. Haar handelwijze lijkt immers op het patroon dat bij soortgelijke oplichtingspraktijken wordt waargenomen.

6.5. Voor de verdenking van oplichting was in dit geval nog des te meer aanleiding nadat verschillende klanten van Trendylaarzen een brief hadden ontvangen, zoals weergegeven onder 2.7. Het staat een burger die vermoedt te zijn opgelicht vrij daarvan aangifte te doen en het enkele feit dat later zou blijken dat van oplichting geen sprake is geweest maakt die aangifte niet onrechtmatig. Dat is slechts anders als willens en wetens ten onrechte aangifte wordt gedaan van oplichting. Dat de aangevers dat hebben gedaan is in de onderhavige procedure niet gesteld en ook op grond van de hiervoor vermelde omstandigheden (volledige vooruitbetaling en niet tijdige levering) niet aannemelijk. Onder deze omstandigheden moet de genoemde brief als intimiderend worden beschouwd en is het begrijpelijk dat deelnemers van de diverse internetfora en ook de moderators van internetoplichting.nl (later: internetmisleiding.nl) hierop fel hebben gereageerd en zijn gesterkt in hun veronderstelling dat sprake was van oplichting.

6.6. Hetgeen is conventie en reconventie is overwogen rechtvaardigt het door gedaagden gevorderde verbod op de verdere executie van het vonnis van 12 maart 2009.

6.7. Het gevorderde verbod tot het instellen van soortgelijke (nieuwe) vorderingen in kort geding wordt afgewezen omdat de voorzieningenrechter thans niet bij voorbaat kan vaststellen dat een dergelijke vordering onrechtmatig zal zijn. Wel zal Trendylaarzen er rekening mee moeten houden dat als het instellen van een vordering onrechtmatig wordt geoordeeld, dit tot een verplichting tot schadevergoeding kan leiden.

6.8. Nu op grond van na het vonnis gebleken feiten aannemelijk wordt geacht dat het vonnis van 12 maart 2009 op een feitelijke misslag berust, wordt tevens aannemelijk geacht dat het door 2dehands.nl betaalde bedrag van EUR 50.000,= aan verbeurde dwangsommen door Trendylaarzen dient te worden terugbetaald en dat de door 2dehands.nl gestelde bankgarantie ad EUR 130.000,= zal worden opgeheven. Ter verzekering van deze terugbetalingsverplichting hebben gedaagden van Trendylaarzen gevorderd een deugdelijke bankgarantie te stellen. Deze vordering is toewijsbaar. Gedaagden hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat Trendylaarzen er financieel slecht voorstaat en dat zij mogelijk niet in staat zal zijn om aan haar terugbetalingsverplichting te voldoen. Gelet op het bedrag dat 2dehands.nl aan dwangsommen heeft betaald en de kosten die het stellen van een bankgarantie met zich brengt is een bankgarantie ter hoogte van een bedrag van EUR 65.000,= redelijk.

6.9. De gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt als volgt.

6.10. De vordering tot het opheffen dan wel verminderen van de in het vonnis van 12 maart 2009 opgelegde dwangsommen zal niet worden toegewezen, nu gedaagden daarbij, gelet op het verbod tot verdere executie van dat vonnis, geen belang bij hebben.

6.11. Trendylaarzen zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eisers in reconventie worden begroot op nihil.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

7.2. veroordeelt Trendylaarzen in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op EUR 1.078,00,

7.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling

uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

7.4. veroordeelt Trendylaarzen de tenuitvoerlegging van het vonnis van 12 maart 2009 van deze rechtbank te staken en gestaakt te houden, totdat in een bodemprocedure, conform het bepaalde in het vonnis van de voorzieningenrechter te Haarlem van 29 april 2009, is geoordeeld over het al dan niet terecht opleggen dan wel verbeuren van dwangsommen,

7.5. veroordeelt Trendylaarzen om binnen twee weken na betekening van dit vonnis ten gunste van 2dehands.nl een deugdelijke bankgarantie te stellen ter hoogte van EUR 65.000,=, totdat in het executiegeschil een finale uitspraak zal zijn gewezen waaruit blijkt of de betaling van het bedrag van EUR 50.000,= aan dwangsommen en het stellen van de bankgarantie ter hoogte van EUR 130.000,= terecht was,

7.6. bepaalt dat Trendylaarzen voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan het onder 7.5 bepaalde te voldoen een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,= tot een maximum van EUR 65.000,=,

7.7. veroordeelt Trendylaarzen in de proceskosten, aan de zijde van eisers in reconventie tot op heden begroot op nihil,

7.8. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. B.P.W. Busch, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 juli 2009.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature