< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Computervredebreuk bij onder andere Amerikaanse computerspelontwikkelaars gedurende een periode van bijna twee jaar. Gebruikmaking van gevonden gegevens bij afdreiging van een van die ontwikkelaars. Verdachte gaf binnen de internetgemeenschap veel ruchtbaarheid aan zijn activiteiten. Oplegging van maximale werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf.

UitspraakRECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/600039-08

Datum uitspraak: 24 maart 2009

Tegenspraak

Verkort vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres:

[adres],

raadsman mr. Th.U. Hiddema, advocaat te Maastricht.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 10 maart 2009

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. Meissen heeft gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3, 4 primair, 5, 6 en 7 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis met aftrek van voorarrest en een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden geheel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

ONTVANKELIJKHEID OFFICIER VAN JUSTITIE

Namens de verdachte is aangevoerd dat de officier van justitie niet ontvankelijk is in de vervolging ter zake van feit 4, omdat [bedrijf 4] niet tijdig een klacht heeft ingediend. Uit de aangifte blijkt voorts niet dat [bedrijf 4] wilde dat tegen de verdachte vervolging werd ingesteld.

Dit verweer wordt verworpen.

Op 20 november 2007 is door [bedrijf 4] aangifte gedaan jegens de verdachte ter zake van (onder meer) feit 4. Eerst kort voor de behandeling van de zaak van de verdachte ter terechtzitting is door [bedrijf 4] een expliciete klacht ingediend. De rechtbank is van oordeel dat op grond van de inhoud van de aangifte aannemelijk is geworden dat [bedrijf 4] ten tijde van het doen van de aangifte reeds de bedoeling had dat een vervolging tegen de verdachte zou worden ingesteld. De rechtbank leidt dit af uit het feit dat de aangifte (enkel) is gericht tegen de verdachte alsmede uit de in de aangifte opgenomen zinsnede “De aangever wenst zich te voegen in het strafgeding als gelaedeerde partij (…)”.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van de verdachte ter zake van feit 4.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4 primair, 5, 6 en 7 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij in de periode van 17 juli 2006 tot 1 september 2006 te Maastricht, , en in de Verenigde Staten van Amerika, tezamen en in vereniging met een ander meermalen (telkens)

opzettelijk wederrechtelijk in geautomatiseerde werken voor de

opslag of verwerking van gegevens, te weten servers (die toebehoren en/of in gebruik zijn bij [bedrijf 1] en [bedrijf 2] ), is binnen gedrongen en waarbij hij, verdachte, en zijn mededader toegang tot die werken hebben verworven door het doorbreken van een beveiliging en door een technische ingreep enmet behulp van een valse sleutel en door het aannemen van een valse hoedanigheid,

en

waarna hij, verdachte, en zijn mededader vervolgens gegevens die waren opgeslagen in dat geautomatiseerde werk waarin verdachte en zijn mededader zich wederrechtelijk bevonden, hebben overgenomen en voor zichzelf enanderen hebben vastgelegd

door

gebruikmakend van kwetsbaarheden in genoemde geautomatiseerde werken(o.a.

in de PHP bulletin-board software op de website van [bedrijf 2] d.m.v. van een

SQL-injectie) en van valse hoedanigheden en van inloggegevens (tot

onder meer een FTP-server) van een of meer medewerker(s) van [bedrijf 1] en

[bedrijf 3] (waaronder [voorletter en achternaam]) servers van

bovengenoemde [bedrijf 1] en [bedrijf 2] binnen te dringen en

vervolgens (vertrouwelijke) bedrijfs- en productgegevens en communicatie

over te nemen, waaronder e-mailberichten en inloggegevens en software

betreffende de ten tijde van het binnendringen nog niet op de markt

gebrachte spel(len) [naam spel 1]: [naam spel 2] en [naam spel 3]

2.

hij in de periode van 1 september 2006 tot en met 24 juni 2008 te Maastricht en in de Verenigde Staten van Amerika, tezamen en in vereniging met een ander meermalen (telkens)

opzettelijk wederrechtelijk in geautomatiseerdewerken, te weten servers (die toebehoren en/of in gebruik zijn bij [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] ), is binnen gedrongen, en waarbij hij, verdachte, en zijn mededader toegang tot die werken hebben verworven door het

doorbreken van een beveiliging en door een technische ingreep en een valse sleutel en door het aannemen van een valse hoedanigheid,

en

waarna hij, verdachte, en zijn mededader vervolgens gegevens die in die geautomatiseerde werken waren opgeslagen en werden verwerkt waarin hij, verdachte, en zijn mededader zich wederrechtelijk bevonden, voor zichzelf en (een) ander(en) hebben overgenomen

door

gebruikmakend van kwetsbaarheden in genoemde geautomatiseerde werken (o.a. de PHP bulletin-board software op de website van [bedrijf 2] d.m.v. van een SQL-injectie) en van valse hoedanighedenen van inloggegevens van

een of meer medewerker(s) van [bedrijf 1] en [bedrijf 3] servers van bovengenoemde [bedrijf 1] en [bedrijf 2] binnen te dringen en vervolgens (vertrouwelijke) bedrijfs- en productgegevens en communicatie over te nemen, waaronder e-mailberichten eninloggegevens en software betreffende de ten tijde van het binnendringen nog niet op de markt gebrachte spellen [naam spel 1], [naam spel 2] en [naam spel 3];

3.

hij in de periode van 1 maart 2007 tot en met 30 april 2007 te Maastricht en in de Verenigde Staten van Amerika, tezamen en in vereniging met een ander meermalen (telkens)

opzettelijk wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk, te weten een server (die toebehoort en in gebruik is bij [bedrijf 4]), is binnen gedrongen, en waarbij hij, verdachte, toegang tot dat werk heeft verworven door het doorbreken van een beveiliging en door een technische ingreep en een valse sleutel en door het aannemen van een valse hoedanigheid,

en

waarna hij, verdachte, vervolgens gegevens die in dat geautomatiseerde werk waren opgeslagen en werden verwerkt waarin hij, verdachte, zich wederrechtelijk bevond voor zichzelf en (een) ander heeft overgenomen

door

gebruikmakend van kwestbaarheden in genoemde geautomatiseerde werk (te weten o.a. een bug in een php-script op de sign-up pagina van [bedrijf 4] cybercafé systeem) en (vervolgens) gebruikmakend van een broncode en vertrouwelijke inloggegevens het systeem server van bovengenoemde [bedrijf 4] binnen te dringen en vervolgens (vertrouwelijke) bedrijfs- en/of productgegevens en communicatie over te nemen, waaronder een klantenlijst en bedrijfsfinanciële informatie en creditcardgegevens en inloggegevens;

4. primair

hij in de periode van 1 maart 2007 tot en met 14 mei 2008 te Maastricht, en de Verenigde Staten van Amerika, met het oogmerk om zichzelf en (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met openbaring van een geheim [bedrijf 4], , heeft gedwongen tot de afgifte van een of meer T-shirts en gadgets, in elk geval van enig goed, toebehorende aan genoemde [bedrijf 4], en tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, te weten (online) computergames,

immers heeft verdachte

- enkele (bedrijfsgevoelige) gegevens van [bedrijf 4], , en haar klanten op internet gepubliceerd en

- (vervolgens) gedreigd alle creditcardgegevens en overige (bedrijfsgevoelige) gegevens van [bedrijf 4] en klanten van [bedrijf 4] openbaar te maken, tenzij [bedrijf 4] met "iets goeds" komt;

5.

hij in de periode van 20 april 2008 tot en met 24 juni 2008 te Maastricht en in Groot-Brittanië, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen (telkens)

opzettelijk wederrechtelijk in geautomatiseerd werk te weten (een) server (die toebehoort en/of in gebruik is/ bij [bedrijf 5].com en/of [bedrijf 6]), is binnen gedrongen, en waarbij hij, verdachte, en zijn mededaders toegang tot dat werk hebben verworven door het doorbreken van een beveiliging endoor een technische ingreep en een valse sleutel en door het aannemen van een valse hoedanigheid,

en

waarna hij, verdachte, vervolgens gegevens die in dat geautomatiseerdewerk waren opgeslagen en werden verwerkt enwerden overgedragen door middel van het geautomatiseerde werk waarin hij, verdachte, zich wederrechtelijk bevonden, voor zichzelf en anderen) heeft overgenomen

door

gebruikmakend van kwestbaarheden in genoemd geautomatiseerd werk (onder meer met behulp van het protocol Remote Desktop) en van inloggegevens, het systeem, zijnde server van [bedrijf 5].com en[bedrijf 6], binnen te dringen en vervolgens (vertrouwelijke) bedrijfs- gegevens over te nemen, waaronder (ongeveer 50.000) creditcardgegevens en inloggegevens;

6.

hij op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 2 februari 2008 tot en met 24 juni 2008 te Maastricht, en in Groot-Brittanië, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, andere gegevens daaraan heeft toegevoegd,immers, hebben verdachte en/of zijn mededader(s) programma('s) (waaronder Mysql en Metasploit), op een server van [bedrijf 5].com geplaatst;

7.

hij op 24 juni 2008 te Maastricht, een wapen als bedoeld in artikel 2 lid 1 Categorie III onder 1 van de Wet Wapens en Munitie , te weten een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3 van die wet in de vorm van een kogelgeweer (van

het merk Terni Carcano, type 1933, kaliber 6,5x52mm), voorhanden heeft gehad;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud dan wel de opgave van de bewijsmiddelen.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1.

Medeplegen van computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, overneemt en voor zichzelf of een ander vastlegt, meermalen gepleegd.

2.

Medeplegen van computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van het geautomatiseerde werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, meermalen gepleegd.

3.

Medeplegen van computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van het geautomatiseerde werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, meermalen gepleegd.

4.

Afdreiging.

5.

Medeplegen van computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van het geautomatiseerde werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, meermalen gepleegd.

6.

Opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, andere gegevens daaraan toevoegt.

7.

Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie III.

De feiten zijn strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straffen die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft gedurende een periode van bijna twee jaar herhaalde malen met behulp van een ander of anderen ingebroken in beveiligde computernetwerken van twee computerspelontwikkelaars en vervolgens nog niet gepubliceerde computerspellen, vertrouwelijke e-mail , klantgegevens, bedrijfsfinanciële informatie eneen grote hoeveelheid werkende creditcardnummers binnengehaald. Met die creditcardgegevens heeft de verdachte ook via internet goederen gekocht.

Daarnaast heeft hij één van de twee computerspelontwikkelaars T-shirts en gadgets afhandig gemaakt door te dreigen vertrouwelijke klantgegevens te publiceren wanneer zij niet aan zijn eisen zouden voldoen.

Voorts heeft de verdachte samen met anderen ingebroken op de beveiligde server van een internetbedrijf en vervolgens daarop aanwezige gegevens gewijzigd.

Dit zijn ernstige feiten. Hoewel de verdachte deze strafbare feiten binnenshuis, zittend achter zijn computer, heeft gepleegd, en dus niet feitelijk in de bedrijven heeft ingebroken, is de gemaakte inbreuk op rechten van derden niet minder groot. Door zijn handelen heeft de verdachte de bedrijven veel financieel nadeel en ongemak toegebracht en voorts heeft hij bij herhaling ernstig inbreuk gepleegd op de vertrouwelijkheid en bescherming van computergegevens van anderen. Daarmee heeft de verdachte schade toegebracht aan het vertrouwen dat de maatschappij mag hebben in de digitale beveiliging van persoons- en bedrijfsgegevens. Verdachte heeft deze schade nog vergroot door aan het plegen van deze strafbare feiten uitvoerig ruchtbaarheid te geven via het internet. Het heeft zowel de gehackte bedrijven als politie en justitie veel tijd en geld gekost om te achterhalen wie de hacker was en met name wat deze precies uitvoerde. Het is uitsluitend aan die inspanningen te danken dat de verdachte niet is doorgegaan met zijn strafbare internetactiviteiten.

Ten slotte heeft de verdachte nog een vuurwapen voorhanden gehad. Vuurwapens zijn gevaarlijk en kunnen worden gebruikt bij het plegen van strafbare feiten. Echter, omdat de verdachte dit oude wapen alleen ter decoratie aan de muur had hangen en er geen enkele aanwijzing bestaat dat hij dit wilde gaan gebruiken, zal dit feit slechts marginaal bij de strafoplegging worden betrokken.

Op dergelijke feiten kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van enige duur.

Kennis is genomen van het omtrent de verdachte uitgebrachte voorlichtingsrapport van Reclassering Nederland d.d. 17 september 2008 opgemaakt door [naam], reclasseringswerkster.

Zowel ter terechtzitting als uit voormeld voorlichtingsrapport is gebleken dat de verdachte inzicht heeft in zijn handelen en in de strafwaardigheid daarvan. De kans op recidive wordt door de reclassering laag ingeschat.

Nu de verdachte blijkens het op zijn naam gesteld uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister d.d. 26 juni 2008 niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten en een voorwaardelijke straf geboden is, zal de gevangenisstraf geheel voorwaardelijk worden opgelegd.

Gelet op voornoemde omstandigheden, is de rechtbank van oordeel dat een lagere voorwaardelijke gevangenisstraf dan geëist dient te worden opgelegd. Daarvan wordt een voldoende afschrikwekkend effect verwacht.

Gelet op de ernst van de bewezen verklaarde feiten en met name gelet op de gevolgen voor derden, kan met een voorwaardelijke straf niet worden volstaan. Daarom zal aan de verdachte naast een voorwaardelijke vrijheidsstraf een werkstraf van maximale duur worden opgelegd.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Behalve op het reeds genoemde artikel is gelet op de artikelen 9, 14 a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47, 57, 138a (oud), 138, 318, 350a van het Wetboek van Strafrecht en artikel 55 van de Wet wapens en munitie .

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2, 3, 4 primair, 5, 6 en 7 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

- verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

- stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

- verklaart de verdachte strafbaar;

- veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van 6 (zes) maanden;

- bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten;

- stelt daarbij een proeftijd vast van 2 (twee) jaren; de tenuitvoerlegging kan worden gelast indien:

• de veroordeelde zich vóór het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

- legt de verdachte een taakstraf op bestaande uit een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderd en veertig) uur, waarbij de Stichting Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de werkstraf dient te bestaan;

- beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde werkstraf in mindering wordt gebracht volgens de maatstaf van twee uren per dag, zodat na deze aftrek 222 (tweehonderd en tweeëntwintig) uur te verrichten werkstraf resteert;

- beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 111 (honderd en elf) dagen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Van den Hurk, voorzitter,

en mrs. Geurts-de Veld en Lablans, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Bernard, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 24 maart 2009.

Bijlage bij vonnis van:

TEKST TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

(ZAAK [bedrijf 1])

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 17 juli 2006

tot 1 september 2006 te Maastricht, in elk geval in Nederland, en/of in de

Verenigde Staten van Amerika, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, meermalen (telkens)

opzettelijk wederrechtelijk in (een) geautomatiseerd(e) werk(en) voor de

opslag of verwerking van gegevens, te weten (een) computer(s) en/of (een)

server(s) (die toebehoren en/of in gebruik zijn bij [bedrijf 1]

en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3]), of in een deel daarvan, is binnen gedrongen,

en/of waarbij hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toegang tot dat/die

werk(en) heeft/hebben verworven door het doorbreken van een beveiliging en/of

door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen en/of een

valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

en/of

waarna hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) vervolgens gegevens die waren

opgeslagen in dat geautomatiseerde werk waarin verdachte en/of zijn

mededader(s) zich wederrechtelijk bevond(en), heeft/hebben overgenomen en voor

zichzelf en/of ander(en) heeft/hebben vastgelegd

door

gebruikmakend van kwestbaarheden in genoemde geautomatiseerde werk(en) (o.a.

in het PHP bulletin-board software op de website van [bedrijf 2] d.m.v. van een

SQL-injectie) en/of van valse hoedanighe(i)d(en) en/of van inloggegevens (tot

onder meer een FTP-server) van een of meer medewerker(s) van [bedrijf 1] en/of

[bedrijf 3] en/of [bedrijf 2] (waaronder [voorletter en achternaam]) (een) server(s) van

bovengenoemde [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] binnen te dringen en

vervolgens (vertrouwelijke) bedrijfs- en/of productgegevens en/of communicatie

over te nemen, waaronder e-mailberichten en/of inloggegevens en/of software

betreffende het/de ten tijde van het binnendringen nog niet op de markt

gebrachte spel(len) [naam spel 1]: [naam spel 2] en/of [naam spel 3] (inclusief

software die nodig is om voornoemde spellen te kunnen spelen);

(artikel 138a lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht (oud))

2.

(ZAAK [bedrijf 1])

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september

2006 tot en met 24 juni 2008 te Maastricht, in elk geval in Nederland, en/of

in de Verenigde Staten van Amerika, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, meermalen (telkens)

opzettelijk wederrechtelijk in (een) geautomatiseerd(e) werk(en), te weten

(een) computer(s) en/of (een) server(s) (die toebehoren en/of in gebruik zijn

bij [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3]), of in een

deel daarvan, is binnen gedrongen, en/of waarbij hij, verdachte, en/of zijn

mededader(s) toegang tot dat/die werk(en) heeft/hebben verworven door het

doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep en/of met

behulp van valse signalen en/of een valse sleutel en/of door het aannemen van

een valse hoedanigheid,

en/of

waarna hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) vervolgens gegevens die in dat/

die geautomatiseerde werk(en) waren opgeslagen en/of werden verwerkt en/of

werden overgedragen door middel van het/de geautomatiseerde werk(en) waarin

hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) zich wederrechtelijk bevond(en), voor

zichzelf en/of (een) ander(en) heeft/hebben overgenomen en/of afgetapt en/of

opgenomen

door

gebruikmakend van kwestbaarheden in genoemde geautomatiseerde werk(en) (o.a.

het PHP bulletin-board software op de website van [bedrijf 2] d.m.v. van een

SQL-injectie) en/of van valse hoedanighe(i)d(en) en/of van inloggegevens van

een of meer medewerker(s) van [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 2] (een)

server(s) van bovengenoemde [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] binnen

te dringen en vervolgens (vertrouwelijke) bedrijfs- en/of productgegevens

en/of communicatie over te nemen, waaronder e-mailberichten en/of

inloggegevens en/of software betreffende het/de ten tijde van het

binnendringen nog niet op de markt gebrachte spel(len) [naam spel 1],

[naam spel 2] en/of [naam spel 3] (inclusief software

die nodig is om voornoemde spellen te kunnen spelen);

(artikel 138a lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht )

3.

(ZAAK [BEDRIJF 4])

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 maart 2007

tot en met 30 april 2007 te Maastricht, in elk geval in Nederland, en/of in de

Verenigde Staten van Amerika, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, meermalen (telkens)

opzettelijk wederrechtelijk in (een) geautomatiseerd werk(en), te weten (een)

computer(s) en/of (een) server(s) (die toebehoren en/of in gebruik is/zijn bij

[bedrijf 4]), of in een deel daarvan, is binnen gedrongen, en/of waarbij

hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toegang tot dat/die werk(en)

heeft/hebben verworven door het doorbreken van een beveiliging en/of door een

technische ingreep en/of met behulp van valse signalen en/of een valse sleutel

en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

en/of

waarna hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) vervolgens gegevens die in dat/

die geautomatiseerde werk(en) waren opgeslagen en/of werden verwerkt en/of

werden overgedragen door middel van het/de geautomatiseerde werk(en) waarin

hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) zich wederrechtelijk bevond(en), voor

zichzelf en/of (een) ander(en) heeft/hebben overgenomen en/of afgetapt en/of

opgenomen

door

gebruikmakend van kwestbaarheden in genoemde geautomatiseerde werk(en) (te

weten o.a. een bug in een php-script op de sign-up pagina van [bedrijf 4]

cybercafé systeem) en/of (vervolgens) gebruikmakend van een broncode en/of

vertrouwelijke inloggegevens het systeem/ (een) server(s) van bovengenoemde

[bedrijf 4] binnen te dringen en vervolgens (vertrouwelijke) bedrijfs- en/of

productgegevens en/of communicatie over te nemen, waaronder een klantenlijst

en/of bedrijfsfinanciële informatie en/of creditcardgegevens en/of

inloggegevens;

(artikel 138a lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht )

4.

(ZAAK [BEDRIJF 4] AFDREIGING)

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 maart 2007

tot en met 14 mei 2008 te Maastricht, in elk geval in Nederland en/of de

Verenigde Staten van Amerika, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, met het oogmerk om zichzelf en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met smaad, smaadschrift of

openbaring van een geheim [bedrijf 4], althans een ander of anderen dan

verdachte en/of zijn mededader(s), heeft gedwongen tot de afgifte van een of

meer T-shirts en/of stickers en/of gadgets, in elk geval van enig goed, geheel

of ten dele toebehorende aan genoemde [bedrijf 4], in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of tot het

aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld en/of tot het ter

beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, te

weten software en/of (online) computergames,

immers heeft/ hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

- enkele (bedrijfsgevoelige) gegevens van [bedrijf 4], althans van een

ander of anderen dan van verdachte en/of zijn mededader(s), en haar klanten op

internet gepubliceerd en/of

- (vervolgens) gedreigd alle creditcardgegevens en/of overige

(bedrijfsgevoelige) gegevens van [bedrijf 4] en klanten van [bedrijf 4]

openbaar te maken, tenzij [bedrijf 4] met "iets goeds" komt;

(artikel 318 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

(ZAAK [BEDRIJF 4] AFDREIGING)

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 maart 2007

tot en met 14 mei 2008 te Maastricht, in elk geval in Nederland en/of de

Verenigde Staten van Amerika ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen

misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zichzelf en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een

geheim [bedrijf 4], althans een ander of anderen dan verdachte en/of

zijn mededader(s), te dwingen tot de afgifte van goederen en/of geld, in elk

geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan genoemde [bedrijf 4]

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s), en/of tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van

een inschuld en/of tot het ter beschikking stellen van gegevens met

geldswaarde in het handelsverkeer,

- enkele (bedrijfsgevoelige) gegevens van [bedrijf 4], althans van een

ander of anderen dan van verdachte en/of zijn mededader(s), en haar klanten op

internet heeft gepubliceerd en/of

- (vervolgens) heeft gedreigd alle creditcardgegevens en/of overige

(bedrijfsgevoelige) gegevens van [bedrijf 4] en klanten van [bedrijf 4]

openbaar te maken, tenzij [bedrijf 4] met "iets goeds" komt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 318 lid 1 Wetboek van Strafrecht en artikel 45 Wetboek van Strafrecht )

5.

(ZAAK [BEDRIJF 5])

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 april 2008

tot en met 24 juni 2008 te Maastricht, in elk geval in Nederland en/of in

Groot-Brittanië, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, meermalen (telkens)

opzettelijk wederrechtelijk in (een) geautomatiseerd(e) werk(en), te weten

(een) computer(s) en/of (een) server(s) (die toebehoren en/of in gebruik

is/zijn bij [bedrijf 5].com en/of [bedrijf 6]), of in een deel

daarvan, is binnen gedrongen, en/of waarbij hij, verdachte, en/of zijn

mededader(s) toegang tot dat/die werk(en) heeft/hebben verworven door het

doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep en/of met

behulp van valse signalen en/of een valse sleutel en/of door het aannemen van

een valse hoedanigheid,

en/of

waarna hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) vervolgens gegevens die in dat/

die geautomatiseerd(e) werk(en) waren opgeslagen en/of werden verwerkt en/of

werden overgedragen door middel van het/de geautomatiseerde werk(en) waarin

hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) zich wederrechtelijk bevond(en), voor

zichzelf en/of (een) ander(en) heeft/hebben overgenomen en/of afgetapt en/of

opgenomen

door

gebruikmakend van kwestbaarheden in genoemde geautomatiseerd(e) werk(en)

(onder meer met behulp van het protocol Remote Desktop) en/of van

inloggegevens, het systeem, zijnde (een) server(s) van [bedrijf 5].com en/of

[bedrijf 6], binnen te dringen en vervolgens (vertrouwelijke)

bedrijfs- en/of productgegevens en/of communicatie over te nemen, waaronder

(ongeveer 50.000) creditcardgegevens en/of inloggegevens;

(artikel 138a lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht )

6.

(ZAAK [BEDRIJF 5])

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 februari

2008 tot en met 24 juni 2008 te Maastricht, in elk geval in Nederland en/of in

Groot-Brittanië, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van

een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen,

worden verwerkt of overgedragen, heeft veranderd en/of gewist en/of

onbruikbaar gemaakt en/of ontoegankelijk heeft gemaakt en/of andere gegevens

daaraan heeft toegevoegd,immers, heeft/ hebben verdachte en/of zijn

mededader(s) een of meerderde, programma('s) (waaronder phpbb en/of Mysql

en/of Metasploit en/of Nnmap en/of Winpcap), op een server van

[bedrijf 5].com geplaatst

(artikel 350a Wetboek van Strafrecht en artikel 47 Wetboek van Strafrecht )

7.

hij op of omstreeks 24 juni 2008 te Maastricht, tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen, een wapen als bedoeld in artikel 2 lid 1

Categorie III onder 1 van de Wet Wapens en Munitie, te weten een vuurwapen in

de zin van artikel 1, onder 3 van die wet in de vorm van een kogelgeweer (van

het merk Terni Carcano, type 1933, kaliber 6,5x52mm), voorhanden gehad;

(artikel 26 Wet Wapens en Munitie en artikel 47 Wetboek van Strafrecht )


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature