< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Promis. De rechtbank veroordeelt twee voormalig bestuursleden voor het niet verwijderen van antisemitische en antimoslim teksten op het Internetforum van de politieke partij de Nationale Alliantie (inmiddels opgeheven) en een voormalig lid van die partij voor het plaatsen van die teksten. De rechtbank legt een hogere voorwaardelijke straf op dan geëist, vanwege de ernst van de feiten en werkstraffen zoals geëist.

UitspraakRECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/640090-07

Datum uitspraak: 2 februari 2009

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1966 te [geboorteplaats],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres: [adres],

raadsman mr. M.C. Bekkering, advocaat te Rotterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 19 januari 2009.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

Het ten laste gelegde komt er op neer dat de verdachte:

(1) al dan niet samen met anderen heeft aangezet tot haat tegen, discriminatie van en/of geweld tegen Joden, althans dat hij hieraan medeplichtig was;

(2) al dan niet samen met anderen een groep mensen, te weten Joden, heeft beledigd, althans dat hij hieraan medeplichtig was;

(3) al dan niet samen met anderen uitlatingen openbaar heeft gemaakt die beledigend waren voor een groep mensen, te weten Joden en/of aanzetten tot haat tegen, discriminatie van en/of geweld tegen Joden, althans dat hij hieraan medeplichtig was;

(4) al dan niet samen met anderen heeft aangezet tot haat tegen, discriminatie van en/of geweld tegen Moslims, althans dat hij hieraan medeplichtig was;

(5) al dan niet samen met anderen een groep mensen, te weten Moslims, heeft beledigd, althans dat hij hieraan medeplichtig was;

(6) al dan niet samen met anderen uitlatingen openbaar heeft gemaakt die beledigend waren voor een groep mensen, te weten Moslims en/of aanzetten tot haat tegen, discriminatie van en/of geweld tegen Moslims, althans dat hij hieraan medeplichtig was;

(7) kinderpornografisch materiaal heeft vervaardigd en/of voorhanden heeft gehad;

(8) een stroomstootwapen voorhanden heeft gehad.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. Kaptein heeft gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 5 primair, 6

primair, 7 en 8 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur

van 120 uren subsidiair 60 dagen hechtenis en een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

MOTIVERING VRIJSPRAAK

Het onder 1 primair, 2 primair, 4 primair en 5 primair ten laste gelegde is, anders dan door de officier van justitie is gevorderd, niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

Uit het verhandelde ter terechtzitting en het dossier is niet komen vast te staan dat van een voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking tussen de bestuursleden van de partij de Nationale Alliantie sprake is. De rechtbank overweegt hierbij dat niet is gebleken dat binnen de partij beleid bestond met betrekking tot het al dan niet (door derden) (laten) plaatsen, aanpassen, verwijderen of gedogen van de in de tenlastelegging bedoelde teksten op het aan de internetsite van de Nationale Alliantie verbonden forum [naam forum], noch is komen vast te staan dat binnen het partijbestuur afspraken waren gemaakt of overleg was gevoerd dienaangaande.

Het onder 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 primair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6 primair ten laste gelegde ‘medeplegen’ is, gelet op het voorgaande, tevens niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING EN BEWEZENVERKLARING

Van het volgende wordt uitgegaan:

Op 14 juni 2005 doet de Rotterdamse Anti Discriminatie Actie Raad (hierna te noemen: RADAR) aangifte van discriminatoire belediging van een groep mensen, te weten Joden. Dit vindt plaats op het forum van de Nationale Alliantie, waarop verscheidene teksten zijn geplaatst. Op 21 februari 2006 en 20 december 2006 doet RADAR aangifte van discriminatoire belediging, het aanzetten tot discriminatie van en haat tegen Joden en Moslims en het verspreiden van discriminerende uitlatingen. Wederom zijn er teksten geplaatst op het forum van de Nationale Alliantie.

Op 21 februari 2006 stelt de opsporingsambtenaar [opsporingsambtenaar 1] een onderzoek in op internet en hij raadpleegt de in de aangifte d.d. 21 februari 2006 genoemde websites www.nationalealliantie.com en [naam internetadres forum]. Deze websites zijn voor een ieder toegankelijk. Er is geen sprake van enige vorm van beveiliging en/of registratie van bezoekers. De uitlatingen d.d. 10 februari 2006, 14 februari 2006 en 20 februari 2006 staan op het forum van de Nationale Alliantie en komen overeen met de teksten die worden aangehaald in de aangifte. De uitlatingen gedaan op 13 oktober 2005 staan niet (meer) op internet. Naar aanleiding van de aangifte d.d. 20 december 2006 raadpleegt hij op 20 december 2006 het internet en hij constateert dat alle in de aangifte genoemde teksten op het internet vrij toegankelijk zijn en inhoudelijk overeenkomen met de teksten zoals genoemd in de aangifte. Op 16 april 2007 stelt de opsporingsambtenaar [opsporingsambtenaar 2] een onderzoek in op internet en hij constateert dat het internetadres [naam internetadres forum] voor een ieder raadpleegbaar is. De inhoud van de teksten op internet zijn inhoudelijk gelijk aan die genoemd in de aangifte d.d. 14 juni 2005. Om de uitlatingen genoemd in de aangifte d.d. 21 februari 2006 te kunnen raadplegen dient een bezoeker in te loggen alvorens toegang tot de berichten te verkrijgen. De teksten in de aangifte d.d. 20 december 2006 zijn voor een ieder toegankelijk. De inhoud van de teksten op internet zijn inhoudelijk gelijk aan die genoemd in de aangifte d.d. 20 december 2006.

Naar aanleiding van voornoemde aangiften wordt een onderzoek ingesteld naar de samenstelling van de partij de Nationale Alliantie. Het bestuur van de partij bestaat uit: de verdachte (voorzitter), [medeverdachte 1] (secretaris) en [medeverdachte 2] (penningmeester). De verdachte is de beheerder van de sites www.nationalealliantie.com en [naam internetadres forum] en doet de betalingen van deze sites. Tevens is hij administrator en moderator van het forum waarop de teksten zijn geplaatst. De administrator heeft controle over alle aspecten van het forum. Deze wijst moderators aan en bepaalt onder meer wat al dan niet op het forum wordt geplaatst en daarop blijft staan en heeft dezelfde bevoegdheden als een moderator. De moderator kan geplaatste stukken verwijderen en/of wijzigen.

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat er regelmatig teksten op het forum verschenen die in hun aard overeenkwamen met de teksten genoemd in de tenlastelegging. Dergelijke teksten werden van het forum verwijderd. Alhoewel hij elke dag op het forum keek, heeft hij de in de tenlastelegging genoemde teksten daarop nimmer waargenomen. Deze teksten zijn kennelijk ‘ondergesneeuwd’ tussen de vele teksten die op het forum werden geplaatst, aldus de verdachte. De verdachte verklaart tevens dat hij niet altijd evenveel aandacht aan het forum heeft besteed en dat het forum boven zijn hoofd is gegroeid. De teksten d.d. 10 en 11 juni 2005 heeft de verdachte wél waargenomen op het forum, doch heeft deze bewust niet van het forum verwijderd. De verdachte heeft voorts verklaard dat hij aanvankelijk van mening was dat dergelijke ‘stevige’ teksten op het forum -hoewel van vergaande aard- de grenzen van de strafwet niet overschreden, doch dat hij thans beseft dat deze teksten als beledigend, discriminerend en haatzaaiend kunnen worden aangemerkt.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de ten laste gelegde teksten zijn aan te merken als beledigend, discriminerend en haatzaaiend. De verdachte was in de ten laste gelegde periode voorzitter van de partij de Nationale Alliantie en beheerder, administrator en moderator van het forum waarop de teksten zijn geplaatst en aldus openbaar gemaakt. De verdachte heeft nagelaten in te grijpen op het moment dat er discriminatoire c.q. racistische uitlatingen werden geplaatst op het forum, hoewel hij daartoe uit hoofde van zijn bevoegdheden op het forum gehouden was, aldus de officier van justitie.

Namens de verdachte is -onder meer- vrijspraak bepleit ten aanzien van het ‘laten plaatsen’ en ‘gedogen’ van de in de tenlastelegging genoemde teksten op het forum, wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs.

Namens de verdachte is voorts aangevoerd dat tekst 1D specifiek is gericht tegen één persoon en niet tegen ‘groepen mensen’, zodat deze tekst niet strafbaar is.

De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

Anders dan door de raadsman is bepleit, is naar het oordeel van de rechtbank voldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden ten aanzien van het (onder meer) ‘laten plaatsen’ en ‘gedogen’ op het forum van de in de tenlastelegging genoemde teksten. De rechtbank verwijst op deze plaats naar de in dit vonnis genoemde bewijsmiddelen.

Al de in de tenlastelegging genoemde teksten richten zich tegen Joden en Moslims, hetgeen direct uit de teksten dan wel uit hun context kan worden afgeleid. Gelet op de inhoud van de teksten en de hoeveelheid daarvan wordt het geheel van teksten, in onderlinge samenhang bezien, door de rechtbank als discriminatoir, haatzaaiend en beledigend tegen Joden en Moslims aangemerkt. De verdachte heeft gefaciliteerd dat deze teksten openbaar werden gemaakt, nu hij de betreffende site als voorzitter van de Nationale Alliantie heeft opgezet, de rekeningen voor de instandhouding daarvan heeft betaald en heeft nagelaten deze teksten van het forum te verwijderen, hoewel hij daartoe uit hoofde van zijn bevoegdheden op het forum gehouden was in zijn functie als administrator/moderator. Naar het oordeel van de rechtbank is de opzet van verdachte zodoende gericht geweest op zowel het beledigen en aanzetten tot haat, discriminatie en geweld jegens Joden en Moslims als op de openbaarmaking daarvan. De betreffende website was immers voor iedereen vrij toegankelijk.

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard zich bewust te zijn van de discriminatoire, haatzaaiende en beledigende aard van de ten laste gelegde teksten en te begrijpen dat deze teksten door de betrokken groeperingen als kwetsend kunnen worden ervaren. Naar het oordeel van de rechtbank behoeft het geen betoog dat de in de tenlastelegging genoemde teksten onmiskenbaar beledigend en onnodig grievend zijn voor de betreffende groeperingen. De vraag of de teksten onder de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) vallen, beantwoordt de rechtbank negatief. Daartoe is relevant dat ingevolge vaste jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de mens (EHRM) artikel 10 EVRM ook informatie of idee ën beschermt die “offend, shock or disturb”. Het tweede lid van artikel 10 EVRM laat beperkingen daarop toe mits voorzien bij wet, hetgeen is gebeurd middels de artikelen 137c, 137d en 137e van het Wetboek van Strafrecht. Voorts moet een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. De vraag die daartoe beantwoord dient te worden is of er sprake is van een dringend maatschappelijke noodzaak (“pressing social need”). Naar het oordeel van de rechtbank is daarvan in de thans te beoordelen teksten geen sprake. Daartoe wordt overwogen dat gelet op de aard en toon van de teksten in hun geheel beschouwd en in onderlinge samenhang bezien deze op generlei wijze bijdragen aan het maatschappelijk debat, zodat de naam van Joden en Moslims op ontoelaatbare wijze wordt aangetast.

Voor de vindplaatsen van de voor het bewijs gebezigde discriminatoire, beledigende en haatzaaiende teksten wordt verwezen naar de hieronder weergegeven bewezenverklaring. Hierbij is elk tekstblok voorzien van een paginanummer en datum, welke respectievelijk verwijzen naar de vindplaats in het ambtsedig proces-verbaal van de politie Rotterdam-Rijnmond d.d. 5 juli 2007, nr. 67/2007 (onderzoek [naam onderzoek]) en de datum van plaatsing. Elke tekst is een geschrift -zijnde een afdruk van de internetsite [naam internetadres forum]-, als bijlage gevoegd bij voornoemd proces-verbaal.

Gelet op het bovenstaande is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 primair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat hij:

Feit 1 subsidiair

[medeverdachte 3] en/of

één of meer tot op heden onbekend gebleven personen

in de periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders in Nederland, in het openbaar, meermalen, (telkens) bij geschrift hebben aangezet tot haat tegen en discriminatie van mensen en gewelddadig optreden tegen

persoon of goed van mensen, te weten de Joden, wegens ras, door

op het forum, [naam internetadres forum], van de (politieke) partij/vereniging de

Nationale Alliantie, onderstaande tekst en te plaatsen/toe te

voegen, te weten

1) de tekst en geplaatst, d.d. 10 en 11 juni 2005:

p. 4, d.d. 10 juni 2005:

"Het vriendelijke verzoek aan een ieder die ziet dat deze Joden zich willen

inmengen in het NAgezelschap, ze uit de groep te trappen" en

"White power is the domination of the battlefield, not music, not bullshit,

not gym junkiesNC lead, follow or get out of the way. Wees waakzaam, Judas

verkocht jezus voor 30 zilverlingen. The Jews are men that will not be blamed

for nothing, Jack the Ripper" en

"De ordedienst is geïnstrueerd om wat gas mee te nemen. Uit betrouwbare bron

heb ik vernomen dat als vertrappen niet helpt, dit ze wel op afstand houdt"

en

p. 5, d.d. 11 juni 2005:

"Ik zal erop letten. ik schop deze kerel persoonlijk uit de groep, de Joden

pijper. Tot vanmiddag kameraden/kameradinnen" en

2) de tekst geplaatst, d.d. 13 oktober 2005 :

p. 11, d.d. 13 oktober 2005:

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en

3) de tekst en geplaatst, d.d. 10 februari 2006 :

p. 29, d.d. 10 februari 2006:

"De ware vijand. Wie zijn de bedenkers van de links liberale agenda en wiens

handen begeleiden het proces in wording? Wie zit erachter het programma om

alle standaarden van fatsoen en raciale zelfrespect te vernietigen, om jongen

blanke meiden (die zich schamen blank te zijn) het bed van een niet blanke in

te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met rassen die hier geen thuis

hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk

discussieren over de culturele vergiftinging en de rassenmixen, zonder te

spreken over de Joden, net zo min als men een ziekte kan bespreken,

zonder het over de bacteriën te hebben" en

p. 30, d.d. 10 februari 2006:

"Wie creëerde het feminisme, de seksuele perversie welke onze vrouwen leert dat

zij zichzelf zouden moeten bevrijden, door huwelijk en gezin te verwerpen door

het aangaan van lesbische relaties? Joodse vrouwen zoals...." en

"Welke organisaties hebben actief de moord op miljoenen ongeboren babies

gepromoot? Het Amerikaans Joods Congres, de B'nai Brith vrouwen, de Nationale

Raad van Joodse vrouwen, de Verenigde Synagogen van Amerika enz. enz." en

"Wie hebben de zwarten naar Amerika gebracht? Inderdaad de gehele slavernij

was een Joods project wat betreft de financieen, terwijl het vuile werk, zoals

het bevaren van de zeeen werd overgelaten aan andere rassen"

en

p. 31, d.d. 10 februari 2006:

"We moeten deze kwaadaardige vernietiging van onze culturen tot een einde

brengen. We moeten het weigeren, resoluut om nog verder te worden bedrogen,

geindoctrineerd en geintimideerd door deze kwaadaardige mensvreemde wezens. En

vergis je niet, zij zijn het, het kwaadaardige gezwel op aarde dat zich tussen

ons bevinden" en

"Gebruikmakend van steekpenningen, chantage en bedrog hebben ze de controle

overgenomen van de regering...." en

"Wij in het Westen leven allang onder onze bezetters. Als wij als ras willen

overleven, als wij onze beschaving willen redden zoals onze voorvaderen deze

hebben opgebouwd, dan moeten we weerstand gaan leren te bieden tegen de

verborgen tirannie die onze volkeren en landen verwoesten",

en

4) de tekst geplaatst, d.d. 14 februari 2006 :

p. 50, d.d. 14 februari 2006:

"Neem de holocaust weg van de Joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare

holocaust, wat zijn de Joden? Niets meer dan een internationale bende

bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste leugen

in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld

eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal belogen en bedrogen zijn

geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede

Wereldoorlog, zijn de dagen van de Joden op aarde geteld" en

5) de tekst en geplaatst, d.d. 20 februari 2006 :

p. 54, d.d. 20 februari 2006:

"De haat en misprijzen van de joden voor de Gojim en speciaal daaronder de

blanken, is fundamenteel. De Jood haat in de eerste plaats de blanke

christen, want de christelijke levenswijze vormt de grootste bedreiging voor

de plannen tot de wereldheerschappij" en

"Al die jaren kronkelen de Joden in het geheim door Europa en infiltreerden

onze politiek. Ze maakten vijanden van mensen die het eigen volk-eerst

principe toepasten en maakten helden van volksverraders" en

"De stappen die ze in Europa zetten zijn duidelijk voor wie de ogen wil

openenen. Eerst infiltreerden ze Egypte en vernietigden die grote beschaving.

De eerste farao's waren Ariers, de laatsten waren Joden. Dan gingen ze naar

Griekenland, nadien naar Rome. Telkens kalmeer zij aankwamen, luidde de

doodsklok voor de plaatselijke beschaving. Nadien veroorzaken zij onder andere

de revolutie in Frankrijk, dan in Rusland en uiteindelijk lokten ze de Tweede

Wereldoorlog uit, die hen de staat Israel opleverde" en

p. 54/55, d.d. 20 februari 2006:

"Uiteindelijk werden de plannen van dit Satan-aanbiddende volk op

papier gezet. De protocollen zitten vol met hooghartige superioriteit

en met grote verachting voor de kruipende kudde, alias de gojim. De

protocollen zijn gebaseerd op een zeer duivelse religie, het judaisme, wat,

net als atheisme, een variant is van het Satanisme" en

p. 57, d.d. 20 februari 2006:

"De Wijzen van Zion hebben de Gojim door godsdienst-, rassen- en

volkerenhaat al twintig eeuwen lang tegen elkaar opgezet. De Jood importeert

en mixt vreemde kulturen, waardoor er wederzijdse haat ontstaat"

en

"Zij hebben zich nog nooit gehoord voor een volkerenmoord. Zij

hebben zich nog nooit gestoord voor een kultuurmoord. Zij

vernietigen Perzie, Egypte, Griekenland, Rome, Germaans Europa, de

oude adel, de Indianen (de eerste blanken hadden goede contacten

met de Indianen, tot het ogenblik dat de eerste Abraham de

oversteek deed). De slavenhandel is uitgevoerd door de Joden. De

gruwelen van het Sovjetleger in duitsland werden gepleegd in

opdracht van de Jood Ehrenburg. De oorlog tegen de boeren in

Zuid-Afrika gebeurde in opdracht van de Engelse Joden. we mogen

zeker het gruwelijk handelen van de Joden met Palestijnen niet vergeten" en

"Hun doel is eenvoudig: ontwortelen en de plant sterft langzaamaan vanzelf. De

laatste moord die zij nu bezig zijn met het begaan, is

de moord op Europa" en

"In de natuur is het zo dat alle dieren met een kromme neus roofdieren zijn.

Kijk maar naar de arend, de parkiet, de gier. Bij de mensen loopt zo één

soort rond. Kijk er voor uit want het is een roofdier dat van deze aarde een

dorre planeet zoals Mars aan het maken is. Dit roofdier is de vernietigen van

alle leven",

en

6) de tekst en geplaatst, d.d. 16 september 2006; citaten van Adolf Hitler :

p. 116/132, d.d.16 september 2006:

"Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige

schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood, strijd ik voor het werk van

de heer" en

p.117/133, d.d.16 september 2006:

"Het gevolg van iedere rasvermeniging is dus in het kort altijd het

volgende: ....er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op,

en daarmee het begin van een langzaam maar zeker verkwijnen. Indien men zo een

ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de

wil van de eeuwige schepper" en

"Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter.

het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele

volgelingen de ware aard van deze Joden doorzag en mensen opriep om tegen

hen te strijden en die - Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder,

maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze

liefde de passsage gelezen waarin hij ons verteld hoe de heer zich

tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed

uit de tempel te verdrijven. wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd

tegen het Joodse vergif!" en

p. 117/118/133, d.d. 16 september 2006:

"Als mens heb ik de plicht om er op toe te zien dat de menselijke beschaving

niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke

wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde volk

Joodse volk naar zijn ondergang is geleid" en

7) de tekst en geplaatst, d.d. 26 september 2006, betreffende citaten van

Maarten Luther :

p. 120/137, d.d. 26 september 2006:

"Ik had besloten niet meer over of tegen de Joden te schrijven, maar nadat ik

gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat

wil zeggen Christenen te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik

me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige

activiteiten van Joden" en

p. 121/138, d.d. 26 september 2006:

"Daarom zijn de verblinde Joden waarlijk stomme dwazen" en

"Wees daarom op je hoede voor de Joden, in de wetenschap dat waar zij hun

synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin

zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de

reputatie van god en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt" en

"Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets

anders eten of een draad van kleding dragen, die zij niet van ons gestolen

hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot

dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en

rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid" en

p. 122/139, d.d. 26 september 2006:

"Nee men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien" en

p.123/140, d.d. 26 september 2006:

"Hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat

is zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon

gooien" en

"Dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven

en openlijk te preken onder ons en in ons land"

en vervolgens daaraan

toe te voegen de tekst/woorden:

p. 124/142 d.d. 26 september 2006:

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam) en

de verjoodsing van het Christendom" en

9) de tekst geplaatst, d.d. 27 oktober 2006 :

p. 146, d.d. 27 oktober 2006:

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

laten. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de

periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders in

Nederland opzettelijk gelegenheid en middelen heeft verschaft

en opzettelijk behulpzaam is geweest door:

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie voornoemd forum (via/middels het internet) aan te

bieden en te betalen/bekostigen en als moderator en administrator,

althans als beheerder, van voornoemd forum, van deze

(politieke) partij/vereniging, toe te staan dat deze tekst en op voornoemd

forum werden geplaatst en/of (vervolgens) deze tekst en niet te

wijzigen en/of verwijderen, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst en

(ongewijzigd) op voornoemd forum te lezen en/of raadplegen

waren;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet (ook) daarvan worden vrijgesproken.

Feit 2 subsidiair

[medeverdachte 3] en/of

één of meer tot op heden onbekend gebleven personen

in de periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, zich in het openbaar, meermalen, (telkens) bij geschrift, opzettelijk beledigend heeft/hebben uitgelaten over een groep mensen, te weten de Joden, wegens hun ras, door opzettelijk beledigend,

op/aan het forum, [naam internetadres forum], van de (politieke) partij/vereniging de

Nationale Alliantie, onderstaande tekst en te plaatsen/toe te

voegen, te weten

1) de tekst en geplaatst, d.d. 10 en 11 juni 2005 :

p. 4, d.d. 10 juni 2005:

"Het vriendelijke verzoek aan een ieder die ziet dat deze Joden zich willen

inmengen in het NAgezelschap, ze uit de groep te trappen" en

"White power is the domination of the battlefield, not music, not bullshit,

not gym junkiesNC lead, follow or get out of the way. Wees waakzaam, Judas

verkocht jezus voor 30 zilverlingen. The Jews are men that will not be blamed

for nothing, Jack the Ripper" en

"De ordedienst is geïnstrueerd om wat gas mee te nemen. Uit betrouwbare bron

heb ik vernomen dat als vertrappen niet helpt, dit ze wel op afstand houdt"

en

p. 5, d.d. 11 juni 2005:

"Ik zal erop letten. ik schop deze kerel persoonlijk uit de groep, de Joden

pijper. Tot vanmiddag kameraden/kameradinnen" en

2) de tekst geplaatst, d.d. 13 oktober 2005 :

p. 11, d.d. 13 oktober 2005:

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en

3) de tekst en geplaatst, d.d. 10 februari 2006 :

p. 29, d.d. 10 februari 2006:

"De ware vijand. Wie zijn de bedenkers van de links liberale agenda en wiens

handen begeleiden het proces in wording? Wie zit erachter het programma om

alle standaarden van fatsoen en raciale zelfrespect te vernietigen, om jongen

blanke meiden (die zich schamen blank te zijn) het bed van een niet blanke in

te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met rassen die hier geen thuis

hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk

discussiëren over de culturele vergiftiging en de rassenmixen, zonder te

spreken over de Joden, net zo min als men een ziekte kan bespreken,

zonder het over de bacteriën te hebben" en

p. 30, d.d. 10 februari 2006:

"Wie creëerde het feminisme, de sexuele perversie welke onze vrouwen leert dat

zij zichzelf zouden moeten bevrijden, door huwelijk en gezin te verwerpen door

het aangaan van lesbische relaties? Joodse vrouwen zoals...." en

"Welke organisaties hebben actief de moord op miljoenen ongeboren babies

gepromoot? Het Amerikaans Joods Congres, de B'nai Brith vrouwen, de Nationale

Raad van Joodse vrouwen, de Verenigde Synagogen van Amerika enz. enz." en

"Wie hebben de zwarten naar Amerika gebracht? Inderdaad de gehele slavernij

was een Joods project wat betreft de financiën, terwijl het vuile werk, zoals

het bevaren van de zeeën werd overgelaten aan andere rassen" en

p. 31, d.d. 10 februari 2006:

"We moeten deze kwaadaardige vernietiging van onze culturen tot een einde

brengen. We moeten het weigeren, resoluut om nog verder te worden bedrogen,

geïndoctrineerd en geïntimideerd door deze kwaadaardige mensvreemde wezens. En

vergis je niet, zij zijn het, het kwaadaardige gezwel op aarde dat zich tussen

ons bevinden" en

"Gebruikmakend van steekpenningen, chantage en bedrog hebben ze de controle

overgenomen van de regering...." en

"Wij in het Westen leven allang onder onze bezetters. Als wij als ras willen

overleven, als wij onze beschaving willen redden zoals onze voorvaderen deze

hebben opgebouwd, dan moeten we weerstand gaan leren te bieden tegen de

verborgen tirannie die onze volkeren en landen verwoesten",

en

4) de tekst geplaatst, d.d. 14 februari 2006 :

p. 50, d.d. 14 februari 2006:

"Neem de holocaust weg van de Joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare

holocaust, wat zijn de Joden? Niets meer dan een internationale bende

bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste leugen

in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld

eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal belogen en bedrogen zijn

geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede

Wereldoorlog, zijn de dagen van de Joden op aarde geteld" en

5) de tekst en geplaatst, d.d. 20 februari 2006 :

p. 54, d.d. 20 februari 2006:

"De haat en misprijzen van de joden voor de Gojim en speciaal daaronder de

blanken, is fundamenteel. De Jood haat in de eerste plaats de blanke

christen, want de christelijke levenswijze vormt de grootste bedreiging voor

de plannen tot de wereldheerschappij" en

"Al die jaren kronkelen de Joden in het geheim door Europa en infiltreerden

onze politiek. Ze maakten vijanden van mensen die het eigen volk-eerst

principe toepasten en maakten helden van volksverraders" en

"De stappen die ze in Europa zetten zijn duidelijk voor wie de ogen wil

openenen. Eerst infiltreerden ze Egypte en vernietigden die grote beschaving.

De eerste farao's waren Ariers, de laatsten waren Joden. Dan gingen ze naar

Griekenland, nadien naar Rome. Telkens kalmeer zij aankwamen, luidde de

doodsklok voor de plaatselijke beschaving. Nadien veroorzaken zij onder andere

de revolutie in Frankrijk, dan in Rusland en uiteindelijk lokten ze de Tweede

Wereldoorlog uit, die hen de staat Israel opleverde" en

p. 54/55, d.d. 20 februari 2006:

"Uiteindelijk werden de plannen van dit Satan-aanbiddende volk op

papier gezet. De protocollen zitten vol met hooghartige superioriteit

en met grote verachting voor de kruipende kudde, alias de gojim. De

protocollen zijn gebaseerd op een zeer duivelse religie, het judaïsme, wat,

net als atheïsme, een variant is van het Satanisme" en

p. 57, d.d. 20 februari 2006:

"De Wijzen van Zion hebben de Gojim door godsdienst-, rassen- en

volkerenhaat al twintig eeuwen lang tegen elkaar opgezet. De Jood importeert

en mixt vreemde culturen, waardoor er wederzijdse haat ontstaat"

en

"Zij hebben zich nog nooit gehoord voor een volkerenmoord. Zij

hebben zich nog nooit gestoord voor een cultuurmoord. Zij

vernietigen Perzië, Egypte, Griekenland, Rome, Germaans Europa, de

oude adel, de Indianen (de eerste blanken hadden goede contacten

met de Indianen, tot het ogenblik dat de eerste Abraham de

oversteek deed). De slavenhandel is uitgevoerd door de Joden. De

gruwelen van het Sovjetleger in Duitsland werden gepleegd in

opdracht van de Jood Ehrenburg. De oorlog tegen de boeren in

Zuid-Afrika gebeurde in opdracht van de Engelse Joden. We mogen

zeker het gruwelijk handelen van de Joden met Palestijnen niet vergeten" en

"Hun doel is eenvoudig: ontwortelen en de plant sterft langzaamaan vanzelf. De

laatste moord die zij nu bezig zijn met het begaan, is

de moord op Europa" en

"In de natuur is het zo dat alle dieren met een kromme neus roofdieren zijn.

Kijk maar naar de arend, de parkiet, de gier. Bij de mensen loopt zo één

soort rond. Kijk er voor uit want het is een roofdier dat van deze aarde een

dorre planeet zoals Mars aan het maken is. Dit roofdier is de vernietigen van

alle leven",

en

6) de tekst en geplaatst, d.d. 16 september 2006; citaten van Adolf Hitler :

p. 116/132, d.d. 16 september 2006:

"Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige

schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood, strijd ik voor het werk van

de heer" en

p. 117/133, d.d. 16 september 2006:

"Het gevolg van iedere rasvermeniging is dus in het kort altijd het

volgende: ....er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op,

en daarmee het begin van een langzaam maar zeker verkwijnen. Indien men zo een

ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de

wil van de eeuwige schepper" en

"Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter.

het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele

volgelingen de ware aard van deze Joden doorzag en mensen opriep om tegen

hen te strijden en die - Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder,

maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze

liefde de passsage gelezen waarin hij ons verteld hoe de heer zich

tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed

uit de tempel te verdrijven. wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd

tegen het Joodse vergif!" en

p. 117/118/133, d.d. 16 september 2006:

"Als mens heb ik de plicht om er op toe te zien dat de menselijke beschaving

niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke

wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde volk

Joodse volk naar zijn ondergang is geleid" en

7) de tekst en geplaatst, d.d. 26 september 2006, betreffende citaten van

Maarten Luther :

p. 120/137, d.d. 26 september 2006:

"Ik had besloten niet meer over of tegen de Joden te schrijven. maar nadat ik

gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat

wil zeggen Christenen te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik

me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige

activiteiten van Joden" en

p. 121/138, d.d. 26 september 2006:

"Daarom zijn de verblinde Joden waarlijk stomme dwazen" en

"Wees daarom op je hoede voor de Joden, in de wetenschap dat waar zij hun

synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin

zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de

reputatie van god en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt" en

"Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets

anders eten of een draad van kleding dragen, die zij niet van ons gestolen

hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot

dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en

rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid" en

p. 122/139, d.d. 26 september 2006:

"Nee men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien" en

p. 123/140, d.d. 26 september 2006:

"Hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat

is zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon

gooien" en

"Dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven

en openlijk te preken onder ons en in ons land"

en vervolgens daaraan

toe te voegen de tekst/woorden:

p. 124/142, d.d. 26 september 2006:

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam)

en de verjoodsing van het Christendom" en

9) de tekst geplaatst, d.d. 27 oktober 2006 :

p.146, d.d. 27 oktober 2006:

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

laten. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de

periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders in

Nederland opzettelijk gelegenheid en middelen heeft

verschaft en opzettelijk behulpzaam is geweest door:

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie voornoemd forum (via/middels het internet) aan te

bieden en te betalen/bekostigen en als moderator en administrator,

althans als beheerder, van voornoemd forum, van deze

(politieke) partij/vereniging, toe te staan dat deze tekst en op voornoemd forum werden geplaatst en/of (vervolgens) deze tekst en niet te

wijzigen en/of verwijderen, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst en

(ongewijzigd) op voornoemd forum te lezen en/of raadplegen

waren;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet (ook) daarvan worden vrijgesproken.

Feit 3 primair

hij

in de periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving,

meermalen, (telkens) een of meer uitlatingen openbaar heeft

gemaakt die, naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, voor een groep

mensen, te weten de Joden, wegens ras, beledigend waren, en welke

vorenbedoelde uitlating en aanzette n tot haat tegen en discriminatie

van mensen en gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen, te

weten de Joden, wegens ras, door

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie en als moderator en administrator, althans als beheerder, van

het forum, [naam internetadres forum], van deze (politieke) partij/vereniging,

onderstaande tekst en op voornoemd forum van deze

(politieke) partij/vereniging te laten plaatsen en/of deze

tekst en niet te wijzigen en/of verwijderen op/van voornoemd

forum, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst en (ongewijzigd) op

voornoemd forum te lezen en/of raadplegen waren,

te weten onderstaande teksten

1) de tekst en geplaatst, d.d. 10 en 11 juni 2005 :

p. 4, d.d. 10 juni 2005:

"Het vriendelijke verzoek aan een ieder die ziet dat deze Joden zich willen

inmengen in het NAgezelschap, ze uit de groep te trappen" en

"White power is the domination of the battlefield, not music, not bullshit,

not gym junkiesNC lead, follow or get out of the way. Wees waakzaam, Judas

verkocht jezus voor 30 zilverlingen. The Jews are men that will not be blamed

for nothing, Jack the Ripper" en

"De ordedienst is geïnstrueerd om wat gas mee te nemen. Uit betrouwbare bron

heb ik vernomen dat als vertrappen niet helpt, dit ze wel op afstand houdt"

en

p. 5, d.d. 11 juni 2005:

"Ik zal erop letten. ik schop deze kerel persoonlijk uit de groep, de Joden

pijper. Tot vanmiddag kameraden/kameradinnen" en

2) de tekst geplaatst, d.d. 13 oktober 2005 :

p. 11, d.d. 13 oktober 2005:

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en

3) de tekst en geplaatst, d.d. 10 februari 2006 :

p. 29, d.d. 10 februari 2006:

"De ware vijand. Wie zijn de bedenkers van de links liberale agenda en wiens

handen begeleiden het proces in wording? Wie zit erachter het programma om

alle standaarden van fatsoen en raciale zelfrespect te vernietigen, om jongen

blanke meiden (die zich schamen blank te zijn) het bed van een niet blanke in

te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met rassen die hier geen thuis

hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk

discussiëren over de culturele vergiftiging en de rassenmixen, zonder te

spreken over de Joden, net zo min als men een ziekte kan bespreken,

zonder het over de bacteriën te hebben" en

p. 30, d.d. 10 februari 2006:

"Wie creëerde het feminisme, de sexuele perversie welke onze vrouwen leert dat

zij zichzelf zouden moeten bevrijden, door huwelijk en gezin te verwerpen door

het aangaan van lesbische relaties? Joodse vrouwen zoals...." en

"Welke organisaties hebben actief de moord op miljoenen ongeboren babies

gepromoot? Het Amerikaans Joods Congres, de B'nai Brith vrouwen, de Nationale

Raad van Joodse vrouwen, de Verenigde Synagogen van Amerika enz. enz." en

"Wie hebben de zwarten naar Amerika gebracht? Inderdaad de gehele slavernij

was een Joods project wat betreft de financiën, terwijl het vuile werk, zoals

het bevaren van de zeeën werd overgelaten aan andere rassen" en

p. 31, d.d. 10 februari 2006:

"We moeten deze kwaadaardige vernietiging van onze culturen tot een einde

brengen. We moeten het weigeren, resoluut om nog verder te worden bedrogen,

geïndoctrineerd en geïntimideerd door deze kwaadaardige mensvreemde wezens. En

vergis je niet, zij zijn het, het

kwaadaardige gezwel op aarde dat zich tussen ons bevinden" en

"Gebruikmakend van steekpenningen, chantage en bedrog hebben ze de controle

overgenomen van de regering...." en

"Wij in het Westen leven allang onder onze bezetters. Als wij als ras willen

overleven, als wij onze beschaving willen redden zoals onze voorvaderen deze

hebben opgebouwd, dan moeten we weerstand gaan leren te bieden tegen de

verborgen tirannie die onze volkeren en landen verwoesten",

en

4) de tekst geplaatst, d.d. 14 februari 2006 :

p. 50, d.d. 14 februari 2006:

"Neem de holocaust weg van de Joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare

holocaust, wat zijn de Joden? Niets meer dan een internationale bende

bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste leugen

in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld

eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal belogen en bedrogen zijn

geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede

Wereldoorlog, zijn de dagen van de Joden op aarde geteld" en

5) de tekst en geplaatst, d.d. 20 februari 2006 :

p. 54, d.d. 20 februari 2006:

"De haat en misprijzen van de joden voor de Gojim en speciaal daaronder de

blanken, is fundamenteel. De Jood haat in de eerste plaats de blanke

christen, want de christelijke levenswijze vormt de grootste bedreiging voor

de plannen tot de wereldheerschappij" en

"Al die jaren kronkelen de Joden in het geheim door Europa en infiltreerden

onze politiek. Ze maakten vijanden van mensen die het eigen volk-eerst

principe toepasten en maakten helden van volksverraders" en

"De stappen die ze in Europa zetten zijn duidelijk voor wie de ogen wil

openen. Eerst infiltreerden ze Egypte en vernietigden die grote beschaving.

De eerste farao's waren Ariers, de laatsten waren Joden. Dan gingen ze naar

Griekenland, nadien naar Rome. Telkens kalmeer zij aankwamen, luidde de

doodsklok voor de plaatselijke beschaving. Nadien veroorzaken zij onder andere

de revolutie in Frankrijk, dan in Rusland en uiteindelijk lokten ze de Tweede

Wereldoorlog uit, die hen de staat Israel opleverde" en

p. 54/55, d.d. 14 februari 2006:

"Uiteindelijk werden de plannen van dit Satan-aanbiddende volk op

papier gezet. De protocollen zitten vol met hooghartige superioriteit

en met grote verachting voor de kruipende kudde, alias de gojim. De

protocollen zijn gebaseerd op een zeer duivelse religie, het judaïsme, wat,

net als atheïsme, een variant is van het Satanisme" en

p. 57, d.d. 14 februari 2006:

"De Wijzen van Zion hebben de Gojim door godsdienst-, rassen- en

volkerenhaat al twintig eeuwen lang tegen elkaar opgezet. De Jood importeert

en mixt vreemde culturen, waardoor er wederzijdse haat ontstaat"

en

"Zij hebben zich nog nooit gehoord voor een volkerenmoord. Zij

hebben zich nog nooit gestoord voor een cultuurmoord. Zij

vernietigen Perzië, Egypte, Griekenland, Rome, Germaans Europa, de

oude adel, de Indianen (de eerste blanken hadden goede contacten

met de Indianen, tot het ogenblik dat de eerste Abraham de

oversteek deed). De slavenhandel is uitgevoerd door de Joden. De

gruwelen van het Sovjetleger in Duitsland werden gepleegd in

opdracht van de Jood Ehrenburg. De oorlog tegen de boeren in

Zuid-Afrika gebeurde in opdracht van de Engelse Joden. We mogen

zeker het gruwelijk handelen van de Joden met Palestijnen niet vergeten" en

"Hun doel is eenvoudig: ontwortelen en de plant sterft langzaamaan vanzelf. De

laatste moord die zij nu bezig zijn met het begaan, is de moord op Europa"

en

"In de natuur is het zo dat alle dieren met een kromme neus roofdieren zijn.

Kijk maar naar de arend, de parkiet, de gier. Bij de mensen loopt zo één

soort rond. Kijk er voor uit want het is een roofdier dat van deze aarde een

dorre planeet zoals Mars aan het maken is. Dit roofdier is de vernietigen van

alle leven",

en

6) de tekst en geplaatst, d.d. 16 september 2006; citaten van Adolf Hitler :

p. 116/132, d.d. 16 september 2006:

"Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige

schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood, strijd ik voor het werk van

de heer" en

p. 117/133, d.d. 16 september 2006:

"Het gevolg van iedere rasvermeniging is dus in het kort altijd het

volgende: ....er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op,

en daarmee het begin van een langzaam maar zeker verkwijnen. Indien men zo een

ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de

wil van de eeuwige schepper" en

"Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter.

het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele

volgelingen de ware aard van deze Joden doorzag en mensen opriep om tegen

hen te strijden en die - Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder,

maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze

liefde de passsage gelezen waarin hij ons verteld hoe de heer zich

tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed

uit de tempel te verdrijven. wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd

tegen het Joodse vergif!" en

p. 117/118/133, d.d. 16 september 2006:

"Als mens heb ik de plicht om er op toe te zien dat de menselijke beschaving

niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke

wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde volk

Joodse volk naar zijn ondergang is geleid" en

7) de tekst en geplaatst, d.d. 26 september 2006, betreffende citaten van

Maarten Luther :

p. 120/137, d.d. 26 september 2006:

"Ik had besloten niet meer over of tegen de Joden te schrijven. Maar nadat ik

gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat

wil zeggen Christenen te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik

me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige

activiteiten van Joden" en

p. 121/138, d.d. 26 september 2006:

"Daarom zijn de verblinde Joden waarlijk stomme dwazen" en

"Wees daarom op je hoede voor de Joden, in de wetenschap dat waar zij hun

synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin

zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de

reputatie van god en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt" en

"Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets

anders eten of een draad van kleding dragen, die zij niet van ons gestolen

hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot

dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en

rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid" en

p. 122/139, d.d. 26 september 2006:

"Nee men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien" en

p. 123/140, d.d. 26 september 2006:

"Hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat

is zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon

gooien" en

"Dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven

en openlijk te preken onder ons en in ons land"

en vervolgens daaraan toe te voegen de tekst/woorden:

p. 124/142, d.d. 26 september 2006:

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam)

en de verjoodsing van het Christendom" en

9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006):

p. 146, d.d. 27 oktober 2006:

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

laten. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet (ook) daarvan worden vrijgesproken.

Feit 4 subsidiair

één of meer tot op heden onbekend gebleven personen

in de periode van 26 oktober 2006 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, meermalen, (telkens) in

het openbaar, bij geschrift heeft/hebben aangezet tot haat

tegen en discriminatie van mensen en gewelddadig optreden tegen

persoon of goed van mensen, te weten de moslims, wegens godsdienst, door

op het forum, [naam internetadres forum], van de (politieke) partij/vereniging de

Nationale Alliantie, onderstaande tekst en te plaatsen/toe te

voegen, te weten

8) de tekst geplaatst, d.d. 26 oktober 2006:

p. 126/145, d.d. 26 oktober 2006:

"Als je een stuk stront ergens buiten ziet lopen, waarvan de stank vanaf komt,

je oog gruwelt, je handen gaan jeuken van woede, wiens schuld is het dan, die

van het stuk stront dan niet terugwil naar stront-land of hij/zij die de

trekker overhaalt en zijn maatschappij schoonhoudt van vervuiling" en

9) de tekst geplaatst, d.d. 27 oktober 2006:

p. 146, d.d. 27 oktober 2006:

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

laten. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 26 oktober 2006 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid en middelen heeft verschaft en opzettelijk behulpzaam is geweest door:

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie voornoemd forum (via/middels het internet) aan te

bieden en te betalen/bekostigen en als moderator en administrator,

althans als beheerder, van voornoemd forum, van deze

(politieke) partij/vereniging, toe te staan dat deze tekst en op voornoemd forum werden geplaatst en/of (vervolgens) deze tekst en niet te

wijzigen en/of verwijderen, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst en

(ongewijzigd) op voornoemd forum te lezen en/of raadplegen

waren;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet (ook) daarvan worden vrijgesproken.

Feit 5 subsidiair

één of meer tot op heden onbekend gebleven personen

in de periode van 13 oktober 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, zich in het openbaar, meermalen, (telkens) bij geschrift, opzettelijk beledigend

heeft/hebben uitgelaten over een groep mensen, te weten de moslims, wegens hun

godsdienst, door opzettelijk beledigend,

op/aan het forum, [naam internetadres forum], van de (politieke) partij/vereniging de

Nationale Alliantie,onderstaande tekst en te plaatsen/toe te voegen, te weten

2) de tekst geplaatst, d.d. 13 oktober 2005 :

p. 11, d.d. 13 oktober 2005:

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en

7) de tekst geplaatst, d.d. 26 september 2006

p. 124/142, d.d. 26 september 2006:

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam)

en de verjoodsing van het Christendom" en

8) de tekst geplaatst, d.d. 26 oktober 2006 :

p. 126/145, d.d. 26 oktober 2006:

"Als je een stuk stront ergens buiten ziet lopen, waarvan de stank vanaf komt,

je oog gruwelt, je handen gaan jeuken van woede, wiens schuld is het dan, die

van het stuk stront dan niet terugwil naar stront-land of hij/zij die de

trekker overhaalt en zijn maatschappij schoonhoudt van vervuiling" en

9) de tekst geplaatst, d.d. 27 oktober 2006 :

p. 146, d.d. 27 oktober 2006:

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

laten. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de

periode van 13 oktober 2005 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders

in Nederland opzettelijk gelegenheid en middelen heeft

verschaft en opzettelijk behulpzaam is geweest door:

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie voornoemd forum (via/middels het internet) aan te

bieden en te betalen/bekostigen en als moderator en administrator,

althans als beheerder, van voornoemd forum, van deze

(politieke) partij/vereniging, toe te staan dat deze tekst en op voornoemd forum werden geplaatst en/of (vervolgens) deze tekst en niet te

wijzigen en/of verwijderen, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst en (ongewijzigd) op voornoemd forum te lezen en/of raadplegen

waren;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet (ook) daarvan worden vrijgesproken.

Feit 6 primair

hij

in de periode van 13 oktober 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving,

een uitlating openbaar heeft gemaakt die, naar hij wist of redelijkerwijs

moest vermoeden, voor (een) groep(en) mensen, te weten de Moslims, wegens

godsdienst, beledigend was, en welke vorenbedoelde uitlating aanzette tot

haat tegen en discriminatie van mensen en gewelddadig optreden tegen

persoon of goed van mensen, te weten de moslims, wegens godsdienst, door

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij de Nationale Alliantie

en als moderator en administrator, althans als beheerder, van het forum,

[naam internetadres forum], van deze (politieke) partij, onderstaande tekst en op

voornoemd forum van deze (politieke) partij/vereniging te

laten plaatsen en/of deze tekst(en) niet te wijzigen en/of

verwijderen op/van voornoemd forum, althans toe te staan/te

gedogen dat deze tekst en (ongewijzigd) op voornoemd forum

te lezen en/of raadplegen waren,

te weten onderstaande teksten

2) de tekst geplaatst, d.d. 13 oktober 2005 :

p. 11, d.d. 13 oktober 2005:

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en

7) de tekst geplaatst, d.d. 26 september 2006 :

p. 124/142, d.d. 26 september 2006:

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam)

en de verjoodsing van het Christendom" en

8) de tekst geplaatst, d.d. 26 oktober 2006 :

p. 126/145, d.d. 26 oktober 2006:

"Als je een stuk stront ergens buiten ziet lopen, waarvan de stank vanaf komt,

je oog gruwelt, je handen gaan jeuken van woede, wiens schuld is het dan, die

van het stuk stront dan niet terugwil naar stront-land of hij/zij die de

trekker overhaalt en zijn maatschappij schoonhoudt van vervuiling" en

9) de tekst geplaatst, d.d. 27 oktober 2006 :

p. 146, d.d. 27 oktober 2006:

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

laten. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet (ook) daarvan worden vrijgesproken.

Feit 7

Aangezien de verdachte het onder 7 ten laste gelegde feit op de zitting heeft bekend, wordt wat betreft het bewijs volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

1. De bekennende verklaring van de verdachte op de terechtzitting;

2. Een ambtsedig proces-verbaal van de politie Rotterdam-Rijnmond d.d. 8 mei 2007, nr. 67/2007 (proces-verbaal van doorzoeking en inbeslagname);

3. Een ambtsedig proces-verbaal van de politie Rotterdam-Rijnmond, RRD/EMC team Kinderpornografie, d.d. 14 juni 2007, nr. 070614.1530.O.I.G. (beoordeling multimediafiles);

Gelet op de inhoud van deze bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 7 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

hij

op 08 mei 2007 te Rotterdam, filmfragment en en

gegevensdrager s , te weten twee Cd-roms,

in bezit heeft gehad, terwijl die

filmfragment en en gegevensdrager s meer

afbeeldingen/filmfragmenten van seksuele gedragingen bevatte n , waarbij

(telkens) meer personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet hadden bereikt, waren betrokken of schijnbaar waren

betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van perso o n en te

weten, twee meisjes die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben

bereikt, waarbij door het camerastandpunt en de (onnatuurlijke) pose van

die perso o n en nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht

worden (Cd-rom, 3267, genaamd: [bestandsnaam 1])

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon te weten

een meisje die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze

persoon in een omgeving en met voorwerpen en in (erotisch getinte)

houdingen poseert door met een (massage)staaf haar vagina en anus te

masseren, waarbij zij de massagestaaf meermalen, in haar

vagina en anus duwt en hiermee op- en neergaande bewegingen maakt die

niet bij haar leeftijd passen en (waarbij) door het camerastandpunt

en de (onnatuurlijke) pose van deze perso o n nadrukkelijk de ontblote

geslachtsdelen in beeld gebracht worden

(Cd-rom, 3268, genaamd: [bestandsnaam 2]);

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet (ook) daarvan worden vrijgesproken.

Feit 8

Aangezien de verdachte het onder 8 ten laste gelegde feit op de zitting heeft bekend, wordt wat betreft het bewijs volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

1. De bekennende verklaring van de verdachte op de terechtzitting;

2. Een ambtsedig proces-verbaal van de politie Rotterdam-Rijnmond d.d. 8 mei 2007, nr. 67/2007 (proces-verbaal van doorzoeking en inbeslagname);

3. Een ambtsedig proces-verbaal van de politie Rotterdam-Rijnmond d.d. 22 mei 2007, nr. 67/2007 (onderzoek stroomstootwapen);

Gelet op de inhoud van deze bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 8 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

hij

op 08 mei 2007 te Rotterdam een wapen in de zin van artikel

2 lid 1 van categorie II onder 5° van de Wet wapens en munitie, te weten een

voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen

worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, voorhanden heeft gehad;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet (ook) daarvan worden vrijgesproken.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1. Medeplichtigheid aan het in het openbaar, bij geschrift, aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, meermalen gepleegd;

2. Medeplichtigheid aan het zich in het openbaar, bij geschrift, opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun ras, meermalen gepleegd;

3. Het, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving, openbaar maken van een uitlating, die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden voor een groep mensen wegens hun ras beledigend is of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, meermalen gepleegd;

4. Medeplichtigheid aan het in het openbaar, bij geschrift, aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun godsdienst, meermalen gepleegd;

5. Medeplichtigheid aan het zich in het openbaar, bij geschrift, opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun godsdienst, meermalen gepleegd;

6. Het, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving, openbaar maken van een uitlating, die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden voor een groep mensen wegens hun godsdienst beledigend is of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun godsdienst, meermalen gepleegd;

7. Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk van leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit hebben, meermalen gepleegd;

8. Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II.

De feiten zijn strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft gefaciliteerd dat, gedurende een periode van bijna twee jaar, op het aan de website van de partij de Nationale Alliantie verbonden forum, op grote schaal discriminerende, beledigende en haatzaaiende uitlatingen tegen Joden en Moslims wegens ras en geloof werden geplaatst en op die wijze openbaar werden gemaakt. De verdachte heeft deze partij en website opgericht en hij heeft deze uitlatingen niet van de website verwijderd, terwijl hij daartoe uit hoofde van zijn bevoegdheden op het forum gehouden was.

Dergelijke uitlatingen dienen geen enkel redelijk doel en zijn van een stuitend laag bij de grondse aard en van een giftig karakter. Met name voor thans nog levende Joden moet het buitengewoon kwetsend en bitter zijn dat deze antisemitische teksten en andere beledigende teksten nog steeds worden gepubliceerd. Deze uitlatingen kunnen niet alleen persoonlijk leed teweeg brengen bij de betrokken groeperingen en hen aantasten in hun eer en goede naam, maar hebben ook een dreigende lading. Tevens kunnen dergelijke uitlatingen gevoelens van onveiligheid en het zich ongewenst voelen met zich mee brengen en maatschappelijke onrust veroorzaken.

Tevens zijn bij de verdachte twee kinderpornografische films aangetroffen. Bij de vervaardiging van kinderporno worden kinderen seksueel misbruikt en uitgebuit. Het is een feit van algemene bekendheid dat de nadelige gevolgen die deze kinderen hiervan zowel in psychische als in lichamelijke zin ondervinden doorgaans bijzonder ingrijpend zijn. Door de kinderpornografische afbeeldingen van het Internet te downloaden en over te zetten op een gegevensdrager heeft de verdachte een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de markt die zich bezighoudt met de productie van kinderporno en daarmee ook aan het seksueel misbruik en de uitbuiting van minderjarigen.

Ook bewaarde de verdachte een stroomstootwapen in zijn woning. Hierdoor kan de algemene veiligheid van personen in gevaar worden gebracht, in het bijzonder omdat er immers kans is dat het wapen daadwerkelijk zal worden gebruikt.

Bij het bepalen van de duur van de op te leggen straf is in het voordeel van de verdachte in aanmerking genomen dat hij blijkens het op zijn naam gesteld uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister d.d. 23 december 2008 recentelijk niet is veroordeeld voor strafbare feiten. De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij geen belangstelling meer heeft voor deze politieke groepering en dat hij afstand heeft genomen van de inhoud van de gewraakte teksten. De berechting van de aan verdachte ten laste gelegde feiten heeft ongeveer anderhalf jaar op zich laten wachten.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

De rechtbank zal een zwaardere voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen dan door de officier van justitie gevorderd, om krachtiger tot uiting te brengen dat deze feiten volstrekt verwerpelijk zijn en om aan te geven dat een eventuele herhaling daarvan ernstige gevolgen voor de verdachte zal hebben.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 9(oud), 14a(oud), 14b(oud), 14c, 22c(oud), 22d, 48, 57(oud), 137c(oud), 137d(oud), 137e(oud) en 240b van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie .

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 1 primair, 2 primair, 4 primair en 5 primair ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

- verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 primair, 4 subsidiair, 5 subsidiair, 6 primair, 7 en 8 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

- verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte (ook) daarvan vrij;

- stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

- verklaart de verdachte strafbaar;

- veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van 6 (zegge: zes) maanden;

- bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten;

- stelt daarbij een proeftijd vast van 2 (zegge: twee) jaren; de tenuitvoerlegging kan worden gelast indien:

* de veroordeelde zich vóór het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

- legt de verdachte een taakstraf op bestaande uit een werkstraf voor de duur van 120 (zegge: honderdtwintig) uur, waarbij de Stichting Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de werkstraf dient te bestaan;

- beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde werkstraf in mindering wordt gebracht volgens de maatstaf van twee uren per dag, zodat na deze aftrek 114 (zegge: honderdveertien) uur te verrichten werkstraf resteert;

- beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 57 (zegge: zevenenvijftig) dagen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Koning, voorzitter,

en mrs. Van Dijke en Van Dort, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Schut, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 2 februari 2009.

Bijlage bij vonnis van 2 februari 2009:

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij

in of omstreeks de periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een)

ander(en), althans alleen, in het openbaar, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) bij geschrift of afbeelding, heeft aangezet tot haat tegen en / of

discriminatie van mensen en / of gewelddadig optreden tegen persoon of goed

van mensen, te weten de Joden, wegens ras, door

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie en/of als moderator en/of administrator, althans als beheerder, van

de sites www.nationalealliantie.com en/of [naam internetadres forum] en/of het

forum, [naam internetadres forum], van deze (politieke) partij/vereniging, de

onderstaande tekst(en) op voornoemd(e) site(s) en/of het forum van deze

(politieke) partij/vereniging te plaatsen en/of laten plaatsen en/of deze

tekst(en) niet te wijzigen en/of verwijderen op/van voornoemd(e) sites en/of

forum, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en) (ongewijzigd) op

voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen was/waren,

te weten een of meer van onderstaande teksten

1) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 en/of 11 juni 2005):

"Het vriendelijke verzoek aan een ieder die ziet dat deze Joden zich willen

inmengen in het NAgezelschap, ze uit de groep te trappen" en/of

"White power is the domination of the battlefield, not music, not bullshit,

not gym junkiesNC lead, follow or get out of the way. Wees waakzaam, Judas

verkocht jezus voor 30 zilverlingen. The Jews are men that will not be blamed

for nothing, Jack the Ripper" en/of

"De ordedienst is geïnstrueerd om wat gas mee te nemen. Uit betrouwbare bron

heb ik vernomen dat als vertrappen niet helpt, dit ze wel op afstand houdt"

en/of

"Ik zal erop letten. ik schop deze kerel persoonlijk uit de groep, de Joden

pijper. Tot vanmiddag kameraden/kameradinnen" en/of

2) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005):

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en/of

3) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 februari 2006):

"De ware vijand. Wie zijn de bedenkers van de links liberale agenda en wiens

handen begeleiden het proces in wording? Wie zit erachter het programma om

alle standaarden van fatsoen en raciale zelfrespect te vernietigen, om jongen

blanke meiden (die zich schamen blank te zijn) het bed van een niet blanke in

te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met rassen die hier geen thuis

hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk

discussieren over de culturele vergiftinging en de rassenmixen, zonder te

spreken over de Joden, net zo min als men een ziekte kan bespreken,

zonder het over de bacterieen te hebben" en/of

"Wie creeerde het feminisme, de sexuele perversie welke onze vrouwen leert dat

zij zichzelf zouden moeten bevrijden, door huwelijk en gezin te verwerpen door

het aangaan van lesbische relaties? Joodse vrouwen zoals...."

en/of

"Welke organisaties hebben actief de moord op miljoenen ongeboren babies

gepromoot? Het Amerikaans Joods Congres, de B'nai Brith vrouwen, de Nationale

Raad van Joodse vrouwen, de Verenigde Synagogen van Amerika enz. enz." en/of

"Wie hebben de zwarten naar Amerika gebracht? Inderdaad de gehele slavernij

was een Joods project wat betreft de financieen, terwijl het vuile werk, zoals

het bevaren van de zeeen werd overgelaten aan andere rassen" en/of

"We moeten deze kwaadaardige vernietiging van onze culturen tot een einde

brengen. We moeten het weigeren, resoluut om nog verder te worden bedrogen,

geindoctrineerd en geintimideerd door deze kwaadaardige mensvreemde wezens. En

vergis je niet, zij zijn het, het kwaadaardige gezwel op aarde dat zich tussen

ons bevinden" en/of

"Gebruikmakend van steekpenningen, chantage en bedrog hebben ze de controle

overgenomen van de regering...." en/of

"Wij in het Westen leven allang onder onze bezetters. Als wij als ras willen

overleven, als wij onze beschaving willen redden zoals onze voorvaderen deze

hebben opgebouwd, dan moeten we weerstand gaan leren te bieden tegen de

verborgen tirannie die onze volkeren en landen verwoesten",

althans woorden/teksten van gelijk aard en/of strekking en/of

4) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 14 februari 2006):

"Neem de holocaust weg van de Joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare

holocaust, wat zijn de Joden? Niets meer dan een internationale bende

bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste leugen

in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld

eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal belogen en bedrogen zijn

geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede

Wereldoorlog, zijn de dagen van de Joden op aarde geteld" en/of

5) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 20 februari 2006):

"De haat en misprijzen van de joden voor de Gojim en speciaal daaronder de

blanken, is fundamenteel. De Jood haat in de eerste plaats de blanke

christen, want de christelijke levenswijze vormt de grootste bedreiging voor

de plannen tot de wereldheerschappij" en/of

"Al die jaren kronkelen de Joden in het geheim door Europa en infiltreerden

onze politiek. Ze maakten vijanden van mensen die het eigen volk-eerst

principe toepasten en maakten helden van volksverraders" en/of

"De stappen die ze in Europa zetten zijn duidelijk voor wie de ogen wil

openenen. Eerst infiltreerden ze Egypte en vernietigden die grote beschaving.

De eerste farao's waren Ariers, de laatsten waren Joden. Dan gingen ze naar

Griekenland, nadien naar Rome. Telkens kalmeer zij aankwamen, luidde de

doodsklok voor de plaatselijke beschaving. Nadien veroorzaken zij onder andere

de revolutie in Frankrijk, dan in Rusland en uiteindelijk lokten ze de Tweede

Wereldoorlog uit, die hen de staat Israel opleverde" en/of

"Uiteindelijk werden de plannen van dit Satan-aanbiddende volk op

papier gezet. De protocollen zitten vol met hooghartige superioriteit

en met grote verachting voor de kruipende kudde, alias de gojim. De

protocollen zijn gebaseerd op een zeer duivelse religie, het judaisme, wat,

net als atheisme, een variant is van het Satanisme" en/of

"De Wijzen van Zion hebben de Gojim door godsdienst-, rassen- en

volkerenhaat al twintig eeuwen lang tegen elkaar opgezet. De Jood importeert

en mixt vreemde kulturen, waardoor er wederzijdse haat ontstaat"

en/of

"Zij hebben zich nog nooit gehoord voor een volkerenmoord. Zij

hebben zich nog nooit gestoord voor een kultuurmoord. Zij

vernietigen Perzie, Egypte, Griekenland, Rome, Germaans Europa, de

oude adel, de Indianen (de eerste blanken hadden goede contacten

met de Indianen, tot het ogenblik dat de eerste Abraham de

oversteek deed). De slavenhandel is uitgevoerd door de Joden. De

gruwelen van het Sovjetleger in duitsland werden gepleegd in

opdracht van de Jood Ehrenburg. De oorlog tegen de boeren in

Zuid-Afrika gebeurde in opdracht van de Engelse Joden. we mogen

zeker het gruwelijk handelen van de Joden met Palestijnen niet vergeten" en/of

"Hun doel is eenvoudig: ontwortelen en de plant sterft langzaamaan vanzelf. De

laatste moord die zij nu bezig zijn met het begaan, is

de moord op Europa" en/of

"In de natuur is het zo dat alle dieren met een kromme neus roofdieren zijn.

Kijk maar naar de arend, de parkiet, de gier. Bij de mensen loopt zo één

soort rond. Kijk er voor uit want het is een roofdier dat van deze aarde een

dorre planeet zoals Mars aan het maken is. Dit roofdier is de vernietigen van

alle leven",

althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

6) de tekst(en), (geplaatst, d.d. 16 september 2006; citaten van Adolf Hitler):

"Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige

schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood, strijd ik voor het werk van

de heer" en/of

"Het gevolg van iedere rasvermeniging is dus in het kort altijd het

volgende: ....er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op,

en daarmee het begin van een langzaam maar zeker verkwijnen. Indien men zo een

ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de

wil van de eeuwige schepper" en/of

"Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter.

het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele

volgelingen de ware aard van deze Joden doorzag en mensen opriep om tegen

hen te strijden en die - Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder,

maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze

liefde de passsage gelezen waarin hij ons verteld hoe de heer zich

tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed

uit de tempel te verdrijven. wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd

tegen het Joodse vergif!" en/of

"Als mens heb ik de plicht om er op toe te zien dat de menselijke beschaving

niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke

wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde volk

Joodse volk naar zijn ondergang is geleid" en/of

7) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 26 september 2006, betreffende citaten van

Maarten Luther):

"Ik had besloten niet meer over of tegen de Joden te schrijven. maar nadt ik

gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat

wil zeggen Christenen te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik

me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige

activiteiten van Joden" en/of

"Daarom zijn de verblinde Joden waarlijk stomme dwazen" en/of

"Wees daarom op je hoede voor de Joden, in de wetenschap dat waar zij hun

synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin

zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de

reputatie van god en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt" en/of

"Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets

anders eten of een draad van kleding dragen, die zij niet van ons gestolen

hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot

dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en

rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid" en/of

"Nee men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien" en/of

"Hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat

is zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon

gooien" en/of

"Dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven

en openlijk te preken onder ons en in ons land"

, althans woorden van gelijk aard en/of strekking en/of vervolgens (daaraan)

toe te voegen de tekst/woorden:

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam) en

de verjoodsing van het Christendom" en/of

9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006):

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

terwijl het feit werd gepleegd door twee of meer personen

(Art. 137d lid 2 Wetboek van strafrecht)

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of [naam] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of

één of meer tot op heden onbekend gebleven personen

in of omstreeks de periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, in het openbaar, meermalen, althans

eenmaal, (telkens) bij geschrift of afbeelding, heeft/hebben aangezet tot haat

tegen en / of discriminatie van mensen en / of gewelddadig optreden tegen

persoon of goed van mensen, te weten de Joden, wegens ras, door

op/aan de sites www.nationalealliantie.com en/of [naam internetadres forum] en/of

het forum, [naam internetadres forum], van de (politieke) partij/vereniging de

Nationale Alliantie, een of meer van onderstaande tekst(en) te plaatsen/toe te

voegen, te weten

1) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 en/of 11 juni 2005):

"Het vriendelijke verzoek aan een ieder die ziet dat deze Joden zich willen

inmengen in het NAgezelschap, ze uit de groep te trappen" en/of

"White power is the domination of the battlefield, not music, not bullshit,

not gym junkiesNC lead, follow or get out of the way. Wees waakzaam, Judas

verkocht jezus voor 30 zilverlingen. The Jews are men that will not be blamed

for nothing, Jack the Ripper" en/of

"De ordedienst is geïnstrueerd om wat gas mee te nemen. Uit betrouwbare bron

heb ik vernomen dat als vertrappen niet helpt, dit ze wel op afstand houdt"

en/of

"Ik zal erop letten. ik schop deze kerel persoonlijk uit de groep, de Joden

pijper. Tot vanmiddag kameraden/kameradinnen" en/of

2) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005):

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en/of

3) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 februari 2006):

"De ware vijand. Wie zijn de bedenkers van de links liberale agenda en wiens

handen begeleiden het proces in wording? Wie zit erachter het programma om

alle standaarden van fatsoen en raciale zelfrespect te vernietigen, om jongen

blanke meiden (die zich schamen blank te zijn) het bed van een niet blanke in

te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met rassen die hier geen thuis

hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk

discussieren over de culturele vergiftinging en de rassenmixen, zonder te

spreken over de Joden, net zo min als men een ziekte kan bespreken,

zonder het over de bacterieen te hebben" en/of

"Wie creeerde het feminisme, de sexuele perversie welke onze vrouwen leert dat

zij zichzelf zouden moeten bevrijden, door huwelijk en gezin te verwerpen door

het aangaan van lesbische relaties? Joodse vrouwen zoals...."

en/of

"Welke organisaties hebben actief de moord op miljoenen ongeboren babies

gepromoot? Het Amerikaans Joods Congres, de B'nai Brith vrouwen, de Nationale

Raad van Joodse vrouwen, de Verenigde Synagogen van Amerika enz. enz." en/of

"Wie hebben de zwarten naar Amerika gebracht? Inderdaad de gehele slavernij

was een Joods project wat betreft de financieen, terwijl het vuile werk, zoals

het bevaren van de zeeen werd overgelaten aan andere rassen" en/of

"We moeten deze kwaadaardige vernietiging van onze culturen tot een einde

brengen. We moeten het weigeren, resoluut om nog verder te worden bedrogen,

geindoctrineerd en geintimideerd door deze kwaadaardige mensvreemde wezens. En

vergis je niet, zij zijn het, het kwaadaardige gezwel op aarde dat zich tussen

ons bevinden" en/of

"Gebruikmakend van steekpenningen, chantage en bedrog hebben ze de controle

overgenomen van de regering...." en/of

"Wij in het Westen leven allang onder onze bezetters. Als wij als ras willen

overleven, als wij onze beschaving willen redden zoals onze voorvaderen deze

hebben opgebouwd, dan moeten we weerstand gaan leren te bieden tegen de

verborgen tirannie die onze volkeren en landen verwoesten",

althans woorden/teksten van gelijk aard en/of strekking en/of

4) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 14 februari 2006):

"Neem de holocaust weg van de Joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare

holocaust, wat zijn de Joden? Niets meer dan een internationale bende

bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste leugen

in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld

eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal belogen en bedrogen zijn

geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede

Wereldoorlog, zijn de dagen van de Joden op aarde geteld" en/of

5) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 20 februari 2006):

"De haat en misprijzen van de joden voor de Gojim en speciaal daaronder de

blanken, is fundamenteel. De Jood haat in de eerste plaats de blanke

christen, want de christelijke levenswijze vormt de grootste bedreiging voor

de plannen tot de wereldheerschappij" en/of

"Al die jaren kronkelen de Joden in het geheim door Europa en infiltreerden

onze politiek. Ze maakten vijanden van mensen die het eigen volk-eerst

principe toepasten en maakten helden van volksverraders" en/of

"De stappen die ze in Europa zetten zijn duidelijk voor wie de ogen wil

openenen. Eerst infiltreerden ze Egypte en vernietigden die grote beschaving.

De eerste farao's waren Ariers, de laatsten waren Joden. Dan gingen ze naar

Griekenland, nadien naar Rome. Telkens kalmeer zij aankwamen, luidde de

doodsklok voor de plaatselijke beschaving. Nadien veroorzaken zij onder andere

de revolutie in Frankrijk, dan in Rusland en uiteindelijk lokten ze de Tweede

Wereldoorlog uit, die hen de staat Israel opleverde" en/of

"Uiteindelijk werden de plannen van dit Satan-aanbiddende volk op

papier gezet. De protocollen zitten vol met hooghartige superioriteit

en met grote verachting voor de kruipende kudde, alias de gojim. De

protocollen zijn gebaseerd op een zeer duivelse religie, het judaisme, wat,

net als atheisme, een variant is van het Satanisme" en/of

"De Wijzen van Zion hebben de Gojim door godsdienst-, rassen- en

volkerenhaat al twintig eeuwen lang tegen elkaar opgezet. De Jood importeert

en mixt vreemde kulturen, waardoor er wederzijdse haat ontstaat"

en/of

"Zij hebben zich nog nooit gehoord voor een volkerenmoord. Zij

hebben zich nog nooit gestoord voor een kultuurmoord. Zij

vernietigen Perzie, Egypte, Griekenland, Rome, Germaans Europa, de

oude adel, de Indianen (de eerste blanken hadden goede contacten

met de Indianen, tot het ogenblik dat de eerste Abraham de

oversteek deed). De slavenhandel is uitgevoerd door de Joden. De

gruwelen van het Sovjetleger in duitsland werden gepleegd in

opdracht van de Jood Ehrenburg. De oorlog tegen de boeren in

Zuid-Afrika gebeurde in opdracht van de Engelse Joden. we mogen

zeker het gruwelijk handelen van de Joden met Palestijnen niet vergeten" en/of

"Hun doel is eenvoudig: ontwortelen en de plant sterft langzaamaan vanzelf. De

laatste moord die zij nu bezig zijn met het begaan, is

de moord op Europa" en/of

"In de natuur is het zo dat alle dieren met een kromme neus roofdieren zijn.

Kijk maar naar de arend, de parkiet, de gier. Bij de mensen loopt zo één

soort rond. Kijk er voor uit want het is een roofdier dat van deze aarde een

dorre planeet zoals Mars aan het maken is. Dit roofdier is de vernietigen van

alle leven",

althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

6) de tekst(en), (geplaatst, d.d. 16 september 2006; citaten van Adolf Hitler):

"Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige

schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood, strijd ik voor het werk van

de heer" en/of

"Het gevolg van iedere rasvermeniging is dus in het kort altijd het

volgende: ....er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op,

en daarmee het begin van een langzaam maar zeker verkwijnen. Indien men zo een

ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de

wil van de eeuwige schepper" en/of

"Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter.

het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele

volgelingen de ware aard van deze Joden doorzag en mensen opriep om tegen

hen te strijden en die - Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder,

maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze

liefde de passsage gelezen waarin hij ons verteld hoe de heer zich

tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed

uit de tempel te verdrijven. wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd

tegen het Joodse vergif!" en/of

"Als mens heb ik de plicht om er op toe te zien dat de menselijke beschaving

niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke

wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde volk

Joodse volk naar zijn ondergang is geleid" en/of

7) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 26 september 2006, betreffende citaten van

Maarten Luther):

"Ik had besloten niet meer over of tegen de Joden te schrijven. maar nadat ik

gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat

wil zeggen Christenen te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik

me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige

activiteiten van Joden" en/of

"Daarom zijn de verblinde Joden waarlijk stomme dwazen" en/of

"Wees daarom op je hoede voor de Joden, in de wetenschap dat waar zij hun

synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin

zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de

reputatie van god en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt" en/of

"Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets

anders eten of een draad van kleding dragen, die zij niet van ons gestolen

hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot

dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en

rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid" en/of

"Nee men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien" en/of

"Hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat

is zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon

gooien" en/of

"Dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven

en openlijk te preken onder ons en in ons land"

, althans woorden van gelijk aard en/of strekking en/of vervolgens (daaraan)

toe te voegen de tekst/woorden:

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam) en

de verjoodsing van het Christendom" en/of

9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006):

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de

periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders in

Nederland tezamen en in vereniging met (een) (of meer) ander(en), althans alleen, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft

en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door:

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie voornoemd(e) site(s) en/of forum (via/middels het internet) aan te

bieden en/of te betalen/bekostigen en/of als moderator en/of administrator,

althans als beheerder, van voornoemde site(s) en/of forum, van deze

(politieke) partij/vereniging, toe te staan dat deze tekst(en) op voornoemd(e)

site(s) en/of forum werden geplaatst en/of (vervolgens) deze tekst(en) niet te

wijzigen en/of verwijderen, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en)

(ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen

was/waren;

(Art. 137d jo 48 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij

in of omstreeks de periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een)

ander(en), althans alleen, zich in het openbaar, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend heeft/hebben

uitgelaten over een groep mensen, te weten de Joden, wegens hun ras, door

opzettelijk beledigend,

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie en/of als moderator en/of administrator, althans als beheerder, van

de sites www.nationalealliantie.com en/of [naam internetadres forum] en/of het

forum, [naam internetadres forum], van deze (politieke) partij/vereniging,

onderstaande tekst(en) op voornoemd(e) site(s) en/of het forum van deze

(politieke) partij/vereniging te plaatsen en/of laten plaatsen en/of deze

tekst(en) niet te wijzigen en/of verwijderen op/van voornoemd(e) sites en/of

forum, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en) (ongewijzigd) op

voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen was/waren,

te weten een of meer van onderstaande teksten

1) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 en/of 11 juni 2005):

"Het vriendelijke verzoek aan een ieder die ziet dat deze Joden zich willen

inmengen in het NAgezelschap, ze uit de groep te trappen" en/of

"White power is the domination of the battlefield, not music, not bullshit,

not gym junkiesNC lead, follow or get out of the way. Wees waakzaam, Judas

verkocht jezus voor 30 zilverlingen. The Jews are men that will not be blamed

for nothing, Jack the Ripper" en/of

"De ordedienst is geïnstrueerd om wat gas mee te nemen. Uit betrouwbare bron

heb ik vernomen dat als vertrappen niet helpt, dit ze wel op afstand houdt"

en/of

"Ik zal erop letten. ik schop deze kerel persoonlijk uit de groep, de Joden

pijper. Tot vanmiddag kameraden/kameradinnen" en/of

2) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005):

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en/of

3) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 februari 2006):

"De ware vijand. Wie zijn de bedenkers van de links liberale agenda en wiens

handen begeleiden het proces in wording? Wie zit erachter het programma om

alle standaarden van fatsoen en raciale zelfrespect te vernietigen, om jongen

blanke meiden (die zich schamen blank te zijn) het bed van een niet blanke in

te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met rassen die hier geen thuis

hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk

discussieren over de culturele vergiftinging en de rassenmixen, zonder te

spreken over de Joden, net zo min als men een ziekte kan bespreken,

zonder het over de bacterieen te hebben" en/of

"Wie creeerde het feminisme, de sexuele perversie welke onze vrouwen leert dat

zij zichzelf zouden moeten bevrijden, door huwelijk en gezin te verwerpen door

het aangaan van lesbische relaties? Joodse vrouwen zoals...."

en/of

"Welke organisaties hebben actief de moord op miljoenen ongeboren babies

gepromoot? Het Amerikaans Joods Congres, de B'nai Brith vrouwen, de Nationale

Raad van Joodse vrouwen, de Verenigde Synagogen van Amerika enz. enz." en/of

"Wie hebben de zwarten naar Amerika gebracht? Inderdaad de gehele slavernij

was een Joods project wat betreft de financieen, terwijl het vuile werk, zoals

het bevaren van de zeeen werd overgelaten aan andere rassen" en/of

"We moeten deze kwaadaardige vernietiging van onze culturen tot een einde

brengen. We moeten het weigeren, resoluut om nog verder te worden bedrogen,

geindoctrineerd en geintimideerd door deze kwaadaardige mensvreemde wezens. En

vergis je niet, zij zijn het, het

kwaadaardige gezwel op aarde dat zich tussen ons bevinden" en/of

"Gebruikmakend van steekpenningen, chantage en bedrog hebben ze de controle

overgenomen van de regering...." en/of

"Wij in het Westen leven allang onder onze bezetters. Als wij als ras willen

overleven, als wij onze beschaving willen redden zoals onze voorvaderen deze

hebben opgebouwd, dan moeten we weerstand gaan leren te bieden tegen de

verborgen tirannie die onze volkeren en landen verwoesten",

althans woorden/teksten van gelijk aard en/of strekking en/of

4) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 14 februari 2006):

"Neem de holocaust weg van de Joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare

holocaust, wat zijn de Joden? Niets meer dan een internationale bende

bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste leugen

in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld

eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal belogen en bedrogen zijn

geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede

Wereldoorlog, zijn de dagen van de Joden op aarde geteld" en/of

5) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 20 februari 2006):

"De haat en misprijzen van de joden voor de Gojim en speciaal daaronder de

blanken, is fundamenteel. De Jood haat in de eerste plaats de blanke

christen, want de christelijke levenswijze vormt de grootste bedreiging voor

de plannen tot de wereldheerschappij" en/of

"Al die jaren kronkelen de Joden in het geheim door Europa en infiltreerden

onze politiek. Ze maakten vijanden van mensen die het eigen volk-eerst

principe toepasten en maakten helden van volksverraders" en/of

"De stappen die ze in Europa zetten zijn duidelijk voor wie de ogen wil

openenen. Eerst infiltreerden ze Egypte en vernietigden die grote beschaving.

De eerste farao's waren Ariers, de laatsten waren Joden. Dan gingen ze naar

Griekenland, nadien naar Rome. Telkens kalmeer zij aankwamen, luidde de

doodsklok voor de plaatselijke beschaving. Nadien veroorzaken zij onder andere

de revolutie in Frankrijk, dan in Rusland en uiteindelijk lokten ze de Tweede

Wereldoorlog uit, die hen de staat Israel opleverde" en/of

"Uiteindelijk werden de plannen van dit Satan-aanbiddende volk op

papier gezet. De protocollen zitten vol met hooghartige superioriteit

en met grote verachting voor de kruipende kudde, alias de gojim. De

protocollen zijn gebaseerd op een zeer duivelse religie, het judaisme, wat,

net als atheisme, een variant is van het Satanisme" en/of

"De Wijzen van Zion hebben de Gojim door godsdienst-, rassen- en

volkerenhaat al twintig eeuwen lang tegen elkaar opgezet. De Jood importeert

en mixt vreemde kulturen, waardoor er wederzijdse haat ontstaat"

en/of

"Zij hebben zich nog nooit gehoord voor een volkerenmoord. Zij

hebben zich nog nooit gestoord voor een kultuurmoord. Zij

vernietigen Perzie, Egypte, Griekenland, Rome, Germaans Europa, de

oude adel, de Indianen (de eerste blanken hadden goede contacten

met de Indianen, tot het ogenblik dat de eerste Abraham de

oversteek deed). De slavenhandel is uitgevoerd door de Joden. De

gruwelen van het Sovjetleger in duitsland werden gepleegd in

opdracht van de Jood Ehrenburg. De oorlog tegen de boeren in

Zuid-Afrika gebeurde in opdracht van de Engelse Joden. we mogen

zeker het gruwelijk handelen van de Joden met Palestijnen niet vergeten" en/of

"Hun doel is eenvoudig: ontwortelen en de plant sterft langzaamaan vanzelf. De

laatste moord die zij nu bezig zijn met het begaan, is

de moord op Europa" en/of

"In de natuur is het zo dat alle dieren met een kromme neus roofdieren zijn.

Kijk maar naar de arend, de parkiet, de gier. Bij de mensen loopt zo één

soort rond. Kijk er voor uit want het is een roofdier dat van deze aarde een

dorre planeet zoals Mars aan het maken is. Dit roofdier is de vernietigen van

alle leven",

althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

6) de tekst(en), (geplaatst, d.d. 16 september 2006; citaten van Adolf Hitler):

"Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige

schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood, strijd ik voor het werk van

de heer" en/of

"Het gevolg van iedere rasvermeniging is dus in het kort altijd het

volgende: ....er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op,

en daarmee het begin van een langzaam maar zeker verkwijnen. Indien men zo een

ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de

wil van de eeuwige schepper" en/of

"Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter.

het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele

volgelingen de ware aard van deze Joden doorzag en mensen opriep om tegen

hen te strijden en die - Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder,

maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze

liefde de passsage gelezen waarin hij ons verteld hoe de heer zich

tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed

uit de tempel te verdrijven. wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd

tegen het Joodse vergif!" en/of

"Als mens heb ik de plicht om er op toe te zien dat de menselijke beschaving

niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke

wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde volk

Joodse volk naar zijn ondergang is geleid" en/of

7) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 26 september 2006, betreffende citaten van

Maarten Luther):

"Ik had besloten niet meer over of tegen de Joden te schrijven. maar nadt ik

gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat

wil zeggen Christenen te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik

me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige

activiteiten van Joden" en/of

"Daarom zijn de verblinde Joden waarlijk stomme dwazen" en/of

"Wees daarom op je hoede voor de Joden, in de wetenschap dat waar zij hun

synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin

zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de

reputatie van god en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt" en/of

"Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets

anders eten of een draad van kleding dragen, die zij niet van ons gestolen

hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot

dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en

rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid" en/of

"Nee men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien" en/of

"Hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat

is zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon

gooien" en/of

"Dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven

en openlijk te preken onder ons en in ons land"

, althans woorden van gelijk aard en/of strekking en/of vervolgens (daaraan)

toe te voegen de tekst/woorden:

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam)

en de verjoodsing van het Christendom" en/of

9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006):

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

terwijl het feit werd gepleegd door twee of meer personen

(Art. 137c lid 2 Wetboek van strafrecht)

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of [naam] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of

één of meer tot op heden onbekend gebleven personen

in of omstreeks de periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, zich in het openbaar, meermalen, althans

eenmaal, (telkens) bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend

heeft/hebben uitgelaten over een groep mensen, te weten de Joden, wegens hun

ras, door opzettelijk beledigend,

op/aan de sites www.nationalealliantie.com en/of [naam internetadres forum] en/of

het forum, [naam internetadres forum], van de (politieke) partij/vereniging de

Nationale Alliantie, een of meer van onderstaande tekst(en) te plaatsen/toe te

voegen, te weten

1) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 en/of 11 juni 2005):

"Het vriendelijke verzoek aan een ieder die ziet dat deze Joden zich willen

inmengen in het NAgezelschap, ze uit de groep te trappen" en/of

"White power is the domination of the battlefield, not music, not bullshit,

not gym junkiesNC lead, follow or get out of the way. Wees waakzaam, Judas

verkocht jezus voor 30 zilverlingen. The Jews are men that will not be blamed

for nothing, Jack the Ripper" en/of

"De ordedienst is geïnstrueerd om wat gas mee te nemen. Uit betrouwbare bron

heb ik vernomen dat als vertrappen niet helpt, dit ze wel op afstand houdt"

en/of

"Ik zal erop letten. ik schop deze kerel persoonlijk uit de groep, de Joden

pijper. Tot vanmiddag kameraden/kameradinnen" en/of

2) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005):

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en/of

3) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 februari 2006):

"De ware vijand. Wie zijn de bedenkers van de links liberale agenda en wiens

handen begeleiden het proces in wording? Wie zit erachter het programma om

alle standaarden van fatsoen en raciale zelfrespect te vernietigen, om jongen

blanke meiden (die zich schamen blank te zijn) het bed van een niet blanke in

te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met rassen die hier geen thuis

hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk

discussieren over de culturele vergiftinging en de rassenmixen, zonder te

spreken over de Joden, net zo min als men een ziekte kan bespreken,

zonder het over de bacterieen te hebben" en/of

"Wie creeerde het feminisme, de sexuele perversie welke onze vrouwen leert dat

zij zichzelf zouden moeten bevrijden, door huwelijk en gezin te verwerpen door

het aangaan van lesbische relaties? Joodse vrouwen zoals...."

en/of

"Welke organisaties hebben actief de moord op miljoenen ongeboren babies

gepromoot? Het Amerikaans Joods Congres, de B'nai Brith vrouwen, de Nationale

Raad van Joodse vrouwen, de Verenigde Synagogen van Amerika enz. enz." en/of

"Wie hebben de zwarten naar Amerika gebracht? Inderdaad de gehele slavernij

was een Joods project wat betreft de financieen, terwijl het vuile werk, zoals

het bevaren van de zeeen werd overgelaten aan andere rassen" en/of

"We moeten deze kwaadaardige vernietiging van onze culturen tot een einde

brengen. We moeten het weigeren, resoluut om nog verder te worden bedrogen,

geindoctrineerd en geintimideerd door deze kwaadaardige mensvreemde wezens. En

vergis je niet, zij zijn het, het kwaadaardige gezwel op aarde dat zich tussen

ons bevinden" en/of

"Gebruikmakend van steekpenningen, chantage en bedrog hebben ze de controle

overgenomen van de regering...." en/of

"Wij in het Westen leven allang onder onze bezetters. Als wij als ras willen

overleven, als wij onze beschaving willen redden zoals onze voorvaderen deze

hebben opgebouwd, dan moeten we weerstand gaan leren te bieden tegen de

verborgen tirannie die onze volkeren en landen verwoesten",

althans woorden/teksten van gelijk aard en/of strekking en/of

4) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 14 februari 2006):

"Neem de holocaust weg van de Joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare

holocaust, wat zijn de Joden? Niets meer dan een internationale bende

bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste leugen

in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld

eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal belogen en bedrogen zijn

geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede

Wereldoorlog, zijn de dagen van de Joden op aarde geteld" en/of

5) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 20 februari 2006):

"De haat en misprijzen van de joden voor de Gojim en speciaal daaronder de

blanken, is fundamenteel. De Jood haat in de eerste plaats de blanke

christen, want de christelijke levenswijze vormt de grootste bedreiging voor

de plannen tot de wereldheerschappij" en/of

"Al die jaren kronkelen de Joden in het geheim door Europa en infiltreerden

onze politiek. Ze maakten vijanden van mensen die het eigen volk-eerst

principe toepasten en maakten helden van volksverraders" en/of

"De stappen die ze in Europa zetten zijn duidelijk voor wie de ogen wil

openenen. Eerst infiltreerden ze Egypte en vernietigden die grote beschaving.

De eerste farao's waren Ariers, de laatsten waren Joden. Dan gingen ze naar

Griekenland, nadien naar Rome. Telkens kalmeer zij aankwamen, luidde de

doodsklok voor de plaatselijke beschaving. Nadien veroorzaken zij onder andere

de revolutie in Frankrijk, dan in Rusland en uiteindelijk lokten ze de Tweede

Wereldoorlog uit, die hen de staat Israel opleverde" en/of

"Uiteindelijk werden de plannen van dit Satan-aanbiddende volk op

papier gezet. De protocollen zitten vol met hooghartige superioriteit

en met grote verachting voor de kruipende kudde, alias de gojim. De

protocollen zijn gebaseerd op een zeer duivelse religie, het judaisme, wat,

net als atheisme, een variant is van het Satanisme" en/of

"De Wijzen van Zion hebben de Gojim door godsdienst-, rassen- en

volkerenhaat al twintig eeuwen lang tegen elkaar opgezet. De Jood importeert

en mixt vreemde kulturen, waardoor er wederzijdse haat ontstaat"

en/of

"Zij hebben zich nog nooit gehoord voor een volkerenmoord. Zij

hebben zich nog nooit gestoord voor een kultuurmoord. Zij

vernietigen Perzie, Egypte, Griekenland, Rome, Germaans Europa, de

oude adel, de Indianen (de eerste blanken hadden goede contacten

met de Indianen, tot het ogenblik dat de eerste Abraham de

oversteek deed). De slavenhandel is uitgevoerd door de Joden. De

gruwelen van het Sovjetleger in duitsland werden gepleegd in

opdracht van de Jood Ehrenburg. De oorlog tegen de boeren in

Zuid-Afrika gebeurde in opdracht van de Engelse Joden. we mogen

zeker het gruwelijk handelen van de Joden met Palestijnen niet vergeten" en/of

"Hun doel is eenvoudig: ontwortelen en de plant sterft langzaamaan vanzelf. De

laatste moord die zij nu bezig zijn met het begaan, is

de moord op Europa" en/of

"In de natuur is het zo dat alle dieren met een kromme neus roofdieren zijn.

Kijk maar naar de arend, de parkiet, de gier. Bij de mensen loopt zo één

soort rond. Kijk er voor uit want het is een roofdier dat van deze aarde een

dorre planeet zoals Mars aan het maken is. Dit roofdier is de vernietigen van

alle leven",

althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

6) de tekst(en), (geplaatst, d.d. 16 september 2006; citaten van Adolf Hitler):

"Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige

schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood, strijd ik voor het werk van

de heer" en/of

"Het gevolg van iedere rasvermeniging is dus in het kort altijd het

volgende: ....er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op,

en daarmee het begin van een langzaam maar zeker verkwijnen. Indien men zo een

ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de

wil van de eeuwige schepper" en/of

"Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter.

het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele

volgelingen de ware aard van deze Joden doorzag en mensen opriep om tegen

hen te strijden en die - Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder,

maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze

liefde de passsage gelezen waarin hij ons verteld hoe de heer zich

tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed

uit de tempel te verdrijven. wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd

tegen het Joodse vergif!" en/of

"Als mens heb ik de plicht om er op toe te zien dat de menselijke beschaving

niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke

wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde volk

Joodse volk naar zijn ondergang is geleid" en/of

7) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 26 september 2006, betreffende citaten van

Maarten Luther):

"Ik had besloten niet meer over of tegen de Joden te schrijven. maar nadat ik

gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat

wil zeggen Christenen te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik

me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige

activiteiten van Joden" en/of

"Daarom zijn de verblinde Joden waarlijk stomme dwazen" en/of

"Wees daarom op je hoede voor de Joden, in de wetenschap dat waar zij hun

synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin

zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de

reputatie van god en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt" en/of

"Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets

anders eten of een draad van kleding dragen, die zij niet van ons gestolen

hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot

dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en

rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid" en/of

"Nee men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien" en/of

"Hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat

is zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon

gooien" en/of

"Dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven

en openlijk te preken onder ons en in ons land"

, althans woorden van gelijk aard en/of strekking en/of vervolgens (daaraan)

toe te voegen de tekst/woorden:

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam)

en de verjoodsing van het Christendom" en/of

9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006):

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de

periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders in

Nederland tezamen en in vereniging met (een) (of meer) ander(en), althans alleen, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft

verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door:

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie voornoemd(e) site(s) en/of forum (via/middels het internet) aan te

bieden en/of te betalen/bekostigen en/of als moderator en/of administrator,

althans als beheerder, van voornoemde site(s) en/of forum, van deze

(politieke) partij/vereniging, toe te staan dat deze tekst(en) op voornoemd(e)

site(s) en/of forum werden geplaatst en/of (vervolgens) deze tekst(en) niet te

wijzigen en/of verwijderen, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en)

(ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen

was/waren;

(Art. 137c jo 48 Wetboek van Strafrecht)

3.

hij

in of omstreeks de periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een)

ander(en), althans alleen, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving,

meermalen, althans eenmaal, (telkens) een of meer uitlatingen openbaar heeft

gemaakt die, naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, voor een groep

mensen, te weten de Joden, wegens ras, beledigend was/waren, en / of welke

vorenbedoelde uitlating(en) aanzette(n) tot haat tegen en / of discriminatie

van mensen en / of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen, te

weten de Joden, wegens ras, door

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie en/of als moderator en/of administrator, althans als beheerder, van

de sites www.nationalealliantie.com en/of [naam internetadres forum] en/of het

forum, [naam internetadres forum], van deze (politieke) partij/vereniging,

onderstaande tekst(en) op voornoemd(e) site(s) en/of het forum van deze

(politieke) partij/vereniging te plaatsen en/of laten plaatsen en/of deze

tekst(en) niet te wijzigen en/of verwijderen op/van voornoemd(e) sites en/of

forum, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en) (ongewijzigd) op

voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen was/waren,

te weten een of meer van onderstaande teksten

1) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 en/of 11 juni 2005):

"Het vriendelijke verzoek aan een ieder die ziet dat deze Joden zich willen

inmengen in het NAgezelschap, ze uit de groep te trappen" en/of

"White power is the domination of the battlefield, not music, not bullshit,

not gym junkiesNC lead, follow or get out of the way. Wees waakzaam, Judas

verkocht jezus voor 30 zilverlingen. The Jews are men that will not be blamed

for nothing, Jack the Ripper" en/of

"De ordedienst is geïnstrueerd om wat gas mee te nemen. Uit betrouwbare bron

heb ik vernomen dat als vertrappen niet helpt, dit ze wel op afstand houdt"

en/of

"Ik zal erop letten. ik schop deze kerel persoonlijk uit de groep, de Joden

pijper. Tot vanmiddag kameraden/kameradinnen" en/of

2) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005):

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en/of

3) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 februari 2006):

"De ware vijand. Wie zijn de bedenkers van de links liberale agenda en wiens

handen begeleiden het proces in wording? Wie zit erachter het programma om

alle standaarden van fatsoen en raciale zelfrespect te vernietigen, om jongen

blanke meiden (die zich schamen blank te zijn) het bed van een niet blanke in

te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met rassen die hier geen thuis

hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk

discussieren over de culturele vergiftinging en de rassenmixen, zonder te

spreken over de Joden, net zo min als men een ziekte kan bespreken,

zonder het over de bacterieen te hebben" en/of

"Wie creeerde het feminisme, de sexuele perversie welke onze vrouwen leert dat

zij zichzelf zouden moeten bevrijden, door huwelijk en gezin te verwerpen door

het aangaan van lesbische relaties? Joodse vrouwen zoals...."

en/of

"Welke organisaties hebben actief de moord op miljoenen ongeboren babies

gepromoot? Het Amerikaans Joods Congres, de B'nai Brith vrouwen, de Nationale

Raad van Joodse vrouwen, de Verenigde Synagogen van Amerika enz. enz." en/of

"Wie hebben de zwarten naar Amerika gebracht? Inderdaad de gehele slavernij

was een Joods project wat betreft de financieen, terwijl het vuile werk, zoals

het bevaren van de zeeen werd overgelaten aan andere rassen" en/of

"We moeten deze kwaadaardige vernietiging van onze culturen tot een einde

brengen. We moeten het weigeren, resoluut om nog verder te worden bedrogen,

geindoctrineerd en geintimideerd door deze kwaadaardige mensvreemde wezens. En

vergis je niet, zij zijn het, het

kwaadaardige gezwel op aarde dat zich tussen ons bevinden" en/of

"Gebruikmakend van steekpenningen, chantage en bedrog hebben ze de controle

overgenomen van de regering...." en/of

"Wij in het Westen leven allang onder onze bezetters. Als wij als ras willen

overleven, als wij onze beschaving willen redden zoals onze voorvaderen deze

hebben opgebouwd, dan moeten we weerstand gaan leren te bieden tegen de

verborgen tirannie die onze volkeren en landen verwoesten",

althans woorden/teksten van gelijk aard en/of strekking en/of

4) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 14 februari 2006):

"Neem de holocaust weg van de Joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare

holocaust, wat zijn de Joden? Niets meer dan een internationale bende

bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste leugen

in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld

eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal belogen en bedrogen zijn

geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede

Wereldoorlog, zijn de dagen van de Joden op aarde geteld" en/of

5) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 20 februari 2006):

"De haat en misprijzen van de joden voor de Gojim en speciaal daaronder de

blanken, is fundamenteel. De Jood haat in de eerste plaats de blanke

christen, want de christelijke levenswijze vormt de grootste bedreiging voor

de plannen tot de wereldheerschappij" en/of

"Al die jaren kronkelen de Joden in het geheim door Europa en infiltreerden

onze politiek. Ze maakten vijanden van mensen die het eigen volk-eerst

principe toepasten en maakten helden van volksverraders" en/of

"De stappen die ze in Europa zetten zijn duidelijk voor wie de ogen wil

openenen. Eerst infiltreerden ze Egypte en vernietigden die grote beschaving.

De eerste farao's waren Ariers, de laatsten waren Joden. Dan gingen ze naar

Griekenland, nadien naar Rome. Telkens kalmeer zij aankwamen, luidde de

doodsklok voor de plaatselijke beschaving. Nadien veroorzaken zij onder andere

de revolutie in Frankrijk, dan in Rusland en uiteindelijk lokten ze de Tweede

Wereldoorlog uit, die hen de staat Israel opleverde" en/of

"Uiteindelijk werden de plannen van dit Satan-aanbiddende volk op

papier gezet. De protocollen zitten vol met hooghartige superioriteit

en met grote verachting voor de kruipende kudde, alias de gojim. De

protocollen zijn gebaseerd op een zeer duivelse religie, het judaisme, wat,

net als atheisme, een variant is van het Satanisme" en/of

"De Wijzen van Zion hebben de Gojim door godsdienst-, rassen- en

volkerenhaat al twintig eeuwen lang tegen elkaar opgezet. De Jood importeert

en mixt vreemde kulturen, waardoor er wederzijdse haat ontstaat"

en/of

"Zij hebben zich nog nooit gehoord voor een volkerenmoord. Zij

hebben zich nog nooit gestoord voor een kultuurmoord. Zij

vernietigen Perzie, Egypte, Griekenland, Rome, Germaans Europa, de

oude adel, de Indianen (de eerste blanken hadden goede contacten

met de Indianen, tot het ogenblik dat de eerste Abraham de

oversteek deed). De slavenhandel is uitgevoerd door de Joden. De

gruwelen van het Sovjetleger in duitsland werden gepleegd in

opdracht van de Jood Ehrenburg. De oorlog tegen de boeren in

Zuid-Afrika gebeurde in opdracht van de Engelse Joden. we mogen

zeker het gruwelijk handelen van de Joden met Palestijnen niet vergeten" en/of

"Hun doel is eenvoudig: ontwortelen en de plant sterft langzaamaan vanzelf. De

laatste moord die zij nu bezig zijn met het begaan, is de moord op Europa"

en/of

"In de natuur is het zo dat alle dieren met een kromme neus roofdieren zijn.

Kijk maar naar de arend, de parkiet, de gier. Bij de mensen loopt zo één

soort rond. Kijk er voor uit want het is een roofdier dat van deze aarde een

dorre planeet zoals Mars aan het maken is. Dit roofdier is de vernietigen van

alle leven",

althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

6) de tekst(en), (geplaatst, d.d. 16 september 2006; citaten van Adolf Hitler):

"Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige

schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood, strijd ik voor het werk van

de heer" en/of

"Het gevolg van iedere rasvermeniging is dus in het kort altijd het

volgende: ....er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op,

en daarmee het begin van een langzaam maar zeker verkwijnen. Indien men zo een

ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de

wil van de eeuwige schepper" en/of

"Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter.

het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele

volgelingen de ware aard van deze Joden doorzag en mensen opriep om tegen

hen te strijden en die - Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder,

maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze

liefde de passsage gelezen waarin hij ons verteld hoe de heer zich

tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed

uit de tempel te verdrijven. wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd

tegen het Joodse vergif!" en/of

"Als mens heb ik de plicht om er op toe te zien dat de menselijke beschaving

niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke

wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde volk

Joodse volk naar zijn ondergang is geleid" en/of

7) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 26 september 2006, betreffende citaten van

Maarten Luther):

"Ik had besloten niet meer over of tegen de Joden te schrijven. maar nadt ik

gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat

wil zeggen Christenen te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik

me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige

activiteiten van Joden" en/of

"Daarom zijn de verblinde Joden waarlijk stomme dwazen" en/of

"Wees daarom op je hoede voor de Joden, in de wetenschap dat waar zij hun

synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin

zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de

reputatie van god en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt" en/of

"Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets

anders eten of een draad van kleding dragen, die zij niet van ons gestolen

hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot

dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en

rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid" en/of

"Nee men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien" en/of

"Hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat

is zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon

gooien" en/of

"Dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven

en openlijk te preken onder ons en in ons land"

, althans woorden van gelijk aard en/of strekking en/of vervolgens (daaraan)

toe te voegen de tekst/woorden:

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam)

en de verjoodsing van het Christendom" en/of

9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006):

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

terwijl het feit werd gepleegd door twee of meer personen

(Art. 137e lid 2 Wetboek van strafrecht)

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of [naam] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of

één of meer tot op heden onbekend gebleven personen

in of omstreeks de periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, anders dan ten behoeve van zakelijke

berichtgeving, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een of meer uitlatingen

openbaar heeft/hebben gemaakt die, naar hij/zij wist(en) of redelijkerwijs

moest(en) vermoeden, voor een groep mensen, te weten de Joden, wegens ras,

beledigend was/waren, en / of welke vorenbedoelde uitlating(en) aanzette(n)

tot haat tegen en / of discriminatie van mensen en / of gewelddadig optreden

tegen persoon of goed van mensen, te weten de Joden, wegens ras, door

op/aan de sites www.nationalealliantie.com en/of [naam internetadres forum] en/of

het forum, [naam internetadres forum], van de (politieke) partij de Nationale

Alliantie, een of meer van onderstaande tekst(en) te plaatsen/toe te voegen,

te weten

1) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 en/of 11 juni 2005):

"Het vriendelijke verzoek aan een ieder die ziet dat deze Joden zich willen

inmengen in het NAgezelschap, ze uit de groep te trappen" en/of

"White power is the domination of the battlefield, not music, not bullshit,

not gym junkiesNC lead, follow or get out of the way. Wees waakzaam, Judas

verkocht jezus voor 30 zilverlingen. The Jews are men that will not be blamed

for nothing, Jack the Ripper" en/of

"De ordedienst is geïnstrueerd om wat gas mee te nemen. Uit betrouwbare bron

heb ik vernomen dat als vertrappen niet helpt, dit ze wel op afstand houdt"

en/of

"Ik zal erop letten. ik schop deze kerel persoonlijk uit de groep, de Joden

pijper. Tot vanmiddag kameraden/kameradinnen" en/of

2) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005):

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en/of

3) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 februari 2006):

"De ware vijand. Wie zijn de bedenkers van de links liberale agenda en wiens

handen begeleiden het proces in wording? Wie zit erachter het programma om

alle standaarden van fatsoen en raciale zelfrespect te vernietigen, om jongen

blanke meiden (die zich schamen blank te zijn) het bed van een niet blanke in

te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met rassen die hier geen thuis

hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk

discussieren over de culturele vergiftinging en de rassenmixen, zonder te

spreken over de Joden, net zo min als men een ziekte kan bespreken,

zonder het over de bacterieen te hebben" en/of

"Wie creeerde het feminisme, de sexuele perversie welke onze vrouwen leert dat

zij zichzelf zouden moeten bevrijden, door huwelijk en gezin te verwerpen door

het aangaan van lesbische relaties? Joodse vrouwen zoals...."

en/of

"Welke organisaties hebben actief de moord op miljoenen ongeboren babies

gepromoot? Het Amerikaans Joods Congres, de B'nai Brith vrouwen, de Nationale

Raad van Joodse vrouwen, de Verenigde Synagogen van Amerika enz. enz." en/of

"Wie hebben de zwarten naar Amerika gebracht? Inderdaad de gehele slavernij

was een Joods project wat betreft de financieen, terwijl het vuile werk, zoals

het bevaren van de zeeen werd overgelaten aan andere rassen" en/of

"We moeten deze kwaadaardige vernietiging van onze culturen tot een einde

brengen. We moeten het weigeren, resoluut om nog verder te worden bedrogen,

geindoctrineerd en geintimideerd door deze kwaadaardige mensvreemde wezens. En

vergis je niet, zij zijn het, het kwaadaardige gezwel op aarde dat zich tussen

ons bevinden" en/of

"Gebruikmakend van steekpenningen, chantage en bedrog hebben ze de controle

overgenomen van de regering...." en/of

"Wij in het Westen leven allang onder onze bezetters. Als wij als ras willen

overleven, als wij onze beschaving willen redden zoals onze voorvaderen deze

hebben opgebouwd, dan moeten we weerstand gaan leren te bieden tegen de

verborgen tirannie die onze volkeren en landen verwoesten",

althans woorden/teksten van gelijk aard en/of strekking en/of

4) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 14 februari 2006):

"Neem de holocaust weg van de Joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare

holocaust, wat zijn de Joden? Niets meer dan een internationale bende

bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste leugen

in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld

eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal belogen en bedrogen zijn

geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede

Wereldoorlog, zijn de dagen van de Joden op aarde geteld" en/of

5) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 20 februari 2006):

"De haat en misprijzen van de joden voor de Gojim en speciaal daaronder de

blanken, is fundamenteel. De Jood haat in de eerste plaats de blanke

christen, want de christelijke levenswijze vormt de grootste bedreiging voor

de plannen tot de wereldheerschappij" en/of

"Al die jaren kronkelen de Joden in het geheim door Europa en infiltreerden

onze politiek. Ze maakten vijanden van mensen die het eigen volk-eerst

principe toepasten en maakten helden van volksverraders" en/of

"De stappen die ze in Europa zetten zijn duidelijk voor wie de ogen wil

openenen. Eerst infiltreerden ze Egypte en vernietigden die grote beschaving.

De eerste farao's waren Ariers, de laatsten waren Joden. Dan gingen ze naar

Griekenland, nadien naar Rome. Telkens kalmeer zij aankwamen, luidde de

doodsklok voor de plaatselijke beschaving. Nadien veroorzaken zij onder andere

de revolutie in Frankrijk, dan in Rusland en uiteindelijk lokten ze de Tweede

Wereldoorlog uit, die hen de staat Israel opleverde" en/of

"Uiteindelijk werden de plannen van dit Satan-aanbiddende volk op

papier gezet. De protocollen zitten vol met hooghartige superioriteit

en met grote verachting voor de kruipende kudde, alias de gojim. De

protocollen zijn gebaseerd op een zeer duivelse religie, het judaisme, wat,

net als atheisme, een variant is van het Satanisme" en/of

"De Wijzen van Zion hebben de Gojim door godsdienst-, rassen- en

volkerenhaat al twintig eeuwen lang tegen elkaar opgezet. De Jood importeert

en mixt vreemde kulturen, waardoor er wederzijdse haat ontstaat"

en/of

"Zij hebben zich nog nooit gehoord voor een volkerenmoord. Zij

hebben zich nog nooit gestoord voor een kultuurmoord. Zij

vernietigen Perzie, Egypte, Griekenland, Rome, Germaans Europa, de

oude adel, de Indianen (de eerste blanken hadden goede contacten

met de Indianen, tot het ogenblik dat de eerste Abraham de

oversteek deed). De slavenhandel is uitgevoerd door de Joden. De

gruwelen van het Sovjetleger in duitsland werden gepleegd in

opdracht van de Jood Ehrenburg. De oorlog tegen de boeren in

Zuid-Afrika gebeurde in opdracht van de Engelse Joden. we mogen

zeker het gruwelijk handelen van de Joden met Palestijnen niet vergeten" en/of

"Hun doel is eenvoudig: ontwortelen en de plant sterft langzaamaan vanzelf. De

laatste moord die zij nu bezig zijn met het begaan, is

de moord op Europa" en/of

"In de natuur is het zo dat alle dieren met een kromme neus roofdieren zijn.

Kijk maar naar de arend, de parkiet, de gier. Bij de mensen loopt zo één

soort rond. Kijk er voor uit want het is een roofdier dat van deze aarde een

dorre planeet zoals Mars aan het maken is. Dit roofdier is de vernietigen van

alle leven",

althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

6) de tekst(en), (geplaatst, d.d. 16 september 2006; citaten van Adolf Hitler):

"Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige

schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood, strijd ik voor het werk van

de heer" en/of

"Het gevolg van iedere rasvermeniging is dus in het kort altijd het

volgende: ....er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op,

en daarmee het begin van een langzaam maar zeker verkwijnen. Indien men zo een

ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de

wil van de eeuwige schepper" en/of

"Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter.

het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele

volgelingen de ware aard van deze Joden doorzag en mensen opriep om tegen

hen te strijden en die - Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder,

maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze

liefde de passsage gelezen waarin hij ons verteld hoe de heer zich

tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed

uit de tempel te verdrijven. wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd

tegen het Joodse vergif!" en/of

"Als mens heb ik de plicht om er op toe te zien dat de menselijke beschaving

niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke

wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde volk

Joodse volk naar zijn ondergang is geleid" en/of

7) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 26 september 2006, betreffende citaten van

Maarten Luther):

"Ik had besloten niet meer over of tegen de Joden te schrijven. maar nadat ik

gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat

wil zeggen Christenen te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik

me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige

activiteiten van Joden" en/of

"Daarom zijn de verblinde Joden waarlijk stomme dwazen" en/of

"Wees daarom op je hoede voor de Joden, in de wetenschap dat waar zij hun

synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin

zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de

reputatie van god en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt" en/of

"Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets

anders eten of een draad van kleding dragen, die zij niet van ons gestolen

hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot

dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en

rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid" en/of

"Nee men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien" en/of

"Hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat

is zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon

gooien" en/of

"Dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven

en openlijk te preken onder ons en in ons land"

, althans woorden van gelijk aard en/of strekking en/of vervolgens (daaraan)

toe te voegen de tekst/woorden:

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam)

en de verjoodsing van het Christendom" en/of

9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006):

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk",

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de

periode van 10 juni 2005 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders in

Nederland tezamen en in vereniging met (een) (of meer) ander(en), althans alleen,

opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft

verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door:

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie voornoemd(e) site(s) en/of forum (via/middels het internet) aan te

bieden en/of te betalen/bekostigen en/of als moderator en/of administrator,

althans als beheerder, van voornoemde site(s) en/of forum, van deze

(politieke) partij/vereniging, toe te staan dat deze tekst(en) op voornoemd(e)

site(s) en/of forum werden geplaatst en/of (vervolgens) deze tekst(en) niet te

wijzigen en/of verwijderen, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en)

(ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen

was/waren;

(Art. 137e jo 48 Wetboek van Strafrecht)

4.

hij

in of omstreeks de periode van 26 oktober 2006 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een)

ander(en), althans alleen, in het openbaar, bij geschrift of afbeelding, heeft

aangezet tot haat tegen en / of discriminatie van mensen en / of gewelddadig

optreden tegen persoon of goed van mensen,

te weten de moslims, wegens godsdienst, door

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij de Nationale Alliantie

en/of als moderator en/of administrator, althans als beheerder, van de sites

www.nationalealliantie.com en/of [naam internetadres forum] en/of het forum,

[naam internetadres forum], van deze (politieke) partij, onderstaande tekst(en) op

voornoemd(e) site(s) en/of het forum van deze (politieke) partij/vereniging te

plaatsen en/of laten plaatsen en/of deze tekst(en) niet te wijzigen en/of

verwijderen op/van voornoemd(e) sites en/of forum, althans toe te staan/te

gedogen dat deze tekst(en) (ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum

te lezen en/of raadplegen was/waren,

te weten een of meer van onderstaande teksten

8) de tekst (geplaatst, d.d. 26 oktober 2006):

"Als je een stuk stront ergens buiten ziet lopen, waarvan de stank vanaf komt,

je oog gruwelt, je handen gaan jeuken van woede, wiens schuld is het dan, die

van het stuk stront dan niet terugwil naar stront-land of hij/zij die de

trekker overhaalt en zijn maatschappij schoonhoudt van vervuiling" en/of

9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006):

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

terwijl het feit werd gepleegd door twee of meer personen

(Art. 137d lid 2 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of [naam] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of

één of meer tot op heden onbekend gebleven personen

in of omstreeks de periode van 26 oktober 2006 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) in

het openbaar, bij geschrift of afbeelding, heeft/hebben aangezet tot haat

tegen en / of discriminatie van mensen en / of gewelddadig optreden tegen

persoon of goed van mensen, te weten de moslims, wegens godsdienst, door

op/aan de sites www.nationalealliantie.com en/of [naam internetadres forum] en/of

het forum, [naam internetadres forum], van de (politieke) partij/vereniging de

Nationale Alliantie, een of meer van onderstaande tekst(en) te plaatsen/toe te

voegen, te weten

8) de tekst (geplaatst, d.d. 26 oktober 2006):

"Als je een stuk stront ergens buiten ziet lopen, waarvan de stank vanaf komt,

je oog gruwelt, je handen gaan jeuken van woede, wiens schuld is het dan, die

van het stuk stront dan niet terugwil naar stront-land of hij/zij die de

trekker overhaalt en zijn maatschappij schoonhoudt van vervuiling" en/of

9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006):

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

laten. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de

periode van 26 oktober 2006 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders

in Nederland tezamen en in vereniging met (een) (of meer) ander(en), althans alleen, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft

verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door:

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie voornoemd(e) site(s) en/of forum (via/middels het internet) aan te

bieden en/of te betalen/bekostigen en/of als moderator en/of administrator,

althans als beheerder, van voornoemde site(s) en/of forum, van deze

(politieke) partij/vereniging, toe te staan dat deze tekst(en) op voornoemd(e)

site(s) en/of forum werden geplaatst en/of (vervolgens) deze tekst(en) niet te

wijzigen en/of verwijderen, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en)

(ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen

was/waren;

(Art. 137d jo 48 Wetboek van Strafrecht)

5.

hij

in of omstreeks de periode van 13 oktober 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een)

ander(en), althans alleen, zich in het openbaar, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend heeft uitgelaten

over een groep mensen, te weten de moslims, wegens hun godsdienst, door

opzettelijk beledigend,

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij de Nationale Alliantie

en/of als moderator en/of administrator, althans als beheerder, van de sites

www.nationalealliantie.com en/of [naam internetadres forum] en/of het forum,

[naam internetadres forum], van deze (politieke) partij, onderstaande tekst(en) op

voornoemd(e) site(s) en/of het forum van deze (politieke) partij/vereniging te

plaatsen en/of laten plaatsen en/of deze tekst(en) niet te wijzigen en/of

verwijderen op/van voornoemd(e) sites en/of forum, althans toe te staan/te

gedogen dat deze tekst(en) (ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum

te lezen en/of raadplegen was/waren,

te weten een of meer van onderstaande teksten

2) de tekst (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005):

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en/of

7) de tekst (geplaatst, d.d. 26 september 2006):

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam)

en de verjoodsing van het Christendom" en/of

8) de tekst (geplaatst, d.d. 26 oktober 2006):

"Als je een stuk stront ergens buiten ziet lopen, waarvan de stank vanaf komt,

je oog gruwelt, je handen gaan jeuken van woede, wiens schuld is het dan, die

van het stuk stront dan niet terugwil naar stront-land of hij/zij die de

trekker overhaalt en zijn maatschappij schoonhoudt van vervuiling" en/of

9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006):

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

terwijl het feit werd gepleegd door twee of meer personen

(Art. 137c lid 2 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of [naam] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of

één of meer tot op heden onbekend gebleven personen

in of omstreeks de periode van 13 oktober 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, zich in het openbaar, meermalen, althans

eenmaal, (telkens) bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend

heeft/hebben uitgelaten over een groep mensen, te weten de moslims, wegens hun

godsdienst, door opzettelijk beledigend,

op/aan de sites www.nationalealliantie.com en/of [naam internetadres forum] en/of

het forum, [naam internetadres forum], van de (politieke) partij/vereniging de

Nationale Alliantie, een of meer van onderstaande tekst(en) te plaatsen/toe te

voegen, te weten

2) de tekst (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005):

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en/of

7) de tekst (geplaatst, d.d. 26 september 2006)

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam)

en de verjoodsing van het Christendom" en/of

8) de tekst (geplaatst, d.d. 26 oktober 2006):

"Als je een stuk stront ergens buiten ziet lopen, waarvan de stank vanaf komt,

je oog gruwelt, je handen gaan jeuken van woede, wiens schuld is het dan, die

van het stuk stront dan niet terugwil naar stront-land of hij/zij die de

trekker overhaalt en zijn maatschappij schoonhoudt van vervuiling" en/of

9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006):

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de

periode van 13 oktober 2005 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders

in Nederland tezamen en in vereniging met (een) (of meer) ander(en), althans alleen, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft

verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door:

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie voornoemd(e) site(s) en/of forum (via/middels het internet) aan te

bieden en/of te betalen/bekostigen en/of als moderator en/of administrator,

althans als beheerder, van voornoemde site(s) en/of forum, van deze

(politieke) partij/vereniging, toe te staan dat deze tekst(en) op voornoemd(e)

site(s) en/of forum werden geplaatst en/of (vervolgens) deze tekst(en) niet te

wijzigen en/of verwijderen, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en)

(ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen

was/waren;

(Art. 137d jo 48 Wetboek van Strafrecht)

6.

hij

in of omstreeks de periode van 13 oktober 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een)

ander(en), althans alleen, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving,

een uitlating openbaar heeft gemaakt die, naar hij wist of redelijkerwijs

moest vermoeden, voor (een) groep(en) mensen, te weten de Moslims, wegens

godsdienst, beledigend was, en / of welke vorenbedoelde uitlating aanzette tot

haat tegen en / of discriminatie van mensen en / of gewelddadig optreden tegen

persoon of goed van mensen, te weten de moslims, wegens godsdienst, door

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij de Nationale Alliantie

en/of als moderator en/of administrator, althans als beheerder, van de sites

www.nationalealliantie.com en/of [naam internetadres forum] en/of het forum,

[naam internetadres forum], van deze (politieke) partij, onderstaande tekst(en) op

voornoemd(e) site(s) en/of het forum van deze (politieke) partij/vereniging te

plaatsen en/of laten plaatsen en/of deze tekst(en) niet te wijzigen en/of

verwijderen op/van voornoemd(e) sites en/of forum, althans toe te staan/te

gedogen dat deze tekst(en) (ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum

te lezen en/of raadplegen was/waren,

te weten een of meer van onderstaande teksten

2) de tekst (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005):

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en/of

7) de tekst (geplaatst, d.d. 26 september 2006):

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam)

en de verjoodsing van het Christendom" en/of

8) de tekst (geplaatst, d.d. 26 oktober 2006):

"Als je een stuk stront ergens buiten ziet lopen, waarvan de stank vanaf komt,

je oog gruwelt, je handen gaan jeuken van woede, wiens schuld is het dan, die

van het stuk stront dan niet terugwil naar stront-land of hij/zij die de

trekker overhaalt en zijn maatschappij schoonhoudt van vervuiling" en/of

9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006):

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk"

terwijl het feit werd gepleegd door twee of meer personen

(Art. 137e lid 2 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of [naam] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of

één of meer tot op heden onbekend gebleven personen

in of omstreeks de periode van 13 oktober 2005 tot en met 16 april 2007 te

Rotterdam en/of elders in Nederland, anders dan ten behoeve van zakelijke

berichtgeving, meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer uitlatingen

openbaar heeft/hebben gemaakt die, naar hij/zij wist(en) of redelijkerwijs

moest(en) vermoeden, voor (een) groep(en) mensen, te weten de Moslims, wegens

godsdienst, beledigend was/waren, en / of welke vorenbedoelde uitlating(en)

aanzette(n) tot haat tegen en / of discriminatie van mensen en / of

gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen, te weten de moslims,

wegens godsdienst, door

op/aan de sites www.nationalealliantie.com en/of [naam internetadres forum] en/of

het forum, [naam internetadres forum], van de (politieke) partij/vereniging de

Nationale Alliantie, een of meer van onderstaande tekst(en) te plaatsen/toe te

voegen, te weten

2) de tekst (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005):

"Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de

woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden

aangenaam" en/of

7) de tekst (geplaatst, d.d. 26 september 2006):

"Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en

Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste

nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam)

en de verjoodsing van het Christendom" en/of

8) de tekst (geplaatst, d.d. 26 oktober 2006):

"Als je een stuk stront ergens buiten ziet lopen, waarvan de stank vanaf komt,

je oog gruwelt, je handen gaan jeuken van woede, wiens schuld is het dan, die

van het stuk stront dan niet terugwil naar stront-land of hij/zij die de

trekker overhaalt en zijn maatschappij schoonhoudt van vervuiling" en/of

9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006):

"Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die

kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een

begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde

latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt.

herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk

niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die

ging pas grondig te werk",

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de

periode van 13 oktober 2005 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders

in Nederland tezamen en in vereniging met (een) (of meer) ander(en), althans alleen,

opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk

behulpzaam is geweest door:

als voorzitter/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale

Alliantie voornoemd(e) site(s) en/of forum (via/middels het internet) aan te

bieden en/of te betalen/bekostigen en/of als moderator en/of administrator,

althans als beheerder, van voornoemde site(s) en/of forum, van deze

(politieke) partij/vereniging, toe te staan dat deze tekst(en) op voornoemd(e)

site(s) en/of forum werden geplaatst en/of (vervolgens) deze tekst(en) niet te

wijzigen en/of verwijderen, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en)

(ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen

was/waren;

(Art. 137e jo 48 Wetboek van Strafrecht)

7.

hij

op of omstreeks 08 mei 2007 te Rotterdam, in elk geval in Nederland, één of

meermalen (een) afbeelding(en) en/of filmfragment(en) en/of (een)

gegevensdrager(s), te weten twee, althans een of meer, DVD's en/of Cd-roms,

(telkens) heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad, terwijl die

afbeelding(en) en/of filmfragment(en) en/of gegevensdrager(s) een of meer

afbeeldingen/filmfragmenten van seksuele gedragingen bevatte(n), waarbij

(telkens) een of meer personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had/hadden bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren

betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) (te

weten, twee meisjes) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben

bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van

die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht

worden (Cd-rom, 3267, genaamd: [bestandsnaam 1])

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon (te weten

een meisje) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze

persoon in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in (erotisch getinte)

houdingen poseert (door met een (massage)staaf haar vagina en/of anus te

masseren, waarbij zij de massagestaaf meermalen, althans eenmaal, in haar

vagina en/of anus duwt en/of hiermee op- en neergaande bewegingen maakt) die

niet bij haar leeftijd past/passen en/of (waarbij) door het camerastandpunt

en/of de (onnatuurlijke) pose van deze perso(o)n(en) nadrukkelijk de ontblote

geslachtsdelen in beeld gebracht worden

(Cd-rom, 3268, genaamd: [bestandsnaam 2]);

(Art. 240b Wetboek van Strafrecht)

8.

hij

op of omstreeks 08 mei 2007 te Rotterdam (een) wapen(s) in de zin van artikel

2 lid 1 van categorie II onder 5° van de Wet wapens en munitie, te weten een

voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen

worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, voorhanden heeft gehad;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

(Art. 26 jo 55 Wet wapens en munitie)


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature