Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Auteursrecht op foto’s. Publicatie op internet zonder toestemming en naamsvermelding van de maker is onrechtmatig. Begroting schade conform gebruikelijke tarieven.

UitspraakRECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 568920

Rolnummer : 08-5764

Uitspraak : 2 oktober 2008

in de zaak van

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser

gemachtigde mr. L. Verkoren

tegen

[gedaagde G.]

en

[gedaagde A.]

beiden wonende te [woonplaats]

gedaagden.

Partijen zullen “[eiser]” en “[gedaagden] ” worden genoemd.

De procedure

[eiser] heeft dit geschil aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 24 juni 2008.

[gedaagden] hebben schriftelijk verweer gevoerd.

Partijen hebben conclusies van repliek en dupliek genomen

De uitspraak is bepaald op vandaag.

Vaststaande feiten

[gedaagde A.] exploiteert een commerciële website genaamd “www.soccer4u.nl”.

[gedaagde G.] is de vader van [gedaagde A.] en treedt in het onderhavige geschil in en buiten rechte als zijn gemachtigde op.

[gedaagde A.] heeft op zijn website tweemaal gebruikgemaakt van een foto van Johan Cruijff.

De vordering en het verweer

[eiser] stelt de maker in de zin van de auteurswet van en daarmee de auteursgerechtigde te zijn tot de foto. Hij stelt dat deze foto zonder zijn toestemming, zonder vermelding van zijn naam en zonder betaling van een vergoeding openbaar is gemaakt, hetgeen jegens hem onrechtmatig is. Hij vordert vergoeding van de door hem geleden schade welke hij begroot op een totaalbedrag van € 2.420,00. Deze begroting is gebaseerd op de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie.

[gedaagden] bestrijden de vordering van [eiser] en de gronden waarop deze berust.

Zij stellen onder meer dat de gang naar de rechter door [eiser] te snel en onredelijk is. In dit verband diskwalificeren zij de eerste gemachtigde van [eiser]. Zij stellen dat de betreffende foto nooit op de server van de website heeft gestaan. Zij stellen voorts dat [eiser] zijn foto's beter had moeten beschermen. Zij bestrijden de foto te hebben verkleind. Zij bestrijden tenslotte de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waar [eiser] naar verwezen heeft.

Zij formuleren een tegeneis verband houdende met gederfde inkomsten en het onderbreken van een vakantie.

Bij conclusie van dupliek stellen [gedaagden] nog, dat niet is aangetoond, dat [eiser] beschikt over of gebruik mag maken van het portretrecht van Johan Cruijff.

De beoordeling

[gedaagden] hebben de stelling van [eiser], dat hij de maker van de foto is niet bestreden, zodat dit in dit geding vaststaat.

Daarmee staat ook vast, dat het auteursrecht op de foto bij [eiser] berust.

De publicatie van de foto op de door [gedaagde A.] geëxploiteerde website is - ook dit is niet bestreden - geschied zonder toestemming van [eiser] en zonder vermelding van diens naam als maker en auteursgerechtigde. Deze publicatie is dan ook verboden en onrechtmatig.

Het verweer van [gedaagden], dat te snel de gang naar de rechter is gemaakt, faalt.

Uit het dossier blijkt, dat de gemachtigden van [eiser] meerdere malen hebben geprobeerd dit geschil zonder een procedure bij de rechter op te lossen en dat [gedaagden] hebben geweigerd daar aan mee te werken. Dat de gang naar rechter is gemaakt kan [eiser] dan ook in het geheel niet worden verweten. De wettelijke termijnen zijn in acht genomen zodat evenmin gezegd kan worden dat de rechtsgang te snel is geweest.

Dat de foto nooit op de server van de website van [gedaagde A.] heeft gestaan en niet door deze website is “ge-upload” doet - wat daar overigens van zij - niet ter zake. De foto is op de website geplaatst. [gedaagden] erkennen dit. Daarmee is de foto openbaar gemaakt zonder toestemming van de gerechtigde en dit is niet toegestaan.

Ook het verweer dat [eiser] zijn foto's beter had moeten beschermen kan geen doel treffen. Zelfs al zou de foto niet (doeltreffend) zijn beschermd, dan betekent dit nog geen vrijbrief voor onrechtmatige publicatie.

Dat de foto bij plaatsing op de website is versmald is eenvoudig vast te stellen, zodat ook het hierop betrekking hebbende onderdeel van het verweer van [gedaagden] moet worden gepasseerd.

Het bij dupliek nog gevoerde verweer dat niet aangetoond is dat [eiser] “beschikt over en/of gebruik mag maken van" het portret recht van Johan Cruijff is in dit geding niet ter zake.

Het onrechtmatig handelen van [gedaagde A.] kan hem, ook gezien zijn leeftijd, worden toegerekend. Feiten of omstandigheden, die tot een andere conclusie aanleiding zouden kunnen geven zijn niet gesteld en daarvan is niet gebleken.

Hij is dus verplicht de door [eiser] geleden schade te vergoeden.

[eiser] heeft bij de begroting daarvan aangeknoopt bij de maatstaven genoemd in de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie. [gedaagden] hebben daarvan gezegd, dat algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn op een tussen partijen gesloten overeenkomst en dat tussen hen en [eiser] (zij noemen in dit verband kennelijk ten onrechte de naam van de eerste gemachtigde van [eiser]) geen overeenkomst is aangegaan. Deze stelling van [gedaagden] is niet onjuist, echter dit neemt niet weg, dat, waar de schade van [eiser] niet exact kan worden vastgesteld, de in de algemene voorwaarden genoemde maatstaven een redelijk aanknopingspunt voor de begroting van de schade geven. Dit als zodanig hebben [gedaagden] niet bestreden, evenmin als de in de begroting van [eiser] genoemde bedragen, zodat de kantonrechter [eiser] daarin zal volgen.

[eiser] heeft daarnaast een recht op integrale vergoeding van zijn kosten van rechtsbijstand. Deze zijn door [eiser] begroot op een totaalbedrag van € 1.456,93, welk bedrag de kantonrechter correct voorkomt, met dien verstande, dat in dit bedrag nog geen rekening is gehouden met het bij dagvaarding gevorderde griffierecht van € 201,00. Ter zake zal worden toegewezen een bedrag van € 1.647,93.

[eiser] heeft niets gesteld dat ook de aansprakelijkheid van [gedaagde G.] voor schending van zijn auteursrecht zou kunnen rechtvaardigen. Hij vordert ook geen hoofdelijke veroordeling. Hij vordert in het petitum van de dagvaarding de veroordeling van "gedaagde", enkelvoud. De kantonrechter begrijpt dat hij daarmee doelt op [gedaagde A.].

Indien en voor zover de vordering gericht zou zijn tegen [gedaagde G.], dient deze te worden afgewezen.

De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde A.] om tegen kwijting aan [eiser] een schadevergoeding te betalen van

€ 2.420,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 juni 2008 tot de betaling;

veroordeelt [gedaagde A.] om tegen kwijting aan [eiser] ter zake van buitengerechtelijke kosten en proceskosten een bedrag te betalen van € 1.647,93;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door Mr. J.P.M. van der Ham en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 2 oktober 2008 in aanwezigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature