Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Door het opnemen van een zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk van eiseres binnen de context van de website van gedaagde heeft gedaagde het werk van eiseres auteursrechtelijk geschonden. Dat het werk van eiseres in technisch opzicht niet wordt verveelvoudigd nu het werk op de oorspronkelijke server blijft staan, doet er niet aan af dat van een auteursrechtelijk relevante handeling sprake is. Het werk is immers als onderdeel van een ander werk weergegeven en als zodanig opnieuw (en zonder toestemming van eiseres) geopenbaard. Gedaagde dient eiseres een vergoeding te betalen.

UitspraakRECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 345776 / CV EXPL 07-4198

datum uitspraak: 5 september 2007

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiseres]

te [woonplaats]

eisende partij

hierna te noemen [eiseres]

gemachtigde J. West

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

gemachtigde R.J.J. Hilberts

De kantonrechter heeft bij het wijzen van dit vonnis acht geslagen op de gedingstukken, zijnde de dagvaarding, het ant¬woord, het tussenvonnis van 20 juni 2007 waarbij een comparitie van partijen gelast is, de in het geding gebrachte producties alsmede de aantekeningen die de griffier ge¬maakt heeft bij gele¬genheid van de in deze zaak op 8 augustus 2007 gehouden compa¬ri¬tie. De inhoud van de geding¬stuk¬ken geldt als hier inge¬last.

Bij het afsluiten van de comparitie van partijen is vonnis bepaald op heden.

Rechtsoverwegingen

1. [eiseres] vordert van [gedaagde], naast nevenvorderingen, betaling van een bedrag groot € 981,75. Daartoe voert [eiseres] aan dat er op de website www.voeljeniksvan.nl, van welke website [gedaagde] beheerder is, tot drie maal toe en steeds zonder haar toestemming een afbeelding te zien geweest is van door haar gemaakte kunstwerken. Volgens [eiseres] is er sprake van schending van het haar toekomende copyright. [eiseres] wenst ter zake een vergoeding van € 803,25. Verder vordert [eiseres] betaling van € 178,50 aan buitengerechtelijke incassokosten. Alles bij elkaar gaat het om een bedrag als in de eerste volzin weergegeven

2. [gedaagde] heeft de vordering van [eiseres] gemotiveerd weersproken. [gedaagde] voert daarbij aan dat hij enkel “gelinkt” heeft, het wezenskenmerk van het internet. Wel erkent [gedaagde] dat tot drie maal toe een afbeelding van een door [eiseres] vervaardigd kunstwerk op de website www.voeljeniksvan.nl, van welke website hij houder is, te zien geweest is. Volgens [gedaagde] is van een auteursrechtelijke schending van werken van [eiseres] echter geen sprake. [eiseres] heeft, aldus [gedaagde], de afbeeldingen zelf openbaar gemaakt door haar website in de lucht te houden. Een snelkoppeling als waar hiervan sprake is, kan niet als openbaarmaking of verveelvoudiging worden aangemerkt. De afbeeldingen zijn verder niet gebruikt. Ook heeft [gedaagde] de afbeeldingen niet op zijn website geplaatst.

3. Tussen partijen is onbestreden dat de werken van [eiseres] waar het hier om gaat auteursrechtelijk beschermd zijn.

4. Gezien het door [gedaagde] gevoerde verweer is er kennelijk sprake van een vorm van “deeplinken” waarbij het niet gaat om een voetnoot of een verwijzing naar informatie die zich elders bevindt, maar om het opnemen van een zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk van [eiseres] binnen de context van de website van [gedaagde]. Dat het werk van [eiseres] in technisch opzicht niet wordt verveelvoudigd nu het werk op de oorspronkelijke server blijft staan, doet er niet aan af dat van een auteursrechtelijk relevante handeling sprake is. Het werk is immers als onderdeel van een ander werk weergegeven en als zodanig opnieuw (en zonder toestemming van [eiseres]) geopenbaard. Naar het oordeel van de kantonrechter levert een en ander schending op van het auteursrecht van [eiseres], op grond waarvan [gedaagde] aan [eiseres] een vergoeding verschuldigd is. De kantonrechter stelt de vergoeding op € 675,-- overeenkomstig declaratienummer 201301-379. De op die declaratie ook opgevoerde BTW neemt de kantonrechter niet als schade aan de kant van [eiseres] aan nu daarvoor van enige grondslag niet is gebleken.

Gelet op de werkzaamheden die er aan de kant van [eiseres] verricht zijn om voldoening buiten rechte te verkrijgen kan [eiseres] ook aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt die kosten vast op € 150,--. Van een grondslag voor het toewijzen van BTW over die kosten is niet gebleken.

5. [gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroor¬deeld worden in de kosten van deze procedure.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiseres] te betalen de somma van € 825,-- vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van € 675,-- vanaf 10 oktober 2006 tot aan de algehele voldoening,

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de kant van [eiseres] begroot op de posten zoals hieronder nader gespecificeerd:

dagvaardingskosten: € 70,85

vastrecht: € 151,--

salaris gemachtigde: € 50,--

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. S.R. Mellema, kantonrechter, en uitge¬sproken op de openbare terechtzitting van 5 september 2007 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature