Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Consumentenforum op het internet over ervaringen met garages. Vordering van garage om haar onwelgevallige berichten van het internet te laten verwijderen, afgewezen.

Onder omstandigheden kunnen de medewerkers aan een site, waarop consumenten hun slechte ervaringen met een bepaalde garage kunnen plaatsen, verweten worden dat zij onrechtmatig handelen jegens die garage. Nu de desbetreffende garage niet aannemelijk heeft gemaakt dat de medewerkers weten of kunnen weten dat geplaatste berichten onjuist zijn, het in beginsel mogelijk is dat de garage een weerwoord plaatst en door het nemen van maatregelen zo veel mogelijk wordt voorkomen dat negatieve berichten zonder grond worden geplaatst, kan niet gezegd worden dat de inhoud van de site onrechtmatig is. Hiermee is ook gezegd dat de medewerkers niet onrechtmatig handelen jegens de garage.

UitspraakRECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

Zaaknummer / rolnummer: 83253 / KG ZA 07-15

Vonnis in kort geding van 8 februari 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTOBEDRIJF HILLEGOM, h.o.d.n. AUTO HEEMSTEDE,

gevestigd te Hillegom,

eiseres,

procureur mr. C.B. Gaaf,

advocaat mr. L. Laus te Haarlem,

tegen

1. [gedaagde 1],

wonende te Spijkenisse,

gedaagde,

2. [gedaagde 2],

wonende te Putten,

gedaagde,

3. [gedaagde 3],

wonende te Putten,

gedaagde,

allen bijgestaan door mr. S. Kroesbergen.

Partijen zullen hierna Auto Heemstede en [gedaagde 1] c.s. genoemd worden. Indien daar aanleiding toe bestaat zullen gedaagden respectievelijk [gedaagde 1], [Gedaagde 2] en [gedaagde 3] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [gedaagde 1] c.s..

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [gedaagde 1] is houder van de domeinnaam www.garagetest.nl. Op deze website kunnen bezoekers ervaringen van andere bezoekers met de door hen bezochte garages lezen. Ook kunnen bezoekers hun eigen ervaringen met garages plaatsen. [Gedaagde 2] en [gedaagde 3] zijn respectievelijk als provider en technicus betrokken bij www.garagetest.nl.

2.2. Voordat bezoekers hun recensies kunnen plaatsen moeten zij zich registreren. Bezoekers kunnen bij deze registratie een fantasienaam opgeven die bij de recensies wordt vermeld.

2.3. Op www.garagetest.nl kunnen de frequently asked questions, hierna te noemen de FAQ, worden aangeklikt. In de FAQ staan de door de bezoekers meest gestelde vragen vermeld en de antwoorden op deze vragen van de medewerkers van www.garagetest.nl. De FAQ luidt, voor zover hier van belang:

"wat is garagetest?

garagetest is een initiatief om een zo objectief mogelijk beeld te geven van een auto-dealer of garagebedrijf. Door uw ervaringen op garagetest.nl te posten draagt u bij aan de inhoud van onze database. Hoe meer ervaringen of 'recensies' in de database terecht komen, hoe objectiever de waardering van een garage wordt. Het is net zo belangrijk de goede als slechte zaken van een bedrijf te belichten."

2.4. Auto Heemstede is één van de garages waarover op www.garagetest.nl recensies zijn geplaatst. Deze recensies zijn in het algemeen negatief van toon. Zo krijgt Auto Heemstede door de inzenders onder meer het predikaat toegedicht van "oplichters", "bedriegers", "knoeiers", "waardeloos bedrijf" en "leugenaars". De inzenders noemen zichzelf onder meer "Truusje", "Saskia", "Koningklant" en "Opgelicht"

3. Het geschil

3.1. Auto Heemstede vordert na vermeerdering eis dat de vooorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis

- gedaagden zal gelasten om binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis plaatsing van inzendingen/publicaties en/of zoals zij het zelf noemen 'recensies' op anonieme basis of middels gebruikmaking van 'fake' namen onder hun domeinnaam en op hun site achterwege te laten op straffe van een dwangsom van € 15.000,-- per overtreding ten laste van ieder der gedaagden welke dwangsom niet te maximeren;

- gedaagden zal gelasten alle negatieve, anonieme dan wel onder fantasienaam tegen haar ingebrachte plaatsingen (recensies) op de door hen of één of meer door hen geëxploiteerde website garagetest.nl te verwijderen binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis op straffe van een dwangsom van € 15.000,-- per dag alsmede per overtreding en dit zonder maximering;

- gedaagden zal veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. Aan deze vordering legt Auto Heemstede in het licht van de feiten de volgende stellingen ten grondslag. [gedaagde 1] c.s. verifieert de inhoud van de negatieve berichten niet. [gedaagde 1] c.s. weigert om positieve berichten over Auto Heemstede te plaatsen. [gedaagde 1] c.s. biedt aan Auto Heemstede niet de mogelijkheid om een weerwoord op de berichten te geven. [gedaagde 1] c.s. schrijft zelf in de FAQ dat een consument alle recht heeft een beoordeling te geven zolang de recensie een eigen ervaring betreft en/of geen onwaarheden bevat waarna de onduidelijke zinsnede volgt:

"Let er wel op dat u geen oordeel velt over personen of bedrijven, zonder dat u de feiten hiervan kunt weerleggen!"

Auto Heemstede lijdt schade door deze negatieve publiciteit die voor rekening van [gedaagde 1] c.s. dient te komen.

3.3. [gedaagde 1] c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De vordering om een algemeen bevel te geven tot verwijdering van alle berichten van anonieme inzenders die gebruik maken van schuilnamen van de site www.garagetest.nl, is te weinig concreet om te worden toegewezen. Bovendien wordt niet ingezien, en Auto Heemstede motiveert dit ook niet, op grond waarvan het plaatsen van negatieve, anonieme berichten over andere garages dan over Auto Heemstede, onrechtmatig handelen door [gedaagde 1] c.s. jegens Auto Heemstede oplevert.

4.2. Op grond van artikel 10 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) staat het consumenten in beginsel vrij om - ook anoniem - hun mening over de kwaliteit van garages door middel van een forum op het internet aan de openbaarheid prijs te geven. In lid 2 van dit artikel staat vervolgens onder welke omstandigheden aan deze vrijheid van meningsuitingen beperkingen gesteld mogen worden.

4.3. Aan de orde is nu de vraag of met inachtneming van artikel 10 EVRM , Auto Heemstede voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de bodemrechter, indien het geschil aan hem wordt voorgelegd, tot de conclusie zal komen dat [gedaagde 1] c.s. de grenzen van wat op grond van dit artikel toelaatbaar is, heeft overschreden en uit dien hoofde kan worden geboden de berichten op www.garagetest.nl over Auto Heemstede te verwijderen.

4.4. Vooropgesteld moet worden dat de berichten op www.garagetest.nl, berichten zijn van derden. Onder omstandigheden kan [gedaagde 1] c.s., als degene die faciliteert dat deze berichten op het internet verschijnen, onrechtmatig handelen jegens Auto Heemstede. Deze omstandigheden zijn dat de inhoud van de berichten onrechtmatig is jegens Auto Heemstede, dat [gedaagde 1] c.s. weet dan wel kan weten dat deze informatie onjuist en dus onrechtmatig van karakter is dan wel dat hij, zodra hij dit weet of redelijker behoort te weten, de informatie laat staan of kennisneming van deze informatie mogelijk blijft maken.

4.5. Auto Heemstede heeft niet expliciet berichten genoemd waarvan [gedaagde 1] c.s. wist dan wel zou moeten weten dat ze onwaarheden bevatten. Op het argument van Auto Heemstede dat op de site berichten staan waarvan duidelijk is dat [gedaagde 1] c.s. die had moeten verifiëren, zal niet worden ingegaan nu Auto Heemstede niet aangeeft welke berichten dit zijn. Er moet dan ook van uit worden gegaan dat voorzover de site onjuiste en dus onrechtmatige berichten over Auto Heemstede bevat, [gedaagde 1] c.s. dit niet weet en evenmin behoeft te weten. Reeds op die grond kan de vordering niet slagen.

4.6. [gedaagde 1] c.s. heeft gemotiveerd betwist dat hij geen weerwoord van Auto Heemstede wil plaatsen op www.garagetest.nl. Het weerwoord, waar Auto Heemstede op doelt, zo heeft hij uiteengezet, was afkomstig van de computer van Auto Heemstede waarvan het e-mail adres uit anderen hoofde reeds was geblokkeerd. Auto Heemstede heeft hier tegenin gebracht dat zij het bericht niet vanaf haar eigen computer heeft verstuurd. Nu Auto Heemstede evenwel niet aangeeft van welke computer het bericht dan wel is verzonden, zal ervan uit worden gegaan dat het haar eigen computer is geweest. In dit licht heeft [gedaagde 1] c.s. genoegzaam gemotiveerd waarom het weerwoord van Auto Heemstede niet is geplaatst zodat de stelling van Auto Heemstede dat zij niet de gelegenheid krijgt om op de recensies te reageren, geen doel treft.

4.7. [gedaagde 1] c.s. heeft voorts nog het volgende naar voren gebracht. De site www.garagetest.nl biedt slechts een platform voor consumenten om hun eigen ervaringen kenbaar te maken. In de FAQ worden deze consumenten opgedragen hun ervaringen, als die negatief zijn, te onderbouwen. Hoewel de FAQ aanvankelijk luidde zoals door Auto Heemstede is gesteld, is inmiddels het woord "weerleggen" vervangen door "onderbouwen". Er wordt getracht te voorkomen dat negatieve berichten die zonder grond zijn, op de site worden geplaatst. Iedereen die berichten wil plaatsen, moet zich eerst registreren. Consumenten die een negatieve recensie hebben geplaatst, worden per e-mail aangeschreven. Berichten die als een bundel afkomstig zijn van hetzelfde IP-adres , worden verwijderd. Berichten van consumenten die zich meerdere keren laten registreren, worden verwijderd. Oproepen tot het voeren van actie worden verwijderd tenzij in de oproep contactadressen zijn opgenomen. Bedreigingen worden verwijderd. Anders dan Auto Heemstede stelt worden positieve berichten over Auto Heemstede wel geplaatst maar als blijkt dat ze gezamenlijk vanaf dezelfde computer zijn verzonden, worden ze verwijderd.

Auto Heemstede heeft dit verweer niet bestreden. Auto Heemstede heeft zelf aangegeven dat de recensies met de titel "beflikkerd" en de recensie geplaatst door "Gtjw " inderdaad van de website zijn gehaald. Uit de door Auto Heemstede in het geding gebrachte productie 9 blijkt dat de website niet alleen negatieve maar ook een positieve recensie bevat. Tot slot heeft Auto Heemstede - desgevraagd - erkend dat de veel voorkomende klacht in de berichten dat de kilometerteller van de gekochte auto's waren teruggedraaid, op waarheid berust. Dat er een waarschuwingsbord in de werkplaats van Auto Heemstede hangt met betrekking tot de kilometerstanden van de verkochte auto's, doet hier niet aan af.

4.8. Onder deze omstandigheden kan niet gezegd worden dat de inhoud van www.garagetest.nl onrechtmatig jegens Auto Heemstede is waarmee ook gezegd is dat [gedaagde 1] c.s. niet onrechtmatig handelt jegens Auto Heemstede. De vordering zal dan ook worden afgewezen waarbij Auto Heemstede zal worden veroordeeld in de kosten van [gedaagde 1] c.s..

4.9. De kosten aan de zijde van [gedaagde 1] c.s. worden begroot op:

- vast recht € 248,--

- salaris advocaat € 816,--

------------------

totaal € 1.064,--

5. De beslissing

De voorzieningenrechter,

5.1. wijst de vordering af;

5.2. veroordeelt Auto Heemstede in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde 1] c.s. tot op heden begroot op € 1.064,--

5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek en in het openbaar uitgesproken op 8 februari 2007.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature