< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst op afstand; ontbindingsbevoegdheid (artikelen 7:46i jo. 7:46d en 7:46c lid 2 BW). Aanbieder van ADSL -diensten heeft onvoldoende duidelijk gemaakt dat consument binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, de overeenkomst kosteloos kon ontbinden. Aanbieder heeft derhalve niet voldaan aan haar wettelijke informatieplicht bij overeenkomsten op afstand. Consument heeft alsnog binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst ontbonden. Aanbieder kan geen betaling van abonnementsgelden vorderen.

UitspraakRECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie 's-Hertogenbosch

Zaaknummer : 465348

Rolnummer : 6094/06

Uitspraak : 30 november 2006

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiberworld B.V.,

gevestigd en zaakdoende te Heerenveen,

eiseres,

gemachtigde: Bureau "Mercuur" te Groningen,

rolgemachtigde: Gerechtsdeurwaarderskantoor Jorritsma te Amsterdam,

t e g e n :

[[gedaagde]]

wonende te '[woonplaats],

gedaagde,

gemachtigde: mr. E. Türk (SRK Rechtsbijstand).

1. De procedure

Eiseres heeft bij dagvaarding gesteld en gevorderd als na te melden. Gedaagde is in rechte verschenen en heeft een conclusie van antwoord genomen. Vervolgens is een comparitie van partijen gelast. De comparitie, waarvoor eiseres op voorhand enkele producties heeft toegezonden, is gehouden op 7 november 2006, bij welke gelegenheid eiseres haar eis heeft vermeerderd. Onder de genoemde processtukken bevinden zich tevens de in die stukken nader aangeduide producties.

Partijen zullen verder worden aangeduid als 'Fiberworld' en '[gedaagde]'.

2. Het geschil

2.1. Fiberworld vordert na vermeerdering van eis betaling van euro 484,78, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding.

Zij legt daaraan het volgende ten grondslag.

[gedaagde] heeft via internet een BBNED Economy ADSL abonnement afgesloten. Ondanks aanmaningen is [gedaagde] niet tot betaling van de abonnementsgelden overgegaan. [gedaagde] heeft de overeenkomst op 14 februari 2006 ontbonden. Fiberworld heeft deze ontbinding per 16 februari 2007 geaccepteerd gelet op de minimum contractduur van een jaar. Aan hoofdsom dient [gedaagde] nog een bedrag van euro 447,18 te betalen. Fiberworld maakt tevens aanspraak op de buitengerechtelijke kosten van euro 37,- en de wettelijke rente.

2.2. [gedaagde] heeft, kort weergegeven, het volgende verweer gevoerd.

[gedaagde] heeft nimmer een overeenkomst met Fiberworld gesloten. [gedaagde] heeft slechts op de site van "Voordeelbundel" informatie aangevraagd over de verschillende diensten van Fiberworld. Per e-mail van 27 januari 2006 vernam [gedaagde] dat er een bestelling was geplaatst bij Fiberworld. Per e-mail heeft [gedaagde] nadere informatie aangevraagd en vervolgens heeft hij zijn aanvraag geannuleerd. Het pakket dat [gedaagde] van Fiberworld heeft ontvangen is teruggezonden. [gedaagde] heeft nimmer facturen of aanmaningen van Fiberworld ontvangen. Voor zover wel sprake is van een overeenkomst, heeft Fiberworld niet voldaan aan haar informatieplicht van art. 7:46d jº 7:46c lid 2 BW. [gedaagde] betwist voorts de verschuldigdheid van administratiekosten, incassokosten en wettelijke rente.

2.3. Hetgeen partijen verder nog hebben aangevoerd, zal indien en voor zover relevant, in het navolgende aan de orde komen.

3. De beoordeling

3.1. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Vaststaat dat op de internetsite van "Voordeelbundel" Fiberworld haar diensten aanbiedt. Fiberworld heeft gesteld dat [gedaagde] op de internetsite, zoals weergegeven in productie 1.1. bij dagvaarding, op 'aanvragen' heeft geklikt en dat hij vervolgens het aanmeldingsformulier (productie 1.2 bij dagvaarding) on-line heeft ingevuld en dat hij zich daardoor uitdrukkelijk akkoord verklaard heeft met de algemene voorwaarden. Vervolgens heeft [gedaagde] ervoor gekozen zijn aanmelding te laten verwerken, aldus Fiberworld. Ter zitting heeft [gedaagde] verklaard dat hij nimmer beoogd heeft een overeenkomst te sluiten, maar dat hij slechts informatie wilde opvragen. Wel heeft hij zijn persoonlijke gegevens ingevuld om 'verder te gaan'. Op die manier kon hij het hele pakket van Fiberworld bekijken. Als hij de gevraagde gegevens niet zou invullen, kwam hij terug in het vorige scherm. [gedaagde] heeft verklaard dat het zou kunnen dat hij onbewust dingen heeft aangeklikt.

3.2. Het aanmeldingsformulier van Fiberworld betreft een aanbod om een BBNED ADSL abonnement af te sluiten. Blijkens productie 1.2 bij de dagvaarding dienen NAW-gegevens als ook ADSL- aansluitgegevens en gegevens over de betalingswijze ingevuld te worden. Ter zitting heeft [gedaagde] ook verklaard dat hij zijn bankrekeningnummer heeft ingevuld. Gelet op de verklaringen van [gedaagde] ter zitting dat hij zijn persoonlijke gegevens heeft ingevuld en mogelijk onbewust op 'aanvragen' heeft geklikt, alsmede gelet op de uitdraai van het aanvraagformulier dat [gedaagde] heeft ingevuld (productie 1.3 bij dagvaarding), is voldoende komen vast te staan dat hij het aanbod van Fiberworld heeft aanvaard. Derhalve is tussen partijen op 27 januari 2006 een overeenkomst tot stand gekomen. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Fiberworld van toepassing. Dat [gedaagde] slechts informatie wilde opvragen doet aan de totstandkoming van de overeenkomst niet af omdat Fiberworld er op grond van de door [gedaagde] verrichte handelingen op de internetsite van uit mocht gaan dat [gedaagde] met haar een overeenkomst wilde sluiten.

3.3. Ten aanzien van het verweer van [gedaagde] dat hij de overeenkomst heeft ontbonden, wordt het volgende overwogen. Ingevolgde de artikelen 7:46i jo. 7:46d en 7:46c lid 2 BW diende Fiberworld [gedaagde] tijdig en op duidelijke en begrijpelijke wijze te attenderen op de mogelijkheid om gedurende zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst deze zonder opgave van redenen te ontbinden. [gedaagde] heeft gesteld dat aan deze informatieplicht niet is voldaan. Fiberworld heeft aangevoerd dat zij daaraan wel heeft voldaan aangezien zij in haar algemene voorwaarden onder art. 7.4. gewezen heeft op de ontbindingsmogelijkheid.

3.4. Een aantal gegevens die ingevolge het bepaalde in artikel 7:46c BW op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de wederpartij van Fiberworld moeten worden verstrekt, zijn vermeld op de internetsite die in productie 1.1 is weergegeven. Daarbij is niet vermeld het recht van [gedaagde] als wederpartij om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende zeven werkdagen te ontbinden. De algemene voorwaarden waarnaar Fiberworld in dit verband heeft verwezen staan niet vermeld op deze internetsite. Evenmin staan die voorwaarden op de internetsite waarop [gedaagde] diverse gegevens heeft moeten invullen en waarmee de aanvraag werd ingediend, productie 1.2. Kennelijk waren deze voorwaarden via deze sites, of één daarvan, te bereiken en moest daarvoor naar een andere site worden doorgeklikt. [gedaagde] heeft een geprinte versie van haar voorwaarden in het geding gebracht. Deze voorwaarden zijn omvangrijk en beslaan op papier 10 pagina's op A-4 formaat. Op pagina 6 daarvan is opgenomen een tekst met de kop "7. Telefoniediensten (carrier preselect)". Zijdens Fiberworld is ter comparitie verklaard dat de door [gedaagde] aangevraagde dienst geen 'carrier preselect' betreft. Uit deze kop valt derhalve niet af te leiden dat de daaronder weergegeven tekst van toepassing is op een ADSL abonnement. Vervolgens is onder 7.4 van de algemene voorwaarden de volgende tekst opgenomen. 'Na aanvaarding zal DIS Europe aan opdrachtgever een bevestigingsbrief zenden. Opdrachtgever kan binnen vijf werkdagen na dagtekening van deze bevestiging schriftelijk aangeven alsnog van de dienst af te zien. Na het verstrijken van deze termijn zullen de opgegeven telefoonnummers worden geactiveerd'. Reeds gelet op de afwijkende termijn kan Fiberworld niet worden geacht [gedaagde] hiermee te hebben gewezen op zijn recht om zonder opgave van de redenen de overeenkomst binnen zeven werkdagen te ontbinden.

Nu Fiberworld de bepaling waarop zij zich beroept heeft opgenomen in veelomvattende algemene voorwaarden, die bovendien niet zelf vermeld zijn op de sites waarlangs de aanvraag plaats vindt, moet worden vastgesteld, in aanmerking nemende ook de rangschikking van die bepaling, dat er van een duidelijke verstrekking van gegevens als bedoeld in de wet geen sprake is. Evenzeer moet worden vastgesteld dat de bepaling geen begrijpelijk weergave van het wettelijk recht van [gedaagde] bevat nu een termijn van vijf werkdagen is genoemd waar de wet een termijn van zeven werkdagen voorschrijft. Fiberworld heeft derhalve niet voldaan aan haar verplichting [gedaagde] op begrijpelijke en duidelijke wijze op zijn ontbindingsbevoegdheid te wijzen. 'Voordeelbundel' heeft [gedaagde] eerst per e-mail van 14 februari 2006 (blad 7 van productie 1 bij dagvaarding) bericht dat hij binnen zeven dagen na zijn aanvraag van 27 januari 2006 de overeenkomst had kunnen annuleren. Dit is niet relevant aangezien vaststaat dat [gedaagde] per e-mail van 13 februari 2006 (productie A3 bij antwoord) zijn aanvraag heeft geannuleerd.

3.5. Nu door Fiberworld niet is voldaan aan haar wettelijke informatieplicht bedraagt de ontbindingstermijn van overeenkomsten op afstand drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. (art. 7:46d lid 1 BW). [gedaagde] heeft zijn aanvraag per e-mail van 13 februari 2006 (productie A3 bij antwoord) binnen drie maanden na de aanvraagdatum van 27 januari 2006 geannuleerd. Aldus heeft hij de overeenkomst tijdig ontbonden en zijn partijen bevrijd van de op hen rustende verbintenissen. Fiberworld kan geen vergoeding aan [gedaagde] in rekening brengen (art. 7:46d lid 2 BW) en ook geen betaling van de (toekomstige) abonnementsgelden vorderen. De vordering van Fiberworld zal derhalve worden afgewezen.

3.6. Fiberworld zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

4. De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Fiberworld in de kosten van de procedure, aan de zijde van [gedaagde] begroot op euro 120,- als bijdrage in het salaris van de gemachtigde (niet met btw belast).

Aldus gewezen door mr. E.J.C. Adang, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 november 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.

blad 4


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature