< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Hoewel verdachte door zijn passieve houding uiterst laakbaar gedrag heeft vertoond, is er naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende bewijs dat verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest bij de zelfdoding.

UitspraakRECHTBANK ASSEN

STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1976,

wonende [adres verdachte].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 28 november 2006.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. J. Klopstra, advocaat te Stadskanaal. Tevens is zijn kantoorgenoot mr. C. Wiggers aanwezig.

De officier van justitie mr. G.C. Bruins-Slot acht hetgeen sub 1, sub 2, sub 3 en sub 4 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

- 24 maanden gevangenisstraf, met aftrek ex artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht met behandeling zoals door de psycholoog in zijn rapport is voorgesteld. Tevens vordert zij vernietiging van de in beslaggenomen verdovende middelen en medicijnen.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ingevolge de ter terechtzitting gewijzigde tenlastelegging bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

1.

[naam overledene] in of omstreeks de periode 14 juli 2006 tot en met 18

juli 2006 te Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn zichzelf van het leven heeft

beroofd, waarbij hij, verdachte, die [naam overledene] op een of meer tijdstippen in of

omstreeks de periode van 14 juli 2006 tot en met 18 juli 2006 te Nieuw-Buinen

de gemeente Borger-Odoorn, (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of de middelen daartoe heeft verschaft,

(immers) heeft hij, verdachte, (daarbij) opzettelijk gedurende genoemde

periode, aan die [naam overledene] onderdak verschaft en/of

- geen kontakt opgenomen met hulpverlening en/of met de ouder(s)/familie van

die [naam overledene], terwijl hij, verdachte wist dat die [naam overledene] in het

kader van een Rechterlijke Machtiging diende te worden opgenomen en/of

voornemens was zichzelf van het leven te beroven en/of kampte met ernstig

psychische problemen, danwel geestelijk niet in orde was en/of in

overspannen toestand verkeerde en/of was weggelopen van haar ouderlijk huis

en/of

- op een of meer tijdstippen [naam betrokkene] en/of [naam betrokkene] en/of [naam betrokkene] gevraagd om morfine, danwel gevraagd hoe hij aan morfine kon komen en/of

- op een of meer tijdstippen (op verzoek van die [naam overledene] en/of met de

bankpas van die [naam overledene]) een (aanzienlijke) hoeveelheid medicijnen

aangeschaft en/of

- (die) (voor die zelfmoord benodigde) medicijnen klaar gezet en/of bij die

[naam overledene] achtergelaten en/of

- (op de dag van de zelfmoord) op een of meer tijdstippen die [naam overledene]

(tegen haar zin) (gedurende langere tijd) alleen gelaten en/of

- (op die dag) terwijl hij, verdachte haar in slapende toestand had

aangetroffen en wetende dat zij (een grote hoeveelheid) medicijnen had

ingenomen, alleen gelaten,

terwijl die zelfdoding is gevolgd;

2.

hij in of omstreeks de periode van 18 juli 2006 tot en met 24 juli 2006 te

Nieuw Buinen, gemeente Borger-Odoorn een lijk, te weten het stoffelijk overschot

van [naam overledene], heeft verborgen en/of weggevoerd en/of weggemaakt,

met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden (zoals omschreven

in het hiervoren tenlaste gelegde feit 1) te verhelen,

immers heeft hij, verdachte

- het stoffelijk overschot van die [naam overledene] ('s nachts) vanuit zijn,

verdachtes woning weggevoerd en/of verplaatst en/of vervoerd naar een plek

gelegen achter de Kerklaan, aldaar en/of (vervolgens)

- het stoffelijk overschot afgedekt met een houten pallet en/of

- het stoffelijk overschot op die plek verborgen (gehouden);

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 18 juli 2006 tot

en met 24 juli 2006 te Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn (telkens) in strijd

met of anders dan in achtneming van hetgeen is bepaald bij of krachtens de

artikelen 11, 23, 25, 29, derde lid, 46, eerste lid, 49, 67, 68, 69, tweede

lid, 70, 71, 76 en 78 van de Wet op de lijkbezorging een lijk (te weten het

stoffelijk overschot van [naam overledene]) heeft bezorgd en/of bewaard

en/of weggemaakt en/of vervoerd,

immers heeft hij, verdachte,

(telkens) in strijd met of zonder in achtneming van een of meer van de

hierboven genoemde artikelen,

- het stoffelijk overschot van die [naam overledene] vanuit zijn, verdachtes,

woning weggevoerd en/of verplaatst en/of vervoerd naar een plek, gelegen

achter de Kerklaan, aldaar en/of (vervolgens)

- het stoffelijk overschot afgedekt met een houten pallet en/of

- het stoffelijk overschot op die plek verborgen (gehouden);

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 14 juli 2006 tot

en met 18 juli 2006 te Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn,

(telkens) opzettelijk heeft vervoerd en/of verkocht en/of afgeleverd en/of

verstrekt aan [naam overledene] en/of opzettelijk aanwezig heeft gehad een

hoeveelheid van een materiaal bevattende oxycodon,

zijnde oxycodon een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst

I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

VRIJSPRAAK

De verdachte dient van het onder 1 tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

Alvorens vast te kunnen stellen of sprake is van hulp bij zelfdoding dient eerst te worden onderzocht of [naam overledene] zichzelf van het leven heeft beroofd. Uit het deskundigenrapport van het NFI van 17 augustus 2006 blijkt dat er tabletten in de maag en de mond zijn aangetroffen die kunnen wijzen op een of andere intoxicatie. De deskundige merkt hierover het volgende op: "Bij toxicologisch onderzoek werden fluvoxamine en oxycodon in het leverweefsel aangetoond. Met name van oxycodon is bekend dat het bij overdosering tot ademhalingsproblemen en depressie van het centrale zenuwstelsel kan leiden. Dit zou tot onmacht, bewusteloosheid, hebben kunnen leiden waarbij de houding van de overledene met het gezicht naar beneden aanleiding kan hebben gegeven tot luchtwegbelemmering en zodoende tot overlijden door verstikking."

De conclusie van het rapport luidt dat geen evidente doodsoorzaak aanwijsbaar is. Hoewel de deskundige niet tot een eenduidig antwoord komt, acht de rechtbank aannemelijk dat [naam overledene], gelet op de hoeveelheid tabletten die in haar mond (zeven) en maag (vele) zijn aangetroffen, door het innemen van deze pillen zelfmoord heeft willen plegen. De verdachte wordt verweten dat hij hierbij behulpzaam is geweest en/of de middelen heeft verschaft, bestaande uit het -kort gezegd- regelen van een (grote) hoeveelheid medicijnen.

Verdachte heeft verklaard dat hij op zondag 16 juli 2006 geld heeft gepind van de bankrekening van [naam overledene] en daarmee op haar verzoek 4 doosjes medicijnen van elk 30 tabletten heeft gekocht. Een week later, op 23 juli 2006, is het dode lichaam van [naam overledene] aangetroffen in een greppel tussen de bosjes in de buurt van het huis van verdachte. Over hetgeen in de tussenliggende periode is gebeurd beschikt de rechtbank enkel over de verklaringen van verdachte. Uitgaande van deze verklaringen heeft [naam overledene] na de aanschaf van voormelde medicijnen een zelfmoordpoging ondernomen door uit het raam te willen springen. Verdachte heeft haar hiervan kunnen weerhouden. Verdachte heeft de volgende dag de helft van de medicijnen door de WC gespoeld. Naar het oordeel van de rechtbank is niet duidelijk of [naam overledene], al op het moment van aanschaf van de tabletten door verdachte, de bedoeling had om zichzelf daarmee van het leven te beroven. Evenmin is duidelijk of verdachte door het kopen van deze medicijnen de opzet had om haar bij zelfdoding behulpzaam te zijn. Uit zijn verklaring dat [naam overledene] na de aanschaf van de medicijnen uit het raam heeft willen springen, kan worden afgeleid dat verdachte deze opzet niet heeft gehad.

Weliswaar dreigde [naam overledene] met zelfmoord, maar uit de stukken blijkt dat ze dit eerder en vaker heeft gedaan. Van concrete serieuze pogingen blijkt uit het dossier niet tot het moment waarop [naam overledene] (volgens de verklaring van verdachte) uit het raam wilde springen. Hoewel verdachte door zijn passieve houding (hij heeft ondanks de zeer zorgelijke situatie rondom [naam overledene] geen enkel contact opgenomen met ouders, huisarts of politie) uiterst laakbaar gedrag heeft vertoond, is er naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende bewijs dat verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest bij de zelfdoding van [naam overledene].

BEWIJSMIDDELEN

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 2, 3 en 4 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat

2.

hij in de periode van 18 juli 2006 tot en met 24 juli 2006 te Nieuw Buinen, gemeente Borger-Odoorn een lijk, te weten het stoffelijk overschot van [naam overledene], heeft verborgen en weggevoerd, met het oogmerk om het feit van het overlijden te verhelen,

immers heeft hij, verdachte

- het stoffelijk overschot van die [naam overledene] 's nachts vanuit zijn,

verdachtes woning weggevoerd en vervoerd naar een plek gelegen achter de Kerklaan,

aldaar en vervolgens

- het stoffelijk overschot afgedekt met een houten pallet.

3.

hij in de periode van 18 juli 2006 tot en met 24 juli 2006 te Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn in strijd met of anders dan in achtneming van hetgeen is bepaald bij of krachtens de artikelen 11, 23, 25, 29, derde lid, 46, eerste lid, 49, 67, 68, 69, tweede

lid, 70, 71, 76 en 78 van de Wet op de lijkbezorging een lijk te weten het

stoffelijk overschot van [naam overledene] heeft vervoerd,

immers heeft hij, verdachte, in strijd met of zonder in achtneming van een of meer van de hierboven genoemde artikelen,

- het stoffelijk overschot van die [naam overledene] vanuit zijn, verdachtes,

woning weggevoerd en vervoerd naar een plek, gelegen achter de Kerklaan, aldaar en

vervolgens

- het stoffelijk overschot afgedekt met een houten pallet.

4.

hij in de periode van 14 juli 2006 tot en met 18 juli 2006 te Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn, opzettelijk heeft vervoerd en verstrekt aan [naam overledene] en opzettelijk aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van een materiaal bevattende oxycodon, zijnde oxycodon een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van het onder 2, 3 en 4 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIES

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op:

Sub 2: een lijk verbergen en wegvoeren met het oogmerk om het feit van het overlijden te verhelen, strafbaar gesteld bij artikel 151 van het Wetboek van Strafrecht.

Sub 3: een lijk vervoeren in strijd met of anders dan met inachtneming van hetgeen is bepaald bij of krachtens de artikelen 11, 23, 25, 29, derde lid, 46, eerste lid, 49, 67, 68, 69, tweede lid, 70, 71, 76 en 78 van de Wet op de lijkbezorging, strafbaar gesteld bij artikel 80 van de Wet op de lijkbezorging .

Sub 4: opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, strafbaar gesteld bij artikel 10 van de Opiumwet .

STRAFBAARHEID

De rechtbank heeft kennis genomen van een psychologisch rapport d.d. 28 oktober 2006, opgemaakt door dr. N.H. Groenman, klinisch psycholoog.

Dit rapport houdt onder meer in als conclusie - zakelijk weergegeven -:

"Bij verdachte bestaat er een gebrekkige ontwikkeling én een ziekelijke storing der geestvermogens en deze bestonden reeds ten tijde van het plegen van hetgeen verdachte tenlaste wordt gelegd. Naar het oordeel van de onderzoeker kan hetgeen hem wordt tenlaste gelegd hem in licht verminderde mate worden toegerekend, indien bewezen."

De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met voormelde conclusie en maakt die tot de hare.

De rechtbank is derhalve van oordeel, dat het hiervoor bewezen verklaarde aan de verdachte kan worden toegerekend, zij het in licht verminderde mate.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straffen in aanmerking:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan;

- de omstandigheid dat er ten aanzien van de feiten sub 2 en sub 3 sprake is van

eendaadse samenloop;

- hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte;

- de eis van de officier van justitie;

- het pleidooi van de raadsman van de verdachte;

- de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen

documentatieregister d.d. 28 juli 2006, waaruit blijkt dat de verdachte eerder ter zake

van een misdrijf is veroordeeld.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is.

MOTIVERING VAN DE MAATREGEL ONTTREKKING AAN HET VERKEER

De rechtbank acht de hierna te vermelden in beslag genomen voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, aangezien deze voorwerpen (deels) aan de verdachte toebehoren en zijn aangetroffen bij gelegenheid van het onderzoek van het feit waarvan hij wordt verdacht en de voorwerpen kunnen dienen tot de voorbereiding van soortgelijke feiten en de voorwerpen van zodanig aard zijn, dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 27, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c, 55, 57 en 91 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING VAN DE RECHTBANK

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte sub 1 is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank verklaart bewezen dat het sub 2, 3 en 4 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte sub 2, 3 en 4 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van 125 dagen, waarvan een gedeelte groot 90 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, arrondissement Assen, zolang deze instelling zulks nodig oordeelt, hetgeen mede inhoudt dat verdachte een behandeling dient te ondergaan waarbij in ieder geval de in het rapport van de hiervoor genoemde psycholoog genoemde aandachtspunten aan de orde dienen te komen, te weten het hanteren van stress-situaties, de emoties ergernis en kwaadheid en verdachtes alcoholproblematiek, met opdracht aan de reclasseringsinstelling ingevolge art. 14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Een taakstraf bestaande uit 80 uren werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid met bevel dat, voor het geval de verdachte deze werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 40 dagen zal worden toegepast.

De rechtbank verklaart onttrokken aan het verkeer de navolgende in beslag genomen voorwerpen:

06164351 9 2.00 STK Medicijn Kl:wit

-

doosjes met opschrift oxycontin

06164351 22 1.00 STK Verdovende Middelen Kl:beige

-

gripzakjes, grote vloeitjes

06164351 23 1.00 STK Medicijn Kl:wit

-

bijsluiter dipiperon

06164351 24 7.00 STK Medicijn Kl:zilver

-

lorazepam, xanax retard(vol+leeg) en fluvoxamine

06164351 25 1.00 STK Medicijn Kl:bruin

-

1 strip met 15 pillen microgynon in doosje

06164351 26 2.00 STK Medicijn Kl:zilver

-

lege strips fluvoxamine 100 mg in doosje

06164351 29 3.00 STK Medicijn Kl:wit

-

3 bijsluiters oxycontin

06164351 30 2.00 STK Medicijn Kl:rose

-

doosjes, verpakking oxycontin 20mg

06164351 31 1.00 STK Medicijn Kl:wit

-

doosje, verpakking medicijn xanax retard 1

06164351 32 6.00 STK Medicijn Kl:zilver

-

lege doordrukstrips

06164351 33 1.00 STK Medicijn Kl:wit

-

bijsluiter xanax retard

06164351 34 12.00 STK Medicijn Kl:zilver

-

doordrukstrips xanax

06164351 35 1.00 STK Medicijn Kl:bruin

-

strip met 1 pil micorgynon

06164351 36 2.00 STK Medicijn Kl:bruin

-

1 strip 21 pillen microgynon en 1 strip met 14 pil

20300125207 27 1.00 DS Doos Kl:beige

-

zgn maaldoosje voor weed

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. Fuhler, voorzitter en mr. N.R. Boonstra en mr. G. Kaaij, rechters in tegenwoordigheid van E.W. Hoekstra, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 12 december 2006, zijnde mr. Kaaij buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature