< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak



Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiseres exploiteert erotische websites. De kantonrechter acht bewezen dat gedaagde via één van die websites een proefabonnement heeft afgesloten (het zogeheten Try-out Membership). Gedaagde heeft het proefabonnement niet binnen de in de algemene voorwaarden vervatte termijn van 10 dagen opgezegd zodat dit proefabonnement vervolgens automatisch is omgezet in een verlengd membership (het zogeheten Gold Membership). Naar het oordeel van de kantonrechter heeft gedaagde terecht een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van voornoemd beding in de algemene voorwaarden omdat dit beding onredelijk bezwarend is. Het zogeheten Try-out Membership wordt uitdrukkelijk gepresenteerd als een korte, gratis proefperiode. Bij een dergelijk abonnement hoeft de geïnteresseerde in het algemeen niet erop bedacht te zijn dat wanneer niet binnen de looptijd van dit proefabonnement wordt opgezegd een vast doch niet kosteloos abonnement wordt aangegaan.

Uitspraak



RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 196837 CV EXPL 05-3350

Uitspraakdatum: 10 april 2006

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap LIS B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Emmen

eisende partij

verder ook te noemen: Lis

gemachtigde: mr. G.F.M.G. Heutink, advocaat te Apeldoorn

tegen

[gedaagde], wonende [adres] Hoorn

gedaagde partij

verder ook te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: W.E. van Bentem, rechtskundig adviseur te Garrelsweer

Het procesverloop

Lis heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 6 oktober 2005 met productie.

[Gedaagde] heeft onder overlegging van producties bij antwoord verweer gevoerd.

Vervolgens is gediend van repliek (met producties) en dupliek.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De vordering

1. Lis vordert dat de kantonrechter [gedaagde] bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad zal veroordelen tot betaling van een bedrag van € 944,58 te vermeerderen met de contractuele vertragingsrente ad 2% per maand over € 652,30 ingaande 5 oktober 2005 tot de dag der algehele voldoening en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van dit geding.

2. Lis heeft aan haar vordering - kort en zakelijk weergegeven - het volgende ten grondslag gelegd. Lis exploiteert meerdere erotische websites die de mogelijkheid bieden tot het afsluiten van diverse abonnementen. [gedaagde] heeft de homepage van één van deze websites bezocht en is vervolgens een proefabonnement (het zogeheten Try-out Membership) aangegaan waarbij [gedaagde] gedurende 10 dagen gratis toegang heeft gehad tot een erotische website. Namens Lis is uitgebreid weergegeven hoe de aanmeldingsprocedure er uitziet en welke stappen [gedaagde] daarin heeft genomen ten einde te komen tot het door hem aangegane proefabonnement. Lis heeft in dit verband ook verwezen naar de door haar gehanteerde algemene voorwaarden en [gedaagde] heeft verklaard met deze algemene voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te gaan. [Gedaagde] is er voorts voorafgaande aan de aanmelding herhaaldelijk op gewezen dat het Try-out Membership zonder tijdige opzegging zou worden omgezet in een verlengd Membership (het zogeheten Gold Membership). [Gedaagde] heeft het proefabonnement evenwel niet binnen de in de algemene voorwaarden vervatte termijn van 10 dagen opgezegd zodat dit proefabonnement vervolgens automatisch is omgezet in een verlengd Membership. [Gedaagde] heeft ondanks aanmaning en sommatie verzuimd om het door hem verschuldigde abonnementsgeld te voldoen.

Het verweer

3. Namens [gedaagde] is gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal hierna - voor zover vereist - bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

De beoordeling

4. [Gedaagde] heeft in de eerste plaats betwist dat hij op enig moment de website van Lis heeft bezocht. [Gedaagde] heeft voorts weersproken dat hij zich op enigerlei wijze voor een proefabonnement heeft aangemeld. Deze kwestie zal de kantonrechter gegeven het hiernavolgende verder onbesproken laten.

5. [Gedaagde] heeft in zijn verweer aangegeven dat het onredelijk bezwarend geacht moet worden dat een proefabonnement van 10 dagen automatisch zal overgaan in een betaald Membership tenzij dit proefabonnement gedurende deze termijn per aangetekend schrijven wordt opgezegd. [Gedaagde] heeft hierbij het oog op het bepaalde in artikel 2.11 in samenhang met artikel 2.1 van de door Lis gehanteerde algemene voorwaarden.

6. Met het vorenstaande kan [gedaagde] geacht worden een beroep te hebben gedaan op het bepaalde in artikel 6:233 aanhef en onder a BW ingevolge waarvan een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij.

7. De kantonrechter is van oordeel dat dit verweer doel treft. Daartoe wordt in de eerste plaats overwogen dat het zogeheten Try-out Membership uitdrukkelijk wordt gepresenteerd als een korte gratis proefperiode. De door Lis beschreven aanmeldingsprocedure ziet ook op dit proefabonnement. Bij een dergelijk abonnement behoeft een geïnteresseerde in het algemeen niet erop bedacht te zijn dat wanneer niet binnen de looptijd van dit proefabonnement wordt opgezegd automatisch een vast doch niet kosteloos abonnement wordt aangegaan. Dit klemt te meer nu de opzegging van het gratis abonnement bij aangetekend schrijven dient te geschieden en derhalve voor de geïnteresseerde een extra inspanning vereist alsmede de nodige kosten met zich brengt.

8. Een dergelijk beding acht de kantonrechter dan ook voor de wederpartij - in casu [gedaagde] - onredelijk bezwarend, te meer nu gesteld noch gebleken is dat Lis reeds vooruitlopend op een omzetting van het overeengekomen proefabonnement in een betaald Membership aanzienlijke bedragen dient te investeren, zodat het financiële belang van Lis bij een dergelijk beding - los van het mislopen van het verschuldigde abonnementsgeld - gering geacht kan worden. Dat [gedaagde] zich - gelijk door Lis is gesteld - akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden, doet aan het vorenstaande niet af en kan Lis mitsdien niet baten.

9. Het beding zal derhalve worden vernietigd zodat Lis, ook indien Lis het gelijk aan haar zijde zou hebben daar waar zij zich op het standpunt heeft gesteld dat [gedaagde] zich - anders dan hij betoogt - wel voor een proefabonnement heeft aangemeld, niet zal worden gevolgd in haar stelling dat [gedaagde] na ommekomst van het proefabonnement met Lis een zogeheten Gold Membership is aangegaan. Uit dien hoofde is [gedaagde] dan ook niets aan Lis verschuldigd zodat de onderhavige vordering zal worden afgewezen.

10. Lis zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt Lis in de proceskosten, die tot heden voor [gedaagde] worden vastgesteld op een bedrag van € 200,00 voor salaris van de gemachtigde van [gedaagde], waarover Lis geen BTW verschuldigd is.

Dit vonnis is gewezen door mr. drs. J.H.A.C. Everaerts, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 10 april 2006 in het openbaar uitgesproken.

De griffier

De kantonrechter


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.



naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature