< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

"Heden heeft de voorzieningenrechter de vordering van Yukos Finance BV, om de Russische curator in het faillissement van OAO Yukos Oil Company te verbieden een aandeelhoudersvergadering bij Yukos Finance BV te beleggen, afgewezen."

UitspraakAB/AD

vonnis 11 augustus 2006

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

VONNIS

i n d e z a a k m e t n u m m e r s 349011 / KG 06-1399 AB v a n:

1. de besloten vennootschap YUKOS FINANCE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. [eiser2],

wonende te [woonplaats],

3. [eiser3],

wonende [woonplaats],

e i s e r s bij dagvaarding van 8 augustus 2006,

procureur mr. R.J. van Galen,

advocaten mrs. W.P. Wijers en R.J. van Galen te Amsterdam,

t e g e n :

[gedaagde], in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de rechtspersoon naar het recht van de Russische Federatie OAO YUKOS OIL COMPANY, en voor dat doel kantoorhoudende te Moskou, Russische Federatie, zonder vaste woon of verblijfplaats in Nederland,

g e d a a g d e , vrijwillig verschenen,

procureur mr. L.P. Broekveldt,

advocaten mrs. G.H. Gispen en S.A.H.J. Warringa te Rotterdam.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 11 augustus 2006 hebben eisers, verder gezamenlijk te noemen Yukos Finance, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder te noemen [gedaagde], heeft voorafgaand aan zijn verweer bezwaar gemaakt tegen overlegging van de door Yukos Finance toegezonden producties. De voorzieningenrechter heeft de overlegging van de producties echter toegestaan, waarbij is overwogen dat de producties tijdig, te weten meer dan 24 uur voorafgaand aan de zitting, zijn toegezonden en dat er alleen aanleiding zou kunnen bestaan van die beslissing terug te komen als tijdens de zitting zou blijken dat een bepaald stuk van doorslaggevende betekenis zou kunnen zijn en [gedaagde] zich daarop onvoldoende heeft kunnen voorbereiden. [gedaagde] heeft vervolgens verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 11 augustus 2006 de beslissing gegeven. Ter zitting is medegedeeld dat de motivering van deze beslissing zal worden gegeven op 24 augustus 2006.

Daarbij zal onder meer het volgende worden overwogen.

Alle aandelen in Yukos Finance B.V. worden gehouden door OAO Yukos Oil Company, een in Moskou gevestigde vennootschap die is opgericht naar en wordt beheerst door het recht van de Russische Federatie.

Yukos Oil Company heeft het stemrecht op alle aandelen in Yukos Finance B.V.

Op 1 augustus 2006 heeft de Arbitrale Rechtbank in Moskou op Yukos Oil Company een met een faillissement te vergelijken insolventieprocedure van toepassing verklaard.

[gedaagde] is als curator aangesteld.

De vraag is thans of [gedaagde] als curator bevoegd is om het stemrecht op de aandelen in Yukos Finance B.V. uit te oefenen.

[gedaagde] heeft onder overlegging van een affidavit van [advocaat], advocaat te Moskou, gesteld dat hij daartoe als curator naar Russisch faillissementsrecht bevoegd is. Yukos Finance heeft dat niet betwist, zodat daarvan kan worden uitgegaan.

Naar Nederlands recht is een buitenlandse curator bevoegd hier te lande als zodanig op te treden.

Anders dan Yukos Finance heeft betoogd staat het territorialiteitsbeginsel er niet aan in de weg dat [gedaagde] als buitenlands curator het stemrecht op haar aandelen uitoefent. Dit beginsel heeft immers alleen betrekking op het beslagaspect van het faillissement en brengt niet meer mee dan dat een op het vermogen van een in een ander land gefailleerde aldaar rustend faillissementsbeslag niet mede zijn in Nederland aanwezige baten omvat.

[gedaagde] stelt dat hij [eiser2] en [eiser3] heeft laten oproepen voor een bijeenkomst buiten vergadering.

Ingevolge de statuten van Yukos Finance B.V. is de aandeelhouder niet bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 20 van die statuten bepaalt echter dat besluiten ook buiten algemene vergaderingen kunnen worden genomen, mits schriftelijk. Artikel 2:238 BW biedt daartoe de mogelijkheid.

Artikel 17 bepaalt dat zolang in een algemene vergadering het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd geldige besluiten kunnen worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Een en ander betekent dat noch de statuten noch het vennootschapsrecht grondslag bieden voor het gevorderde verbod.

In dit kort geding kan niet worden beoordeeld in hoeverre het faillissement van Yukos Oil Company terecht is aangevraagd en uitgesproken.

BESLISSING IN KORT GEDING

De voorzieningenrechter:

1. Weigert de gevraagde voorziening.

2. Veroordeelt Yukos Finance hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op:

- € 248,- aan vastrecht en

- € 816,- aan salaris procureur.

3. Verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door de vice-president mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter in kort geding in de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van vrijdag

11 augustus 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature