< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Gedaagde heeft een proefabonnement afgesloten op een erotische website. Het proefabonnement is niet binnen de gestelde termijn van 10 dagen opgezegd en daarom omgezet in een verlengd abonnement. Naar het oordeel van de kantonrechter doet gedaagde terecht een beroep op de vernietigbaarheid van voornoemd beding in de algemene voorwaarden omdat dit beding onredelijk bezwarend is. Bij een proefabonnement voor een korte periode hoeft de geïnteresseerde er in het algemeen niet op bedacht te zijn dat hij tijdig moet opzeggen.

UitspraakRECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 195177-05-4211 WG

Uitspraakdatum: 29 maart 2006

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap [bedrijfsnaam] B.V. te Emmen

eisende partij

verder ook te noemen: [bedrijfsnaam]

gemachtigde: mr. G.F.M.G. Heutink, advocaat te Apeldoorn

tegen

I. [Gedaagde] te Alkmaar

gedaagde partij

verder ook te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: W.E. van Bentem, rechtskundig adviseur te Garrelsweer.

Het procesverloop

[Bedrijfsnaam] heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 2 september 2005.

[Gedaagde] heeft bij antwoord verweer gevoerd.

Vervolgens is gediend van repliek en dupliek.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De vordering

1. [Bedrijfsnaam] vordert dat de kantonrechter [gedaagde] bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad zal veroordelen tot betaling van een bedrag van € 942,45 te vermeerderen met de contractuele vertragingsrente ad 2% per maand over € 669,80 ingaande per 6 september 2005 tot de dag der algehele voldoening en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van dit geding.

2. [Bedrijfsnaam] heeft aan haar vordering - kort en zakelijk weergegeven - het volgende ten grondslag gelegd. [Bedrijfsnaam] exploiteert meerdere erotische websites die de mogelijkheid bieden tot het afsluiten van diverse abonnementen. [Gedaagde] heeft op 1 mei 2004 de homepage van één van deze websites bezocht en is vervolgens een proefabonnement (het zogeheten Try-out Membership) aangegaan waarbij [gedaagde] gedurende 10 dagen gratis toegang heeft gehad tot een erotische website. Namens [bedrijfsnaam] is uitgebreid weergegeven hoe de aanmeldingsprocedure er uitziet en welke stappen [gedaagde] daarin heeft genomen ten einde te komen tot het door hem aangegane proefabonnement. [Bedrijfsnaam] heeft in dit verband ook verwezen naar de door haar gehanteerde algemene voorwaarden en [gedaagde] heeft verklaard met deze algemene voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te gaan. [Gedaagde] is er voorts voorafgaande aan de aanmelding herhaaldelijk op gewezen dat het Try-out Membership zonder tijdige opzegging zou worden omgezet in een verlengd Membership (het zogeheten Gold Membership). [Gedaagde] heeft het proefabonnement evenwel niet binnen de in de algemene voorwaarden vervatte termijn van 10 dagen opgezegd zodat dit proefabonnement vervolgens automatisch is omgezet in een verlengd Membership. [Gedaagde] heeft ondanks aanmaning en sommatie verzuimd om het door hem verschuldigde abonnementsgeld te voldoen.

Het verweer

3. Namens [gedaagde] is gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal hierna - voor zover vereist - bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil

4. [Gedaagde] heeft in zijn verweer aangegeven dat het onredelijk bezwarend geacht moet worden dat een proefabonnement van 10 dagen automatisch zal overgaan in een betaald Membership tenzij dit proefabonnement gedurende deze termijn per aangetekend schrijven wordt opgezegd. [Gedaagde] heeft hierbij het oog op het bepaalde in artikel 2.11 in samenhang met artikel 2.1 van de door [bedrijfsnaam] gehanteerde algemene voorwaarden.

5. Met het vorenstaande kan [gedaagde] geacht worden een beroep te hebben gedaan op het bepaalde in artikel 6:233 aanhef en onder a BW ingevolge waarvan een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij.

6. De kantonrechter is van oordeel dat dit verweer doel treft. Daartoe wordt in de eerste plaats overwogen dat het zogeheten Try-out Membership uitdrukkelijk wordt gepresenteerd als een korte gratis proefperiode. De door [bedrijfsnaam] beschreven aanmeldingsprocedure ziet ook op dit proefabonnement. Bij een dergelijk abonnement behoeft een geïnteresseerde in het algemeen niet erop bedacht te zijn dat wanneer niet binnen de looptijd van dit proefabonnement wordt opgezegd automatisch een vast doch niet kosteloos abonnement wordt aangegaan. Dit klemt te meer nu de opzegging van het gratis abonnement bij aangetekend schrijven dient te geschieden en derhalve voor de geïnteresseerde een extra inspanning vereist alsmede de nodige kosten met zich brengt.

7. Een dergelijk beding acht de kantonrechter dan ook voor de wederpartij - in casu [gedaagde] - onredelijk bezwarend, te meer nu gesteld noch gebleken is dat [bedrijfsnaam] reeds vooruitlopend op een omzetting van het overeengekomen proefabonnement in een betaald Membership aanzienlijke bedragen dient te investeren, zodat het financiële belang van [bedrijfsnaam] bij een dergelijk beding - los van het mislopen van het verschuldigde abonnementsgeld - gering geacht kan worden. Dat [gedaagde] zich - gelijk door [bedrijfsnaam] is gesteld - akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden, doet aan het vorenstaande niet af en kan [bedrijfsnaam] mitsdien niet baten.

8. Het beding zal derhalve worden vernietigd zodat [bedrijfsnaam] niet zal worden gevolgd in haar stelling dat [gedaagde] na ommekomst van het proefabonnement met [bedrijfsnaam] een zogeheten Gold Membership is aangegaan. Uit dien hoofde is [gedaagde] dan ook niets aan [bedrijfsnaam] verschuldigd zodat de onderhavige vordering zal worden afgewezen.

9. [Bedrijfsnaam] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt [bedrijfsnaam] in de proceskosten, die tot heden voor [gedaagde] worden vastgesteld op een bedrag van € 200,00 voor salaris van de gemachtigde van [gedaagde], waarover [bedrijfsnaam] geen BTW verschuldigd is.

Dit vonnis is gewezen door mr . drs. J.H.A.C. Everaerts, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 29 maart 2006 in het openbaar uitgesproken.

De griffier

De kantonrechter


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature