< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij aanbieding van een gratis proefabonnement van tien dagen behoeft de daarin geïnteresseerde in het algemeen niet bedacht te zijn op een automatische omzetting in een abonnement voor de duur van 3 maanden indien hij niet tijdig te kennen geeft een verlenging niet op prijs te stellen. De wettelijke bepaling van 6:227b BW dient aldus te worden verstaan, dat een professionele aanbieder als LIS gehouden is zulks op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze reeds op het aanvraagformulier aan de geïnteresseerde kenbaar te maken en dat deze niet eerst via een aantal links zelf de benodigde informatie dient op te zoeken.

UitspraakRechtbank Zutphen

Sector Kanton, Locatie Zutphen

rolnummer: 253664 / CV 05-1852

vonnis d.d 31 januari 2006

Vonnis van de kantonrechter te Zutphen in de zaak van:

de besloten vennootschap LIS B.V.,

gevestigd te Emmen,

eiseres,

gemachtigde: mr. G.F.M.G. Heutink, advocaat te Apeldoorn,

tegen:

[gedaagde],

wonende te [woonplaats], gemeente [naam gemeente],

gedaagde,

gemachtigde: mr. J.H. Ringenaldus, werkzaam bij de Stichting Univé Rechtshulp te Assen.

Partijen worden in het hierna volgende LIS en [naam gedaagde] genoemd.

1. HET PROCESVERLOOP

Dit verloop blijkt uit:

- de dagvaarding van 1 september 2005;

- de conclusies van antwoord, repliek en dupliek.

2. DE FEITEN

2.1 LIS exploiteert meerdere erotische websites, die de mogelijkheid bieden tot het afsluiten van diverse abonnementen.

2.2 LIS heeft aan [naam gedaagde] een factuur toegezonden voor een bedrag van € 149,95, inclusief BTW, welke factuur [naam gedaagde] tot op heden onbetaald heeft gelaten. Deze factuur, gedateerd 7 februari 2005 en genummerd [cijfers], vermeldt het klantnummer [cijfers] en heeft als omschrijving [letters] [cijfers] Gold membership 28-01-05 t/m 27-04-05.

3. DE BEOORDELING

3.1 LIS vordert veroordeling bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, van [naam gedaagde] om aan haar te betalen € 320,26, vermeerderd met de contractuele vertragingsrente ad 2% per maand over

€ 167,45 ingaande 5 september 2005 tot de dag der algehele voldoening, en voorts veroordeling van [naam gedaagde] in de kosten van dit geding.

3.2 Aan deze vordering legt LIS ten grondslag de vastgestelde feiten en de volgende stellingen.

Alvorens [naam gedaagde] zich tot een van haar membershipsabonnementen heeft verbonden, is aan [naam gedaagde] de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een zogenaamd Try-out membership (proefabonnement). [naam gedaagde] heeft via de website van LIS een abonnement gesloten, waarbij [naam gedaagde] gedurende 10 dagen gratis toegang had tot een erotische website.

LIS heeft [naam gedaagde] er voorafgaande aan de aanmelding door [naam gedaagde] herhaaldelijk op gewezen op de site en bij brief, dat het Try Out Membership zonder tijdige opzegging wordt omgezet in een verlengd membership. [naam gedaagde] heeft niet binnen de proefperiode opgezegd, zodat het abonnement conform de van toepassing zijnde voorwaarden is overgegaan in een verlengd membership

3.3 [naam gedaagde] heeft de vordering gemotiveerd betwist. Hij voert samengevat en zakelijk weergegeven primair als verweer dat hij geen overeenkomst is aangegaan met LIS en zelfs de betreffende site nooit heeft bezocht. Voor zover mocht komen vast te staan, dat de door LIS gepretendeerde overeenkomst tot stand is gekomen, heeft [naam gedaagde] de vernietigbaarheid daarvan ingeroepen onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 6:227 b BW.

Voorts betwist [naam gedaagde] de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, hij betwist hiervan kennis te hebben genomen en tenslotte beroept hij zich op vernietiging van de algemene voorwaarden wegens het feit dat deze onredelijk bezwarend zouden zijn.

3.4 Vooropgesteld wordt, dat - nu [naam gedaagde] gemotiveerd heeft betwist dat de door LIS gepretendeerde overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen - op LIS de bewijslast daarvan rust. Of uit de door LIS gestelde, hiervoor onder 3.2 omschreven gang van zaken, onweerlegbaar volgt dat die overeenkomst tot stand is gekomen, is zonder nadere bewijslevering en eventueel een deskundigenrapport door de kantonrechter niet vast te stellen. Op grond van het hierna volgende kan evenwel zulks achterwege worden gelaten.

3.5 Immers, voor het geval in rechte zou komen vast te staan, dat de door LIS gepretendeerde overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, heeft [naam gedaagde] de vernietigbaarheid ingeroepen van die overeenkomst . Daartoe heeft hij aangevoerd, dat LIS niet heeft voldaan aan haar uit de artikel 6:227b BW voortvloeiende verplichtingen, nu zij noch op haar website noch op de pagina’s van stappen 1 en 2 van het aanvraagformulier op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informatie heeft verstrekt wat bij niet-tijdige opzegging de looptijd van een Gold Membership zou zijn en welke kosten daaraan verbonden waren.

Dit verweer van [naam gedaagde] moet worden gehonoreerd. Het moge zo zijn, dat [naam gedaagde] via links op de website van LIS vóór het verzenden van het aanvraagformulier zowel van de kosten van het Gold Membership als van de duur van de looptijd daarvan kunnen kennisnemen, doch met deze omslachtige wijze van informatieverstrekking heeft LIS niet voldaan aan de voor haar uit voormelde wetsbepalingen voortvloeiende verplichtingen. Immers, bij aanbieding van een gratis proefabonnement van tien dagen behoeft de daarin geïnteresseerde in het algemeen niet bedacht te zijn op een automatische omzetting in een abonnement voor de duur van 3 maanden - met automatische verlenging indien niet tijdig wordt opgezegd - en met een daarbij behorende betalingsverplichting van € 149,95, inclusief BTW indien hij niet tijdig te kennen geeft een verlenging niet op prijs te stellen. De hiervoor vermelde wettelijke bepalingen dienen aldus te worden verstaan, dat een professionele aanbieder als LIS gehouden is zulks op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze reeds op het aanvraagformulier aan de geïnteresseerde kenbaar te maken en dat deze niet eerst via een aantal links zelf de benodigde informatie dient op te zoeken. De kantonrechter laat dan nog daar of aan de andere uit genoemd wetsartikel voortvloeiende verplichtingen is voldaan.

3.6 Het vorenstaande leidt tot de conclusie, dat LIS niet heeft voldaan aan haar wettelijke verplichtingen als hiervoor omschreven, zodat de overeenkomst - voor zover vereist - dient te worden vernietigd. Dit betekent, dat tussen partijen de door LIS gepretendeerde overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand is gekomen en dat [naam gedaagde] uit dien hoofde niets aan LIS verschuldigd is. De vorderingen van LIS moeten daarom worden afgewezen.

3.7 LIS zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

4. BESLISSING

De kantonrechter, recht doende:

4.1 wijst de vorderingen van LIS af;

4.2 veroordeelt LIS in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [naam gedaagde] begroot op € 54,-- aan salaris gemachtigde.

Aldus gewezen door mr. J.A.M. Smulders, kantonrechter te Zutphen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 januari 2006 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature