Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

DE

UitspraakRECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

Vonnis van 18 januari 2006 in de zaak van:

Kort geding nr.: 242/2005

de naamloze vennootschap

Sara Lee/DE N.V.,

statutair gevestigd te Joure,

eiseres,

verder aangeduid als: Sara Lee/DE,

procureur: mr. C.J. IJdema,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Fountain Zuid-West Nederland B.V.,

h.o.d.n. Capriole Coffee-Services,

gevestigd te Oostburg (gemeente Sluis),

gedaagde,

verder aangeduid als: Capriole,

advocaat: mr. T.H. Borsboom,

1. Het verloop van het geding

Ter terechtzitting van 11 januari 2006 heeft Sara Lee/DE gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

(i) Capriole met onmiddellijke ingang verbiedt inbreuk te maken op de in het lichaam van de dagvaarding genoemde DOUWE EGBERTS merken en in het bijzonder door Capriole te verbieden om:

(a) gesponsorde links te (doen) laten verschijnen naar de website(s) van Capriole bij de zoekmachines www.zoeken.nl, www.ilse.nl, www.vindez.nl, www.lycos.nl, www.altavista.nl, www.excite.nl (alsmede enige andere zoekmachine), indien DOUWE EGBERTS als ‘zoekwoord’ wordt ingevoerd;

(b) de DOUWE EGBERTS merken als onderdeel van een gesponsorde hyperlink te gebruiken; en,

(c) de DOUWE EGBERTS merken als metatag in de broncode van de websites www.capriole.nl, www.capriole.be en www.koffieautomaten.nl op te nemen;

een en ander behoudens in gevallen waarin Sara Lee/DE expliciete schriftelijke toestemming hiervoor heeft gegeven, of in het geval dat de (gesponsorde) hyperlink direct doorlinkt naar een webpagina waarop uitsluitend de (koffie)producten van DOUWE EGBERTS worden aangeboden;

(ii) Capriole veroordeelt tot betaling van een dwangsom ten bedrage van EUR 5.000,- (vijfduizend euro) voor elke dag of iedere keer dat Capriole in strijd mocht handelen met hetgeen onder (i) is gevorderd of enig gedeelte daarvan;

(iii) Capriole veroordeelt in de kosten van het geding.

Gedaagde heeft verweer gevoerd.

Na verder debat is vonnis gevraagd.

De inhoud van de dagvaarding en van de pleitnota’s en producties van beide partijen geldt als hier ingelast.

2. De feiten

2.1 Sara Lee/DE is een bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, distributie, verkoop en exploitatie van onder meer koffie- en theeproducten en warme drankenautomaten. Sara Lee/DE is houdster van een groot aantal inschrijvingen van het woordmerk DOUWE EGBERTS bij het Benelux-Merkenbureau voor onder andere koffie, thee en warme drankenautomaten.

2.2 Capriole is een groothandel in warme drankensystemen, ingrediënten en toebehoren voor onder meer koffie en thee. Capriole voert daarbij een breed assortiment producten van Sara Lee/DE waaronder producten van het merk Douwe Egberts. Daarnaast is Capriole leverancier van een negental andere koffiemerken, zoals Nescafé, Illy, Neuteboom, Coffee Fresh en Max Havelaar. Capriole onderhoudt de websites www.capriole.nl, www.capriole.be en www.koffieautomaten.nl.

2.3 Tussen partijen is sinds begin 1998 een distributie-overeenkomst van kracht, die niet exclusief van aard is. Over verdere uitbreiding daarvan zijn gesprekken gaande; op het verloop daarvan zijn een sommatiebrief van Sara Lee/DE van 2 mei 2005 over de onderhavige kwestie en dit kort geding niet van invloed.

2.4 Bij een aantal internet zoekmachines heeft Capriole voor onder andere het trefwoord ‘douwe egberts’ gesponsorde hyperlinks verworven. Dit leidt ertoe dat wanneer bij de desbetreffende zoekmachine door een internetbezoeker als zoekwoord ‘douwe egberts’ wordt ingetikt, bovenaan de resultatenpagina de gesponsorde hyperlink van Capriole naar haar website www.koffieautomaten.nl verschijnt. Wanneer vervolgens op deze hyperlink wordt geklikt komt de internetbezoeker automatisch op de website www.capriole.nl terecht. Op de frontpage van die website, en op www.capriole.be, is geen directe link naar DOUWE EGBERTS producten aanwezig. Er zijn wel aparte reclamebuttons voor drie concurrerende merken, Nescafé, Max Havelaar en Coffee Fresh. Eerst na verder doorklikken komt de internetbezoeker bij een Douwe Egberts productpagina. Voorts heeft Capriole onder andere het trefwoord ‘douwe egberts’ als metatag ingevoerd in de broncode van haar websites, waardoor de internet zoekmachines deze websites als resultaat opgeven wanneer wordt gezocht op dit zoekwoord.

3. Het geschil

3.1 Sara Lee/DE stelt zich op het standpunt dat Capriole door (1) het doen verschijnen van de gesponsorde hyperlinks bij het zoekwoord ‘douwe egberts’, (2) het gebruik van ‘douwe egberts’ in de hyperlink en (3) het gebruik van ‘douwe egberts’ als metatag inbreuk maakt op de merkrechten van Sara Lee/DE op DOUWE EGBERTS. Capriole handelt hiermee in strijd met het bepaalde in artikel 13,A lid 1 aanhef en sub d van de Benelux-Merkenwet ( BMW ), aldus Sara Lee/DE. Door de hyperlinks wordt de internetbezoeker volgens Sara Lee/DE misleid doordat deze niet op een webpagina van DOUWE EGBERTS terechtkomt en van de producten van Sara Lee/DE worden afgeleid naar producten van concurrenten. Sara Lee/DE acht het handelen van Capriole tevens onrechtmatig jegens haar doordat er sprake is van een indirecte merkinbreuk dan wel het profiteren van het bedrijfsdebiet van een ander.

3.2 Capriole stelt hier tegenover dat de wijze waarop zij zich op het internet presenteert en daarbij gebruik maakt van gesponsorde hyperlinks en metatags een gebruikelijke manier van adverteren is. Dat zij in haar reclame-uitingen melding maakt van DOUWE EGBERTS en de producten die onder dat merk worden verkocht acht Capriole een logisch uitvloeisel van haar positie als dealer van die producten en mede in het belang van (de omzet van) Sara Lee/DE. Zij wijst er in dit verband op dat Sara Lee/DE tegen andere reclame-uitingen van Capriole inzake producten van DOUWE EGBERTS nooit enig bezwaar heeft gemaakt. Van merkinbreuk op grond van artikel 13,A lid 1 aanhef en sub d BMW is volgens Capriole geen sprake, nu zij voor het gebruik van het merk DOUWE EGBERTS een geldige reden als bedoeld in die bepaling heeft. Ook overigens is er volgens Capriole geen sprake van merkinbreuk of onrechtmatig handelen van haar kant.

4. De beoordeling

4.1 De voorzieningenrechter stelt op de voet van artikel 37 BMW allereerst ambtshalve vast dat hij bevoegd is van de onderhavige vorderingen kennis te nemen nu de gedaagde (mede) in Oostburg is gevestigd.

4.2 Op grond van artikel 13,A lid 1 aanhef en sub d BMW kan een merkhouder zich verzetten tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is in dit geval geen sprake van gebruik van het merk DOUWE EGBERTS door Capriole als bedoeld in deze bepaling, om de volgende redenen.

4.3 Sara Lee/DE maakt er op zich geen bezwaar tegen dat Capriole in haar reclame-uitingen en op haar websites melding maakt van het feit dat zij producten van DOUWE EGBERTS in haar assortiment heeft en ook niet tegen de wijze waarop Capriole dit doet. Hierin ziet Sara Lee/DE, terecht, geen inbreuk op haar merkrechten of onrechtmatig handelen van de kant van Capriole. Het gebruik van het merk DOUWE EGBERTS door Capriole voor en in de gesponsorde hyperlinks en als metatags, waartegen de bezwaren van Sara Lee/DE zich uitsluitend richten, is evenwel niet wezenlijk verschillend van de overige wijzen waarop Capriole informatie verstrekt over en reclame maakt voor producten van DOUWE EGBERTS en voor het leveren van die producten door de eigen onderneming. Door het aanwenden van gesponsorde hyperlinks en metatags zal Capriole een internetbezoeker die gebruik maakt van één van de genoemde zoekmachines waarschijnlijk eerder de websites van Capriole treffen dan zonder het aanwenden daarvan gebeurd zou zijn. Daarmee is echter alles ook wel gezegd. Door Sara Lee/DE is, eveneens terecht, niet gesteld dat een internetbezoeker die bij een zoekmachine als zoekwoord ‘douwe egberts’ intikt erop rekent of erop mag rekenen alleen websites die afkomstig zijn van Sara Lee/DE te treffen. Door het handelen van Capriole worden de eigen websites van Sara Lee/DE niet minder bereikbaar dan zij zonder dat handelen geweest zouden zijn. Capriole maakt gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt om hoog op de resultatenpagina’s te komen en daardoor de kans te vergroten dat de eigen website wordt bezocht. Dat is, zonder bijkomende omstandigheden waarvan in dit geval niet is gebleken, ten opzichte van anderen die die mogelijkheden niet wensen te benutten niet als misbruik te kwalificeren.

4.4 Hierbij dient in aanmerking genomen te worden dat Capriole het merk DOUWE EGBERTS niet zonder geldige reden gebruikt. Capriole voert onder dat merk producten van Sara Lee/DE en de informatie die een internetbezoeker van Capriole ontvangt is dienovereenkomstig. Die informatie houdt tevens in dat Capriole ook andere producten voert, maar het feit dat op de website van Capriole ook of eerst die andere informatie zichtbaar wordt brengt op zich niet mee dat het gebruik van het merk DOUWE EGBERTS op de websites zonder geldige reden gebeurt. Hiervan uitgaande valt vooralsnog evenmin in te zien dat en waarom het gebruik van het trefwoord ‘douwe egberts’ door Capriole voor en in de hyperlinks en als metatag een geldige reden ontbeert nu daardoor alleen wordt bewerkstelligd dat de websites van Capriole eerder worden bereikt dan anders het geval geweest zou zijn.

4.5 Door Sara Lee/DE is verder vooralsnog niet aannemelijk gemaakt dat Capriole door het enkele gebruik van het trefwoord ‘douwe egberts’ voor en in hyperlinks en als metatag, dus afgezien van het door haar op zich wel aanvaarde gebruik van haar merk op de websites van Capriole, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk DOUWE EGBERTS. Ook in dit opzicht kan niet worden gezegd dat er sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 13,A lid 1 aanhef en sub d BMW.

4.6 Het vorenstaande betekent dat van onrechtmatig handelen van Capriole op grond van deze bepaling geen sprake is. Sara Lee/DE heeft (subsidiair) nog gesteld dat er sprake is van onrechtmatig handelen op grond van indirecte merkinbreuk dan wel anderszins onrechtmatig handelen van Capriole door het gebruik van het trefwoord ‘douwe egberts’ voor en in hyperlinks en als metatag. Hetgeen Sara Lee/DE in dit verband tot dusver naar voren heeft gebracht rechtvaardigt evenwel niet de conclusie dat van onrechtmatig handelen van Capriole op deze gronden sprake is. Door Sara Lee/DE is in ieder geval vooralsnog onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het gewraakte handelen van Capriole dient te worden aangemerkt als misleiding, afleiden, aanleunen of profiteren van het bedrijfsdebiet van een ander.

4.7 De slotsom is dat de gevraagde voorzieningen geweigerd dienen te worden. Sara Lee/DE wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

weigert de gevraagde voorzieningen;

veroordeelt Sara Lee/DE in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Capriole begroot op € 244,= wegens griffierechten en op € 1.054,= wegens procureurssalaris.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.A. Meulenbroek, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 januari 2006 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature